Päätöslauselmaesitys - B8-0232/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0232/2015

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 28. istunnosta

  4.3.2015 - (2015/2572(RSP))

  komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Barbara Lochbihler, Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0228/2015

  Menettely : 2015/2572(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B8-0232/2015
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B8-0232/2015
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  B8‑0232/2015

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 28. istunnosta

  (2015/2572(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –       ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sekä ihmisoikeuksia koskevat YK:n yleissopimukset ja valinnaiset pöytäkirjat, muun muassa yleissopimuksen lapsen oikeuksista ja kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen,

  –       ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 60/251 ihmisoikeusneuvoston perustamisesta,

  –       ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen, Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

  –       ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2012 hyväksytyn ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen ja toimintasuunnitelman,

  –       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvostosta,

  –       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ihmisoikeusloukkauksista, muun muassa kiireelliset päätöslauselmansa ihmisoikeuskysymyksistä,

  –       ottaa huomioon ... antamansa päätöslauselman EU:n vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla[1],

  –       ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 9. helmikuuta 2015 antamat päätelmät EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusfoorumeilla,

  –       ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 5 kohdan, 18 artiklan, 21 artiklan, 27 artiklan ja 47 artiklan,

  –       ottaa huomioon ihmisoikeusneuvoston tulevan 28. istunnon, joka pidetään 2.–27. maaliskuuta 2015,

  –       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

  A.     katsoo, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden kunnioittaminen, edistäminen ja turvaaminen ovat osa Euroopan unionin eettistä ja oikeudellista säännöstöä ja yksi Euroopan yhtenäisyyden ja koskemattomuuden kulmakivistä;

  B.     ottaa huomioon, että ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ihmisille kansalaisuudesta, rodusta, sukupuolesta, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai muusta asemasta riippumatta ja että ihmisoikeuksien kunnioittaminen on kirjattu ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen ja taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen sekä myöhempiin kansainvälisiin ihmisoikeusyleissopimuksiin, -julistuksiin ja -päätöslauselmiin;

  C.     ottaa huomioon, että kaikki ihmisoikeudet – niin kansalaisoikeudet kuin poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset tai sivistykselliset oikeudet – ovat jakamattomia, sidoksissa toisiinsa ja riippuvaisia toisistaan ja että minkä tahansa mainitun oikeuden riistäminen vaikuttaa suoraan kielteisesti toisiin oikeuksiin;

  D.     toteaa, että ihmisoikeuksien kunnioittamatta jättäminen ja legitiimin demokraattisen osallistumisen puute johtaa epävakauteen, valtioiden romahtamiseen, humanitaarisiin kriiseihin ja aseellisiin konflikteihin;

  E.     ottaa huomioon, että unionin toiminta sen suhteissa kolmansiin maihin perustuu Lissabonin sopimuksen 21 artiklaan, jossa vahvistetaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuus ja jakamattomuus ja määrätään ihmisarvon kunnioittamisesta, tasa-arvosta ja yhteisvastuusta sekä Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteiden ja kansainvälisen oikeuden noudattamisesta;

  F.     toteaa, että kaikki valtiot ovat velvollisia kunnioittamaan väestönsä perusoikeuksia ja toteuttamaan käytännön toimia, jotka edistävät näiden oikeuksien kunnioittamista kansallisella tasolla, sekä tekemään kansainvälistä yhteistyötä, jotta voidaan poistaa kaikenlaiset ihmisoikeuksien toteutumisen esteet;

  G.     toteaa, että YK:n ihmisoikeusneuvoston säännölliset istunnot, erityisraportoijien nimittäminen, yleistä määräaikaisarviointia (UPR) koskeva mekanismi ja joko jonkin tietyn maan tilannetta tai tiettyä asiaa koskevat erityismenettelyt edistävät osaltaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta sekä niiden kunnioittamista;

  H.     toteaa, että eräiden YK:n ihmisoikeusneuvoston nykyisten jäsenten katsotaan valitettavasti kuuluvan maailman pahimpiin ihmisoikeuksien rikkojiin ja ne ovat haluttomia YK:n erityismenettelyihin liittyvään yhteistyöhön ja noudattavat huonosti vaatimuksia raportoida YK:n ihmisoikeussopimuksilla perustetuille elimille;

  YK:n ihmisoikeusneuvosto

  1.      pitää myönteisinä EU:n painopisteitä YK:n ihmisoikeusneuvoston lähestyvää 28. sääntömääräistä istuntoa varten, sellaisina kuin ne esitetään 9. helmikuuta 2015 annetuissa neuvoston päätelmissä;

  2.     suhtautuu myönteisesti suurlähettiläs Joachim Rückerin nimittämiseen YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajaksi vuodeksi 2015;

  3.      onnittelee Zeid Ra’ad Zeid Al-Husseinia hänen nimityksestään YK:n ihmisoikeusvaltuutetuksi ja toteaa tukevansa voimakkaasti hänen pyrkimyksiään ja toimeksiantoaan;

  4.      on ilahtunut siitä, että komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini on läsnä ihmisoikeusneuvoston korkean tason istunnossa, sillä näin välitetään oikea viesti EU:n vahvasta sitoutumisesta monenväliseen ihmisoikeusjärjestelmään;

  5.      suhtautuu myönteisesti YK:n yleiskokoukselle esitettävään YK:n ihmisoikeusvaltuutetun vuosikertomukseen, joka kattaa ajanjakson joulukuusta 2013 marraskuuhun 2014, ja ilmaisee tukevansa täysin ihmisoikeusvaltuutetun toimiston riippumattomuutta ja koskemattomuutta; korostaa, että on tärkeää puolustaa toimiston riippumattomuutta, jotta varmistetaan, että YK:n ihmisoikeusvaltuutettu voi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti ja puolueettomasti; toteaa jälleen, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle on myönnettävä riittävästi rahoitusta;

  6.      muistuttaa, että Euroopan parlamentti ja sen ihmisoikeuksien alivaliokunta ovat sitoutuneet tukemaan YK:n alaisuudessa toimivaa vahvaa monenvälistä ihmisoikeusjärjestelmää, johon sisältyvät yleiskokouksen kolmas komitea, ihmisoikeusneuvosto ja ihmisoikeusvaltuutetun toimisto, sekä asianomaisten YK:n erityisjärjestöjen, kuten Kansainvälisen työjärjestön ILO:n, työtä samoin kuin YK:n erityismenettelyjen yhteydessä tehtävää työtä;

  7.      kannustaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja erityisesti EU:n edustustoja New Yorkissa ja Genevessä parantamaan EU:n toimien yhtenäisyyttä oikea-aikaisella ja yksityiskohtaisella kuulemisella, jotta EU voisi esittää kantansa yhtenä rintamana; muistuttaa, että johdonmukaisuuden varmistamiseksi on tärkeää yhdistää YK:n yleiskokouksessa, kolmannessa komiteassa ja ihmisoikeusneuvostossa New Yorkissa ja Genevessä tehtävä työ EU:n asiaa koskevaan sisäiseen ja ulkoiseen toimintaan;

  8.      katsoo, että ihmisoikeuksien puolustajien ja opposition edustajien jatkuva häirintä ja pidättäminen useissa ihmisoikeusneuvoston jäsenvaltioissa, kuten Algeriassa, Kiinassa, Kuubassa, Etiopiassa, Saudi-Arabiassa, Venäjällä, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, Gabonissa, Kazakstanissa, Qatarissa ja Vietnamissa, horjuttaa ihmisoikeusneuvoston uskottavuutta; toistaa kantansa, jonka mukaan ihmisoikeusneuvoston jäsenet olisi valittava niistä valtioista, joissa kunnioitetaan ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja demokratiaa ja jotka ovat sopineet pysyvistä kutsuista kaikkiin erityismenettelyihin, ja kehottaa jäsenvaltioita edistämään ja hyväksymään ihmisoikeuksia koskevia tuloskriteereitä, joita olisi sovellettava kaikkiin ihmisoikeusneuvoston jäseniksi valittaviin valtioihin; kehottaa jäsenvaltioita edistämään läpinäkyviä, avoimia ja kilpailuun perustuvia prosesseja ihmisoikeusneuvoston jäsenten valinnassa;

  9.      painottaa tukevansa yleistä määräaikaisarviointia (UPR) koskevaa mekanismia ja arvostavansa siinä tehtyä arvokasta työtä ja kehottaa jäseniä valmistautumaan aktiivisesti arviointiinsa myös siten, että ne ottavat työhön mukaan kansalaisyhteiskunnan, osallistumaan interaktiiviseen vuoropuheluun UPR-istunnon aikana ja keskusteluihin arvioinnin tulosten hyväksymisestä, panemaan täytäntöön arvioinnissa annetut suositukset ja ryhtymään konkreettisiin toimiin parantaakseen ja vaaliakseen ihmisoikeusvelvoitteidensa täyttämistä;

  10.    vastustaa edelleen ryhmänä tapahtuvaa äänestystä ihmisoikeusneuvostossa; kehottaa ihmisoikeusneuvoston jäsenvaltioita äänestämään avoimesti;

  11.    kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita seuraamaan edelleen UPR-suosituksia kaikessa EU:n toimintapoliittisessa vuoropuhelussa asianomaisten maiden kanssa, jotta voidaan löytää keinoja näiden maiden tukemiseen suositusten täytäntöönpanossa;

  12.    painottaa tukevansa erityismenettelyjä ja toimeksiannon haltijoiden riippumatonta asemaa, jonka perusteella he voivat hoitaa tehtävänsä täysin puolueettomasti, ja kehottaa kaikkia valtioita yhteistyöhön näiden menettelyjen kanssa sekä kannustaa jäsenvaltioita paljastamaan tapaukset, joissa valtiot eivät ole toimineet yhteistyössä erityismenettelyjen toimeksiannon haltijoiden kanssa;

  13.    pitää tärkeänä, että ihmisoikeusneuvoston istuntoihin ja muihin asiaankuuluviin YK:n yleiskokouksen istuntoihin lähetetään parlamentaarisia valtuuskuntia;

  14.    pitää valitettavana, että kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeusneuvoston vuorovaikutustila kutistuu koko ajan ja että kansalaisjärjestöillä on vähemmän mahdollisuuksia puhua näissä istunnoissa; kehottaa EU:ta ja ihmisoikeusneuvostoa varmistamaan, että kansalaisyhteiskunnan edustajat voivat osallistua mahdollisimman laajasti ihmisoikeusneuvoston istuntoihin sekä UPR-prosessiin ja muihin YK:n ihmisoikeusmekanismeihin ilman, että he joutuvat pelkäämään rangaistuksia palatessaan kotimaahansa;

  Kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet

  15.    toteaa, että sananvapaus, joka on jokaisen vapaan ja demokraattisen yhteiskunnan kulmakivi, on jokaisen yksilön perusoikeus; tuomitsee jyrkästi sen, että sanan- ja uskonnonvapautta vastustaneet terroristit tappoivat tammikuussa 2015 Ranskassa kaksitoista ihmistä, heidän joukossaan Charlie Hebdo ‑sanomalehden sarjakuvapiirtäjiä, ja neljä ihmistä kosher-valintamyymälässä sekä elokuva-ohjaajan ja synagogan vartijan Kööpenhaminassa;

  16.    tuomitsee uskonnon käytön ääri- ja jihadistiryhmissä kaikissa maissa, erityisesti Syyriassa, Irakissa, Libyassa, Myanmarissa, Nigeriassa ja Keski-Afrikassa, ja huomauttaa, että nämä ryhmät tekevät aseellisia ja pommi-iskuja, itsemurhaiskuja, sieppauksia ja muita väkivallantekoja pelotellakseen väestöä; katsoo, että terrorismin torjunnassa on toteutettava toimia, joilla puututaan terrorismin perimmäisiin syihin, joihin kuuluvat sosiaalinen syrjäytyminen, poliittinen marginalisoituminen ja eriarvoisuus; vaatii lisäämään toimia uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksien suojelemiseksi;

  17.    on huolestunut kaikenlaisista kokoontumis- ja yhdistymisvapauden rajoituksista, mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan organisaatioille asetetut kiellot, kunnianloukkausta koskevien lakien ja muiden rajoittavien lakien aggressiivinen käyttäminen, liialliset rekisteröinti- ja raportointivaatimukset sekä ylen määrin rajoittavat ulkomaista rahoitusta koskevat säännöt, ja toteaa, että yhdistymisvapaus ja oikeus kokoontua rauhanomaisesti ovat perusluonteisia ihmisoikeuksia;

  18.    kehottaa kaikkia hallituksia edistämään ja tukemaan kansalaisyhteiskunnan organisaatioita ja ihmisoikeuksien puolustajia sekä mahdollistamaan, että nämä voivat toimia vailla pelkoa, sortoa tai pelottelua, tekemään yhteistyötä ihmisoikeusneuvoston kanssa UPR-mekanismin yhteydessä ja varmistamaan, että ihmisoikeusaktivistien rankaisemiseen syyllistyneet maat joutuvat vastuuseen erityisesti kohtalokkaista teoistaan, kuten toimista, jotka johtivat maaliskuussa 2014 kiinalaisen ihmisoikeusaktivistin Cao Shunlin kuolemaan sen jälkeen kun hänet oli pidätetty hänen yrittäessään päästä lennolle osallistuakseen ihmisoikeusneuvoston istuntoon Genevessä syyskuussa 2013;

  19.    toteaa jälleen kerran tuomitsevansa kuolemanrangaistuksen käytön ja kannattaa vakaasti kuolemantuomioiden täytäntöönpanon keskeyttämistä kuolemanrangaistuksesta luopumista edistävänä toimena;

  20.    korostaa pitävänsä tärkeänä, että torjutaan kidutusta ja muita epäasianmukaisen kohtelun muotoja ja että EU on sitoutunut pitämään tätä kysymystä ensisijaisena, myös lasten ollessa kyseessä, sekä helpottamaan kidutusta käsittelevän YK:n erityisraportoijan työtä; kehottaa ulkosuhdehallintoa, komissiota ja EU:n jäsenvaltioita osoittamaan yhteisen sitoutumisensa kidutuksen lopettamiseen ja uhrien tukemiseen erityisesti siten, että ne osallistuvat edelleen tai alkavat osallistua YK:n vapaaehtoisrahastoon kidutuksen uhrien auttamiseksi ja kidutuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen valinnaisessa pöytäkirjassa perustettuun erityisrahastoon;

  21.    on huolissaan jatkuvasta ja laajalle levinneestä muuttajien, myös turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten, syrjinnästä ja heidän oikeuksiensa loukkauksista; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan muuttajien ihmisoikeuksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan työtä ja hänen suositustensa täytäntöönpanoa; kehottaa hallituksia kunnioittamaan muuttajien ihmisoikeuksia ja synnynnäistä arvoa, lopettamaan mielivaltaiset pidätykset ja vapaudenmenetykset sekä tarvittaessa tarkastelemaan pidätysaikoja ja käyttämään pidätyksen vaihtoehtoja, jotta vältetään laittomien muuttajien liiallinen pidättäminen; kehottaa hallituksia kunnioittamaan kaikissa olosuhteissa palauttamiskiellon periaatetta ja noudattamaan täysin kansainvälisiä oikeudellisia velvoitteitaan, jotka koskevat muuttajien karkottamista; kehottaa valtioita ottamaan käyttöön järjestelmiä ja menettelyjä, joilla varmistetaan, että kaikki niiden muuttoliikkeeseen liittyvät ohjelmat ja instituutiot ovat täysin sopusoinnussa niiden kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön mukaisten velvoitteiden kanssa, jolleivät ne vielä ole tehneet näin;

  22.    tukee ihmisoikeusneuvoston erityisraportoijan uusinta raporttia ja päätelmiä rasismin, rotusyrjinnän, muukalaisvihan ja niihin liittyvän suvaitsemattomuuden nykymuodoista; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita panemaan täytäntöön erityisraportoijan suositukset sisäpolitiikassaan, jotta voidaan torjua rotuvihan sekä etnisen ja muukalaisvastaisen vihan ja siihen lietsomisen leviämistä internetissä ja sosiaalisessa mediassa toteuttamalla asianmukaisia lainsäädäntötoimia siten, että kunnioitetaan täysin muita perusoikeuksia, kuten sananvapautta ja mielipiteenvapautta;

  23.    toteaa, että tieto- ja viestintäteknologian nopea kehitys on muuttanut sananvapauden käyttämisen edellytyksiä koko maailmassa ja että siitä on koitunut sekä merkittäviä etuja että vakavia haittoja; panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille, että neuvosto hyväksyi toukokuussa 2014 sananvapautta verkossa ja verkon ulkopuolella koskevat EU:n suuntaviivat, ja tuomitsee kaikki digitaalista viestintää koskevat rajoitukset, kansalaisyhteiskunnan toimijoihin kohdistuvat toimet mukaan luettuina; toteaa jälleen, että toimittajien ja bloginpitäjien oikeuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota;

  24.    kannustaa ihmisoikeusneuvostoa jatkamaan keskustelua oikeudesta yksityisyyteen ja tätä varten nimittämään oikeutta yksityisyyteen käsittelevän YK:n erityisraportoijan erityisesti digitaalista viestintää silmällä pitäen;

  Sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet

  25.    panee merkille, että YK:n vuoden 2015 jälkeisessä kehitysohjelmassa vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi on asetettu tavoitteeksi köyhyyden poistaminen vuoteen 2030 mennessä siten, että taloudellisia ja sosiaalisia kysymyksiä sekä ympäristökysymyksiä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti; pitää myönteisenä YK:n pääsihteerin tiivistelmäraporttia, joka on julkaistu vuoden 2015 jälkeistä kestävän kehityksen tavoitteiden ohjelmaa käsittelevän YK:n erityishuippukokouksen edellä; tukee YK:n pääsihteerin vaatimuksia toimintatavasta, jossa keskitytään ihmisten tarpeisiin ja oikeuksiin köyhyyden poistamiseksi;

  26.    pitää tärkeänä, että puututaan lisääntyvään ja äärimmäiseen eriarvoisuuteen, jotta voidaan yleensä torjua köyhyyttä ja erityisesti edistää sosiaalisia ja taloudellisia oikeuksia helpottamalla etenkin elintarvikkeiden, veden, koulutuksen, terveydenhuollon ja asianmukaisten asuntojen saantia; korostaa tältä osin maananastuksen pahenevaa ongelmaa, johon on puututtava;

  27.    katsoo, että korruptio, verovilppi, julkishyödykkeiden huono hoito ja vastuuvelvollisuuden puute myötävaikuttavat kansalaisten oikeuksien loukkauksiin, sillä ne siirtävät varoja pois investoinneista, joita voitaisiin tehdä kipeästi kaivattuihin julkisiin palveluihin, kuten koulutukseen, perusterveydenhuoltopalveluihin ja muuhun sosiaaliseen infrastruktuuriin, ja tekevät siten väestön köyhyydestä pysyvää; muistuttaa, että hallituksilla on taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen nojalla velvoite kunnioittaa kansalaisten oikeuksia antamalla käyttöön asianmukaiset resurssit; korostaa tässä yhteydessä, että taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien edistämiseksi toimivien ihmisoikeuksien puolustajien suojeluun on kiinnitettävä erityistä huomiota;

  28.    kehottaa jälleen kerran EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan talousrikoksia, korruptiota ja ihmisoikeuksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan nimittämistä;

  Yritystoiminta ja ihmisoikeudet

  29.    tukee voimakkaasti yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden tehokasta ja kattavaa levittämistä ja täytäntöönpanoa sekä unionissa että sen ulkopuolella; korostaa, että on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin politiikkatoimiin ja lainsäädännöllisiin toimiin YK:n ohjaavien periaatteiden tehokkaassa täytäntöönpanossa olevien puutteiden korjaamiseksi, ja toteaa, että tämä koskee esimerkiksi oikeussuojan saatavuutta; panee tyytyväisenä merkille aloitteen, joka liittyy asetukseen konfliktialueilta peräisin olevien mineraalien vastuullista hankintaa koskevan toimitusketjuun sovellettavan due diligence -järjestelmän perustamisesta; kehottaa kaikkia sidosryhmiä toimimaan aktiivisessa roolissa ihmisoikeuksia ja ylikansallisia yrityksiä sekä muita yrityksiä käsittelevän YK:n työryhmän 11. istunnossa ja tukemaan toimia, joilla niiden toimintalinjat saadaan vastaamaan ylikansallisia yrityksiä koskevia OECD:n suuntaviivoja sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n ohjaavia periaatteita; pyytää jälleen kerran komissiota esittämään vuoden 2015 loppuun mennessä kertomuksen siitä, miten jäsenvaltiot ovat panneet yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet täytäntöön;

  30.    pyytää, että komissio ja ulkosuhdehallinto kannustavat EU:n edustustoja kaikkialla maailmassa työskentelemään yhdessä EU:n yritysten kanssa ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistämiseksi ja varmistamaan, että yritystoiminta ja ihmisoikeudet otetaan mukaan keskeisiksi aiheiksi demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen paikallisissa ehdotuspyynnöissä; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita osallistumaan heti alusta saakka aktiivisesti avoimessa hallitustenvälisessä työryhmässä käytäviin keskusteluihin YK-järjestelmän puitteissa toteutettavan yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevan oikeudellisesti sitovan kansainvälisen välineen laadinnasta;

  Naisten oikeudet

  31.    kehottaa EU:ta osallistumaan aktiivisesti YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 59. istuntoon ja torjumaan edelleen kaikkia yrityksiä heikentää YK:n Pekingin toimintaohjelmaa, jota tarkastellaan uudelleen neljännen naisten maailmankonferenssin 20. vuosipäivän yhteydessä, ja muun muassa koulutuksen ja terveydenhoidon saantia perusihmisoikeutena sekä seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia;

  32.    toteaa kriittisesti, että huolimatta tähänastisesta edistyksestä sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa ja naisten vaikutusvallan lisäämisessä monissa maissa on edelleen syrjiviä lakeja, jotka liittyvät etenkin perheeseen ja omistusoikeuteen; toteaa, että naiset ovat vieläkin vahvasti aliedustettuja päättävissä asemissa ja että naisiin kohdistuva väkivalta on edelleen yleistä, kun taas oikeussuoja toteutuu heikosti, vaikka naisia kuolee päivittäin perheväkivallan johdosta; on vakavasti huolestunut siitä, että joissakin maissa on menty huonompaan suuntaan etenkin seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien suhteen;

  33.    tuomitsee jyrkästi naisiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan käytön, muun muassa sellaiset rikokset kuin joukkoraiskaukset, seksiorjuus, pakkoprostituutio, sukupuoleen perustuva vainoaminen sekä muun muassa naisten sukupuolielinten silpominen, ihmiskauppa, lapsi- ja pakkoavioliitot, kunniamurhat ja muut seksuaalisen väkivallan muodot, ja myös seksuaalisen väkivallan käytön sodankäyntitaktiikkana; kehottaa jälleen EU:ta ja kaikkia sen jäsenvaltioita allekirjoittamaan ja ratifioimaan naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen;

  34.    muistuttaa EU:n sitoumuksesta sisällyttää ihmisoikeudet ja sukupuolinäkökohdat yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatioihin naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevien keskeisten YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1325 ja 1820 mukaisesti; muistuttaa tässä yhteydessä EU:lle ja sen jäsenvaltioille osoittamastaan kehotuksesta tukea kestävän sovinnonteon yhteydessä naisten järjestelmällistä osallistumista rauhanprosesseihin elintärkeinä toimijoina ja kehotuksesta ottaa huomioon, että konfliktien ehkäisyyn, rauhanturvaoperaatioihin, humanitaariseen apuun, konfliktien jälkeiseen jälleenrakentamiseen ja demokratiaan siirtymiseen on aina sisällytettävä sukupuolten tasa-arvoon liittyvät kysymykset;

  Lasten oikeudet

  35.    on huolissaan siitä, että lapsen oikeuksista tehdyn sopimuksen vuonna 1989 tapahtuneen hyväksymisen jälkeen tapahtuneesta edistyksestä huolimatta vähintään 58 miljoonaa lasta, varsinkin tyttöä, köyhien perheiden lasta, vammaista lasta ja konfliktialueilla elävää lasta, ei käy koulua ja että monet lapset sairastuvat edelleen tauteihin, jotka voitaisiin helposti välttää, ja lisäksi lapsia käytetään lapsityövoimana;

  36.    kehottaa kaikkia valtioita sitoutumaan ILO:n yleissopimuksen nro 182 3 artiklassa määriteltyjen lapsityön pahimpien muotojen poistamiseen ja muistuttaa, että näitä lapsityön pahimpia muotoja ovat muun muassa lapsiorjuus, lapsikauppa, prostituutio sekä vaarallinen työ, joka on haitallista lapsen fyysiselle terveydelle ja mielenterveydelle;

  37.    muistuttaa, että yksi valtion ensisijaisista velvoitteista on tarjota kaikille lapsille koulutus lisäämällä mahdollisuuksia, perustamalla asianmukaisia laitoksia ja puuttumalla kaikille taatun peruskoulutuksen suurimpien esteiden rakenteellisiin syihin, kuten koulupudokasmääriin, jotka ovat edelleen suurena esteenä sille, että kaikille voidaan taata peruskoulutus;

  38.    kehottaa antamaan asianmukaisesti EU:n rahoitusta aseellisiin konflikteihin joutuneiden lasten ja entisten lapsisotilaiden kotiutus- ja sopeuttamisohjelmille; muistuttaa tukevansa voimakkaasti ”Children, Not Soldiers” -kampanjaa; panee tyytyväisenä merkille lapsia aseellisissa selkkauksissa käsittelevän YK:n erityisedustajan ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevän YK:n erityisedustajan vuotuiset raportit sekä lasten myyntiä, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa käsittelevän erityisraportoijan raportin;

  HLBTI-ihmisten oikeudet

  39.    on huolissaan siitä, että syrjivät lait ja käytännöt sekä väkivallanteot, jotka kohdistuvat henkilöihin heidän seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä vuoksi, ovat viime aikoina lisääntyneet; kehottaa seuraamaan tarkasti HLBTI-ihmisten tilannetta muun muassa Nigeriassa ja Gambiassa, missä äskettäin hyväksytyt HLBTI‑ihmisiä vastaan suunnatut lait uhkaavat seksuaalivähemmistöihin kuuluvien henkeä; on erittäin huolissaan niin kutsutuista propagandan vastaisista laeista, jotka ovat voimassa Venäjällä ja Liettuassa ja parhaillaan käsiteltävänä Kirgisian parlamentissa ja jotka rajoittavat sananvapautta ja kokoontumisvapautta; panee tyytyväisenä merkille 26. syyskuuta 2014 hyväksytyn YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan väkivallan ja syrjinnän torjunnasta; pitää valitettavana, että ihmisoikeusneuvosto hyväksyi 26. kesäkuuta 2014 päätöslauselman perheen suojelusta, sillä se saattaa heikentää yleismaailmallisten ja jakamattomien ihmisoikeuksien periaatetta; antaa jälleen tukensa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun jatkuvalle työlle HLBTI-ihmisten kaikkien ihmisoikeuksien toteutumisen edistämisen ja suojelemisen puolesta erityisesti julkilausumien, raporttien ja Free & Equal -kampanjan avulla; kannustaa ihmisoikeusvaltuutettua jatkamaan syrjivien lakien ja käytäntöjen vastaista toimintaa;

  Ilmastonmuutos ja ihmisoikeudet

  40.    korostaa, että ilmastonmuutoksen vaikutus muita heikommassa asemassa oleviin ryhmiin ja ihmisiin on suuri, etenkin alhaisen tulotason maissa sekä rannikkovaltioissa ja matalissa saarivaltioissa, joilla ei ole taloudellisia resursseja sopeutua ympäristössä tapahtuviin voimakkaisiin muutoksiin;

  41.    panee tyytyväisenä merkille, että ihmisoikeusneuvosto on osoittanut olevansa tietoinen siitä, että ympäristössä tapahtuvat muutokset heikentävät väestön toimeentuloa ja haittaavat kansainvälisesti tunnustettujen perusihmisoikeuksien toteutumista; kehottaa siksi sopimusvaltioita hyväksymään kiireellisiä ja pitkälle meneviä hillitsemis- ja sopeutustoimenpiteitä tulevassa vuoden 2015 ilmastokokouksessa Pariisissa;

  42.    pyytää komissiota ja ulkosuhdehallintoa osallistumaan aktiivisesti keskusteluun termistä ”ilmastopakolainen”, myös sen mahdollisesta määrittelystä kansainvälisessä oikeudessa tai laillisesti sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa;

  Rankaisemattomuuden torjunta ja Kansainvälinen rikostuomioistuin

  43.    antaa yhä täyden tukensa Kansainvälisen rikostuomioistuimen työlle, jolla se pyrkii estämään rankaisematta jättämisen tapauksissa, joissa tekijät ovat syyllistyneet kansainvälisen yhteisön vakavimpina pitämiin rikoksiin, ja varmistamaan oikeuden toteutumisen sotarikosten, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja kansanmurhien uhrien osalta; seuraa tarkasti kaikkia pyrkimyksiä heikentää sen legitiimiyttä tai riippumattomuutta; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä tuomioistuimen kanssa ja antamaan sille voimakasta diplomaattista, poliittista ja taloudellista tukea myös YK:ssa; kehottaa EU:ta, jäsenvaltioita ja EU:n erityisedustajia edistämään aktiivisesti Kansainvälisen rikostuomioistuimen asemaa, sen päätösten täytäntöönpanoa ja Rooman perussäännön mukaisten rikosten rankaisematta jättämisen torjuntaa; panee tyytyväisenä merkille, että Palestiina on ratifioinut Rooman perussäännön, ja kehottaa painokkaasti EU:ta tuomitsemaan kaikki rankaisutoimet, joita Palestiinaan kohdistetaan sen vuoksi, että se on käyttänyt tätä oikeutta;

  Alkuperäiskansat

  44.    kehottaa ulkosuhdehallintoa, komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevän asiantuntijaryhmän toimeksiannon uudelleenarviointia alkuperäiskansojen maailmankonferenssin päätösasiakirjan (YK:n yleiskokouksen päätöslauselma 69/2) mukaisesti, jotta alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen täytäntöönpanoa voidaan valvoa, arvioida ja parantaa; kehottaa jäsenvaltioita pyytämään kaikkia YK:n erityismenettelyjen toimeksiannon haltijoita kiinnittämään erityistä huomiota alkuperäiskansojen naisia ja tyttöjä koskeviin kysymyksiin ja raportoimaan järjestelmällisesti näistä kysymyksistä ihmisoikeusneuvostolle; kehottaa ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita tukemaan aktiivisesti alkuperäiskansoja koskevan järjestelmänlaajuisen toimintasuunnitelman kehittämistä syyskuussa 2014 annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman mukaisesti ja erityisesti alkuperäiskansojen säännöllisten kuulemisten järjestämistä kyseisen prosessin yhteydessä;

  Ihmisoikeudet ja kansainväliset kulttuuri- ja urheilutapahtumat

  45.    tuomitsee autoritaaristen valtioiden yleistyvän käytännön isännöidä urheiluun tai kulttuuriin liittyviä suurtapahtumia, joilla ne tavoittelevat kansainvälistä oikeutusta samalla, kun ne rajoittavat edelleen oikeutta olla eri mieltä maan sisällä; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita pitämään tätä kysymystä aktiivisesti esillä myös ihmisoikeusneuvostossa ja tarkastelemaan yhdessä kansallisten urheiluliittojen, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa niiden tällaisiin tapahtumiin, esimerkiksi Bakussa vuonna 2015 järjestettäviin ensimmäisiin Euroopan kisoihin ja Venäjällä vuonna 2018 pidettäviin jalkapallon MM-kisoihin, osallistumista koskevia käytännön järjestelyjä;

  Miehittämättömät ilma-alukset

  46.    kehottaa jälleen laatimaan EU:n yhteisen kannan aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttöön siten, että korostetaan erityisesti ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnioittamisen merkitystä sekä käsitellään sellaisia kysymyksiä kuin oikeudellinen kehys, suhteellisuus, vastuuvelvollisuus, siviilien suojelu ja avoimuus; kehottaa EU:ta jälleen kieltämään sellaisten täysin itsenäisesti toimivien asejärjestelmien kehittämisen, tuotannon ja käytön, jotka mahdollistavat iskut ilman ihmisten osallistumista; kehottaa EU:ta tukemaan alueellisen ja kansainvälisen tason toimia, joilla vastustetaan laittomia ja kohdennettuja teloituksia ja kielletään tämä käytäntö, ja toteuttamaan oikeudellisia toimenpiteitä aina, kun yksityishenkilö tai yhteisö on mahdollisesti yhteydessä laittomaan kohdennettuun tappoiskuun ulkomailla; vaatii ottamaan ihmisoikeudet osaksi kaikkea kolmansien maiden kanssa terrorismin torjunnasta käytävää vuoropuhelua;

  Muuttajien oikeudet

  47.    pitää kiinni siitä, että ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden on oltava kaikkien EU-rajoja koskevien toimien keskiössä; kehottaa EU:ta kehittämään voimakkaampia politiikkatoimia, jotta voidaan puuttua muuttajiin, pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin liittyviin ongelmiin kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä kunnioittaen, ja kehottaa EU:ta takaamaan kaikkialla unionin alueella vastaanottomenettelyjä koskevat tehokkaat yhteiset vaatimukset ja lisäämään jäsenvaltioiden keskinäistä yhteistyötä ja tasapuolista taakanjakoa, joka koskee muun muassa pakolaisten vastaanottoa ja uudelleensijoittamista sekä osallistumista etsintä- ja pelastuspalveluihin, joilla autetaan merihätään joutuneita maahanpyrkijöitä;

  Maakohtaisia kysymyksiä koskevat EU:n painopisteet

  Ukraina

  48.    toivoo Minskin sopimukseen perustuvan tulitaukosopimuksen pitävän; antaa täyden tukensa YK:n ihmisoikeustarkkailuoperaatiolle ja Etyjin erityistarkkailuoperaatiolle Ukrainassa ja kehottaa vahvistamaan viimeksi mainittua operaatiota; on erittäin huolissaan Ukrainan kaakkoisten alueiden aseellisen konfliktin vuoksi maan sisäisesti siirtymään joutuneiden kohtalosta; on huolissaan Krimin paikallisväestön ja ennen kaikkea Krimin tataarien syrjinnästä ja heihin kohdistuneista laajamittaisista ihmisoikeusloukkauksista; kehottaa EU:n jäsenvaltioita tukemaan kaikkia mahdollisia pyrkimyksiä YK:n tasolla rankaisemattomuuden torjumiseksi ja Maidanin mielenosoitusten tukahduttamiseen, Krimin liittämiseen ja kaakkoisten alueiden aseelliseen konfliktiin liittyviä väkivaltaisuuksia ja ihmisoikeusloukkauksia koskevien puolueettomien tutkimusten tekemiseksi;

  Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea)

  48.    panee tyytyväisenä merkille Korean demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeustilannetta käsittelevän erityisraportoijan toimeksiannon kaavaillun jatkamisen vuodella; panee tyytyväisenä merkille myös YK:n yleiskokouksen päätöslauselman, jossa kannustetaan YK:n turvallisuusneuvostoa toteuttamaan asianmukaisia toimia vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi, muun muassa harkitsemalla Korean demokraattisen kansantasavallan tilanteen viemistä Kansainväliseen rikostuomioistuimeen; kehottaa ihmisoikeusneuvostoa edellyttämään jälleen vastuuvelvollisuutta muun muassa henkilöiltä, jotka ovat syyllistyneet rikoksiin ihmisyyttä vastaan korkeimmalla valtiotasolla vahvistettujen politiikkatoimien mukaisesti; panee tyytyväisenä merkille, että Korean tasavaltaan on perustettu kenttätyöhön perustuva rakenne, jotta voidaan parantaa tilanteen seurantaa ja todisteiden dokumentointia ja varmistaa näin vastuuvelvollisuus, ja kehottaa kaikkia valtioita yhteistyöhön tämän rakenteen kanssa; kehottaa ihmisoikeusneuvostoa kiinnittämään tarkempaa huomiota Korean demokraattisen kansantasavallan tilanteeseen kutsumalla ihmisoikeusneuvoston tulevan istunnon yhteydessä koolle virallisen paneelin, jossa oikeusloukkausten uhrien ääni pääsee kuuluviin;

  Iran

  49.    panee tyytyväisenä merkille maaliskuussa 2014 hyväksytyn YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman Iranin islamilaisesta tasavallan ihmisoikeustilanteesta sekä erityisraportoijan toimeksiannon jatkamisen; kehottaa Irania päästämään YK:n erityisraportoijan maahan ja pitää tätä keskeisenä indikaattorina maan halukkuudesta edetä kohti ihmisoikeusvuoropuhelun avaamista; tuomitsee jälleen kuolemanrangaistuksen käytön Iranissa ja teloitusten suuren määrän; tukee YK:n erityismenettelyjen toimeksiannon haltijoiden yhteistä julkilausumaa, jossa tuomittiin kansalaisyhteiskunnan toimijoiden laajamittaiset pidätykset ja tuomiot Iranissa; kehottaa EU:ta ja YK:n ihmisoikeusneuvostoa valvomaan tiiviisti ihmisoikeustilannetta ja varmistamaan, että ihmisoikeudet säilyvät keskeisellä sijalla kaikessa kanssakäymisessä Iranin hallituksen kanssa;

  Myanmar/Burma

  50.    antaa tukensa YK:n erityisraportoijan YK:n yleiskokouksen 69. istunnolle Myanmarin ihmisoikeustilanteesta laatimalle raportille, jossa todetaan tähän mennessä saavutettu edistys ja nimetään jäljellä olevat merkittävimmät huolenaiheet, jotka koskevat etenkin Rakhinen osavaltion tilannetta ja rohingya-väestön tilannetta, jota pahentaa se, että tällä yhteisöllä ei ole oikeudellista asemaa ja siihen kohdistuu siten edelleen systeemistä syrjintää; pahoittelee siviileihin kohdistuneita iskuja Kachinin ja Shanin osavaltioissa, seksuaalista väkivaltaa, johon turvallisuusjoukot syyllistyivät aseellisen konfliktin aikana, poliittisten vankien olemassaoloa, ihmisoikeuksien puolustajien, aktivistien ja media-alan ammattilaisten häirintää, laittomia teloituksia, maan pakkolunastusta sekä uskonnollisiin ja etnisiin vähemmistöihin ja etenkin rohingya-väestöön kohdistuvia toimia, ja toteaa, että nämä ovat vakavia ihmisoikeushaasteita, joita ei ole vielä ratkaistu; pitää valitettavana, että Burman hallitus ei pelkästään ole jättänyt pitkälti huomiotta YK:n suositukset vaan se on myös hidastellut neuvotteluissa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston kanssa ihmisoikeusvaltuutetun toimiston perustamisesta maahan; kehottaa Burman hallitusta puuttumaan kaikkiin näihin kysymyksiin, panemaan täytäntöön YK:n suositukset ja avaamaan maahan ihmisoikeusvaltuutetun toimiston; kehottaa ihmisoikeusneuvostoa uusimaan erityisraportoijan 4 kohdan mukaisen toimeksiannon; katsoo, että neuvotteluja EU:n ja Myanmarin välisestä investointisopimuksesta olisi harkittava tarkkaan, sillä ulkomaiset sijoitukset maahan saattaisivat pahentaa ihmisoikeusloukkauksia sekä uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuvaa väkivaltaa ja syrjintää;

  Valko-Venäjä

  51.    esittää syvän huolensa ihmisoikeuksien jatkuvasta rikkomisesta Valko-Venäjällä; tuomitsee vuonna 2014 suoritetut kolme teloitusta, ihmisoikeuksien puolustajien häirinnän, riippumattomien toimittajien vainoamisen, kaikkeen internetviestintään kohdistetun sensuurin sekä kansalaisjärjestöjen toimintaa rajoittavan lainsäädännön; kehottaa uusimaan YK:n erityisraportoijan toimeksiannon ja kehottaa hallitusta päästämään YK:n erityismenettelyjen toimeksiannon haltijat, myös erityisraportoijan, esteettä maahan;

  Bahrain

  52.    toteaa olevansa edelleen huolestunut kansalaisten ja hallinnon välisestä epäsovusta Bahrainissa sekä ihmisoikeuksien puolustajien ja poliittisen opposition aktivistien tilanteesta maassa; kehottaa kaikkia asianosaisia Bahrainissa käynnistämään rakentavan ja osallistavan keskustelun ja pyrkimään siten aitoon sovintoon ja Bahrainin kaikkien yhteisöjen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen; kehottaa vapauttamaan viipymättä ja ehdoitta kaikki mielipidevangit, toimittajat, ihmisoikeuksien puolustajat ja rauhanomaiset mielenosoittajat ja antaa tukensa YK:n erityismenettelyjen toimeksiannon haltijoiden 4. helmikuuta 2015 antamalle, korkea-arvoisen oppositiopoliitikon pidättämistä ja siihen liittyvien mielenosoitusten hajottamista koskevalle yhteiselle julkilausumalle; kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja ihmisoikeusneuvoston muita jäseniä seuraamaan myös jatkossa tiiviisti Bahrainin ihmisoikeustilannetta keskittyen Bahrainin UPR-prosessin yhteydessä antamien sitoumusten sekä Bahrainin riippumattoman tutkintakomission antamien suositusten täytäntöönpanoon; panee merkille, että Bahrainin kuningas on ilmaissut suhtautuvansa myönteisesti kyseisiin suosituksiin;

  53.    pitää valitettavana, että Bahrainin hallitus ei ole edistynyt yhteistyössään YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston ja YK:n ihmisoikeusneuvoston erityismenettelyjen kanssa, ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita työskentelemään sen puolesta, että YK:n ihmisoikeusneuvosto hyväksyy maaliskuun istunnossa päätöslauselman, jossa kehotetaan panemaan täysimääräisesti täytäntöön Bahrainin UPR-prosessin yhteydessä antamat sitoumukset sekä Bahrainin riippumattoman tutkintakomission muun muassa ihmisoikeuksien puolustajista antamat suositukset, joissa pyydettiin, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto raportoi maan käytännön ihmisoikeustilanteesta ja siitä, miten Bahrain on edistynyt yhteistyössä YK:n ihmisoikeusmekanismien kanssa;

  Egypti

  54.    kehottaa jäsenvaltioita vaatimaan tulevassa ihmisoikeusneuvoston istunnossa yhdessä Egyptiä vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki henkilöt, jotka on pidätetty siksi, että he ovat harjoittaneet rauhanomaisesti oikeuksiaan sananvapauteen, kokoontumisvapauteen ja yhdistymisvapauteen, sekä takaamaan oikeuslaitoksen riippumattomuuden; vaatii lisäksi Egyptin hallitusta säätämään kansainvälisten vaatimusten mukaisia lakeja ja turvaamaan Egyptin perustuslakiin kirjatun järjestäytymisoikeuden, johon sisältyy oikeus saada ja käyttää rahoitusta, sekä kumoamaan marraskuussa 2013 annetun mielenosoituslain ja antamaan uutta lainsäädäntöä, jolla taataan yhdistymisvapaus; kehottaa hallitusta käynnistämään rikostutkinnan, jotta saataisiin selville, ketkä antoivat käskyn laittomiin teloituksiin ja toteuttivat ne 3. heinäkuuta 2013 alkaneiden pääosin rauhanomaisten mielenosoitusten tukahduttamisen yhteydessä, muun muassa tyhjennettäessä Raba’a- ja Nahda-aukioita mielenosoittajista 14. elokuuta 2013, jolloin surmattiin ainakin 1 000 mielenosoittajaa;

  55.    vaatii Egyptiä suorittamaan riippumattoman, puolueettoman ja tehokkaan tutkinnan kaikista ihmisoikeusloukkauksista vuodesta 2011 alkaen, myös rikoksista, joihin on liittynyt seksuaalista väkivaltaa, sekä varmistamaan, että syylliset saatetaan vastuuseen ja uhreilla on käytettävissään asianmukaiset oikeussuojakeinot kansainvälisten normien mukaisesti; kehottaa Egyptin viranomaisia peruuttamaan välittömästi kaikki kuolemantuomiot ja määräämään uudet oikeudenkäynnit, joissa taataan oikeus oikeudenmukaiseen ja puolueettomaan oikeudenkäyntiin, sekä lykkäämään välittömästi kuolemanrangaistusten ja teloitusten täytäntöönpanoa, vapauttamaan välittömästi kaikki pidätetyt toimittajat ja tiedotusvälineiden työntekijät sekä takaamaan oikeuden tiedonvälityksen vapauteen ja sananvapauteen kansainvälisten normien mukaisesti;

  56.    vaatii Egyptin viranomaisia sallimaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tutkivan YK:n erityisraportoijan vierailun, josta on sovittu periaatteessa mutta joka on ollut jäissä vuoden 2014 alkupuolelta lähtien, sekä kutsumaan maahan asiaankuuluvat YK:n ihmisoikeusmekanismit ja -menettelyt ja erityisesti kokoontumisvapautta käsittelevän erityisraportoijan, kidutusta käsittelevän erityisraportoijan, ihmisoikeuksia terrorismia torjuttaessa käsittelevän erityisraportoijan ja sekä tuomareiden ja asianajajien riippumattomuutta tutkivan erityisraportoijan; kehottaa Egyptin viranomaisia varmistamaan, että maan lainsäädäntö vastaa kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja, sekä kumoamaan välittömästi lain nro 136/2014 ja lopettamaan siviilien sotilasoikeudenkäynnit sekä peruuttamaan kaikki sotilastuomioistuinten siviileille antamat tuomiot ja määräämään siviilituomioistuimissa välittömästi pidettävistä uusista oikeudenkäynneistä; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan näitä kysymyksiä koskevaa painavaa lausuntoa;

  Miehitetty palestiinalaisalue / Israel

  57.    on syvästi huolissaan Israelin heinäkuussa 2014 toteuttaman aseellisen hyökkäyksen eli operaation ”Suojaava terä” luomasta humanitaarisesta kriisistä, jonka laajuista pakkomuuttoa ja tuhoa ei ole koettu sitten Israelin miehityksen alettua vuonna 1967; pahoittelee, että Israelin hallituksen jatkuva Gazan alueen saarto haittaa edelleen vakavasti kansainvälisiä humanitaarisia toimia ja kehitysyhteistyötoimia; korostaa, että jälleenrakennus onnistuu vain, jos Israel purkaa kokonaan Gazan alueen saarron; pitää saartoa koko Gazan alueen palestiinalaissiviileihin kohdistuvana kollektiivisena rangaistuksena;

  58.    kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita ilmaisemaan julkisesti tukensa YK:n tutkintakomissiolle ja tuomitsemaan ihmisoikeusneuvostossa antamassaan julkisessa lausumassa Israelin viranomaisten yhteistyöhaluttomuuden ja sen, että nämä eivät ole päästäneet tutkintakomissiota alueelle; korostaa, että oikeus ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen muodostavat rauhan ehdottoman perustan, ja painottaa, että pitkään vallinneen ja järjestelmällisen kansainvälisen oikeuden loukkausten rankaisemattomuuden on loputtava; panee tyytyväisenä merkille, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjä on aloittanut Palestiinan tilanteen alustavan tutkinnan; kehottaa EU:ta tekemään täysimääräistä yhteistyötä Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän toimiston kanssa; kehottaa EU:ta ottamaan jälleen käyttöön ihmisoikeusneuvoston esityslistan 7 kohdan ja tuomitsemaan jyrkästi kansainvälisen oikeuden pitkittyneet loukkaukset ja Kansainvälisen rikostuomioistuimen neuvoa-antavan lausunnon noudattamatta jättämisen sekä tukemaan tutkintakomission toimeksiannon jatkamista;

  Saudi-Arabia

  59.    ilmaisee vakavan huolensa parhaillaan YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenenä toimivan Saudi-Arabian ihmisoikeustilanteesta; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltiota painostamaan Saudi-Arabian viranomaisia, jotta maa sallisi riippumattoman lehdistön ja tiedotusvälineet ja takaisi sananvapauden, yhdistymisvapauden ja rauhanomaisen kokoontumisvapauden, vapauttaisi ehdoitta kaikki ihmisoikeuksien puolustajat ja muut mielipidevangit, jotka on vangittu ja tuomittu pelkästään siksi, että he ovat harjoittaneet oikeuttaan sananvapauteen, allekirjoittaisi ja ratifioisi kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, lakkauttaisi erityisrikostuomioistuimen sekä lopettaisi julkiset mestaukset, kivittämiset ja muut kidutuksen muodot;

  Syyria

  60.    on syvästi huolissaan kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja humanitaarisen oikeuden loukkausten hätkähdyttävistä mittasuhteista Syyriassa ja muun muassa ihmisoikeuksien puolustajien laajamittaisesta häirinnästä ja mielivaltaisista pidätyksistä; kehottaa sekä Syyrian hallitusta että aseryhmiä vapauttamaan hallussaan pitämät rauhanomaiset syyrialaisaktivistit; pyytää EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan voimakkaasti vastuuvelvollisuutta ja YK:n tutkintakomission toimeksiannon jatkamista;

  Mali

  61.    panee tyytyväisenä merkille Malin ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n riippumattoman asiantuntijan työn ja kehottaa ihmisoikeusneuvostoa jatkamaan hänen toimeksiantoaan; pitää myönteisenä Malin hallituksen edistymistä oikeuslaitoksen palauttamisessa osaan maasta ja tutkimuksissa, jotka koskevat 21 eliittisotilaan kiduttamista ja tappamista vuonna 2012, sekä totuus-, oikeus- ja sovintokomission perustamista; on edelleen huolissaan turvallisuustilanteen heikentymisestä ja lapsisotilaiden jatkuvasta käytöstä ja värväämisestä ja kehottaa Malin hallitusta tutkimaan, ketkä olivat vastuussa sodankäyntiä koskevien määräysten rikkomisesta vuosien 2012–2013 aseellisen konfliktin aikana, ja asettamaan kaikki näihin rikkomuksiin syyllistyneet kaikista taistelevista ryhmittymistä vastuuseen niistä sekä varmistamaan, että tulevissa rauhansopimuksissa edellytetään vastuuvelvollisuutta, totuuskomission lujittamista ja turvallisuusjoukkojen turvallisuustutkintaa;

  Etelä-Sudan

  62.    kehottaa Afrikan unionia julkistamaan tutkintakomissionsa raportin kaikkien Etelä‑Sudanin konfliktin osapuolten tekemistä ihmisoikeusrikkomuksista ja ‑loukkauksista askeleena kohti oikeuden saamista konfliktin alusta asti tehdyistä ihmisoikeusloukkauksista; kehottaa ihmisoikeusneuvostoa hyväksymään päätöslauselman, jossa painotetaan, että on välttämätöntä varmistaa kansainvälisen oikeuden mukaisia rikoksia koskevat oikeudenmukaiset ja uskottavat tutkinta- ja syytetoimet, jotta Etelä-Sudan voi murtaa rankaisemattomuuden ruokkiman julmuuden noidankehän, ja jossa tätä varten pyydetään harkitsemaan sekamuotoisen oikeudellisen mekanismin käyttöönottoa ja lisäksi kehotetaan Etelä-Sudania hyväksymään Rooman perussääntö, ja kehottaa ihmisoikeusneuvostoa perustamaan Etelä-Sudania käsittelevän erityisraportoijan toimeksiannon, jotta voidaan edistää oikeudenmukaisia ja uskottavia syytetoimia ja parantaa vastuuvelvollisuutta, kansainvälisen yhteisön tuella;

  Sri Lanka

  63.    panee merkille Sri Lankan vasta valitun hallituksen lupaukset ja kehottaa sitä ryhtymään konkreettisiin toimiin vastuuvelvollisuuden toteutumiseksi ennen syyskuussa 2015 pidettävää ihmisoikeusneuvoston istuntoa, jotta se voi lunastaa lupauksensa maan ihmisoikeustilanteen parantamisesta ja estää lupauksista lipsumisen, siten, että toteutetaan uskottavia tutkinta- ja syytetoimia ja muita toimia, joilla yritetään ratkaista rankaisemattomuuden ja ihmisoikeusloukkausten laajempaa ongelmaa, sekä kehottaa maata tekemään täysimääräistä yhteistyötä ihmisoikeusvaltuutetun toimiston kanssa sen Sri Lankaa koskevassa kansainvälisessä tutkimuksessa;

  Uzbekistan

  64.     edellyttää, että jäsenvaltiot ottavat johdon käsiinsä ja jättävät esityslistan 4 kohdan nojalla ihmisoikeusneuvoston käsiteltäväksi päätöslauselman, jolla perustetaan Uzbekistania koskeva YK:n mekanismi, jolla varmistetaan YK:n suorittama valvonta, julkinen raportointi ja ihmisoikeusneuvostossa käytävä keskustelu Uzbekistanin katastrofaalisesta ihmisoikeustilanteesta vuoden 2015 kuluessa, jolloin tulee kuluneeksi 10 vuotta Andijanin verilöylystä, sillä Uzbekistan on aiemmin kieltäytynyt yhteistyöstä YK:n ihmisoikeusmekanismien kanssa ja suuri joukko poliittisia vastustajia ja ihmisoikeuksien puolustajia on edelleen pidätettynä, yhdistymisvapautta ja sananvapautta sekä tiedotusvälineiden vapautta rajoitetaan jatkuvasti ja pakko- ja lapsityövoiman käyttö jatkuu;

  Meksiko

  65.    kehottaa Meksikon hallitusta edistymään tutkinnassa, joka aloitettiin 43 opettajaopiskelijan kadottua Igualassa, Meksikossa, ja tuomaan oikeuden eteen näihin rikoksiin syyllistyneet sekä tehostamaan korruption, rankaisemattomuuden ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa;

  *

  *         *

  66.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n pääsihteerille, YK:n yleiskokouksen 69. istunnon puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajalle sekä YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle.