Propunere de rezoluţie - B8-0232/2015Propunere de rezoluţie
B8-0232/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la cea de a 28-a sesiune a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU (CDO)

4.3.2015 - (2015/2572(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Barbara Lochbihler, Alyn Smith în numele Grupului Verts/ALE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0228/2015

Procedură : 2015/2572(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0232/2015
Texte depuse :
B8-0232/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0232/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la cea de a 28-a sesiune a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU (CDO)

(2015/2572(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului și convențiile Organizației Națiunilor Unite asupra drepturilor omului și protocoalele opționale, inclusiv Convenția cu privire la drepturile copilului și Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW),

–       având în vedere Rezoluția 60/251 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite de înființare a Consiliului pentru Drepturile Omului (CDO),

–       având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului, Carta socială europeană și Carta drepturilor fundamentale a UE,

–       având în vedere Cadrul strategic și planul de acțiune ale UE privind drepturile omului și democrația, adoptate la 25 iunie 2012,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la încălcarea drepturilor omului, inclusiv rezoluțiile adoptate în cadrul procedurii de urgență referitoare la aceste aspecte,

–       având în vedere Rezoluția sa din ... referitoare la Raportul anual 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință[1],

–       având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 9 februarie 2015 privind prioritățile UE pe lângă forurile ONU însărcinate cu apărarea drepturilor omului,

–       având în vedere articolul 2, articolul 3 alineatul (5), precum și articolele 18, 21, 27 și 47 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–       având în vedere viitoarea sesiune a 28-a a CDO, care va avea loc în perioada 2-27 martie 2015,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât respectarea, promovarea și garantarea universalității drepturilor omului fac parte integrantă din acquis-ul etic și juridic al Uniunii Europene și reprezintă una din pietrele de temelie ale unității și integrității europene;

B.     întrucât drepturile omului sunt inerente tuturor ființelor umane, indiferent de naționalitate, rasă, sex, origine etnică, religie sau orice alt statut și întrucât respectarea acestor drepturi este consacrată în Declarația Universală a Drepturilor Omului, Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, precum și în convențiile, declarațiile și rezoluțiile internaționale ulterioare privind drepturile omului;

C.     întrucât toate drepturile omului, fie acestea civile, politice, economice, sociale sau culturale, sunt indivizibile, interconectate și interdependente și întrucât privarea de oricare dintre aceste drepturi are un impact direct și negativ asupra celorlalte;

D.     întrucât nerespectarea drepturilor omului și absența unei participări democratice legitime au drept consecință instabilitate, state care eșuează, crize umanitare și conflicte armate;

E.     întrucât acțiunea Uniunii în relațiile sale cu țările terțe are la bază articolul 21 din Tratatul de la Lisabona, care reafirmă universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și prevede respectarea demnității umane, principiile egalității și solidarității, precum și respectarea principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite și a dreptului internațional;

F.     întrucât toate statele au obligația de a respecta drepturile de bază ale populațiilor lor, precum și datoria de a întreprinde acțiuni concrete pentru a facilita respectarea acestor drepturi la nivel național, dar și pentru a coopera pe plan internațional în vederea eliminării obstacolelor din calea exercitării drepturilor omului în toate domeniile;

G.     întrucât sesiunile ordinare ale Consiliului pentru Drepturile Omului, numirea de raportori speciali, mecanismul universal de revizuire periodică și Procedurile speciale care abordează fie situații specifice unor țări, fie aspecte tematice contribuie la promovarea și respectarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept;

H.     întrucât, în mod regretabil, unii dintre actualii membri ai CDO sunt recunoscuți ca aflându-se printre principalii autori de acte de încălcare a drepturilor omului și au o reputație proastă în ce privește cooperarea cu Procedurile speciale ale ONU și respectarea cerințelor de raportare față de organismele ONU pentru protecția drepturilor omului;

Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU

1.      salută prioritățile UE în vederea viitoarei sesiuni ordinare a 28-a a CDO, stabilite în concluziile Consiliului din 9 februarie 2015;

2.      salută numirea ambasadorului Joachim Rücker ca președinte al CDO pentru 2015;

3.      îl felicită pe Zeid Ra’ad Zeid Al Hussein pentru numirea sa în funcția de Înalt Comisar al ONU pentru Drepturile Omului (ONHCHR) și își reafirmă sprijinul ferm în favoarea eforturilor sale și a mandatului său;

4.      salută prezența dnei Federica Mogherini, Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) la sesiunea de înalt nivel a CDO, care transmite semnalul necesar privind angajamentul puternic al UE în favoarea unui sistem multilateral al drepturilor omului;

5.      salută raportul anual al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului transmis Adunării Generale a ONU, privind perioada decembrie 2013 - noiembrie 2014, și își exprimă sprijinul deplin pentru independență și integritate în cadrul exercitării funcțiilor acestuia; subliniază că este important să se apere această independență, astfel încât Înaltul Comisar să își poată îndeplini în continuare sarcinile într-o manieră eficace și imparțială; reamintește că Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului trebuie să dispună de mijloace financiare adecvate;

6.      reamintește angajamentul Parlamentului European și al Subcomisiei sale pentru drepturile omului de a sprijini un sistem puternic multilateral al drepturilor omului sub egida Națiunilor Unite, care include a treia Comisie a Adunării Generale, Consiliul pentru Drepturile Omului, Oficiul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, precum și activitatea agențiilor specializate ale ONU, cum ar fi Organizația Internațională a Muncii (OIM) și cea a Procedurilor speciale din cadrul ONU;

7.      încurajează SEAE, în special prin delegațiile UE de la New York și Geneva, să mărească gradul de coerență din UE, printr-o consultare rapidă și substanțială, pentru a prezenta poziția UE în mod unitar; reafirmă importanța integrării activității realizate în New York și Geneva, în contextul Adunării Generale a ONU, a Comisiei a III-a și a Consiliului pentru Drepturile Omului în activitățile interne și externe relevante ale UE pentru a asigura coerența;

8.      consideră că hărțuirea și detenția constante a apărătorilor drepturilor omului și a și a personalităților din opoziție de către o serie de membri CDO, printre care Algeria, China, Cuba, Etiopia, Arabia Saudită, Rusia, Emirate Arabe Unite, Gabon, Kazahstan, Qatar și Vietnam, subminează credibilitatea Consiliului; își reiterează poziția potrivit căreia membrii CDO ar trebui să fie aleși din rândul statelor care sprijină respectarea drepturilor omului, a statului de drept și a democrației și care au fost de acord să emită invitații permanente pentru toate Procedurile speciale și solicită promovarea și adoptarea unor criterii de performanță în domeniul drepturilor omului care să se aplice oricărui stat ales ca membru al CDO; îndeamnă statele membre să încurajeze procese transparente, deschise și competitive pentru alegerea membrilor CDO;

9.      își reiterează sprijinul pentru mecanismul de evaluare periodică universală (EPU) și aprecierea sa față de munca valoroasă a EPU și invită țările membre să își pregătească în mod activ EPU, inclusiv prin implicarea societății civile, să participe la dialogul interactiv în timpul sesiunilor EPU și în dezbaterile privind adoptarea rezultatelor EPU, să pună în aplicare recomandările EPU și să ia măsuri concrete pentru a îmbunătăți și susține îndeplinirea obligațiilor lor în materie de drepturile omului;

10.    se opune în continuare „votării în bloc” în cadrul CDO; se opune în continuare „votării în bloc” în cadrul CDO;

11.    solicită UE și statele membre să continue monitorizarea recomandărilor EPU în toate dialogurile privind politicile UE cu țările în cauză în scopul găsirii unor modalități de sprijinire a țărilor în punerea în aplicare a recomandărilor;

12.    își reiterează sprijinul pentru procedurile speciale și statutul de independență al deținătorilor de mandat, ceea ce le permite să-și îndeplinească integral funcția cu deplină imparțialitate, invită toate statele membre să coopereze utilizând aceste proceduri și le încurajează să facă cunoscute cazurile în care state cu deținători de mandate de proceduri speciale nu cooperează;

13.    consideră importantă trimiterea de delegații parlamentare la sesiunile CDO și la alte sesiuni relevante ale Adunării Generale a ONU;

14.    consideră regretabil faptul că spațiul de interacțiune între societatea civilă și CDO se continuă să se reducă și că ONG-urilor le sunt oferite mai puține ocazii de a lua cuvântul în cadrul acestor sesiuni; îndeamnă UE și CDO să procedeze astfel încât reprezentanților societății civile să li se permită să contribuie cât mai mult cu putință în cadrul sesiunilor UNHRC, precum și în cadrul procesului de evaluare periodică universală și al altor mecanisme ale ONU dedicate drepturilor omului, fără a se teme de represalii la întoarcerea în țara de origine;

Drepturi civile și politice

15.    reafirmă că libertatea de exprimare, care este piatra de temelie a oricărei societăți libere și democratice, este un drept fundamental al oricărei persoane; condamnă ferm asasinarea, în Franța, în ianuarie 2015, a 12 persoane, inclusiv a unor caricaturiști, de la ziarul Charlie Hebdo, și a 4 persoane într-un supermarket kosher, precum și asasinarea unui regizor de film și a unui gardian de la o sinagogă în Copenhaga de către teroriști care vizau libertatea de exprimare și cea religioasă;

16.    condamnă utilizarea a religiei de către grupări extremiste și jihadiste în toate țările și mai ales în Siria, Irak, Libia, Myanmar, Nigeria și Africa Centrală, printre acțiunile acestora numărându-se atacurile armate și atacurile cu bombă, atentatele sinucigașe cu bombă, răpirile și alte acte de violență pentru terorizarea populației; opinează că lupta împotriva terorismului impune acțiuni care să vizeze cauzele care stau la baza acestuia, printre care excluziunea socială, marginalizarea politică și inegalitățile; solicită să se depună eforturi mai mari pentru a proteja drepturile persoanelor aparținând minorităților religioase;

17.    își exprimă îngrijorarea cu privire la restrângerea libertății de întrunire și de asociere, inclusiv la interzicerea organizațiilor societății civile, utilizarea agresivă a legislației privind defăimarea și alte acte normative restrictive, cerințele excesive privind înregistrarea și raportarea, precum și normele excesiv de restrictive privind finanțarea străină, și reafirmă faptul că libertatea de asociere și de întrunire pașnică constituie elemente fundamentale ale drepturilor omului;

18.    invită toate guvernele să promoveze și să sprijine organizațiile societății civile și apărătorii drepturilor omului și să le permită să-și desfășoare activitatea fără teamă, represiuni sau intimidări, să coopereze cu CDO în cadrul mecanismului EPU și să asigure tragerea la răspundere a țărilor ce se fac vinovate de reprimarea activiștilor pentru drepturile omului, îndeosebi atunci când represaliile sunt fatale, cum au fost cele care au condus la moartea, în martie 2014, a activistului pentru drepturile omului Cao Shunli în China și la care a fost supus pentru încercarea sa de a urca la bordul unui avion pentru a lua parte la lucrările CDO de la Geneva, în septembrie 2013;

19.    condamnă din nou recurgerea la pedeapsa cu moartea și sprijină cu fermitate introducerea unui moratoriu privind pedeapsa cu moartea, ca un pas către abolirea ei;

20.    reiterează importanța luptei împotriva torturii și a altor forme de maltratare, precum și a faptului că UE și-a asumat angajamentul de a acorda prioritate acestei chestiuni, inclusiv în ceea ce privește copiii, și de a facilita activitatea Raportorului special al ONU în materie de tortură; solicită SEAE, Comisiei și statelor membre să facă dovada angajamentului comun de a eradica tortura și de a sprijini victimele, îndeosebi prin continuarea sau, dacă e cazul, lansarea contribuției la Fondul voluntar al ONU pentru victimele torturii și la Fondul special creat prin Protocolul opțional la Convenția împotriva torturii;

21.    își exprimă îngrijorarea provocată de discriminarea permanentă și larg răspândită îndreptată împotriva migranților, inclusiv a solicitanților de azil și a refugiaților, precum și de încălcarea drepturilor acestora; invită UE și statele sale membre să sprijine activitatea Raportorului special al ONU pentru Drepturile Omului legată de drepturile migranților, precum și pe aceea de implementare a recomandărilor acestuia; invită guvernele să respecte drepturile omului și demnitatea inerentă a migranților, să pună capăt reținerii și arestării arbitrare și, pentru a evita detenția excesivă a migranților de ședere ilegală, să revizuiască perioadele de detenție, atunci când este cazul, și să recurgă la măsuri alternative; invită guvernele să respecte, în toate situațiile, principiul nereturnării și să se conformeze tuturor obligațiilor legale internaționale ce le revin cu privire la expulzarea migranților; invită statele să instituie, în caz că încă nu au făcut-o, sisteme și proceduri care să garanteze deplina conformitate a programelor și instituțiilor lor din domeniul migrației cu obligațiile ce le incumbă în temeiul legislației internaționale privind drepturile omului;

22.    sprijină cel mai recent raport al Raportorului special al CDO și concluziile acestuia privind formele contemporane de rasism, discriminare rasială, xenofobie și intoleranța asociată acestora; invită UE și statele sale membre să pună în aplicare recomandările Raportorului special în cadrul politicilor lor interne, pentru combaterea răspândirii urii rasiale, etnice și xenofobe și a instigării prin internet și prin rețelele de socializare, luând măsuri legislative adecvate, cu deplina respectare a celorlalte drepturi fundamentale, cum sunt libertatea de exprimare și de opinie;

23.    recunoaște că evoluția rapidă a tehnologiilor informației și comunicațiilor a transformat mediul de exercitare a libertății de exprimare în lume, generând avantaje semnificative, dar și motive serioase de îngrijorare; salută, în acest context, adoptarea de către Consiliu, în mai 2014, a Orientărilor UE privind libertatea de exprimare online și offline și condamnă toate restricțiile impuse asupra comunicării digitale, inclusiv cele care vizează actorii societății civile; reiterează că este necesar să se acorde o atenție deosebită drepturilor jurnaliștilor și bloggerilor;

24.    încurajează CDO să continue dezbaterea referitoare la dreptul la viață privată și, în acest scop, să numească un raportor special al ONU pentru dreptul la viață privată, în special în contextul comunicațiilor digitale;

Drepturi sociale și economice

25.    ia act de faptul că Agenda post-2015 a ONU privind dezvoltarea pentru Obiectivele de dezvoltare ale mileniului are ca țintă eliminarea pauperității până în 2030, cu ajutorul unei abordări holistice a chestiunilor de ordin economic, social și ambiental; salută raportul de sinteză al Secretarului General al ONU, premergător Summit-ului special al ONU dedicat Agendei privind obiectivele de dezvoltare durabilă post-2015; sprijină apelul Secretarului General al ONU pledând ca, pentru eliminarea pauperității, să fie adoptată o abordare axată pe nevoile și drepturile oamenilor;

26.    consideră că, pentru combaterea pauperității în general și pentru a promova drepturile sociale și economice, îndeosebi prin facilitarea accesului la hrană, apă, educație, îngrijirea sănătății și o situație locativă corespunzătoare, este important să se soluționeze inegalitățile în creștere și cele extreme; relevă, în acest context, problema din ce în ce mai acută pe care o reprezintă acapararea terenurilor, care se cere soluționată;

27.    opinează că corupția, evaziunea fiscală, proasta administrare a bunurilor publice și lipsa tragerii la răspundere contribuie la încălcarea drepturilor cetățenilor, deoarece deturnează fonduri de la investițiile deosebit de necesare în cazul serviciilor publice ca educația, serviciile medicale de bază și alte elemente de infrastructură socială, perpetuând astfel sărăcia populațiilor; reamintește faptul că, în conformitate cu Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, guvernele au obligația de a respecta drepturile cetățenilor prin punerea la dispoziție de resurse adecvate; subliniază, în acest context, că trebuie acordată o atenție deosebită protecției apărătorilor drepturilor omului care acționează pentru promovarea drepturilor economice, sociale și culturale;

28.    invită din nou UE și statele sale membre să sprijine crearea funcției de Raportor special al ONU pentru infracțiuni de natură financiară, corupție și drepturile omului;

Afacerile și drepturile omului

29.    sprijină ferm diseminarea și punerea în aplicare efective și complete a Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului în interiorul și în afara UE și subliniază necesitatea de a lua toate măsurile politice și legislative necesare pentru remedierea lacunelor în punerea în aplicare efectivă a Principiilor directoare ale ONU, inclusiv în ceea ce privește accesul la justiție; salută inițiativa privind o reglementare prin care să fie instituit un sistem de diligențe necesare referitoare la un lanț de aprovizionare responsabil în cazul minereurilor provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat; solicită tuturor părților interesate să își asume un rol activ în cadrul celei de-a 11-a sesiuni a Grupului de lucru al ONU privind chestiunea drepturilor omului, a societăților transnaționale și a altor întreprinderi comerciale și să sprijine eforturile de aliniere a politicilor lor cu Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale și cu Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului; repetă solicitarea adresată Comisiei de a prezenta până la sfârșitul lui 2015 un raport privind punerea în aplicare de către statele membre a Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului;

30.    solicită ca Comisia și SEAE să încurajeze delegațiile UE din lume să coopereze cu întreprinderile UE pentru a promova respectarea drepturilor omului și pentru a garanta că „afacerile și drepturile omului” sunt incluse între temele prioritare în solicitările de propuneri locale privind Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO); invită UE și statele sale membre să participe activ, de la bun început, la discuțiile referitoare la Grupul de lucru interguvernamental deschis urmărind elaborarea unui instrument internațional cu efecte juridice obligatorii privind afacerile și drepturile omului;

Drepturile femeilor

31.    invită UE să participe activ la cea de a 59-a sesiune a Comisiei pentru Statutul Femeii și să combată în continuare toate încercările de subminare a Platformei de acțiune de la Beijing a ONU, care va fi revizuită cu ocazia celei de a 20-a aniversări a celei de a 4-a Conferințe Mondiale privind Femeile, printre altele cu privire la elemente ca accesul la educație și sănătate, ca drepturi fundamentale ale omului, și drepturile sexuale și reproductive;

32.    remarcă în mod critic că, în pofida progreselor înregistrate până în prezent în ceea ce privește realizarea egalității de gen și emanciparea femeilor, în numeroase țări continuă să fie în vigoare legi discriminatorii, în special în domeniul familiei și al accesului la proprietate; remarcă faptul că femeile continuă să fie mult subreprezentate în funcțiile de decizie și că violența împotriva femeilor rămâne larg răspândită, în timp ce accesul la justiție rămâne limitat, în pofida numărului femeilor care mor în fiecare zi ca rezultat al violenței domestice; își exprimă profunda îngrijorare provocată de regresele observate în unele țări, în special în domeniul drepturilor sexuale și reproductive;

33.    condamnă cu fermitate utilizarea violenței sexuale împotriva femeilor, constând din infracțiuni precum violurile în masă, sclavia sexuală, prostituția forțată, persecuțiile pe motiv de gen, inclusiv mutilarea genitală a femeilor, traficul de persoane, căsătoriile premature și forțate, crimele de onoare și toate celelalte forme de violență sexuală; inclusiv ca tactică de război; îndeamnă din nou UE și toate statele sale membre să semneze și să ratifice Convenția Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice;

34.    reamintește angajamentul UE de a integra drepturile omului și aspectele de gen în misiunile politicii de securitate și apărare comună, în conformitate cu Rezoluțiile nr. 1325 și 1820, de referință, ale Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea; își reiterează, în acest sens, apelul către UE și statele sale membre de a sprijini, în procesul de construire a unei reconcilieri durabile, participarea sistematică a femeilor, ca o componentă vitală a proceselor de pace, și să recunoască necesitatea de a introduce perspectiva de gen în acțiunile de prevenire a conflictelor, în operațiile de menținere a păcii, în asistența umanitară și reconstrucția post-conflict și în procesul de tranziție democratică;

Drepturile copiilor

35.    își exprimă îngrijorarea suscitată de faptul că, deși au fost făcute unele progrese în urma adoptării, în 1989, a Convenției cu privire la drepturile copilului, cel puțin 58 de milioane de copii, în particular fete, copii provenind din familii sărace, copii cu dizabilități și copii din zonele de conflict nu frecventează școala, iar mulți copii încă suferă de boli care pot fi prevenite cu ușurință, în timp ce alții sunt angajați în prestarea unor munci;

36.    invită toate statele să se angajeze să elimine formele cele mai grave de muncă infantilă, conform stipulațiilor de la articolul 3 din Convenția nr. 182 a OIM, printre care se numără sclavia copiilor, traficul, prostituția și muncile periculoase care afectează sănătatea fizică și mentală a acestora;

37.    reamintește că una dintre principalele obligații ale statului este aceea de a oferi copiilor educație, prin lărgirea oportunităților, înființarea unor instituții corespunzătoare și abordarea cauzelor structurale ale impedimentelor majore cu care se confruntă învățământul primar universal, inclusiv rata abandonului școlar, care rămâne un obstacol important în calea învățământului primar universal;

38.    solicită o finanțare UE adecvată pentru programele de demobilizare și reintegrare destinate copiilor asociați conflictelor armate și copiilor care înrolați ca soldați; reamintește sprijinul său ferm pentru campania „Copii, nu soldați”; salută rapoartele anuale prezentate de Reprezentantul special al ONU pentru copii și conflictele armate și de Reprezentantul special al ONU pentru violența împotriva copiilor, împreună cu raportul Raportorului special pe probleme legate de vânzarea copiilor, prostituția și pornografia infantilă;

Drepturile persoanelor LGBTI

39.    își exprimă îngrijorarea cu privire la înmulțirea legilor și practicilor discriminatorii și a actelor de violență împotriva persoanelor pe baza orientării lor sexuale și a identității lor de gen; încurajează monitorizarea strictă a situației persoanelor LGBTI, inclusiv în Nigeria și Gambia, unde unele legi anti-LGBTI introduse recent amenință viața minorităților sexuale; își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu așa-numitele „legi anti-propagandă”, care limitează libertatea de exprimare și întrunire, așa cum se întâmplă în Rusia și Lituania și cum sunt în prezent analizate în parlamentul kirghiz; salută Rezoluția CDO referitoare la combaterea violenței și discriminării bazate pe orientarea sexuală și identitatea de gen, adoptată la 26 septembrie 2014; consideră că adoptarea de către UNCHR, la 26 iunie 2014, a rezoluției sale referitoare la protecția familiei, care subminează potențial principiul universalității și indivizibilității drepturilor omului, este regretabilă; își reafirmă sprijinul pentru eforturile continue ale Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului de promovare și protejare a drepturilor omului în cazul persoanelor LGBTI, în special prin declarații, rapoarte și campania „Liberi și Egali”; încurajează Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului să-și continue lupta împotriva legilor și practicilor discriminatorii;

Schimbările climatice și drepturile omului

40.    subliniază faptul că impactul schimbările climatice asupra grupurilor și persoanelor vulnerabile este puternic, în special în țările în care veniturile sunt mici și în statele costiere și insulele aflate la joasă altitudine care nu dispun de resursele economice necesare pentru a se adapta la schimbări ambientale de amploare;

41.    salută faptul că CDO admite efectele adverse ale schimbărilor climatice asupra gradului de ocupație al populațiilor și faptul că acestea împiedică înfăptuirea drepturilor fundamentale ale omului, recunoscute internațional; îndeamnă, prin urmare, statele-părți să adopte de urgență măsuri ambițioase de atenuare și de adaptare în cadrul viitoarei Conferințe privind schimbările climatice, care va avea loc în 2015 la Paris;

42.    solicită Comisiei și SEAE să participe activ la dezbaterile referitoare la termenul de „refugiat climatic”, inclusiv la o posibilă definiție juridică în dreptul internațional sau în orice acord internațional cu forță de lege;

Lupta împotriva impunității și Curtea Penală Internațională (CPI)

43.    își reafirmă sprijinul deplin pentru activitatea CPI în rolul său de a pune capăt impunității autorilor celor mai grave infracțiuni care preocupă comunitatea internațională și de a face dreptate victimelor crimelor de război, crimelor împotriva umanității și genocidului; este în continuare vigilent în ceea ce privește orice tentativă de subminare a legitimității sau independenței CPI; îndeamnă UE și statele membre ale acesteia să coopereze cu Curtea și să îi asigure un sprijin diplomatic, politic și financiar puternic, inclusiv la nivelul ONU; solicită UE, statelor membre ale acesteia și reprezentanților săi speciali să promoveze activ CPI, executarea hotărârilor acesteia și lupta împotriva impunității pentru crimele prevăzute în Statutul de la Roma; salută recenta ratificare a Statutului de la Roma de către Palestina și îndeamnă UE să condamne toate măsurile punitive luate împotriva Palestinei pentru exercitarea acestui drept;

Populațiile indigene

44.    solicită SEAE, Comisiei și statelor membre să sprijine revizuirea mandatului mecanismului de experți pentru drepturile populațiilor indigene, în concordanță cu Documentul final al Conferinței mondiale privind populațiile indigene (rezoluția nr. 69/2 a Adunării Generale a ONU), pentru a monitoriza, evalua și îmbunătăți punerea în aplicare a Declarației privind drepturile popoarelor indigene; îndeamnă statele membre să ceară ca toți deținătorii de mandate de proceduri speciale să acorde o atenție deosebită chestiunilor care le afectează pe femeile și fetele indigene și să raporteze sistematic în legătură cu acestea la CDO; îndeamnă SEAE și statele membre să sprijine activ dezvoltarea planului de acțiune la scara sistemului pentru popoarele indigene, conform cerințelor formulate de Adunarea Generală a ONU în rezoluția sa din septembrie 2014, în special în ceea ce privește organizarea unor consultări regulate cu popoarele indigene ca parte integrantă a procesului;

Evenimentele culturale și sportive internaționale și drepturile omului

45.    condamnă practica tot mai frecventă a statelor autoritare de a găzdui evenimente sportive sau culturale de mare amploare cu scopul de a-și spori legitimitatea internațională, restricționând însă în continuare opoziția pe plan intern; invită UE și statele sale membre să fie active în abordarea acestei chestiuni, inclusiv în cadrul CDO, și să coopereze cu federațiile sportive naționale, cu marile corporații și cu organizațiile societății civile privind modalitățile de participare a acestora la astfel de evenimente, inclusiv în ceea ce privește prima ediție a Jocurilor Europene care urmează să aibă loc la Baku în 2015 și Campionatul Mondial de Fotbal care urmează să aibă loc în Rusia în 2018;

Dronele

46.    își reiterează apelul de elaborare a unei poziții comune a UE privind utilizarea dronelor armate, în care să se acorde o importanță deosebită respectării drepturilor omului și a dreptului umanitar internațional și în care să fie abordate aspecte precum cadrul legal, proporționalitatea, responsabilitatea, protecția civililor și transparența; îndeamnă UE, încă o dată, să interzică dezvoltarea, producerea și utilizarea unor sisteme de arme pe deplin autonome care permit efectuarea de atacuri fără intervenție umană; invită UE să sprijine eforturile de la nivel regional și internațional îndreptate împotriva practicii asasinatelor selective și extrajudiciare și urmărind interzicerea acestora și să ia măsuri judiciare ori de câte ori există posibilitatea ca o persoană sau o entitate să aibă legătură cu un asasinat selectiv ilicit comis în străinătate; insistă ca drepturile omului să facă parte din toate dialogurile cu țările terțe privind combaterea terorismului;

Drepturile migranților

47.    insistă asupra faptului că drepturile omului și legislația internațională trebuie să ocupe un loc central în cadrul tuturor politicilor UE privind frontierele; îndeamnă UE să elaboreze politici mai energice pentru soluționarea chestiunilor legate de migranți, refugiați și azilanți în acord cu legislația internațională în materia drepturilor omului și solicită UE să garanteze standarde efectiv comune pentru procedurile de primire în întreaga Uniune, precum și să intensifice cooperarea și repartizarea echitabilă a poverii între statele membre, inclusiv în ceea ce privește găzduirea și relocarea refugiaților și contribuția la serviciile de căutare și salvare destinate asistenței migranților aflați în pericol pe mare;

Prioritățile UE privind chestiunile specifice unor țări

Ucraina

48.    exprimă speranța că acordul de încetare a focului, bazat pe Acordul de la Minsk, va fi respectat; sprijină în totalitate Misiunea ONU de monitorizare a drepturilor omului și Misiunea specială a OSCE de monitorizare în Ucraina și solicită consolidarea acesteia din urmă; își manifestă profunda îngrijorare în legătură cu soarta PSI ca rezultat al conflictului armat din regiunile sud-estice; este în continuare preocupat de discriminarea și încălcările larg răspândite ale drepturilor omului la care este supusă populația locală din Crimeea, în special populația tătară din Crimeea; invită statele membre UE să sprijine toate eforturile posibile la nivelul ONU pentru combaterea impunității și desfășurarea unor investigații imparțiale în privința evenimentelor violente și a încălcărilor drepturilor omului legate de zdrobirea demonstrațiilor care au avut loc în Piața Maidan, de anexarea Crimeii și de conflictul armat din regiunile sud-estice;

Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC)

48.    salută prelungirea planificată, cu încă un an, a mandatului Raportorului special privind situația drepturilor omului în Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC); salută, de asemenea, rezoluția Adunării Generale a ONU care încurajează Consiliul de Securitate al ONU să ia măsurile necesare pentru a asigura asumarea răspunderii, inclusiv luând în calcul posibilitatea de a sesiza CPI cu privire la situația din RPDC; invită Consiliul pentru Drepturile Omului să-și reitereze apelul pentru tragere la răspundere, inclusiv în ceea ce-i privește pe făptuitorii crimelor împotriva umanității, în conformitate cu politicile stabilite la cel mai înalt nivel al statului; salută instituirea unei structuri bazate pe situația de pe teren în Republica Coreea, pentru a monitoriza mai îndeaproape situația și documentarea cu probe, în vederea asigurării tragerii la răspundere, și îndeamnă toate statele să coopereze cu această structură; invită Consiliul pentru Drepturile Omului să urmărească mai atent situația din RPDC, prin convocarea unui comitet oficial în cadrul căruia victimele cărora le-au fost încălcate drepturile să se poată exprima în contextul uneia dintre viitoarele sesiuni a Consiliului pentru Drepturile Omului;

Iran

49.    salută rezoluția CDO din martie 2014 referitoare la situația drepturilor omului în Republica Islamică Iran și prelungirea mandatului Raportorului special și invită Iranul să permită intrarea Raportorului special al ONU în țară, ceea ce ar reprezenta un semnal clar cu privire la dorința Iranului de a lua măsuri pentru inițierea unui dialog privind drepturile omului; condamnă încă o dată pedeapsa cu moartea în Iran și rata ridicată a execuțiilor; sprijină declarația comună din august 2014 a deținătorilor de mandate de proceduri speciale ale ONU care condamnă valul de arestări și condamnări la care sunt supuși actori ai societății civile în Iran; solicită UE și CDO să continue să monitorizeze îndeaproape situația drepturilor omului și să se asigure că drepturile omului rămân o prioritate esențială în cadrul tuturor raporturilor cu guvernul iranian;

Myanmar/Birmania

50.    sprijină raportul Raportorului special al ONU la cea de a 69-a sesiune a Adunării Generale a ONU privind situația drepturilor omului în Myanmar, în care sunt recunoscute progresele realizate până în prezent, identificându-se totodată restul domeniilor ce suscită o preocupare majoră, în special în legătură cu situația din statul Rakhine și cu situația minorității rohingya, care este exacerbată de faptul că comunitatea nu are un statut juridic și, astfel, continuă să se confrunte cu o discriminare sistematică; deplânge atacurile asupra civililor din statele Kachin și Shan, violențele sexuale comise de forțele de securitate în cursul conflictului armat, existența deținuților politici, hărțuirea apărătorilor drepturilor omului, activiștilor și profesioniștilor din mass-media, asasinatele extrajudiciare, confiscarea pământului și luarea în colimator a minorităților religioase și etnice, îndeosebi a minorității rohingya, care constituie grave provocări la adresa drepturilor omului rămase nesoluționate; deplânge faptul că guvernul birmanez nu numai că a ignorat în mare parte recomandările ONU, ci a și provocat intrarea în impas a negocierilor cu Oficiul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) privind deschiderea unui birou de țară; îndeamnă guvernul birmanez să soluționeze toate aceste chestiuni, să pună în aplicare recomandările ONU și să deschidă biroul de țară al OHCHR; solicită CDO să prelungească mandatul raportorului special în temeiul punctului (4); opinează că negocierea unui acord privind investițiile între UE și Myanmar trebuie analizată cu atenție, deoarece investițiile străine în țară riscă să exacerbeze încălcarea drepturilor omului, precum și violența și discriminarea împotriva minorităților religioase;

Belarus

51.    își exprimă profunda îngrijorare cu privire la încălcările continue ale drepturilor omului în Belarus; condamnă cele trei execuții care au avut loc în 2014, hărțuirea apărătorilor drepturilor omului, persecutarea jurnaliștilor independenți, cenzura aplicată tuturor tipurilor de comunicații prin internet și legislația restrictivă privind organizațiile neguvernamentale; solicită reînnoirea mandatului Raportorului special al ONU și invită guvernul să acorde acces deplin deținătorilor de mandate de proceduri speciale ONU, inclusiv Raportorului special;

Bahrain

52.    își exprimă în continuare îngrijorarea cu privire la disensiunile civile din Bahrain și la situația apărătorilor drepturilor omului și a activiștilor politici din opoziție din țară; invită toate părțile interesate din Bahrain să inițieze convorbiri constructive și integratoare în scopul unei reconcilieri veritabile și al respectării drepturilor omului în cazul tuturor comunităților din Bahrain; solicită eliberarea imediată și necondiționată a prizonierilor de conștiință, jurnaliștilor, apărătorilor drepturilor omului și a protestatarilor pașnici și își exprimă sprijinul pentru declarația comună din 4 februarie 2015 a deținătorilor de mandate de proceduri speciale cu privire la arestarea unui politician proeminent al opoziției și reprimarea demonstrațiilor ulterioare; invită statele membre ale UE și alți membri ai CDO să continue să urmărească îndeaproape situația drepturilor omului din Bahrain, axându-se asupra respectării angajamentelor asumate de Bahrain în cursul procesului EPU și a implementării recomandărilor Comisiei independente de anchetă din Bahrain, care au fost salutate de Regele Bahrainului;

53.    regretă faptul că guvernul din Bahrain nu a făcut progrese în ceea ce privește cooperarea cu Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și procedurile speciale ICNUR și invită statele membre ale UE să acționeze în scopul adoptării, în cursul sesiunii din martie a ICNUR, a unei rezoluții care să ceară deplina respectare a angajamentelor asumate de Bahrain în cursul procesului EPU și implementarea recomandărilor, inclusiv a celor privitoare la apărătorii drepturilor omului, formulate de Comisia de anchetă independentă din Bahrain, care a solicitat ca raportul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului să prezinte situația drepturilor omului de la fața locului și progresele înregistrate în ceea ce privește cooperarea Bahrainului în cadrul mecanismelor ONU pentru drepturile omului;

Egipt

54.    invită statele membre să insiste împreună ca, în cursul viitoarei sesiuni a CDO, Egiptul să elibereze imediat și necondiționat toate persoanele reținute pentru că și-au exercitat pașnic dreptul la libertatea de exprimare, întrunire și asociere și să garanteze independența justiției; solicită, de asemenea, ca guvernul Egiptului să adopte legislație în concordanță cu standardele internaționale și să salvgardeze dreptul la asociere consfințit în constituția egipteană, inclusiv dreptul de a primi și de a dispune de finanțări, precum și să abroge legea privind protestele din noiembrie 2013 și să introducă legislație nouă care să garanteze libertatea de întrunire; îndeamnă guvernul să inițieze o anchetă judiciară pentru a stabili identitatea persoanelor răspunzătoare de ordonarea și executarea asasinatelor ilegale din cursul suprimării demonstrațiilor în majoritate pașnice de după 3 iulie 2013, inclusiv din cursul acțiunilor de dispersare din Raba’a și Piața Nahda desfășurate la 14 august 2013, când au fost uciși cel puțin 1 000 de protestatari;

55.    îndeamnă Egiptul să desfășoare cercetări eficace, imparțiale și independente cu privire la toate încălcările drepturilor omului comise după 2011, inclusiv infracțiunile de violență sexuală și să asigure tragerea la răspundere a făptuitorilor și acordarea unor compensații adecvate victimelor, în conformitate cu normele internaționale; cere autorităților egiptene să anuleze fără întârziere toate condamnările la moarte și să ordone rejudecarea cauzelor cu garantarea dreptului la un proces echitabil, desfășurat în bună și cuvenită formă și să impună un moratoriu imediat cu privire la condamnările la moarte și la execuții, să elibereze neîntârziat toți jurnaliștii și lucrătorii din mass-media reținuți și să garanteze dreptul la libertatea de informare și de exprimare, în conformitate cu standardele internaționale;

56.    îndeamnă autoritățile egiptene să permită vizita Raportorului special al ONU privind violența împotriva femeilor, asupra căreia s-a ajuns la un acord de principiu, dar care a rămas în suspensie de la începutul anului 2014 și să adreseze invitații reprezentanților ONU pentru mecanismele și procedurile privind drepturile omului relevanți, în particular Raportorului special al ONU privind libertatea de întrunire, Raportorului special al ONU privind tortura, Raportorului special al ONU privind drepturile omului, contracarând totodată terorismul, și Raportorului special al ONU privind independența judecătorilor și avocaților; solicită autorităților egiptene să asigure conformitatea legislației interne cu normele internaționale în materia drepturilor omului și să retragă fără întârziere legea nr. 136/2014, punând capăt judecării civililor de către instanțele militare, anulând toate sentințele pronunțate împotriva civililor de instanțele militare și ordonând rejudecarea imediată a cauzelor în fața unor instanțe civile; invită UE și statele sale membre să sprijine o declarație fermă cu privire la aceste chestiuni;

Teritoriul Palestinian Ocupat/Israel

57.    își exprimă profunda îngrijorare cu privire la criza umanitară creată de ofensiva militară israeliană din iulie 2014, operația Protective Edge, care a produs strămutări și distrugeri fără precedent de la începutul ocupației israeliene, în 1967; deplânge faptul că eforturile internaționale umanitare și de dezvoltare din Gaza sunt în continuare limitate strict de blocada guvernului israeliană a Fâșiei Gaza; subliniază faptul că succesul reconstrucției presupune ridicarea completă a blocadei israeliene a Fâșiei Gaza; consideră că blocada echivalează cu pedepsirea colectivă a întregii populații civile palestiniene din Gaza;

58.    solicită UE și statelor sale membre să-și exprime public sprijinul pentru Comisia de anchetă a ONU (CoI) și să denunțe lipsa de cooperare și neacordarea accesului de către autoritățile israeliene, printr-o declarație publică la nivelul CDO; subliniază că justiția și respectarea statului de drept constituie bazele indispensabile pentru pace și că impunitatea prevalentă, sistematică și de lungă durată pentru încălcarea legislației internaționale trebuie să înceteze; salută inițierea de către procurorul Curții Penale Internaționale (CPI) a unei examinări preliminare a situației din Palestina; invită UE să coopereze pe deplin cu Biroul procurorului CPI; solicită UE să-și reafirme sprijinul pentru punctul 7 din Agenda CDO și să condamne cu tărie încălcarea îndelungată a legislației internaționale și neimplementarea avizului consultativ al Curții Internaționale de Justiție, precum și să sprijine prelungirea mandatului CoI;

Arabia Saudită

59.    își exprimă grava îngrijorare cu privire la situația drepturilor omului din Arabia Saudită, care este în prezent membră a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului; cere UE și statelor sale membre să intervină pe lângă autoritățile saudite pentru a permite o presă și mass-media independente și să asigure libertatea de exprimare, întrunire și asociere pașnică, pentru eliberarea necondiționată a tuturor apărătorilor drepturilor omului și a altor prizonieri de conștiință reținuți și condamnați pentru simpla exercitare a dreptului lor la libertatea de exprimare, pentru semnarea și ratificarea Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice, abolirea Curții Penale Specializate și pentru încetarea practicilor de decapitare și lapidare publică, precum și a altor forme de tortură;

Siria

60.    își exprimă profunda îngrijorare cu privire la încălcările de amploare dramatică a legislației internaționale umanitare și a celei privind drepturile omului în Siria, inclusiv hărțuirea pe scară largă și arestarea apărătorilor drepturilor omului; cere eliberarea activiștilor sirieni pașnici deținuți atât de guvernul sirian, cât și de grupările armate; solicită sprijinul ferm al UE și al statelor sale membre pentru procesul de tragere la răspundere și pentru reînnoirea Comisiei de anchetă a ONU;

Mali

61.    salută activitatea Expertului independent al ONU în legătură cu situația drepturilor omului în Mali și îi solicită CDO să-i prelungească mandatul; salută progresele înregistrate de guvernul din Mali în privința restabilirii instituțiilor judiciare în unele părți ale țării și a investigațiilor având ca obiect torturarea și uciderea, în 2012, a 21 de soldați de elită, însoțite de înființarea Comisiei pentru adevăr, dreptate și reconciliere; rămâne preocupat în legătură cu deteriorarea situației securității și cu folosirea în continuare a soldaților copii și cere guvernului din Mali să investigheze și să-i tragă la răspundere pe aceia care, din toate grupările beligerante, s-au făcut vinovați de crimele de război comise în cursul conflictului armat din 2012-2013, precum și să asigure, în cadrul oricărui acord de pace din viitor, tragerea la răspundere, consolidarea comisiei pentru exprimarea adevărului și verificarea personalului forțelor de securitate;

Sudanul de Sud

62.    solicită Uniunii Africane să dea publicității raportul comisiei sale de anchetă privind încălcarea drepturilor omului și abuzurile comise de toate părțile în Sudanul de Sud, ca un pas în direcția promovării dreptății în contextul încălcărilor drepturilor omului comise de la începutul conflictului; îndeamnă CDO să adopte o rezoluție în care să se sublinieze că investigarea echitabilă și credibilă și urmărirea în justiție a infracțiunilor în temeiul legislației internaționale sunt esențiale pentru ca Sudanul de Sud să întrerupă ciclul brutalității alimentate de impunitate; solicită, în acest scop, luarea în considerare a înființării unui mecanism judiciar hibrid și îndeamnă, de asemenea, Sudanul de Sud să adere la Statutul de la Roma și să instituie un mandat pentru un raportor special pentru Sudanul de Sud, pentru a contribui la promovarea unor procese echitabile și credibile și a unor măsuri de tragere la răspundere de mai mare amploare, cu sprijinul comunității internaționale;

Sri Lanka

63.    ia act de angajamentele asumate de guvernul nou ales al Sri Lanka și îi cere să facă pași concreți în direcția tragerii la răspundere, în perioada care mai rămâne până la sesiunea din septembrie 2015 a CDO, acționând conform promisiunilor pentru ameliorarea situației drepturilor omului din țară și pentru a preveni regresele, inclusiv investigații și urmăriri în justiție serioase, împreună cu alți pași, în vederea soluționării problemei mai cuprinzătoare a impunității și a abuzurilor asupra drepturilor omului și a cooperării depline cu Biroul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și ancheta sa internațională privind Sri Lanka;

Uzbekistan

64.     îndeamnă statele membre să preia inițiativa și să depună o rezoluție ICNUR în temeiul punctului (4) pentru instituirea unui mecanism al ONU dedicat pentru Uzbekistan, care să asigure monitorizarea ONU, raportarea publică și dezbaterea la nivelul ICNUR a situației dezastruoase a drepturilor omului din Uzbekistan din cursul anului 2015, care să coincidă cu comemorarea a 10 ani de la masacrul de la Andijan, dată fiind atitudinea Uzbekistanului de a nu coopera în cadrul mecanismelor ONU pentru drepturile omului și reținerea neîncetată a uni mare număr de oponenți politici și apărători ai drepturilor omului, restrângerea permanentă a libertății de asociere și a libertății de exprimare și a mass-media și folosirea continuă a muncii forțate și a muncii copiilor;

Mexic

65.    îndeamnă guvernul mexican să facă pași înainte în cercetările privind dispariția unui număr de 43 de studenți în Iguala, Mexic și să-i aducă în fața justiției pe făptuitorii acestor crime și să intensifice lupta împotriva corupției, impunității și criminalității organizate;

*

*         *

66.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului de Securitate al ONU, Secretarului General al ONU, președintelui celei de-a 69-a Adunări Generale a ONU, președintelui Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului.