Förslag till resolution - B8-0232/2015Förslag till resolution
B8-0232/2015

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om det 28:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter

  4.3.2015 - (2015/2572(RSP))

  till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
  i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

  Barbara Lochbihler, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0228/2015

  Förfarande : 2015/2572(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B8-0232/2015
  Ingivna texter :
  B8-0232/2015
  Debatter :
  Antagna texter :

  B8‑0232/2015

  Europaparlamentets resolution om det 28:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter

  (2015/2572(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och FN:s människorättskonventioner och deras fakultativa protokoll, inbegripet konventionen om barnets rättigheter och konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,

  –       med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 60/251 om inrättandet av ett råd för mänskliga rättigheter (människorättsrådet),

  –       med beaktande av den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, den europeiska sociala stadgan och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna,

  –       med beaktande av EU:s strategiska ram och handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati, som antogs den 25 juni 2012,

  –       med beaktande av sina tidigare resolutioner om FN:s råd för mänskliga rättigheter,

  –       med beaktande av sina tidigare resolutioner om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive sina brådskande resolutioner om sådana frågor,

  –       med beaktande av sin resolution av den ... om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och Europeiska unionens politik på området[1],

  –       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 9 februari 2015 om EU:s prioriteringar inom FN:s olika forum för de mänskliga rättigheterna,

  –       med beaktande av artiklarna 2, 3.5, 18, 21, 27 och 47 i fördraget om Europeiska unionen,

  –       med beaktande av det förestående 28:e mötet i människorättsrådet, som kommer att äga rum den 2–27 mars 2015,

  –       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.     Respekt för samt främjande och försvar av de mänskliga rättigheternas allmängiltighet är en del av EU:s etiska och rättsliga regelverk och en av hörnstenarna i den europeiska enheten och integriteten.

  B.     De mänskliga rättigheterna tillkommer alla människor, oavsett nationalitet, ras, kön, etniskt ursprung, religion eller varje annan status, och respekten för dem finns inskriven i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt i senare tillkomna konventioner, förklaringar och resolutioner om de mänskliga rättigheterna.

  C.     Alla mänskliga rättigheter, antingen de är medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala eller kulturella, är odelbara och står i samband med och är beroende av varandra. Förvägras man någon av dessa rättigheter får det direkt negativa konsekvenser för de andra rättigheterna.

  D.     Om mänskliga rättigheter inte respekteras och det inte förekommer någon legitim demokratisk delaktighet blir följden instabilitet, sönderfallande stater, humanitära kriser och väpnade konflikter.

  E.     I sina förbindelser med tredjeländer styrs unionens handlande av artikel 21 i Lissabonfördraget, där de mänskliga rättigheternas och grundläggande friheternas universalitet och odelbarhet bekräftas och det påbjuds respekt för människors värde, principerna om jämlikhet och solidaritet samt respekt för principerna i Förenta nationernas stadga och i folkrätten.

  F.     Alla stater är skyldiga att respektera sina respektive invånares grundläggande rättigheter och att vidta konkreta åtgärder för att underlätta respekten för dessa rättigheter på nationell nivå samt att samarbeta på internationell nivå för att hinder mot de mänskliga rättigheternas förverkligande ska undanröjas inom alla områden.

  G.     De ordinarie mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter (människorättsrådet) och det faktum att det utses särskilda rapportörer och att det finns dels en mekanism för allmän återkommande utvärdering, dels särskilda förfaranden, antingen för situationen i vissa länder eller temainriktade frågor, bidrar till att de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen främjas och respekteras.

  H.     Beklagligt nog finns det bland människorättsrådets medlemmar i dag somliga som erkänt hör till dem som begår de grövsta brotten mot de mänskliga rättigheterna och har namn om sig för att inte ha velat vare sig samarbeta med FN:s särskilda förfaranden eller uppfylla sina rapporteringskrav gentemot FN:s fördragsorgan för mänskliga rättigheter.

  FN:s råd för mänskliga rättigheter

  1.      Europaparlamentet välkomnar EU:s prioriteringar för det kommande 28:e ordinarie mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter, i den form de anges i rådets slutsatser av den 9 februari 2015.

  2.      Europaparlamentet välkomnar utnämningen av ambassadör Joachim Rücker till människorättsrådets ordförande under 2015.

  3.      Europaparlamentet lyckönskar Zeid Ra’ad al-Hussein till att ha utsetts till FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och upprepar sitt starka stöd för hans insatser och uppdrag.

  4.      Europaparlamentet välkomnar att vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, kommer att närvara vid högnivåmötet i människorättsrådet, eftersom detta sänder ut rätt signal om EU:s starka engagemang för det multilaterala systemet för de mänskliga rättigheterna.

  5.      Europaparlamentet välkomnar den årliga rapporten till FN:s generalförsamling från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, som omfattar perioden från december 2013 till november 2014, och uttrycker sitt fulla stöd för högkommissariens oberoende och integritet. Parlamentet betonar att man måste värna om detta oberoende för att högkommissarien ska kunna fortsätta att utföra sitt uppdrag på ett bra och opartiskt sätt, och upprepar att tillräckliga medel måste ställas till högkommissariens förfogande.

  6.      Europaparlamentet påminner om sitt och DROI-utskottets (underutskottet för mänskliga rättigheter) åtagande att stödja ett starkt multilateralt människorättssystem under FN:s överinseende, inbegripet generalförsamlingens tredje utskott, FN:s råd för mänskliga rättigheter, kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter samt det arbete som bedrivs av närbesläktade specialiserade FN-organ som ILO och via FN:s särskilda förfaranden.

  7.      Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att, i synnerhet genom EU:s delegationer i New York och Genève och med hjälp av omfattande samråd, i god tid öka EU:s samstämdhet så att EU:s ståndpunkt förkunnas med en röst. Parlamentet bekräftar att det är mycket viktigt att det arbete som bedrivs i New York och Genève inom ramen för FN:s generalförsamling, generalförsamlingens tredje utskott och människorättsrådet integreras i de berörda delarna av EU:s interna och externa verksamhet så att man uppnår följdriktighet.

  8.      Europaparlamentet anser att människorättsrådets trovärdighet undergrävs av att ett antal medlemmar av rådet, bland dem Algeriet, Etiopien, Förenade Arabemiraten, Gabon, Kazakstan, Kina, Kuba, Qatar, Ryssland, Saudiarabien och Vietnam hela tiden trakasserar människorättsförsvarare och personer inom oppositionen och berövar dem deras frihet. Parlamentet upprepar sin ståndpunkt att människorättsrådets medlemmar bör väljas bland stater som upprätthåller respekten för mänskliga rättigheter, rättsstaten och demokratin och som gått med på att ge stående inbjudningar till alla särskilda förfaranden, samt uppmanar med kraft medlemsstaterna att arbeta för och anta resultatkriterier inom området mänskliga rättigheter, vilka bör gälla för att en stat ska kunna väljas till medlem av människorättsrådet. Parlamentet kräver att medlemsstaterna ska verka för att valet av människorättsrådets medlemmar präglas av öppenhet, insyn och konkurrens mellan olika kandidater.

  9.      Europaparlamentet upprepar sitt stöd till mekanismen för allmän återkommande utvärdering samt sin uppskattning för det värdefulla arbete som görs inom denna mekanism, och uppmanar medlemmarna att aktivt förbereda sina allmänna återkommande utvärderingar, bl.a. genom att låta det civila samhället medverka, att delta i den interaktiva dialogen under utvärderingssessionerna och i diskussionerna om antagande av utvärderingsresultaten, att genomföra rekommendationerna från utvärderingarna och att vidta konkreta åtgärder för att se till att deras skyldigheter på människorättsområdet fortsatt och bättre omsätts i praktiken.

  10.    Europaparlamentet fortsätter att motsätta sig ”blockröstning” inom människorättsrådet, och uppmanar eftertryckligen människorättsrådets medlemsländer att visa fortsatt öppenhet vid sina omröstningar.

  11.    Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att fortsatt följa upp rekommendationerna från de allmänna återkommande utvärderingarna i EU:s alla politiska dialoger med de berörda länderna för att söka finna sätt att stödja länderna i deras genomförande av rekommendationerna.

  12.    Europaparlamentet upprepar sitt stöd för de särskilda förfarandena och uppdragsinnehavarnas oberoende ställning, som gör det möjligt för dem att fullgöra sitt uppdrag med fullständig opartiskhet, och uppmanar alla stater att samarbeta med dessa förfaranden. Parlamentet uppmuntrar också medlemsstaterna att avslöja fall av bristande samarbete från stater som är innehavare av mandat för särskilda förfaranden.

  13.    Europaparlamentet anser det vara viktigt att det sänds ut parlamentariska delegationer till människorättsrådets möten och till andra relevanta möten i FN:s generalförsamling.

  14.    Europaparlamentet beklagar att utrymmet för samverkan mellan det civila samhället och människorättsrådet krymper och att icke-statliga organisationer erbjuds färre möjligheter att tala vid dessa möten. Parlamentet uppmanar eftertryckligen EU och människorättsrådet att se till att det civila samhället i största möjliga utsträckning tillåts medverka vid människorättsrådets 28:e möte och i processen för de allmänna återkommande utvärderingarna och andra människorättsmekanismer i FN, utan rädsla för repressalier när de återvänder till hemlandet.

  Medborgerliga och politiska rättigheter

  15.    Europaparlamentet bekräftar att yttrandefriheten, som är hörnstenen i varje fritt och demokratiskt samhälle, är en grundläggande rättighet för varje människa. Parlamentet fördömer skarpt mordet på 12 människor i Frankrike i januari 2015, bland annat skämttecknare vid tidningen Charlie Hebdo och 4 människor i ett koshersnabbköp, liksom morden på en filmregissör och en vakt vid en synagoga i Köpenhamn, begångna av terrorister som riktade in sig på yttrande- och religionsfriheten.

  16.    Europaparlamentet fördömer extremistiska och jihadistiska gruppers missbruk av religionen, oavsett i vilka länder detta sker, men särskilt i Syrien, Irak, Libyen, Myanmar/Burma, Nigeria och Centralfrikanska republiken. Dessa grupper gör sig skyldiga till angrepp med skjutvapen och bomber, självmordsbombningar, människorov och andra våldsdåd som sår skräck bland befolkningen. Parlamentet anser att kampen mot terrorism kräver åtgärder mot dess grundläggande orsaker, bland annat social utslagning, politisk marginalisering och bristande jämlikhet. Parlamentet efterlyser större ansträngningar för att skydda rättigheterna för människor som tillhör religiösa minoriteter.

  17.    Europaparlamentet uttrycker sin oro över alla inskränkningar av mötes- och föreningsfriheten, bland annat i form av förbud mot organisationer i det civila samhället, ett aggressivt bruk av straffrättsliga lagar om förtal och andra frihetsinskränkande lagar, överdrivna krav på registrering och anmälan samt alltför snäva bestämmelser om utländsk finansiering. Parlamentet bekräftar att föreningsfriheten och rätten till fredliga sammankomster är grundläggande delar av de mänskliga rättigheterna.

  18.    Europaparlamentet uppmanar alla regeringar att främja och stödja såväl organisationer i det civila samhället som människorättsförsvarare och låta dem verka utan fruktan, förtryck eller hotelser, att samarbeta med människorättsrådet inom mekanismen för allmänna återkommande utvärderingar och se till att länder som tillgripit repressalier mot människorättskämpar ställs till svars, framför allt om repressalierna lett till döden, vilket blev fallet i mars 2014 för människorättskämpen Cao Shunli i Kina, som hade fängslats i samband med att hon försökte gå ombord på ett flygplan för att närvara vid människorättsrådet i Genève i september 2013.

  19.    Europaparlamentet fördömer än en gång tillämpningen av dödsstraffet och ger sitt starka stöd till att det införs ett moratorium som ett steg på väg mot dess avskaffande.

  20.    Europaparlamentet upprepar att tortyr och andra former av misshandel måste bekämpas och att det är viktigt att EU gått in både för att prioritera denna fråga, även med avseende på barn, och för att underlätta det arbete som utförs av FN:s särskilda rapportör om tortyr. Parlamentet uppmanar eftertryckligen utrikestjänsten, kommissionen och EU:s medlemsstater att visa att de gemensamt förbundit sig att utrota tortyr och stödja offren, framför allt genom att fortsätta – eller i förekommande fall börja – bidra till FN:s frivilliga fond för tortyroffer samt till den särskilda fond som inrättats genom det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr.

  21.    Europaparlamentet uttrycker oro över den fortsatta och utbredda diskrimineringen av migranter, bland dem asylsökande och flyktingar, samt kränkningarna av deras rättigheter. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att stödja det arbete som utförs av FN:s särskilda rapportör för migranters mänskliga rättigheter, tillsammans med genomförandet av hans rekommendationer. Parlamentet uppmanar regeringarna att respektera migranternas mänskliga rättigheter och människovärde, att upphöra med godtyckliga gripanden och frihetsberövanden och att, för att inte irreguljära migranter ska hållas frihetsberövade längre än nödvändigt, se över perioderna för frihetsberövande där det behövs och använda alternativ till förvar. Parlamentet uppmanar regeringarna att under alla omständigheter respektera principen om non-refoulement och oinskränkt fullgöra sina folkrättsliga skyldigheter i fråga om utvisning av migranter. Parlamentet uppmanar de stater som inte redan gjort det att införa system och förfaranden för att alla deras program och institutioner oinskränkt ska fullgöra sina folkrättsliga skyldigheter inom området migration.

  22.    Europaparlamentet stöder människorättsrådets särskilda rapportörs senaste rapport och slutsatser om nutida former av rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och relaterad intolerans. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att i sin inrikespolitik genomföra den särskilda rapportörens rekommendationer för att genom lämpliga lagstiftningsåtgärder motverka att hat och hets med rasistiska, etniska och främlingsfientliga förtecken sprids via internet och nätverk för sociala medier, samtidigt som andra grundläggande rättigheter, såsom yttrande- och åsiktsfriheten, fullständigt bör respekteras.

  23.    Europaparlamentet erkänner att den snabba utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik har förändrat omständigheterna för utövande av yttrandefriheten runt om i världen, och att denna utveckling medfört både avsevärda fördelar och allvarliga problem. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang att rådet i maj 2014 antog EU:s riktlinjer för yttrandefrihet både online och offline, och fördömer alla begränsningar av digital kommunikation, även dem som inriktar sig på aktörer från det civila samhället. Parlamentet upprepar behovet av att ägna särskild uppmärksamhet åt journalisters och bloggares rättigheter.

  24.    Europaparlamentet uppmanar människorättsrådet att fortsätta debatten om rätten till integritet och i detta syfte utse en särskild FN-rapportör om rätten till integritet, särskilt i samband med digitala kommunikationer.

  Sociala och ekonomiska rättigheter

  25.    Europaparlamentet noterar att FN:s utvecklingsagenda för tiden efter millenniemålen 2015 har som mål att få slut på fattigdomen senast 2030 genom ett helhetsgrepp på ekonomiska, sociala och miljörelaterade frågor. Parlamentet välkomnar FN:s generalsekreterares sammanfattande rapport inför FN:s speciella toppmöte om agendan för hållbara utvecklingsmål för tiden efter 2015. Parlamentet understöder FN:s generalsekreterares upprop om ett tillvägagångssätt med tyngdpunkten förlagd till människors rättigheter och behov för att man ska få slut på fattigdomen.

  26.    Europaparlamentet anser att den växande och extrema ojämlikheten måste åtgärdas för att man ska kunna bekämpa fattigdomen överlag och verka för sociala och ekonomiska rättigheter genom att underlätta tillgången till framför allt livsmedel, vatten, utbildning, hälso- och sjukvård och adekvata bostäder. Parlamentet framhåller i detta sammanhang det ökande problemet med markrofferi, som måste åtgärdas.

  27.    Europaparlamentet anser att korruption, skatteflykt, vanskötsel av kollektiva nyttigheter och bristande ansvarsskyldighet bidrar till kränkningar av medborgarnas rättigheter, eftersom det avleder resurser från välbehövliga investeringar i offentliga tjänster såsom utbildning, grundläggande hälso- och sjukvård samt annan social infrastruktur, vilket gör befolkningens fattigdom permanent. Parlamentet påminner om att den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ålägger regeringarna att respektera sina medborgares rättigheter genom att ställa tillräckligt med resurser till deras förfogande. Parlamentet betonar i detta sammanhang att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt skyddet av människorättsförsvarare som arbetar för att främja ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

  28.    Europaparlamentet uppmanar på nytt EU och dess medlemsstater att främja inrättandet av en särskild FN-rapportör om ekonomisk brottslighet, korruption och mänskliga rättigheter.

  Företag och mänskliga rättigheter

  29.    Europaparlamentet stöder starkt att FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter effektivt och heltäckande sprids och genomförs både inom och utanför EU, och framhåller att man måste vidta alla nödvändiga åtgärder inom politik och lagstiftning för att åtgärda bristerna i det effektiva genomförandet av FN:s riktlinjer, också vad gäller tillgången till rättslig prövning. Parlamentet välkomnar initiativet till en förordning om att inrätta ett system för att kontrollera att vederbörliga krav följs när det gäller ett ansvarsfullt användande av mineraler från konfliktområden. Parlamentet uppmanar alla berörda parter att aktivt delta i det elfte mötet i FN:s arbetsgrupp för mänskliga rättigheter och transnationella företag samt andra företag och att ge sitt stöd till insatserna för att anpassa sin politik till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och till FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att före slutet av 2015 rapportera om EU-medlemsstaternas genomförande av FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter.

  30.    Europaparlamentet begär att kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanar EU:s delegationer runt om i världen att inleda dialoger med EU-företag för att främja respekten för de mänskliga rättigheterna samt att se till att ”företag och mänskliga rättigheter” inkluderas bland de ämnen som står i fokus i lokala förslagsinfordringar inom ramen för det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att från början aktivt engagera sig i diskussionerna om en öppen mellanstatlig arbetsgrupp som ska arbeta för att inom FN-systemet ta fram ett juridiskt bindande internationellt instrument om företagande och mänskliga rättigheter.

  Kvinnors rättigheter

  31.    Europaparlamentet uppmanar EU till aktivt deltagande i FN:s kvinnokommissions 59:e session och att fortsätta motverka alla försök att undergräva FN:s Pekingplattform, som kommer att göras till föremål för översyn i samband med tjugoårsminnet av den fjärde kvinnokonferensen, bland annat i fråga om tillgång till utbildning samt hälso- och sjukvård som grundläggande mänskliga rättigheter och i fråga om sexuella och reproduktiva rättigheter.

  32.    Europaparlamentet ställer sig kritiskt till att många länder har kvar lagar som innebär diskriminering, framför allt inom områdena familj och tillträde till egendom, trots alla framsteg som hittills gjorts med att uppnå jämställdhet. Parlamentet påpekar att kvinnor fortfarande är enormt underrepresenterade på beslutsfattarposter och att våldet mot kvinnor fortfarande är utbrett, medan tillgången till rättslig prövning fortfarande är begränsad, trots det antal kvinnor som varje dag dör till följd av våld i hemmet. Parlamentet uttrycker sin allvarliga oro över att utvecklingen gått tillbaka i somliga länder, framför allt inom området sexuella och reproduktiva rättigheter.

  33.    Europaparlamentet fördömer skarpt användningen av sexuellt våld mot kvinnor, vilket omfattar brott som massvåldtäkter, sexuellt slaveri, tvångsprostitution, könsrelaterad förföljelse, inklusive könsstympning av kvinnor, människohandel, barn- och tvångsäktenskap, hedersmord och alla andra former av sexuellt våld av samma allvarliga art, också när det används som taktik vid krigföring. Parlamentet uppmanar på nytt EU och samtliga dess medlemsstater att underteckna och ratificera Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet.

  34.    Europaparlamentet påminner om att EU åtagit sig att integrera mänskliga rättigheter och könsrelaterade aspekter i GSFP-uppdragen i enlighet med FN:s säkerhetsråds banbrytande resolutioner nr 1325 och nr 1820 om kvinnor, fred och säkerhet. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang på nytt EU och dess medlemsstater att i arbetet med att skapa varaktig försoning stödja ett systematiskt deltagande från kvinnors sida som en absolut nödvändig del av fredsprocessen, och att erkänna vikten av att integrera jämställdhetsperspektivet i konfliktförebyggande åtgärder, fredsbevarande insatser, humanitärt bistånd och återuppbyggnad efter konflikter samt demokratiska övergångsprocesser.

  Barns rättigheter

  35.    Europaparlamentet uttrycker oro över att, trots att framsteg visserligen gjorts sedan konventionen om barnets rättigheter antogs 1989, minst 58 miljoner barn, särskilt flickor, barn från fattiga familjer, barn med funktionsnedsättningar och barn i konfliktområden, inte går i skola, och över att många barn fortfarande lider av sjukdomar som lätt kan förebyggas, medan andra utnyttjas i barnarbete.

  36.    Europaparlamentet uppmanar alla stater att åta sig att utrota de värsta formerna av barnarbete enligt definitionen i artikel 3 i ILO:s konvention nr 182, omfattande barnslaveri, människohandel med barn, prostitution och farligt arbete som påverkar ett barns fysiska och psykiska hälsa.

  37.    Europaparlamentet påminner om att staten har som en av sina primära skyldigheter att ordna med utbildning för alla barn genom att öka utbildningsutbudet, inrätta adekvata institutioner och åtgärda de strukturella orsakerna bakom hindren för allmän primärutbildning, inberäknat antalet elever som lämnar skolan i förtid, vilket fortfarande är ett stort hinder mot allmän primärutbildning.

  38.    Europaparlamentet yrkar på tillräckliga EU-anslag till program för demobilisering och återintegrering av barn som haft anknytning till väpnade konflikter samt f.d. barnsoldater. Parlamentet upprepar sitt starka stöd för kampanjen ”Children, not Soldiers” och välkomnar de årliga rapporterna från FN:s särskilda representant för barn och väpnade konflikter och från FN:s särskilda representant för våld mot barn, tillsammans med rapporten från den särskilda representanten för handel med barn, barnprostitution och barnpornografi.

  Hbti-personers rättigheter

  39.    Europaparlamentet är oroat över den senaste tidens ökning av antalet diskriminerande lagar och praxis samt våldsdåd mot personer på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet. Parlamentet efterlyser en nära övervakning av situationen för hbti-personer, bland annat i Nigeria och Gambia, där nyligen införda hbti-fientliga lagar utgör ett hot mot livet för sexuella minoriteter. Parlamentet uttrycker sin starka oro över lagar mot så kallad propaganda vilka begränsar yttrande- och mötesfriheten i Ryssland och Litauen och för närvarande behandlas i det kirgiziska parlamentet. Parlamentet välkomnar människorättsrådets resolution om bekämpning av våld och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet, som antogs den 26 september 2014. Parlamentet beklagar antagandet den 26 juni 2014 av människorättsrådets resolution om skyddet av familjen, som potentiellt undergräver principen om allmängiltiga och odelbara mänskliga rättigheter. Parlamentet bekräftar sitt stöd för att FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter ska fortsätta arbetet med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna för hbti-personer, särskilt genom uttalanden, rapporter och kampanjen ”Free and Equal”. Parlamentet uppmuntrar högkommissarien för mänskliga rättigheter att fortsätta att bekämpa diskriminerande lagar och praxis.

  Klimatförändringar och mänskliga rättigheter

  40.    Europaparlamentet betonar att klimatförändringarna starkt påverkar sårbara grupper och personer, särskilt i låginkomstländer och i kuststater och lågt belägna östater som saknar ekonomiska resurser för att anpassa sig till genomgripande förändringar av miljön.

  41.    Europaparlamentet välkomnar människorättsrådets erkännande att miljöförändringar har en negativ inverkan på befolkningars försörjning och står i vägen för förverkligandet av de grundläggande internationellt erkända mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmanar därför med eftertryck de stater som är parter att vidta brådskande och ambitiösa begränsnings- och anpassningsåtgärder vid den kommande klimatkonferensen i Paris 2015.

  42.    Europaparlamentet begär att kommissionen och utrikestjänsten deltar aktivt i debatten om begreppet klimatflykting, inklusive en eventuell definition av begreppet i folkrätten eller i något rättsligt bindande internationellt avtal.

  Kampen mot straffrihet samt Internationella brottmålsdomstolen

  43.    Europaparlamentet ger på nytt uttryck för sitt helhjärtade stöd för Internationella brottmålsdomstolens arbete för att sätta stopp för den straffrihet som åtnjuts av personer som begår de allvarligaste av de brott som oroar det internationella samfundet, och för att ge rättvisa åt offer för krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. Parlamentet förblir vaksamt när det gäller alla försök att undergräva denna domstols legitimitet eller oberoende. Parlamentet uppmanar med eftertryck EU och dess medlemsstater att samarbeta med domstolen och ge den ett starkt diplomatiskt, politiskt och ekonomiskt stöd, även inom FN. Parlamentet uppmanar också EU, dess medlemsstater och dess särskilda representanter att aktivt stödja brottmålsdomstolen, verkställandet av dess beslut samt kampen mot straffrihet för brott som omfattas av Romstadgan. Parlamentet välkomnar Palestinas ratificering av Romstadgan nyligen, och uppmanar EU kraftfullt att fördöma alla straffåtgärder mot Palestina för att landet utövat denna rätt.

  Urbefolkningar

  44.    Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten, kommissionen och medlemsstaterna att stödja översynen av mandatet för expertmekanismen om urbefolkningarnas rättigheter, i överensstämmelse med slutdokumentet från världskonferensen om urbefolkningar (FN:s generalförsamlings resolution 69/2), i syfte att övervaka, utvärdera och förbättra genomförandet av förklaringen om urbefolkningars rättigheter. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att begära att alla innehavare av mandat för särskilda förfaranden ägnar särskild uppmärksamhet åt frågor som rör kvinnor och flickor i urbefolkningar, och att systematiskt rapportera om sådana frågor till människorättsrådet. Parlamentet uppmanar eftertryckligen utrikestjänsten och medlemsstaterna att aktivt stödja utvecklingen av den systemomfattande handlingsplanen för urbefolkningar, i enlighet med begäran i FN:s generalförsamlings resolution från september 2014, särskilt genom att ordna regelbundna samråd med urbefolkningar som ett led i denna process.

  Internationella kultur- och idrottsevenemang och mänskliga rättigheter

  45.    Europaparlamentet fördömer det faktum att auktoritära stater allt oftare står värdar för stora idrotts- eller kulturevenemang för att stärka sin internationella legitimitet samtidigt som de kväver inhemska avvikande åsikter ytterligare. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att aktivt ta upp denna fråga, även inom människorättsrådet, och att samarbeta med de nationella idrottsförbunden, näringslivsaktörer och det civila samhällets organisationer om de praktiska arrangemangen för deras deltagande i sådana evenemang, bland annat med avseende på de första Europaspelen i Baku 2015 och fotbolls-VM i Ryssland 2018.

  Drönare

  46.    Europaparlamentet upprepar sitt krav på en gemensam ståndpunkt inom EU om användningen av bestyckade drönare, där man lägger största vikt vid respekten för mänskliga rättigheter och internationell människorätt och tar upp frågor som de rättsliga ramarna, proportionalitet, ansvarsfördelning, skydd av civila och öppenhet. Parlamentet vädjar än en gång till EU att förbjuda utveckling, produktion och användning av helt självstyrande vapen som gör det möjligt att genomföra attacker utan mänsklig medverkan. Parlamentet uppmanar EU att stödja insatser på regional och internationell nivå för att motsätta sig och förbjuda utomrättsligt och riktat dödande och vidta rättsliga åtgärder när en fysisk eller juridisk person kan ha koppling till ett fall av olagligt riktat dödande utomlands. Parlamentet betonar att mänskliga rättigheter ska ingå i samtliga dialoger med tredjeländer om terrorbekämpning.

  Migranters rättigheter

  47.    Europaparlamentet insisterar på att de mänskliga rättigheterna och folkrätten måste utgöra kärnan i EU:s hela gränspolitik. Parlamentet uppmanar EU att ta fram en starkare politik för att hantera frågor som rör migranter, flyktingar och asylsökande på ett sätt som är förenligt med internationell människorättslagstiftning. EU uppmanas också att garantera lämpliga gemensamma normer för mottagningen i hela unionen och att öka samarbetet och skapa en rättvis bördefördelning mellan medlemsstaterna, bland annat när det gäller att ta emot och vidarebosätta flyktingar och bidra till sökning och räddning för att bistå migranter i sjönöd.

  EU:s prioriteringar i frågor om enskilda länder

  Ukraina

  48.    Europaparlamentet hoppas att avtalet om eldupphör, som bygger på Minsköverenskommelsen, kommer att hålla. Parlamentet uttrycker sitt fulla stöd för FN:s övervakningsuppdrag för mänskliga rättigheter och OSSE:s särskilda övervakningsuppdrag i Ukraina, och efterlyser en förstärkning av det senare. Parlamentet framhåller sin starka oro över internflyktingarnas öde till följd av den väpnade konflikten i de sydöstra regionerna. Parlamentet är fortsatt oroat över att lokalbefolkningen på Krim, i synnerhet krimtatarerna, utsätts för diskriminering och utbredda människorättskränkningar. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att stödja alla tänkbara ansträngningar på FN-nivå för att bekämpa straffriheten och utföra opartiska utredningar av de våldsamma händelserna och människorättskränkningarna i samband med tillslaget mot demonstrationerna på Majdan, annekteringen av Krim och den väpnade konflikten i de sydöstra regionerna.

  Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea)

  48.    Europaparlamentet välkomnar planerna på att förlänga mandatet för den särskilda rapportören om människorättssituationen i Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea). Parlamentet välkomnar också FN:s generalförsamlings resolution där FN:s säkerhetsråd uppmanas vidta lämpliga åtgärder för att utkräva ansvarsskyldighet, bland annat genom att överväga att hänskjuta situationen i Nordkorea till Internationella brottmålsdomstolen. Parlamentet uppmanar människorättsrådet att upprepa sitt krav på ansvarsskyldighet, också för dem som begått brott mot mänskligheten när de följt strategier som fastställts på högsta statsnivå. Parlamentet välkomnar inrättandet av en fältbaserad struktur i Nordkorea för att skärpa övervakningen av situationen och dokumenteringen av bevis i syfte att utkräva ansvarsskyldighet, och uppmanar alla stater att samarbeta med denna struktur. Parlamentet uppmanar människorättsrådet att rikta ökad uppmärksamhet mot situationen i Nordkorea genom att sammankalla en formell panel där offer för rättskränkningar får komma till tals i samband med ett framtida möte i människorättsrådet.

  Iran

  49.    Europaparlamentet välkomnar människorättsrådets resolution från mars 2014 om situationen för de mänskliga rättigheterna i Islamiska republiken Iran, tillsammans med förlängningen av den särskilda rapportörens mandat, och uppmanar Iran att låta FN:s särskilda rapportör resa in i landet, som ett tydligt tecken på landets villighet att vidta åtgärder för att inleda en dialog om mänskliga rättigheter. Parlamentet fördömer än en gång dödsstraffet i Iran och det stora antalet avrättningar, och stöder det gemensamma uttalandet från augusti 2014 av mandatinnehavarna för FN:s särskilda förfaranden, med dess fördömande av det stora antalet fall där aktörer inom det civila samhället i Iran gripits och dömts. Parlamentet uppmanar EU och människorättsrådet att fortsätta att noggrant bevaka situationen för de mänskliga rättigheterna och att se till att de mänskliga rättigheterna fortsätter att högprioriteras i alla kontakter med den iranska regeringen.

  Myanmar/Burma

  50.    Europaparlamentet stöder FN:s särskilda rapportörs rapport om människorättssituationen i Myanmar/Burma inför FN:s generalförsamlings 69:e möte, i vilken man erkänner vilka framsteg som hittills gjorts samtidigt som man pekar ut områden som fortfarande inger allvarlig oro, särskilt när det gäller situationen i delstaten Rakhine och situationen för rohingyafolket, som förvärras av det faktum att denna folkgrupp saknar rättslig status och därmed fortfarande utsätts för systematisk diskriminering. Parlamentet fördömer angreppen mot civila i delstaterna Kachin och Shan, det sexuella våld som begåtts av säkerhetsstyrkorna under väpnade konflikter, förekomsten av politiska fångar, trakasserier mot människorättsförsvarare, aktivister och yrkesverksamma inom medierna, utomrättsliga avrättningar, beslagtagandet av mark samt angreppen mot religiösa och etniska minoriteter – särskilt rohingyafolket. Allt detta är allvarliga människorättsutmaningar som kvarstår utan åtgärd. Parlamentet beklagar djupt att den burmesiska regeringen inte bara till stor del har ignorerat FN:s rekommendationer utan också har förhalat förhandlingar med kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter i fråga om öppnandet av ett lokalkontor i landet. Parlamentet uppmanar den burmesiska regeringen att ta itu med alla dessa frågor, genomföra FN:s rekommendationer och låta FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter öppna ett lokalkontor i landet. Parlamentet uppmanar FN:s flyktingkommissariat att förnya mandatet för den särskilda rapportören under punkt 4. Parlamentet anser att förhandlingar om ett investeringsavtal mellan EU och Myanmar/Burma bör övervägas noga, eftersom utländska investeringar i landet riskerar att förvärra kränkningarna av de mänskliga rättigheterna, liksom våldet och diskrimineringen mot religiösa minoriteter.

  Vitryssland

  51.    Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över de fortgående människorättskränkningarna i Vitryssland. Parlamentet fördömer de tre avrättningar som verkställdes 2014, trakasserierna mot människorättsförsvarare, förföljelsen av oberoende journalister, censuren av all internetbaserad kommunikation samt den inskränkande lagstiftningen om icke-statliga organisationer. Parlamentet efterlyser en förlängning av mandatet för FN:s särskilde rapportör, och uppmanar regeringen att bevilja fullt tillträde för innehavarna av mandat för FN:s särskilda förfarande, inklusive den särskilde rapportören.

  Bahrain

  52.    Europaparlamentet uttrycker sin fortsatta oro över motsättningarna bland befolkningen i Bahrain och situationen för människorättsförsvarare och aktivister inom landets politiska opposition. Parlamentet uppmanar alla berörda parter i Bahrain att inleda konstruktiva samtal där alla får komma till tals i syfte att uppnå en verklig försoning och respekt för de mänskliga rättigheterna för alla befolkningsgrupper i Bahrain. Parlamentet kräver ett omedelbart och ovillkorligt frigivande av alla samvetsfångar, journalister, människorättsförsvarare och fredliga demonstranter, och uttrycker sitt stöd för det gemensamma uttalandet av den 4 februari 2015 från mandatinnehavarna för FN:s särskilda förfaranden om gripandet av en ledande oppositionspolitiker och upplösandet av de efterföljande demonstrationerna. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater och andra medlemmar av människorättsrådet att fortsätta att noggrant följa situationen för de mänskliga rättigheterna i Bahrain, med fokus på genomförandet av de åtaganden som gjordes av landet vid den allmänna återkommande utvärderingen samt rekommendationerna i den bahrainska oberoende undersökningskommissionen, som har välkomnats av kungen av Bahrain.

  53.    Europaparlamentet beklagar att inga framsteg gjorts av Bahrains regering i dess samarbete med FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och de särskilda förfarandena, och uppmanar EU:s medlemsstater att arbeta för ett antagande under marsmötet i människorättsrådet av en resolution som efterlyser ett fullständigt uppfyllande av Bahrains åtaganden under den allmänna återkommande utvärderingen och ett genomförande av rekommendationerna, inbegripet de rekommendationer som avser människorättsförsvarare, från Bahrains oberoende undersökningskommission, som begärt att FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter skulle rapportera om situationen för de mänskliga rättigheterna på platsen och om de framsteg som gjorts i Bahrains samarbete med FN:s mekanismer för mänskliga rättigheter.

  Egypten

  54.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillsammans kräva under det kommande mötet i människorättsrådet att Egypten omedelbart och villkorslöst friger alla som hålls fängslade för att fredligt ha utövat sin rätt till yttrande-, mötes- och föreningsfrihet samt garanterar rättsväsendets oberoende. Parlamentet kräver dessutom att Egyptens regering, genom att anta lagstiftning i enlighet med internationella normer, ska värna om föreningsfriheten, som finns inskriven i Egyptens konstitution, inklusive rätten att motta och ge finansiering, samt upphäva lagen om demonstrationer från november 2013 och införa ny lagstiftning med garantier för mötesfriheten. Parlamentet uppmanar kraftfullt regeringen att inleda en rättslig utredning för att fastställa vilka som bär ansvaret för beordrandet och verkställandet av utomrättsliga avrättningar i samband med nedkämpandet av de huvudsakligen fredliga demonstrationerna sedan den 3 juli 2013, däribland skingrandet av demonstrationerna den 14 augusti 2013 på torgen Raba’a och Nahda, då minst 1 000 demonstranter dödades.

  55.    Europaparlamentet uppmanar Egypten med eftertryck att genomföra oberoende, opartiska och effektiva utredningar av alla kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begåtts sedan 2011, inklusive sexuella våldsbrott, och att se till att förövarna ställs inför rätta och offren får tillräcklig gottgörelse i enlighet med internationella normer. Parlamentet uppmanar de egyptiska myndigheterna att omedelbart upphäva alla dödsdomar och beordra förnyad prövning som garanterar rätten till en rättvis rättegång och ett korrekt rättsförfarande, införa ett omedelbart moratorium för dödsstraff och avrättningar, omedelbart frisläppa alla fängslade journalister och mediearbetare samt garantera rätten till informationsfrihet och yttrandefrihet i enlighet med internationella normer.

  56.    Europaparlamentet uppmanar de egyptiska myndigheterna att tillåta det besök av FN:s särskilda rapportör om våld mot kvinnor som har godkänts i princip, men inte har genomförts sedan början av 2014, och att bjuda in FN:s relevanta mekanismer och förfaranden på människorättsområdet, i synnerhet den särskilda rapportören om mötesfrihet, den särskilda rapportören om tortyr, den särskilda rapportören om mänskliga rättigheter i kampen mot terrorism samt FN:s särskilda rapportör om domares och advokaters oberoende. Parlamentet uppmanar de egyptiska myndigheterna att se till att den inhemska lagstiftningen är förenlig med internationella människorättsnormer och omedelbart dra tillbaka lag nr 136/2014 samt upphöra med militära rättegångar mot civila, ogiltigförklara alla domar som utfärdats mot civila av militära domstolar och beordra omedelbar omprövning inför civila domstolar. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stödja ett kraftfullt uttalande i dessa frågor.

  Det ockuperade palestinska territoriet/Israel

  57.    Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den humanitära kris som skapades av Israels militära offensiv i juli 2014, operation ”Protective Edge”, som medförde fördrivning och förstörelse som saknar motstycke sedan början av den israeliska ockupationen 1967. Parlamentet beklagar djupt att de internationella humanitära insatserna i Gaza fortfarande är föremål för allvarliga restriktioner genom den israeliska regeringens fortsatta blockad av Gazaremsan. Parlamentet betonar att den israeliska blockaden mot Gazaremsan fullständigt måste hävas för att återuppbyggnad ska kunna ske. Parlamentet anser att blockaden utgör en kollektiv bestraffning mot hela den palestinska civilbefolkningen i Gaza.

  58.    Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att offentligt uttrycka sitt stöd för FN:s undersökningskommission och fördöma de israeliska myndigheternas bristande samarbete och det faktum att de inte beviljat undersökningskommissionen tillträde, genom ett offentligt uttalande vid människorättsrådet. Parlamentet betonar att rättvisa och respekt för rättsstaten är den nödvändiga grunden för fred och att den rådande långvariga och systematiska straffriheten för folkrättsliga kränkningar måste upphöra. Parlamentet gläds åt att åklagaren vid Internationella brottmålsdomstolen inlett en preliminär utredning om situationen i Palestina. Parlamentet uppmanar EU att samarbeta fullt ut med Internationella brottmålsdomstolens åklagarmyndighet. Parlamentet uppmanar EU att återuppta punkt 7 på människorättsrådets dagordning och att kraftfullt fördöma de långvariga överträdelserna av internationell rätt och det uteblivna genomförandet av det rådgivande yttrandet från Internationella domstolen, liksom att stödja förlängningen av mandatet för undersökningskommissionen.

  Saudiarabien

  59.    Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över situationen för de mänskliga rättigheterna i Saudiarabien, som för närvarande är medlem i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att utöva påtryckningar på de saudiska myndigheterna för att de ska tillåta en oberoende press och oberoende medier, garantera yttrandefrihet, föreningsfrihet och frihet att delta i fredliga sammankomster, ovillkorligt frige alla människorättsförsvarare och andra samvetsfångar som gripits och dömts enbart för att ha utövat sin rätt till yttrandefrihet, att underteckna och ratificera den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, att avskaffa den specialiserade brottmålsdomstolen samt upphöra med praxis som offentliga halshuggningar, steningar och olika former av tortyr.

  Syrien

  60.    Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den dramatiska omfattningen av kränkningarna av internationella mänskliga rättigheter och humanitär rätt i Syrien, bland annat de utbredda trakasserierna och godtyckliga gripandena av människorättsförsvarare. Parlamentet kräver ett frigivande av fredliga syriska aktivister som hålls fångna både av Syriens regering och andra väpnade grupper. Parlamentet kräver ett starkt stöd från EU och dess medlemsstater för att utkräva ansvar och förlänga FN:s undersökningskommission.

  Mali

  61.    Europaparlamentet välkomnar det arbete som FN:s oberoende expert om situationen för de mänskliga rättigheterna i Mali utfört, och uppmanar människorättsrådet att förlänga hans uppdrag. Parlamentet välkomnar de framsteg som gjorts av Malis regering med att återupprätta rättsväsendet i vissa delar av landet samt med utredningarna av händelserna 2012, då 21 elitsoldater torterades och dödades, tillsammans med inrättandet av kommissionen för sanning, rättvisa och försoning. Parlamentet är fortsatt oroat över att säkerhetssituationen blir allt sämre och att barnsoldater fortfarande används och rekryteras, och uppmanar Malis regering att bland alla krigförande parter utreda vilka som gjort sig skyldiga till våldshandlingarna under den väpnade konflikten 2012–2013 och ställa dem till svars, samt att se till att en eventuell fredsuppgörelse innefattar krav på ansvarsskyldighet, en starkare ställning för sanningskommissionen och säkerhetsprövning av personalen inom säkerhetsstyrkorna.

  Sydsudan

  62.    Europaparlamentet uppmanar Afrikanska unionen att offentliggöra sin undersökningskommissions rapport om människorättskränkningar och övergrepp som förövats av alla parter i Sydsudan, som ett steg på väg mot främjande av rättvisa med avseende på de människorättskränkningar som begåtts sedan början av konflikten. Parlamentet uppmanar människorättsrådet att anta en resolution som betonar att rättvisa och trovärdiga utredningar och lagföringar av brott enligt internationell rätt är avgörande för att Sydsudan ska kunna bryta en ond spiral av brutalitet som drivs på av straffriheten. I detta syfte vill parlamentet att man överväger att inrätta en rättslig mekanism av hybridtyp. Parlamentet uppmanar dessutom Sydsudan att ansluta sig till Romstadgan och att fastställa ett mandat för en särskild rapportör för Sydsudan, i syfte att hjälpa till att främja rättvisa och trovärdiga åtal och bredare åtgärder för ansvarsskyldighet, med stöd av det internationella samfundet.

  Sri Lanka

  63.    Europaparlamentet noterar de utfästelser som den nyvalda regeringen i Sri Lanka gjort, och uppmanar den att vidta konkreta åtgärder för ansvarsskyldighet fram till människorättsrådets möte i september 2015, för att infria sina löften om att förbättra situationen för de mänskliga rättigheterna i landet och motverka bakslag, inklusive allvarligt menade utredningar och åtal, tillsammans med andra åtgärder för att åtgärda det mer omfattande problemet med straffrihet och brott mot de mänskliga rättigheterna, liksom att fullt ut samarbeta med kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och dess internationella utredning om Sri Lanka.

  Uzbekistan

  64.     Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att gå i bräschen och lägga fram en UNHCR-resolution under punkt 4 i syfte att inrätta en särskild FN-mekanism för Uzbekistan som säkerställer FN:s övervakning, offentliga rapportering och debatt i UNHCR om den katastrofala människorättssituationen i Uzbekistan under 2015, som sammanföll med 10-årsdagen av Andijanmassakern, med tanke på Uzbekistans historia av bristande samarbete med FN:s mekanismer för mänskliga rättigheter och det fortsatta frihetsberövandet av ett stort antal politiska motståndare och människorättsförsvarare, de fortsatta begränsningarna av föreningsfriheten, yttrandefriheten och mediefriheten samt den fortsatta användningen av tvångsarbete och barnarbete.

  Mexiko

  65.    Europaparlamentet uppmanar kraftfullt den mexikanska regeringen att gå vidare med undersökningen efter försvinnandet av 43 lärarstudenter i Iguala och att ställa förövarna av dessa brott inför rätta samt trappa upp kampen mot korruption, straffrihet och organiserad brottslighet.

  *

  *         *

  66.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s säkerhetsråd, FN:s generalsekreterare, ordföranden för FN:s 69:e generalförsamling, ordföranden för FN:s råd för mänskliga rättigheter samt FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.