Предложение за резолюция - B8-0233/2015Предложение за резолюция
B8-0233/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно приоритетите на ЕС за Съвета на ООН по правата на човека през 2015 г.

4.3.2015 - (2015/2572(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Чарлз Танък от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0228/2015

Процедура : 2015/2572(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0233/2015
Внесени текстове :
B8-0233/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0233/2015

Резолюция на Европейския парламент относно приоритетите на ЕС за Съвета на ООН по правата на човека през 2015 г.

(2015/2572(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и конвенциите на ООН за правата на човека и факултативните протоколи към тях, включително Конвенцията за правата на детето и Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените,

–       като взе предвид резолюция 60/251 на Общото събрание на ООН за създаване на Съвет по правата на човека,

–       като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека,

–       като взе предвид Стратегическата рамка и плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията, приети на 25 юни 2012 г.,

–       като взе предвид предишните си резолюции относно Съвета на ООН по правата на човека,

–       като взе предвид предишните си резолюции относно нарушаването на правата на човека, включително своите извънредни резолюции по тези въпроси,

–       като взе предвид своята резолюция от… относно годишния доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област[1],

–       като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 9 февруари 2015 г. относно приоритетите на ЕС във форумите на ООН по правата на човека,

–       като взе предвид член 2, член 3, параграф 5 и членове 18, 21, 27 и 47 от Договора за Европейския съюз,

–       като взе предвид предстоящата 28-а сесия на Съвета на ООН по правата на човека, която ще се състои от 2 до 27 март 2015 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че зачитането и насърчаването на правата на човека е част от достиженията на правото на Европейския съюз и една от основните цели на европейската външна политика;

Б.     като има предвид, че правата на човека са присъщи на всички хора, независимо от тяхната националност, раса, пол, етнически произход, религия или друг статус, и като има предвид, че зачитането на тези права е залегнало във Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права, както и в последващите ги международни конвенции, декларации и резолюции относно правата на човека;

В.     като има предвид, че правата на човека са неделими, взаимосвързани и взаимозависими и лишаване от всяко едно от тези права оказва пряко и неблагоприятно въздействие върху останалите;

Г.     като има предвид, че незачитането на правата на човека и на принципите на правовата държава и липсата на легитимно демократично участие са сред основните причини за нестабилност, нефункциониращи държави, хуманитарни кризи и въоръжени конфликти;

Д.     като има предвид, че дейността на Съюза в неговите отношения с трети държави се ръководи от член 21 от Договора за европейския съюз, в който се утвърждават универсалността и неделимостта на правата на човека и основните свободи и зачитането на човешкото достойнство, спазването на принципите на равенство и солидарност, както и на Устава на Организацията на обединените нации и на международното право;

Е.     като има предвид, че всички държави имат задължение да спазват основните права на своето население и задължение да предприемат конкретни действия да способстват за спазването на тези права на национално равнище; както и да си сътрудничат на международно равнище с оглед на премахването на пречките за упражняването на правата на човека във всички области;

Ж.    като има предвид, че редовните сесии на Съвета по правата на човека, назначаването на специални докладчици, механизмът за Универсален периодичен преглед и специалните процедури, насочени или към положението в дадена държава, или към тематични въпроси, допринасят за насърчаването и зачитането на правата на човека, на демокрацията и на принципите на правовата държава;

З.      като има предвид, че за съжаление някои от настоящите членове на Съвета по правата на човека на ООН са известни като извършители на някои от най-тежките нарушения на правата на човека и до момента не са демонстрирали воля за сътрудничество със специалните процедури на ООН и за спазване на техните изисквания за докладване пред органите на ООН по договорите за правата на човека;

Съвет на ООН по правата на човека

1.      взема под внимание дневния ред на 28-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, който идва в момент на множество конфликти, включително и по-специално в съседство с ЕС; във връзка с това изразява съжаление относно липсата на позоваване на подклаждания от Русия конфликт в Украйна;

2.      приветства приоритетите на ЕС за предстоящата 28-ма редовна сесия на Съвета на ООН по правата на човека, посочени в заключенията на Съвета от 9 февруари 2015 г.; настоятелно призовава ЕС да подходят към темите от дневния ред по безпристрастен начин и да насърчи всички държави — членки на ООН да направят същото;

3.      приветства назначаването на посланик Йоахим Рюкер като председател на Съвета на ООН по правата на човека за 2015 г.;

4.      поздравява Зейд Раад ал Хюсейн за назначаването му за върховен комисар на ООН за правата на човека и отново изразява най-решителна подкрепа за неговите усилия и мандат;

5.      приветства годишния доклад на върховния комисар на ООН за правата на човека до Общото събрание на ООН, който обхваща периода от декември 2013 г. до ноември 2014 г., и изразява пълната си подкрепа за независимостта и целостта на неговия мандат; подчертава, че е важно да се защитава тази независимост, така че върховният комисар на ООН за правата на човека да може да продължи да изпълнява задълженията си ефективно и безпристрастно;

6.      припомня своя ангажимент да оказва подкрепа за една силна многостранна система за правата на човека под егидата на ООН, включително Третия комитет на Общото събрание на ООН, Съвета по правата на човека (СПЧ), Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека, както и работата на съответните специализирани агенции на ООН и работата, извършена в рамките на специалните процедури на ООН;

7.      счита, че продължаващият тормоз и задържане на защитници на правата на човека и опозиционни фигури от редица членове на Съвета по правата на човека подкопава доверието в Съвета; отново изразява своята позиция, че членовете на Съвета по правата на човека следва да се избират измежду държавите, които поддържат зачитането на правата на човека, принципите на правовата държава и демокрацията и които са изразили съгласие да отправят постоянни покани за всички специални процедури; призовава за приемане на критерии за ефективност в областта на правата на човека, които следва да се прилагат към всички държави, избрани за член на Съвета по правата на човека; настоятелно призовава държавите членки да насърчават прозрачни, открити и конкурентни процедури за избора на членове на Съвета на ООН по правата на човека;

8.      изразява отново своята подкрепа за механизма на универсалния периодичен преглед (УПП) и високата си оценка за неговата ценна работа и призовава държавите членки активно да подготвят своите универсални периодични прегледи, включително чрез ангажиране на гражданското общество, да участват в интерактивния диалог в рамките на сесията за УПП, да изпълняват препоръките на УПП и да предприемат конкретни мерки за подобряване и поддържане на изпълнението на своите задължения в областта на правата на човека;

9.      призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да предприемат мерки във връзка с препоръките на Универсалния периодичен преглед във всички области на политически диалог на ЕС със съответните държави, за да се потърсят начини да им се оказва подкрепа при изпълнението на препоръките;

10.    отново изразява подкрепа за специалните процедури и независимия статус на мандатоносителите, който им позволява да изпълняват своите функции при пълна безпристрастност, и призовава всички държави да съдействат на тези процедури;

11.    изразява загриженост, че възможностите за взаимодействие между гражданското общество и Съвета на ООН по правата на човека намаляват и че на неправителствените организации (НПО) се предлагат все по-малко възможности да вземат думата на сесиите на Съвета за правата на човека на ООН; настоятелно призовава ЕС и Съвета на ООН по правата на човека да гарантират, че на представителите на гражданското общество е предоставена възможността да вземат възможно най-активно участие в 28-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, както и в процеса на универсален периодичен преглед и в други механизми на ООН в областта на правата на човека, без да се страхуват от репресии при завръщането в родните си страни;

12.    предупреждава за нежеланите последици от постоянното разширяване на списъка на правата на човека и включването на идеологически или политически спорни въпроси, тъй като това в крайна сметка би могло да намали общата подкрепа за самата идея за универсалността и неделимостта на правата на човека;

Граждански и политически права

13.    отново заявява, че свободата на изразяване, която представлява крайъгълен камък на всяко свободно и демократично общество, е основно право на всеки човек; решително осъжда убийството във Франция през януари 2015 г. на 12 души, включително карикатуристи от в. „Шарли ебдо“, и на четирима души в еврейски супермаркет, заедно с убийството на филмов режисьор и охранител на синагога в Копенхаген, от терористи, които вземат на прицел свободата на словото и на религията;

14.    осъжда злоупотребата с религията от страна на екстремистки и джихадистки групи във всички държави, и по-специално Сирия, Ирак, Либия, Мианмар, Нигерия и Централна Африка, чиито дейности включват въоръжени и бомбени атаки, самоубийствени атентати, отвличания и други актове на насилие; счита, че борбата срещу тероризма изисква да се обърне внимание на първопричините за него, включително социалното изключване, политическа маргинализация и крайното неравенство; призовава за полагане на повече усилия за защита на правата на хората, принадлежащи към религиозни малцинства;

15.    изразява загриженост относно всички ограничения на свободата на събиране и сдружаване, включително забраните на организации на гражданското общество, агресивното използване на законите, инкриминиращи клеветата, и други рестриктивни закони, прекомерните изисквания за регистрация и отчетност и прекалено рестриктивните правила за чуждестранно финансиране и отново заявява, че свободата на сдружаване и на мирни събирания са основни елементи на правата на човека;

16.    призовава всички правителства да улеснят работата на организациите на гражданското общество и защитниците на правата на човека, както и да им позволят да извършват своята дейност без страх, репресии и сплашване и да си сътрудничат със Съвета на ООН по правата на човека в рамките на механизма за универсален периодичен преглед, както и да се гарантира, че от държавите, отговорни за репресии срещу активисти в областта на правата на човека, се търси отговорност, особено в случаи на смъртоносни репресии, подобни на тези, които през март 2014 г. доведоха до смъртта на активиста за правата на човека Као Шунли в Китай при опит да се качи на борда на самолет, за да присъства на заседанието на Съвета на ООН по правата на човека в Женева през септември 2013 г.;.

17.    отново посочва значението на борбата срещу изтезанията и други форми на малтретиране, както и на факта, че ЕС е поел ангажимент да отдаде приоритет на този въпрос, включително по отношение на децата, и да улеснява работата на специалния докладчик на ООН за изтезанията; настоятелно призовава ЕСВД, Комисията и държавите членки да покажат своя ангажимент за премахване на изтезанията и оказване на подкрепа на жертвите;

18.    подкрепя актуалния доклад на специалния докладчик на Съвета на ООН за правата на човека и неговите заключения относно съвременните форми на расизъм, расова дискриминация, ксенофобия и свързаните с тях прояви на нетърпимост; призовава ЕС и държавите членки да прилагат препоръките на докладчика в политиките си за борба с разпространението на омразата, основана на расата, етническия произход и ксенофобията и подбуждането към омраза по интернет и чрез социалните медийни мрежи, като се вземат подходящи мерки, при пълно зачитане на останалите основни права;

19.    признава, че бързото развитие на информационните и комуникационните технологии преобрази средата за упражняване на свободата на изразяване в целия свят, като създаде както значителни предимства, така и поводи за сериозно безпокойство; приветства, в този контекст, приемането от Съвета през май 2014 г. на Насоки на ЕС относно свободата на изразяване онлайн и офлайн и осъжда всички ограничения в областта на цифровите комуникации, включително тези, които са насочени срещу представители на гражданското общество; отново изтъква, че е необходимо да се обърне специално внимание на правата на журналистите и на авторите на блогове;

Социални и икономически права

20.    отбелязва, че програмата на ООН за развитие след хилядолетието има за цел да сложи край на бедността до 2030 г. благодарение на всеобхватен подход към икономическите, социалните и екологичните въпроси; приветства обобщаващия доклад на генералния секретар на ООН, предхождащ специалната среща на високо равнище на ООН относно програмата за целите за устойчиво развитие за периода след 2015 г.; подкрепя призивите на генералния секретар за подход, основаващ се на правата и потребностите на гражданите, за да се сложи край на бедността;

21.    счита, че за борбата с бедността като цяло UN е важно да се разгледа въпроса с крайните форми на неравенство и да се улесни достъпа по-специално до храна, вода, образование, здравеопазване и подходящи жилища; изтъква, в този контекст, задълбочаващия се проблем със заграбването на земя, във връзка с който трябва да се предприемат мерки;

22.    счита, че корупцията, отклонението от данъчно облагане, лошото управление на обществените блага и липсата на отговорност допринасят за нарушаването на правата на гражданите, тъй като чрез тях се отклоняват средства от инвестиции в така необходимите обществени услуги, в резултат на което населението се обрича на бедност, с което допринасят за продължаването на цикъла на бедността; припомня, че по силата на Международния пакт за икономически, социални и културни права правителствата имат задължение да зачитат правата на своите граждани чрез предоставяне на подходящи ресурси; в тази връзка подчертава, че особено внимание следва да се обърне на закрилата на защитниците на правата на човека, които работят за насърчаването на икономическите, социалните и културните права;

23.    отново призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят определянето на специален докладчик на ООН по въпросите на финансовите престъпления, корупцията и правата на човека;

Стопанска дейност и права на човека

24.    подкрепя разпространението и прилагането на Ръководните принципи на ООН за стопанската дейност и правата на човека в рамките на ЕС и извън него; призовава всички заинтересовани страни да играят активна роля в рамките на 11-ото заседание на работната група на ООН по въпроса за правата на човека и транснационалните корпорации и други стопански предприятия и да подкрепят усилията за привеждане на техните политики в съответствие с ръководните насоки на ОИСР за мултинационалните предприятия, както и с Ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека; отново отправя искане към Комисията да докладва до края на 2015 г. относно прилагането на Ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека от страна на държавите – членки на ЕС;

25.    насърчава делегациите на ЕС по света да взаимодействат с предприятия от ЕС с цел да се насърчава зачитането на правата на човека, както и да се гарантира, че стопанската дейност и правата на човека са включени сред централните теми в покани за представяне на предложения на местно равнище по линия на Европейския инструмент за демокрация и права на човека;

26.    счита, че стопанската дейност и правата на човека могат взаимно да се подсилват като създават нов потенциал за бизнес в онези региони, които най-много се нуждаят от устойчиви и отговорни инвестиции и като допринасят за общо зачитане на правата на човека в развиващите се страни;

Права на жените

27.    отбелязва, че въпреки осъществения досега напредък в постигането на равенство между мъжете и жените и овластяването на жените, жените продължават да бъдат жертви на сексуално насилие и масово изнасилване в зоните на въоръжени конфликти, а броят на жените, които умират всеки ден в резултат на домашно насилие е абсолютно потресаващ; призовава всички правителства да предприемат конкретни стъпки за борба с насилието срещу жените във всичките му форми и отново отправя своя призив към държавите членки на ЕС да ратифицират Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените;

28.    подчертава, че гениталното осакатяване на жени е форма на изтезание; подчертава, че все още е необходимо ЕС да си сътрудничи с трети държави с цел премахване на практиката на гениталното осакатяване на жени; напомня на държавите членки, чието национално законодателство разглежда гениталното осакатяване на жени като престъпление, че те трябва да използват това законодателство в случаите, когато се констатира, че техни граждани са били подложени на тази практика;

29.    приветства включването от страна на Международния наказателен съд на свързаните с пола престъпления, включително изнасилванията, сексуалните нападения и унижения, както и неговата препоръка тези престъпления да се разглеждат като военни престъпления;

Права на децата

30.    изразява загриженост, че макар да е постигнат напредък след приемането на Конвенцията за правата на детето през 1989 г., най-малко 58 милиона деца, по-специално момичета, деца от бедни семейства, деца с увреждания и деца в конфликтни зони, не посещават училище, както и че много деца все още страдат от болести, които лесно могат да бъдат предотвратени, а други полагат детски труд;

31.    призовава всички държави да поемат ангажимент за премахване на най-тежките форми на детски труд, съгласно определението в член 3 от Конвенция № 182 на МОТ, които включват робството и трафика на деца, детската проституция и опасни дейности, които се отразяват негативно на физическото и психическото здраве на детето;

32.    припомня, че едно от основните задължения на всяка държава е да осигури образование за всички деца чрез създаване на подходящи институции и преодоляване на структурните причини за пречките пред всеобщо начално образование;

33.    призовава за адекватно финансиране от ЕС за програми за демобилизиране и реинтеграция на деца, свързани с въоръжени конфликти, и за деца - бивши войници; припомня решителната си подкрепа за кампанията „Деца, а не войници“, изразена по време на изслушването по същата тема, проведено в подкомисията по правата на човека на 3 декември 2014 г.; приветства годишните доклади, представени от специалния представител на ООН по въпросите на децата и въоръжените конфликти и специалния представител на ООН по въпросите на насилието срещу деца, заедно с доклада на специалния докладчик относно търговията с деца, детската проституция и детската порнография;

Борба срещу безнаказаността и Международен наказателен съд (МНС)

34.    отново изразява пълната си подкрепа за работата на МНС в изпълнение на неговата задача за прекратяване на безнаказаността на извършителите на най-тежките престъпления, които предизвикват тревога в международната общност, и за въздаване на правосъдие за жертвите на военни престъпления, престъпления против човечеството и геноцид; продължава да следи внимателно за евентуални опити за подкопаване на легитимността или независимостта на МНС; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да си сътрудничат с МНС и да му предоставят силна дипломатическа, политическа и финансова подкрепа, включително в ООН; призовава ЕС, неговите държави членки, както и неговите специални представители активно да поддържат МНС, изпълнението на неговите решения и борбата срещу безнаказаността за престъпления по Римския статут;

 

Коренно население

35.    призовава ЕСВД, Комисията и държавите членки да подкрепят преразглеждането на мандата на експертния механизъм по правата на коренното население, в съответствие със заключителния документ на Световната конференция по въпросите на коренното население (Резолюция на Общото събрание на ООН 69/2), с цел наблюдение, оценка и подобряване на изпълнението на Декларацията на ООН за правата на коренното население; настоятелно призовава държавите членки да изискат от всички мандатоносители по специалните процедури да обърнат особено внимание на проблемите, засягащи жени и момичета от коренното население, и систематично да съобщават тези проблеми на Съвета на ООН по правата на човека; настоятелно призовава ЕСВД и държавите членки активно да подкрепят развитието на всеобхватния план за действие относно коренното население, както бе поискано от Общото събрание на ООН в неговата резолюция от септември 2014 г., особено по отношение на организирането на редовни консултации с коренното население като част от този процес;

Международни културни и спортни мероприятия и права на човека

36.    осъжда зачестяващата практика авторитарни държави да поемат домакинството на големи спортни или културни мероприятия с цел да засилят международната си легитимност, докато продължават да потискат вътрешните разногласия; призовава ЕС и неговите държави членки активно да повдигнат този въпрос, включително пред Съвета на ООН по правата на човека, както и да започнат диалог с националните спортни федерации, корпоративни участници и организациите от гражданското общество относно реда и условията за участието им в подобни прояви, включително във връзка с първите Европейски игри в Баку през 2015 г. и Световното първенство по футбол на ФИФА през 2018 г. в Русия;

Интегриране на въпросите за правата на човека на ЕС

37.    призовава ЕС да насърчава универсалността и неделимостта на правата на човека, в съответствие с член 21 от Договора от Лисабон и Общите разпоредби относно външната дейност на Съюза;

38.    призовава ЕС, неговите държави членки, Европейската комисия и ЕСВД да включат правата на човека в областите на външна си политика с трети държави;

Приоритети на ЕС по въпроси, свързани с отделни държави

Украйна

39.    изразява сериозната си загриженост във връзка с положението в отцепническите югоизточни региони; осъжда широкомащабните нарушения на правата на човека, извършени по време на конфликта и последиците за правата на човека от неотдавнашните сблъсъци; изцяло подкрепя мисията на ООН за наблюдение на правата на човека и специалната мисия на ОССЕ за наблюдение в Украйна; остава загрижен относно дискриминацията срещу местното население в Крим, в частност кримските татари, и относно широко разпространените нарушения на правата на човека на това население; призовава държавите – членки на ЕС да подкрепят всички възможни усилия на равнището на ООН за борба с безнаказаността и да провеждат безпристрастни разследвания на проявите на насилие и нарушенията на правата на човека, свързани с протестите на площад „Независимост“ и с незаконното анексиране на Крим, както и с подклаждания от Русия въоръжен конфликт в югоизточните региони;

Ирак и Сирия

40.    остава изключително загрижен за сериозните конфликти, бушуващи в Ирак и Сирия; категорично осъжда военните престъпления, извършени от Башар ал Асад и от страна на ИДИЛ/Даиш, както и извършените от други групи, участващи в конфликта; освен това осъжда опитите от страна на ИДИЛ/Даиш за износ на екстремистката си идеология и насилие към други страни в региона и извън него; настоятелно призовава всички държави членки на ООН да се изразяват категорично срещу насилието, и по-специално в полза на правата на малцинствата; счита, че с цел да се спрат страданията и масовото изселване на християните и други групи коренно население в региона е необходима ясна и недвусмислена позиция от страна на регионалните политически и религиозни водачи в подкрепа на тяхното оставане и пълни и равни права като граждани на техните страни;

 

Корейска народнодемократична република (КНДР)

41.    приветства планираното удължаване на мандата на специалния докладчик за положението с правата на човека в Корейската народнодемократична република (КНДР); приветства също така резолюцията на Общото събрание на ООН, която насърчава Съвета за сигурност на ООН да предприеме подходящи действия, за да се гарантира отговорност, включително чрез разглеждане на възможността за сезиране на МНС относно положението в КНДР;

Иран

42.    приветства резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека, приета през март 2014 г., относно положението с правата на човека в Ислямска република Иран и удължаването на мандата на специалния докладчик, и призовава Иран да разреши на специалния докладчик на ООН да влезе в страната като изключително важен индикатор за готовността си да предприеме стъпки в посока към започване на диалог относно правата на човека; осъжда отново смъртното наказание в Иран, включително по отношение на малолетни и непълнолетни, което често се извършва в резултат на съдебни процеси, които не отговарят на международно приетите минимални стандарти относно правото на справедлив и законосъобразен процес; продължава да бъде загрижен във връзка с високия брой на екзекуциите; подкрепя съвместната декларация от август 2014 г. на мандатоносителите по специалните процедури на ООН, която осъжда вълната от арести и присъди на активисти на гражданското общество в Иран; призовава ЕС и Съвета на ООН по правата на човека да продължат да наблюдават отблизо положението с правата на човека и да гарантират, че правата на човека остават ключов приоритет във всички взаимоотношения с иранското правителство;

Мианмар/Бирма

43.    подкрепя доклада на специалния докладчик на ООН за 69-ата сесия на Общото събрание на ООН относно положението с правата на човека в Мианмар, в която се признава постигнатият досега напредък, като същевременно се идентифицират оставащите области, които предизвикват голяма загриженост; призовава правителството да интегрира правата на човека в институционалната и правната уредба на страната и във всички области на политиката и да зачита свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията, така че хората да могат да изразяват свободно своето мнение относно правителствената политика, без страх, сплашване или тормоз;

Беларус

44.    изразява дълбоката си загриженост относно продължаващото нарушаване на правата на човека в Беларус, включително тормоза на защитници на правата на човека, преследването на независими журналисти, цензурата в интернет на всички съобщения и ограничително законодателство по отношение на НПО; призовава за подновяване на мандата на специалния докладчик на ООН и призовава правителството на Беларус да предостави пълен достъп на мандатоносителите по специалните процедури на ООН, включително на специалния докладчик;

Мали

45.    приветства работата на независимия експерт на ООН за положението с правата на човека в Мали и призовава Съвета по правата на човека да удължи неговия мандат; приветства напредъка, постигнат от правителството на Мали при възстановяването на съдебната система в някои части на страната, както и в разследванията на изтезанията и убийството през 2012 г. на 21 елитни войници, заедно със създаването на Комисията за истина, справедливост и помирение; отново изразява загриженост във връзка с новото влошаване на положението по отношение на сигурността и продължаващото използване и вербуване на деца-войници; призовава правителството на Мали да разследва и да подведе под отговорност лицата от всички враждуващи фракции, които са отговорни за военните престъпления, извършени по време на въоръжения конфликт от 2012 – 2013 г., и да гарантира, че всяко едно бъдещо мирно споразумение призовава за носене на отговорност, предоставяне на повече правомощия на комисията за казване на истината и проверка на надеждността на личния състав на силите за сигурност;

Южен Судан

46.    призовава Африканския съюз да направи обществено достояние доклада на своята анкетна комисия относно нарушения и злоупотреби с правата на човека, извършени от всички страни по конфликта в Южен Судан, като стъпка в посока осигуряване на справедливост по отношение на нарушенията на правата на човека, извършени от началото на конфликта;

***

47.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета за сигурност на ООН, на генералния секретар на ООН, на председателя на 69-ото Общо събрание на ООН, на председателя на Съвета на ООН по правата на човека, както и на върховния комисар на ООН за правата на човека.