Πρόταση ψηφίσματος - B8-0233/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0233/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την 28η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ

4.3.2015 - [2015/2572 (RSP)].

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Charles Tannock εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0228/2015

Διαδικασία : 2015/2572(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0233/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0233/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0233/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την 28η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ

[2015/2572 (RSP)].

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλά τους, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 60/251 για την ίδρυση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΣΑΔΗΕ),

–       έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–       έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, με ημερομηνία 25 Ιουνίου 2012,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των επειγόντων ψηφισμάτων του επί του θέματος,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της … σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2013 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος[1],

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 9ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ στα διεθνή βήματα του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 5, τα άρθρα 18, 21, 27 και 47 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–       έχοντας υπόψη την επικείμενη 28η σύνοδο του UNHRC που θα πραγματοποιηθεί από 2 έως 27 Μαρτίου 2015,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός και η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι τμήμα του κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένας από τους βασικούς στόχους της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εγγενή σε όλα τα ανθρώπινα πλάσματα, ανεξάρτητα από εθνικότητα, φυλή, φύλο, εθνοτική καταγωγή, θρησκεία ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα και ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων αυτών κατοχυρώνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα, καθώς και σε μεταγενέστερες διεθνείς συμβάσεις, διακηρύξεις και ψηφίσματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαίρετα, αλληλένδετα και αλληλεξαρτώμενα και ότι η φαλκίδευση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα αυτά έχει άμεσο και δυσμενή αντίκτυπο στα άλλα·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μη σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και η έλλειψη δημοκρατικής συμμετοχής είναι από τις κύριες αιτίες που οδηγούν σε αστάθεια, αποτυχημένο κράτος, ανθρωπιστικές κρίσεις και ένοπλες συγκρούσεις·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση της Ένωσης στις σχέσεις της με τρίτες χώρες κατευθύνεται από το άρθρο 21 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επαναβεβαιώνει την οικουμενικότητα και τον αδιαίρετο χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να σέβονται τα στοιχειώδη δικαιώματα των πληθυσμών τους και το καθήκον να λαμβάνουν απτά μέτρα για τη διευκόλυνση των δικαιωμάτων αυτών σε εθνικό επίπεδο· και να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο με στόχο την εξάλειψη των εμποδίων που τίθενται ως προς την πραγμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τακτικές σύνοδοι του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο ορισμός ειδικών εισηγητών, ο μηχανισμός της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης και οι Ειδικές Διαδικασίες που απευθύνονται είτε σε ειδικές καταστάσεις χωρών είτε σε θεματικά ζητήματα συμβάλλουν στην προώθηση και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυστυχώς, ορισμένα από τα τρέχοντα μέλη της UNHRC, έχουν αναγνωρισμένα διαπράξει βαρύτατες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχουν κακές επιδόσεις όσον αφορά την τήρηση των ειδικών διαδικασιών των Ηνωμένων Εθνών και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων απέναντι σε φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΗΕ·

Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

1.      λαμβάνει υπό σημείωση την ημερήσια διάταξη της 28ης συνόδου του UNHRC, η οποία έρχεται σε μια περίοδο πολυάριθμων συγκρούσεων, μεταξύ των οποίων και ιδίως συγκρούσεις στη γειτονία της ΕΕ· σε αυτό το πρίσμα, εκφράζει την απογοήτευσή του για την απουσία οποιασδήποτε μνείας στην υποστηριζόμενη από τη Ρωσία σύγκρουση στην Ουκρανία·

2.      χαιρετίζει τις προτεραιότητες της ΕΕ για την επικείμενη 28η τακτική σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ (UNHRC), όπως αυτές ορίζονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 2015· παροτρύνει την ΕΕ να προσεγγίσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αμερόληπτα και να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να πράξουν το ίδιο·

3.      χαιρετίζει το διορισμό του Πρέσβη Joachim Rücker ως Προέδρου του UNHRC για το 2015·

4.      συγχαίρει τον Zeid Ra’ad Al Hussein για το διορισμό του ως Ύπατου Αρμοστή των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (UNHCHR), και επαναλαμβάνει την αμέριστη στήριξή του στις προσπάθειες και στην εντολή του·

5.      χαιρετίζει την ετήσια έκθεση του UNHCHR προς τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ, η οποία καλύπτει την περίοδο από το Δεκέμβριο του 2013 έως το Νοέμβριο του 2014 και εκφράζει την αμέριστη στήριξή του για την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της υπηρεσίας του· τονίζει ότι είναι σημαντική η προάσπιση αυτής της ανεξαρτησίας, έτσι ώστε η Ύπατη Αρμοστεία να μπορεί να συνεχίσει να ασκεί το έργο της αποτελεσματικά και αμερόληπτα·

6.      υπενθυμίζει τη δέσμευσή του να στηρίζει ένα ισχυρό πολυμερές σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό την αιγίδα των ΗΕ, που θα περιλαμβάνει την Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και το έργο συναφών εξειδικευμένων οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών, όπως είναι οι Ειδικές Διαδικασίες των Ηνωμένων Εθνών·

7.      θεωρεί ότι η συνεχιζόμενη όχληση και κράτηση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης από ορισμένα κράτη μέλη του HRC, υπονομεύει την αξιοπιστία του Συμβουλίου· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι τα μέλη του HRC πρέπει να εκλέγονται από κράτη που υποστηρίζουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας και που έχουν συμφωνήσει να απευθύνουν μόνιμες προσκλήσεις σε όλες τις Ειδικές Διαδικασίες· ζητεί να υιοθετηθούν κριτήρια επιδόσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε κράτος πρόκειται να εκλεγεί μέλος του HRC· παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν διαφανείς, ανοικτές και ανταγωνιστικές διαδικασίες για την εκλογή των μελών του UNHRC·

8.      επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς τον μηχανισμό της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης (UPR) και την ικανοποίησή του για το πολύτιμο έργο του UPR, καλεί δε τα κράτη μέλη να προετοιμάσουν ενεργητικά την UPR τους, μεταξύ άλλων με συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, να αποδυθούν σε αλληλεπιδραστικό διάλογο κατά τη σύνοδο UPR και να υλοποιήσουν τις συστάσεις της UPR και να λάβουν απτά μέτρα για τη βελτίωση και στήριξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

9.      καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν την επακολούθηση των συστάσεων της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης σε όλους τους διαλόγους πολιτικής της ΕΕ με τις εμπλεκόμενες χώρες έτσι ώστε να αναζητηθούν τρόποι για τη στήριξή τους κατά την υλοποίηση των συστάσεων·

10.    επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς τις Ειδικές Διαδικασίες και στο ανεξάρτητο καθεστώς των εντολοδόχων, που τους επιτρέπει να εκπληρώνουν την αποστολή τους με πλήρη αμεροληψία και καλεί όλα τα κράτη να συνεργαστούν με τις διαδικασίες αυτές·

11.    ανησυχεί διότι το περιθώριο αλληλεπίδρασης μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και του UNHRC συνεχίζει να συρρικνώνεται και ότι στις ΜΚΟ προσφέρονται λιγότερες ευκαιρίες να λαμβάνουν τον λόγο στις συνόδους του UNHRC· παροτρύνει την ΕΕ και το UNHRC να διασφαλίσουν ότι οι αντιπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών θα έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στην 28η σύνοδο του UNHRC, καθώς και στη διαδικασία της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης και σε άλλους μηχανισμούς των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς τον φόβο αντιποίνων μετά την επιστροφή στην χώρα καταγωγής τους·

12.    προειδοποιεί για τις ακούσιες συνέπειες της συνεχούς διεύρυνσης του καταλόγου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της συμπερίληψης ιδεολογικά ή πολιτικά αμφιλεγόμενων ζητημάτων, καθόσον τούτο θα μπορούσε τελικά να περιορίσει τη γενική στήριξη στην ίδια την ιδέα της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Αστικά και πολιτικά δικαιώματα

13.    επαναβεβαιώνει ότι η ελευθερία της έκφρασης, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο κάθε ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, είναι θεμελιώδες δικαίωμα οποιουδήποτε ατόμου· καταδικάζει έντονα τη δολοφονία, τον Ιανουάριο του 2015 στη Γαλλία, 12 ατόμων, μεταξύ των οποίων γελοιογράφοι, στα γραφεία της εφημερίδα Charlie Hebdo, και άλλων 4 ατόμων σε ένα εβραϊκό σούπερ-μάρκετ, καθώς και τη δολοφονία ενός σκηνοθέτη και ενός φύλακα συναγωγής στην Κοπεγχάγη, από τρομοκράτες που ήθελαν να πλήξουν την ελευθερία του λόγου και της θρησκείας·

14.    καταδικάζει την κατάχρηση της θρησκείας από εξτρεμιστικές και τζιχαντιστικές ομάδες σε όλες τις χώρες, και ιδίως στη Συρία, το Ιράκ, τη Λιβύη, τη Μιανμάρ, τη Νιγηρία και τη Κεντρική Αφρική, των οποίων οι ενέργειες περιλαμβάνουν ένοπλες και βομβιστικές επιθέσεις, βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας, απαγωγές και άλλες βίαιες ενέργειες· φρονεί ότι για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας απαιτούνται μέτρα που να αντιμετωπίζουν τις βαθύτερες αιτίες της, οι οποίες περιλαμβάνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, την πολιτική περιθωριοποίηση και την ακραία ανισότητα· ζητεί μεγαλύτερες προσπάθειες για την προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων που ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες·

15.    εκφράζει την ανησυχία του για όλους τους περιορισμούς της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, μεταξύ των οποίων απαγορεύσεις σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, επιθετική χρήση των νόμων περί συκοφαντικής δυσφήμησης και άλλων περιοριστικών νόμων, υπέρμετρες απαιτήσεις καταχώρισης και υποβολής εκθέσεων, και υπερβολικά περιοριστικές διατάξεις για τη χρηματοδότηση από το εξωτερικό και επαναβεβαιώνει ότι η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του ειρηνικώς συνέρχεσθαι αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

16.    καλεί όλες τις κυβερνήσεις να διευκολύνουν το έργο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τους δώσουν τη δυνατότητα να λειτουργούν χωρίς φόβο, καταστολή ή εκφοβισμό, να συνεργάζονται με το UNHRC στο μηχανισμό UPR και να εξασφαλίζουν ότι οι χώρες που είναι υπεύθυνες για αντίποινα εναντίον ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα καλούνται να λογοδοτήσουν, ιδίως για υποθέσεις μοιραίων αντιποίνων όπως εκείνη που οδήγησε στο θάνατο του ακτιβιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Cao Shunli τον Μάρτιο του 2014 στην Κίνα, επειδή είχε αποπειραθεί να επιβιβαστεί σε αεροσκάφος για να παρευρεθεί στη σύνοδο του UNHRC στη Γενεύη το Σεπτέμβριο του 2013·

 

17.    επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντική η καταπολέμηση των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακής μεταχείρισης, καθώς και το γεγονός ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να αποδίδει προτεραιότητα στο ζήτημα αυτό, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα παιδιά, καθώς και να διευκολύνει το έργο του Ειδικού Εισηγητή των ΗΕ· καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδείξουν την από κοινού δέσμευσή τους για την εξάλειψη των βασανιστηρίων και την υποστήριξη των θυμάτων·

18.    υποστηρίζει την πιο πρόσφατη έκθεση και τα συμπεράσματα του Ειδικού Εισηγητή του UNHRC σχετικά με σύγχρονες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και συναφών μορφών μισαλλοδοξίας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις συστάσεις του Εισηγητή στις πολιτικές τους ούτως ώστε να καταπολεμήσουν την εξάπλωση του φυλετικού, εθνοτικού και ξενοφοβικού μίσους και της σχετικής υποκίνησης μέσω του Διαδικτύου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα με πλήρη σεβασμό άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων·

19.    αναγνωρίζει ότι η ταχεία εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών έχει μετασχηματίσει τις συνθήκες άσκησης της ελευθερίας έκφρασης σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά δημιουργώντας και σοβαρές ανησυχίες· χαιρετίζει, από αυτή την άποψη, την έγκριση από το Συμβούλιο, τον Μάιο του 2014, των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός Διαδικτύου και καταδικάζει κάθε προσπάθεια περιορισμού των ψηφιακών επικοινωνιών, μεταξύ άλλων όταν ο στόχος είναι οι παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών· επαναλαμβάνει την ανάγκη να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα των δημοσιογράφων και των υπευθύνων ιστολογίου·

Κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα

20.    λαμβάνει υπό σημείωση ότι το αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΟΗΕ σε σχέση με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας έχει θέσει ως στόχο να τεθεί τέρμα στη φτώχεια έως το 2030 μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης σε οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα· χαιρετίζει τη συνθετική έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ενόψει της ειδικής συνόδου του ΟΗΕ για το πρόγραμμα των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης μετά το 2015· υποστηρίζει τις εκκλήσεις του Γενικού Γραμματέα για μια προσέγγιση επικεντρωμένης στις ανάγκες και στα δικαιώματα των ανθρώπων έτσι ώστε να τεθεί τέρμα στη φτώχεια·

21.    θεωρεί σημαντικό να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη και ακραία ανισότητα έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η φτώχεια γενικά και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην τροφή, το νερό, την εκπαίδευση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την ικανοποιητική στέγαση· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το διογκούμενο πρόβλημα της αρπαγής γαιών, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί·

22.    είναι της γνώμης ότι η διαφθορά, η φοροδιαφυγή, η κακοδιαχείριση των δημόσιων αγαθών και η έλλειψη λογοδοσίας συμβάλλουν στην παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών, δεδομένου ότι εκτρέπουν κεφάλαια από επενδύσεις σε απολύτως απαραίτητες υπηρεσίες, διαιωνίζοντας έτσι τον κύκλο της φτώχειας· υπενθυμίζει ότι βάσει του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά, και Πολιτισμικά Δικαιώματα οι κυβερνήσεις έχουν υποχρέωση να σέβονται τα δικαιώματα των πολιτών τους διαθέτοντας επαρκείς πόρους· τονίζει, από αυτή την άποψη, ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δραστηριοποιούνται για την προώθηση οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων·

23.    επαναλαμβάνει ότι ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν τη θέσπιση του θεσμού του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για το οικονομικό έγκλημα, τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Επιχειρηματικότητα και ανθρώπινα δικαιώματα

24.    υποστηρίζει την διάδοση και εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ· καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην 7η σύνοδο της Ομάδας Εργασίας του ΟΗΕ για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνικών εταιρειών και άλλων επιχειρήσεων, και να στηρίξουν τις προσπάθειες για εναρμόνιση των πολιτικών τους με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και με τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση έως το τέλος του 2015 σχετικά με την υλοποίηση των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα από τα κράτη μέλη της ΕΕ·

25.    ενθαρρύνει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο να συνεργαστούν με ενωσιακές επιχειρήσεις με αντικείμενο την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εξασφαλίσουν ότι το θέμα «επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα» θα συμπεριλαμβάνεται στα κεντρικά θέματα κατά τις τοπικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου·

26.    πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να αλληλοενισχυθούν, δημιουργώντας νέο επιχειρηματικό δυναμικό στις περιφέρειες που περισσότερο χρειάζονται βιώσιμες και υπεύθυνες επενδύσεις και συμβάλλοντας στον γενικό σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αναπτυσσόμενες χώρες·

Δικαιώματα των γυναικών

27.    παρατηρεί ότι, παρά τις προόδους που έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής στην επίτευξη ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών, οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι θύματα σεξουαλικής βίας και μαζικών βιασμών στις περιοχές ένοπλων συγκρούσεων, και ότι ο αριθμός των γυναικών που πεθαίνουν κάθε μέρα ως αποτέλεσμα της ενδοοικογενειακής βίας είναι πραγματικά ανατριχιαστικός· καλεί όλες τις κυβερνήσεις να λάβουν απτά μέτρα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε όλες της τις μορφές και καλεί και πάλι την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της να κυρώσουν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών·

28.    τονίζει ότι ο ακρωτηριασμός των εξωτερικών γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM) είναι μια μορφή βασανιστηρίου· υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη ανάγκη να συνεργαστεί η ΕΕ με τρίτες χώρες για την εξάλειψη της πρακτικής του FGM· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη που έχουν θεσπίσει εθνική νομοθεσία που ποινικοποιεί τον FGM ότι πρέπει να χρησιμοποιούν αυτή τη νομοθεσία όταν πολίτες τους διαπιστώνεται ότι τον έχουν υποστεί·

29.    χαιρετίζει την συμπερίληψη από το ΔΠΔ των εγκλημάτων φύλου, μεταξύ των οποίων ο βιασμός, η σεξουαλική επίθεση και ταπείνωση, και τη σύστασή του τα εγκλήματα αυτά να θεωρούνται εγκλήματα πολέμου·

Δικαιώματα των παιδιών

30.    εκφράζει την ανησυχία του διότι, ενώ έχει σημειωθεί πρόοδος μετά την έγκριση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού το 1989, τουλάχιστον 58 εκατομμύρια παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο, ιδίως κορίτσια, παιδιά από φτωχές οικογένειες, παιδιά με αναπηρίες και παιδιά σε περιοχές συγκρούσεων, ενώ πολλά παιδιά εξακολουθούν να πάσχουν από ασθένειες που μπορούν εύκολα να προληφθούν, άλλα δε επιδίδονται σε παιδική εργασία·

31.    καλεί όλα τα κράτη να δεσμευτούν στην εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 της Σύμβασης αριθ. 182 της ΔΟΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν την παιδική δουλεία, τη διακίνηση ανθρώπων, την πορνεία και την επικίνδυνη εργασία που βλάπτει τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού·

32.    υπενθυμίζει ότι μια από τις πρωταρχικές υποχρεώσεις κάθε κράτους είναι να προσφέρει σε όλα τα παιδιά εκπαίδευση με δημιουργία επαρκών θεσμών και αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αιτιών φραγμών στην καθολική πρωτοβάθμια εκπαίδευση,

33.    ζητεί να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση από την ΕΕ σε προγράμματα αποστράτευσης και επανένταξης για παιδιά που συνδέονται με ένοπλες συγκρούσεις και για παιδιά πρώην στρατιώτες· επαναλαμβάνει την έντονη στήριξή του προς την εκστρατεία "Παιδιά, όχι στρατιώτες", όπως εκφράστηκε κατά την ακρόαση για το θέμα αυτό που πραγματοποιήθηκε από την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 3 Δεκεμβρίου 2014· χαιρετίζει τις ετήσιες εκθέσεις που υποβλήθηκαν από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις και τον Ειδικό Αντιπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών για τη βία κατά των παιδιών, μαζί με την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή σχετικά με τις πωλήσεις παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία·

Καταπολέμηση της ατιμωρησίας και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)

34.    επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στο έργο του ΔΠΔ και στον ρόλο του όσον αφορά τον τερματισμό της ατιμωρησίας των αυτουργών των βαρύτερων εγκλημάτων που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα καθώς και σχετικά με την παροχή δικαιοσύνης στα θύματα των εγκλημάτων πολέμου, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των γενοκτονιών· συνεχίζει να επαγρυπνεί για οποιαδήποτε απόπειρα υπονόμευσης της νομιμότητας ή της ανεξαρτησίας του· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με το Δικαστήριο και να του παρέχουν ισχυρή διπλωματική και πολιτική και χρηματοοικονομική στήριξη, μεταξύ άλλων και στα Ηνωμένα Έθνη· καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τους Ειδικούς Εντεταλμένους της, να προωθήσουν ενεργά το ΔΠΔ, την εκτέλεση των αποφάσεών του και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας για εγκλήματα που προβλέπονται στο Καταστατικό της Ρώμης·

Αυτόχθονες πληθυσμοί

35.    καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την επανεξέταση της εντολής του Μηχανισμού Εμπειρογνωμόνων για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών, σύμφωνα με το Έγγραφο Αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τους Αυτόχθονες Λαούς (ψήφισμα 69/2 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ) προκειμένου να παρακολουθούν, να αξιολογούν και να βελτιώνουν την εφαρμογή της διακήρυξης για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών· καλεί τα κράτη μέλη να απαιτήσουν ότι όλοι οι εντολοδόχοι Ειδικών Διαδικασιών πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα που αφορούν τις αυτόχθονες γυναίκες και κορίτσια και να αναφέρουν συστηματικά παρόμοια ζητήματα στο UNHRC· παροτρύνει την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να υποστηρίζουν ενεργά την ανάπτυξη ενός γενικευμένου προγράμματος δράσης για τους αυτόχθονες λαούς, όπως ζητήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στο ψήφισμά της του Σεπτεμβρίου 2014, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση τακτικής διαβούλευσης με τους αυτόχθονες λαούς στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας·

Διεθνείς πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και ανθρώπινα δικαιώματα

36.    καταγγέλλει την αυξανόμενη πρακτική απολυταρχικών κρατών να διοργανώνουν μεγάλης κλίμακας αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις για να ενισχύσουν τη διεθνή νομιμότητά τους, ενώ ταυτόχρονα περιορίζουν περαιτέρω τις εγχώριες αντιδράσεις· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να θέτουν ενεργητικά αυτό το ζήτημα, μεταξύ άλλων στο UNHRC και να συνεργαστούν με εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, εταιρικούς παράγοντες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τις πρακτικές πλευρές της συμμετοχής τους σε παρόμοιες εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων σε σχέση με τους πρώτους Ευρωπαϊκούς Αγώνες που πρόκειται να διεξαχθούν στο Μπακού το 2015 και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που πρόκειται να διεξαχθεί στη Ρωσία το 2018·

Ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις πολιτικές της ΕΕ

37.    καλεί την ΕΕ να προωθήσει τον οικουμενικό χαρακτήρα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συνθήκης της Λισαβόνας και τις Γενικές Διατάξεις για την Εξωτερική Δράση της Ένωσης;

38.    καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενσωματώσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής τους με τρίτες χώρες·

Προτεραιότητες της ΕΕ σε ζητήματα που συνδέονται με συγκεκριμένες χώρες

Ουκρανία

39.    εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την κατάσταση στις νοτιοανατολικές υπό απόσχιση περιφέρειες· καταδικάζει τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται κατά τις συγκρούσεις και τις συνέπειες που έχουν οι πρόσφατες συγκρούσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα υποστηρίζει πλήρως την αποστολή παρακολούθησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ και την ειδική αποστολή παρακολούθησης του ΟΑΣΕ στην Ουκρανία· εξακολουθεί να ανησυχεί για τις διακρίσεις και τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται κατά του τοπικού πληθυσμού στην Κριμαία, ιδίως κατά των Τατάρων της Κριμαίας· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να υποστηρίξουν όλες τις δυνατές προσπάθειες σε επίπεδο ΟΗΕ για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την διενέργεια αμερόληπτης έρευνας στα βίαια γεγονότα και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με τις διαδηλώσεις στο Maidan και την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας, καθώς και την ένοπλη σύγκρουση στις νοτιοανατολικές περιφέρειες της χώρας·

Ιράκ και Συρία

40.    παραμένει εξαιρετικά ανήσυχο σχετικά με τις βίαιες συγκρούσεις που μαίνονται στο Ιράκ και τη Συρία· καταδικάζει απερίφραστα τα εγκλήματα πολέμου που έχουν διαπραχθεί από τον Bashar al-Assad και το ISIS/Da’esh καθώς και από άλλες ομάδες που εμπλέκονται στη σύγκρουση· καταδικάζει περαιτέρω τις προσπάθειες του ISIS/Da’esh να εξαγάγει την εξτρεμιστική του ιδεολογία και τη βία σε άλλες χώρες της περιοχής και ακόμη πιο πέρα· ζητεί επιμόνως από όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να τοποθετηθούν σαφώς κατά της βίας και ειδικότερα υπέρ των δικαιωμάτων των μειονοτήτων· πιστεύει ότι προκειμένου να τερματισθούν τα δεινά και η μαζική έξοδος Χριστιανών και άλλων αυτοχθόνων πληθυσμών της περιοχής, είναι απαραίτητη μια σαφής και απερίφραστη δήλωση πολιτικών και θρησκευτικών ηγετών της περιοχής που να υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη παρουσία τους και τα πλήρη και ίσα δικαιώματά τους ως πολιτών των χωρών τους·

Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)

41.    χαιρετίζει τη σχεδιαζόμενη παράταση της εντολής του Ειδικού Εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)· χαιρετίζει επίσης το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στο οποίο ενθαρρύνεται το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ να αναλάβει τη δέουσα δράση ώστε να εξασφαλίσει τη λογοδοσία, μεταξύ άλλων εξετάζοντας το ενδεχόμενο να παραπέμψει στο ΔΠΔ την κατάσταση στη ΛΔΚ·

Ιράν

42.    χαιρετίζει το ψήφισμα του UNHRC του Μαρτίου 2014 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και την παράταση της εντολής του Ειδικού Αντιπροσώπου, και καλεί το Ιράν να επιτρέψει στον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ την είσοδο στη χώρα, στοιχείο που θα αποτελέσει καίριο δείκτη για την προθυμία της χώρας να κάνει βήματα προς το άνοιγμα ενός διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επαναλαμβάνει την καταδίκη της θανατικής ποινής στο Ιράν, μεταξύ άλλων για ανηλίκους, η οποία συχνά επιβάλλεται ύστερα από δικαστική διαδικασία που δεν συμμορφώνεται με τα διεθνώς αποδεκτά ελάχιστα πρότυπα δίκαιης δίκης και δέουσας διαδικασίας· παραμένει ανήσυχο για το υψηλό ποσοστό εκτελέσεων· υποστηρίζει την κοινή δήλωση του Αυγούστου 2014 των εντολοδόχων των Ειδικών Διαδικασιών του ΟΗΕ σχετικά με το κύμα συλλήψεων και καταδικών παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών στο Ιράν· καλεί την ΕΕ και το UNHRC να εξακολουθήσουν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διασφαλίσουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα εξακολουθούν να αποτελούν βασική προτεραιότητα σε όλες τις συμφωνίες με την ιρανική κυβέρνηση·

 

Μιανμάρ/Βιρμανία

43.    υποστηρίζει την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ προς την 69η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, στην οποία αναγνωρίζεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής ενώ παράλληλα εντοπίζονται περιοχές που εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρή ανησυχία· καλεί την κυβέρνηση να εντάξει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο και σε όλους τους τομείς πολιτικής της χώρας και να σέβεται την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι έτσι ώστε ο λαός να μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του σχετικά με την πολιτική της κυβέρνησης, χωρίς φόβο, εκφοβισμό ή όχληση·

 

Λευκορωσία

44.    εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, και την παρενόχληση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις διώξεις ανεξάρτητων δημοσιογράφων, τη λογοκρισία σε όλες τις επικοινωνίες που βασίζονται στο Διαδίκτυο και την περιοριστική νομοθεσία για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις· ζητεί την ανανέωση της εντολής του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ και καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να παραχωρήσει πλήρη πρόσβαση στους εντολοδόχους Ειδικών Διαδικασιών του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Εισηγητή·

Μάλι

45.    χαιρετίζει το έργο του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μάλι και καλεί το UNHRC να παρατείνει την εντολή του· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει η κυβέρνηση του Μάλι στην αποκατάσταση των δικαστικών αρχών σε ορισμένα τμήματα της χώρας και στις έρευνες σχετικά με τα βασανιστήρια και τη δολοφονία 21 επίλεκτων στρατιωτών το 2012, καθώς και τη συγκρότηση της Επιτροπής για την Αλήθεια, τη Δικαιοσύνη και τη Συμφιλίωση· εξακολουθεί να ανησυχεί για τη νέα επιδείνωση της κατάστασης από πλευράς ασφάλειας και για τη συνεχιζόμενη χρήση και στρατολόγηση παιδιών-στρατιωτών· και καλεί την κυβέρνηση του Μάλι να ερευνήσει και να προσαγάγει στη δικαιοσύνη όσους, από όλες τις αντιμαχόμενες μερίδες ευθύνονται για παραβιάσεις του δικαίου του πολέμου που διαπράχθηκαν κατά την ένοπλη σύγκρουση του 2012-2013 και να εξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία θα ζητεί τη λογοδοσία, την ενίσχυση της επιτροπής εξακρίβωσης της αλήθειας και τον έλεγχο του προσωπικού των δυνάμεων ασφαλείας·

Νότιο Σουδάν

46.    καλεί την Αφρικανική Ένωση να δημοσιοποιήσει την έκθεση της εξεταστικής επιτροπής της σχετικά με τις παραβιάσεις και καταχρήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν από όλα τα μέρη στο Νότιο Σουδάν, ως ένα βήμα προς την προώθηση της δικαιοσύνης σε σχέση με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί από την έναρξη της σύγκρουσης·

***

47.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στον Ειδικό Αντιπρόσωπο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Πρόεδρο της 69ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και στον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.