Päätöslauselmaesitys - B8-0233/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0233/2015

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston vuoden 2015 istuntoa varten

4.3.2015 - (2015/2572(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0228/2015

Menettely : 2015/2572(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0233/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0233/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0233/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston vuoden 2015 istuntoa varten

(2015/2572(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sekä ihmisoikeuksia koskevat YK:n yleissopimukset ja niiden valinnaiset pöytäkirjat, muun muassa yleissopimuksen lapsen oikeuksista ja kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen,

–       ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 60/251 ihmisoikeusneuvoston perustamisesta,

–       ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen,

–       ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2012 hyväksytyn ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen ja toimintasuunnitelman,

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvostosta,

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ihmisoikeusloukkauksista, muun muassa kiireelliset päätöslauselmansa ihmisoikeuskysymyksistä,

–       ottaa huomioon … antamansa päätöslauselman EU:n vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla[1],

–       ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 9. helmikuuta 2015 antamat päätelmät EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusfoorumeilla,

 

–       ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 5 kohdan, 18 artiklan, 21 artiklan, 27 artiklan ja 47 artiklan,

–       ottaa huomioon ihmisoikeusneuvoston tulevan 28. istunnon, joka pidetään 2.–27. maaliskuuta 2015,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen ovat osa Euroopan unionin säännöstöä ja unionin ulkopolitiikan tärkeimpiä tavoitteita;

B.     ottaa huomioon, että ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ihmisille kansalaisuudesta, rodusta, sukupuolesta, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai muusta asemasta riippumatta ja että ihmisoikeuksien kunnioittaminen on kirjattu ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen ja taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen sekä myöhempiin kansainvälisiin ihmisoikeusyleissopimuksiin, ‑julistuksiin ja ‑päätöslauselmiin;

C.     toteaa, että ihmisoikeudet ovat jakamattomia, sidoksissa toisiinsa ja riippuvaisia toisistaan ja kun jokin näistä oikeuksista menetetään, sillä on välitön kielteinen vaikutus muihin;

D.     toteaa, että ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamatta jättäminen sekä demokraattisen osallistumisen estäminen ovat epävakauden, epäonnistuneiden valtioiden, humanitaaristen kriisien ja aseellisten konfliktien tärkeimpiä syitä;

E.     ottaa huomioon, että unionin toiminta sen suhteissa kolmansiin maihin perustuu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklaan, jossa vahvistetaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuus ja jakamattomuus, ihmisarvon, tasa-arvon ja yhteisvastuun periaatteiden kunnioittaminen sekä Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteiden ja kansainvälisen oikeuden noudattaminen;

F.     toteaa, että kaikilla valtioilla on velvollisuus kunnioittaa kansalaistensa perusoikeuksia ja toteuttaa konkreettisia toimia näiden oikeuksien edistämiseksi kansallisella tasolla sekä tehdä kansainvälisellä tasolla yhteistyötä esteiden poistamiseksi ihmisoikeuksien toteutumiselta kaikilla aloilla;

G.     toteaa, että YK:n ihmisoikeusneuvoston säännölliset kokoukset, erityisraportoijien nimittäminen, yleinen määräaikaistarkastelu ja joko jonkin tietyn maan tilannetta tai tiettyä asiaa koskevat erityismenettelyt edistävät osaltaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltion periaatteita sekä niiden kunnioittamista;

H.     toteaa, että eräiden YK:n ihmisoikeusneuvoston nykyisten jäsenten katsotaan valitettavasti kuuluvan maailman pahimpiin ihmisoikeuksien rikkojiin, ja niillä on huono maine mitä tulee YK:n erityismenettelyihin liittyvään yhteistyöhön ja tapaan, jolla ne noudattavat raportointivaatimuksia YK:n ihmisoikeussopimuksen elimiin nähden;

YK:n ihmisoikeusneuvosto

1.      panee merkille YK:n ihmisoikeusneuvoston 28. istunnon esityslistan ja toteaa, että istunto järjestetään ajankohtana, jolloin muun muassa ja erityisesti EU:n naapurialueilla on meneillään lukuisia konflikteja; pitää tässä mielessä valitettavana, että Venäjän lietsomaa konfliktia Ukrainassa ei lainkaan mainita;

2.      pitää myönteisinä YK:n ihmisoikeusneuvoston tulevaa 28. sääntömääräistä istuntoa varten määriteltyjä EU:n painopisteitä sellaisina kuin ne esitetään 9. helmikuuta 2015 annetuissa neuvoston päätelmissä; kehottaa EU:ta lähestymään esityslistan aiheita puolueettomasti ja rohkaisemaan kaikkia YK:n jäsenvaltioita tekemään samoin;

3.      suhtautuu myönteisesti suurlähettiläs Joachim Rückerin nimittämiseen YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajaksi vuodeksi 2015;

4.      onnittelee Zeid Ra’ad Al Husseinia hänen nimityksestään YK:n ihmisoikeusvaltuutetuksi ja toistaa tukevansa voimakkaasti hänen pyrkimyksiään ja toimeksiantoaan;

5.      suhtautuu myönteisesti YK:n yleiskokoukselle esitettävään YK:n ihmisoikeusvaltuutetun vuosikertomukseen, joka kattaa ajanjakson joulukuusta 2013 marraskuuhun 2014, ja ilmaisee tukevansa täysin ihmisoikeusvaltuutetun toimiston riippumattomuutta ja koskemattomuutta; korostaa, että on tärkeää puolustaa toimiston riippumattomuutta, jotta YK:n ihmisoikeusvaltuutettu voi hoitaa velvollisuutensa tehokkaasti ja puolueettomasti;

6.      palauttaa mieliin sitoumuksensa tukea vahvaa YK:n alaista monenkeskistä ihmisoikeusjärjestelmää, mukaan lukien yleiskokouksen kolmas komitea, ihmisoikeusneuvosto, ihmisoikeusvaltuutetun toimisto, sekä YK:n erityisjärjestöjen työtä ja YK:n erityismenettelyjä;

7.      katsoo, että ihmisoikeuksien puolustajien ja oppositiojohtajien jatkuva häirintä ja pidättäminen, joihin lukuisat YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenet ovat syyllistyneet, heikentää neuvoston uskottavuutta; toistaa kantansa, jonka mukaan ihmisoikeusneuvoston jäsenet olisi valittava sellaisten valtioiden joukosta, jotka kunnioittavat ihmisoikeuksia, oikeusvaltion periaatteita ja demokratiaa ja jotka ovat sopineet pysyvien vierailukutsujen esittämisestä kaikille erityistoimenpiteiden edustajille; kehottaa hyväksymään ihmisoikeuskäytäntöä koskevat kriteerit, joita olisi sovellettava kaikkiin ihmisoikeusneuvoston jäseniksi valittaviin valtioihin; kehottaa jäsenvaltioita edistämään läpinäkyviä, avoimia ja kilpailuun perustuvia prosesseja ihmisoikeusneuvoston jäsenten valinnassa;

8.      toistaa tukevansa yleistä määräaikaisarviointia (UPR) koskevaa mekanismia ja arvostavansa siinä tehtyä arvokasta työtä ja kehottaa jäseniä aktiivisesti valmistelemaan arviointiaan myös siten, että ne ottavat työhön mukaan kansalaisyhteiskunnan, osallistuvat interaktiiviseen vuoropuheluun UPR-istunnon aikana, panevat täytäntöön arvioinnissa annetut suositukset ja ryhtyvät konkreettisiin toimiin parantaakseen ja vaaliakseen ihmisoikeusvelvoitteidensa täyttämistä;

9.      kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita seuraamaan edelleen UPR-suosituksia kaikessa EU:n toimintapoliittisessa vuoropuhelussa asianomaisten maiden kanssa, jotta voidaan löytää keinoja tukea niitä suositusten täytäntöönpanossa;

10.    toistaa tukevansa erityismenettelyjä ja toimeksiannon haltijoiden riippumatonta asemaa, jonka perusteella he voivat hoitaa tehtävänsä täysin puolueettomasti, ja kehottaa kaikkia valtioita yhteistyöhön näiden menettelyjen kanssa;

11.    on huolestunut siitä, että kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeusneuvoston vuorovaikutustila kutistuu koko ajan ja että kansalaisjärjestöillä on vähemmän mahdollisuuksia puhua ihmisoikeusneuvoston istunnoissa; kehottaa EU:ta ja ihmisoikeusneuvostoa varmistamaan, että kansalaisyhteiskunnan edustajat voivat osallistua mahdollisimman laajasti ihmisoikeusneuvoston 28. istuntoon sekä UPR-prosessiin ja muihin YK:n ihmisoikeusmekanismeihin ilman, että he joutuvat pelkäämään rangaistuksia palatessaan kotimaahansa;

12.    varoittaa tahattomista seurauksista, joita saattaa aiheutua ihmisoikeuksien luettelon jatkuvasta laajentamisesta ja ideologisesti tai poliittisesti kiistanalaisten kysymysten ottamisesta mukaan, sillä tämä saattaisi lopulta vähentää ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden ja jakamattomuuden perusajatuksen taakseen saamaa yleistä tukea;

Kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet

13.    toteaa, että ilmaisunvapaus, joka on jokaisen vapaan ja demokraattisen yhteiskunnan kulmakivi, on jokaisen yksilön perusoikeus; tuomitsee jyrkästi sen, että ilmaisun- ja uskonnonvapautta vastustaneet terroristit tappoivat tammikuussa 2015 Ranskassa kaksitoista ihmistä, heidän joukossaan Charlie Hebdo ‑sanomalehden sarjakuvapiirtäjiä, ja neljä ihmistä juutalaisessa valintamyymälässä sekä elokuva-ohjaajan ja synagogan vartijan Kööpenhaminassa;

14.    tuomitsee uskonnon väärinkäytön ääri- ja jihadistiryhmissä kaikissa maissa, erityisesti Syyriassa, Irakissa, Libyassa, Myanmarissa, Nigeriassa ja Keski-Afrikassa, ja huomauttaa, että nämä ryhmät tekevät aseellisia hyökkäyksiä ja pommi-iskuja, itsemurhaiskuja, sieppauksia ja muita väkivallantekoja; on sitä mieltä, että terrorismin torjunta edellyttää sen perimmäisiin syihin puuttumista, sosiaalinen ja poliittinen syrjäytyminen sekä äärimmäinen eriarvoisuus mukaan luettuina; vaatii lisäämään toimia uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksien suojelemiseksi;

15.    on huolestunut kaikenlaisista kokoontumis- ja yhdistymisvapauden rajoituksista, mukaan lukien kansalaisjärjestöille asetetut kiellot, kunnianloukkausta koskevien lakien ja muiden rajoittavien lakien aggressiivinen käyttäminen, liialliset rekisteröinti- ja raportointivaatimukset sekä äärimmäisen rajoittavat ulkomaista rahoitusta koskevat säännöt, ja toteaa, että yhdistymisvapaus ja oikeus kokoontua rauhanomaisesti ovat perusluonteisia ihmisoikeuksia;

16.    kehottaa kaikkia hallituksia helpottamaan kansalaisjärjestöjen ja ihmisoikeuksien puolustajien työtä sekä mahdollistamaan, että ne voivat toimia vailla pelkoa, sortoa tai pelottelua, ja tekemään yhteistyötä ihmisoikeusneuvoston kanssa UPR-mekanismin yhteydessä sekä varmistamaan, että ihmisoikeusaktivistien rankaisemiseen syyllistyneet maat joutuvat vastuuseen teoistaan, erityisesti kun kyse on sellaisista kohtalokkaista toimenpiteistä kuin maaliskuussa 2014, jolloin kiinalainen ihmisoikeusaktivisti Cao Shunli kuoli yrittäessään päästä lennolle osallistuakseen ihmisoikeusneuvoston kokoukseen Genevessä syyskuussa 2013;

17.    toistaa pitävänsä tärkeänä, että torjutaan kidutusta ja muita epäasianmukaisen kohtelun muotoja ja että EU on sitoutunut painottamaan tätä kysymystä, myös kun on kyse lapsista, sekä helpottamaan YK:n erityisraportoijan työtä; kehottaa EUH:ta, komissiota ja jäsenvaltioita osoittamaan sitoutumisensa kidutuksen lopettamiseen ja uhrien tukemiseen;

18.    tukee ihmisoikeusneuvoston erityisraportoijan uusinta raporttia ja päätelmiä rasismin, rotusyrjinnän, muukalaisvihan ja niihin liittyvän suvaitsemattomuuden nykymuodoista; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita panemaan täytäntöön erityisraportoijan suositukset politiikkatoimissaan, joilla pyritään torjumaan rotuun perustuvan tai etnisen vihan ja muukalaisvihan leviämistä sekä yllyttämistä internetissä ja sosiaalisessa mediassa, toteuttamalla asianmukaisia toimenpiteitä muita perusoikeuksia täysimääräisesti kunnioittaen;

19.    toteaa, että tieto- ja viestintäteknologian nopea kehitys on muuttanut ilmaisunvapauden käyttämisen edellytyksiä koko maailmassa ja että siitä on koitunut sekä merkittäviä etuja että vakavia haittoja; panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille, että neuvosto hyväksyi toukokuussa 2014 ilmaisunvapautta verkossa ja sen ulkopuolella koskevat EU:n suuntaviivat, ja tuomitsee kaikki digitaalista viestintää koskevat rajoitukset, kansalaisyhteiskunnan toimijoihin kohdistuvat toimet mukaan luettuina; toistaa, että on kiinnitettävä erityistä huomiota toimittajien ja bloggaajien oikeuksiin;

Sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet

20.    panee merkille, että YK:n vuosituhannen kehitysohjelman tavoitteena on köyhyyden poistaminen vuoteen 2030 mennessä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan avulla; pitää myönteisenä YK:n pääsihteerin tiivistelmäraporttia, joka on julkaistu vuoden 2015 jälkeistä kestävän kehityksen tavoitteiden ohjelmaa käsittelevän YK:n erityishuippukokouksen edellä; tukee YK:n pääsihteerin vaatimuksia toimintatavasta, jossa keskitytään ihmisten tarpeisiin ja oikeuksiin köyhyyden poistamiseksi;

21.    katsoo, että on tärkeää puuttua äärimmäiseen eriarvoisuuteen köyhyyden torjumiseksi yleisellä tasolla ja helpottaa erityisesti elintarvikkeiden, veden, koulutuksen, terveydenhoidon ja asianmukaisen asunnon saantia; korostaa tältä osin maananastuksen pahenevaa ongelmaa, johon on puututtava;

22.    katsoo, että korruptio, veronkierto, julkishyödykkeiden huono hoito ja tilivelvollisuuden puute myötävaikuttavat kansalaisten oikeuksien loukkauksiin, sillä ne siirtävät varoja pois investoinneista, joita voitaisiin tehdä kipeästi kaivattuihin julkisiin palveluihin, ja pitävät siten yllä köyhyyden kierrettä; muistuttaa, että hallituksilla on taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen nojalla velvoite kunnioittaa kansalaisten oikeuksia antamalla käyttöön asianmukaiset resurssit; korostaa tässä yhteydessä, että taloudellisten, kulttuuristen ja sivistyksellisten oikeuksien edistämiseksi toimivien ihmisoikeuksien puolustajien suojeluun on kiinnitettävä erityistä huomiota;

23.    kehottaa jälleen kerran EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan talousrikoksia, korruptiota ja ihmisoikeuksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan nimittämistä;

Yritystoiminta ja ihmisoikeudet

24.    tukee elinkeinoelämää ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n perusperiaatteiden levittämistä ja täytäntöönpanoa unionissa ja sen ulkopuolella; kehottaa kaikkia sidosryhmiä toimimaan aktiivisesti ihmisoikeuksia ja ylikansallisia yrityksiä ja muita liikeyrityksiä käsittelevän YK:n työryhmän 11. istunnossa ja tukemaan toimia, joilla niiden toimintalinjat saadaan vastaamaan ylikansallisia yrityksiä koskevia OECD:n suuntaviivoja sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n perusperiaatteita; pyytää jälleen kerran komissiota esittämään vuoden 2015 loppuun mennessä kertomuksen siitä, miten jäsenvaltiot ovat panneet elinkeinoelämää ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n perusperiaatteet täytäntöön;

25.    kannustaa EU:n edustustoja kaikkialla maailmassa työskentelemään yhdessä EU:n yritysten kanssa ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistämiseksi ja sen varmistamiseksi, että yritystoiminta ja ihmisoikeudet otetaan mukaan keskeisiksi aiheiksi demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen välineen paikallisissa ehdotuspyynnöissä;

26.    katsoo, että liiketoiminta ja ihmisoikeudet voivat vahvistaa toinen toistaan luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueilla, jotka eniten tarvitsevat kestäviä ja vastuullisia investointeja, ja keinona edistää ihmisoikeuksien kunnioittamista kehitysmaissa;

Naisten oikeudet

27.    huomauttaa, että naisten ja miesten välisessä tasa-arvossa ja naisten vaikutusvallan lisäämisessä saavutetusta edistyksestä huolimatta naiset joutuvat yhä seksuaalisen väkivallan ja joukkoraiskausten uhreiksi aseellisissa konflikteissa, ja perheväkivallan uhrina joka päivä kuolevien naisten määrä on todella hirvittävä; kehottaa kaikkia hallituksia ryhtymään konkreettisiin toimiin naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi kaikissa sen muodoissa, ja kehottaa taas EU:n jäsenvaltioita ratifioimaan naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen;

28.    korostaa, että naisten sukupuolielinten silpominen on kidutuksen muoto; korostaa EU:n jatkuvaa tarvetta tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa naisten sukupuolielinten silpomisen lopettamiseksi; muistuttaa niille jäsenvaltioille, joiden kansallisessa lainsäädännössä naisten sukupuolielinten silpominen on kriminalisoitu, että niiden on sovellettava tätä lainsäädäntöä, kun silpomista on havaittu;

29.    suhtautuu myönteisesti siihen, että kansainvälinen rikostuomioistuin luokittelee sukupuolirikokset, mukaan lukien raiskaus, seksuaalinen hyväksikäyttö ja nöyryytys, kidutusmuodoiksi ja että se suosittelee kyseisten rikosten käsittelemistä sotarikoksina;

Lapsen oikeudet

30.    on huolissaan siitä, että lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen jälkeen vuonna 1989 saavutetusta edistyksestä huolimatta vähintään 58 miljoonaa lasta, varsinkin tyttöä, köyhien perheiden lasta, vammaista lasta ja konfliktialueilla elävää lasta, ei käy koulua ja että monet lapset sairastuvat edelleen tauteihin, jotka voitaisiin helposti välttää, ja lisäksi lapsia käytetään lapsityövoimana;

31.    kehottaa kaikkia valtioita sitoutumaan ILO:n yleissopimuksen nro 182 3 artiklassa määriteltyjen lapsityön pahimpien muotojen poistamiseen ja muistuttaa, että näitä lapsityön pahimpia muotoja ovat muun muassa lapsiorjuus, lapsikauppa, prostituutio sekä vaarallinen työ, joka on haitallista lapsen fyysiselle terveydelle ja mielenterveydelle;

32.    muistuttaa, että jokaisen valtion ensisijaisia velvoitteita on tarjota kaikille lapsille koulutus perustamalla asianmukaisia laitoksia ja puuttumalla kaikille taatun peruskoulutuksen suurimpien esteiden rakenteellisiin syihin;

33.    kehottaa antamaan asianmukaisesti EU:n rahoitusta aseellisiin konflikteihin joutuneiden lasten ja entisten lapsisotilaiden kotiutus- ja sopeuttamisohjelmille; muistuttaa ”Children, Not Soldiers” -kampanjalle antamastaan voimakkaasta tuesta, mikä kävi ilmi ihmisoikeuksien alivaliokunnan 3. joulukuuta 2014 samasta aiheesta järjestämässä kuulemistilaisuudessa; panee tyytyväisenä merkille lapsia aseellisissa selkkauksissa käsittelevän YK:n erityisedustajan ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevän YK:n erityisedustajan vuotuiset raportit sekä lasten myyntiä, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa käsittelevän erityisraportoijan raportin;

Rankaisemattomuuden torjunta ja Kansainvälinen rikostuomioistuin

34.    antaa yhä täyden tukensa Kansainvälisen rikostuomioistuimen työlle, jolla se pyrkii estämään rankaisematta jättämisen tapauksissa, joissa tekijät ovat syyllistyneet kansainvälisen yhteisön vakavimpina pitämiin rikoksiin, ja varmistamaan oikeuden toteutumisen sotarikosten, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja kansanmurhien uhrien osalta; seuraa tarkasti kaikkia pyrkimyksiä heikentää sen legitiimiyttä tai riippumattomuutta; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä tuomioistuimen kanssa ja antamaan sille voimakasta diplomaattista, poliittista ja taloudellista tukea myös YK:ssa; kehottaa EU:ta, jäsenvaltioita ja EU:n erityisedustajia edistämään aktiivisesti Kansainvälisen rikostuomioistuimen asemaa, sen päätösten täytäntöönpanoa ja Rooman perussäännön mukaisten rikosten rankaisematta jättämisen torjuntaa;

Alkuperäiskansat

35.    kehottaa EUH:ta, komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevän asiantuntijaryhmän toimivaltuuksien uudelleenarviointia alkuperäiskansojen maailmankonferenssin päätösasiakirjan (YK:n yleisistunnon päätöslauselma 69/2) mukaisesti, jotta alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen täytäntöönpanoa voidaan valvoa, arvioida ja parantaa; kehottaa jäsenvaltioita pyytämään kaikkia YK:n erityismenettelyistä vastaavia tahoja kiinnittämään erityistä huomiota alkuperäiskansojen naisia ja tyttöjä koskeviin kysymyksiin ja raportoimaan järjestelmällisesti näistä kysymyksistä YK:n ihmisoikeusneuvostolle; kehottaa EUH:ta ja jäsenvaltioita tukemaan aktiivisesti alkuperäiskansoja koskevan järjestelmänlaajuisen toimintasuunnitelman kehittämistä syyskuussa 2014 annetun YK:n yleisistunnon päätöslauselman mukaisesti, erityisesti mitä tulee alkuperäiskansojen säännöllisten kuulemisten järjestämiseen kyseisen prosessin yhteydessä;

Ihmisoikeudet ja kansainväliset kulttuuri- ja urheilutapahtumat

36.    tuomitsee autoritaaristen valtioiden yleistyvän käytännön isännöidä urheiluun tai kulttuuriin liittyviä suurtapahtumia, joilla ne tavoittelevat kansainvälistä hyväksyntää samalla, kun ne rajoittavat edelleen oikeutta olla eri mieltä maan sisällä; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita pitämään tätä kysymystä aktiivisesti esillä myös YK:n ihmisoikeusneuvostossa ja tarkastelemaan yhdessä kansallisten urheiluliittojen, yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa niiden osallistumista tällaisiin tapahtumiin, Bakussa vuonna 2015 järjestettäviä ensimmäisiä Euroopan kisoja ja Venäjällä vuonna 2018 pidettäviä jalkapallon MM-kilpailuja unohtamatta;

Ihmisoikeuksien valtavirtaistaminen EU:ssa

37.    kehottaa EU:ta edistämään ihmisoikeuksien jakamattomuutta Lissabonin sopimuksen 21 artiklan ja unionin ulkoisesta toiminnasta annettujen yleisten määräysten mukaisesti;

38.    kehottaa unionia, jäsenvaltioita, komissiota ja EUH:ta sisällyttämään ihmisoikeusnäkökohdat kaikkiin kolmansien maiden kanssa harjoitettavan ulkoisen toiminnan aloihin;

Maakohtaisia kysymyksiä koskevat EU:n painopisteet

Ukraina

39.    ilmaisee vakavan huolensa tilanteesta Kaakkois-Ukrainan separatistialueilla; tuomitsee konfliktin yhteydessä tapahtuneet laajamittaiset ihmisoikeusrikkomukset ja viimeaikaisten taistelujen seuraukset ihmisoikeuksille; antaa täyden tukensa YK:n ihmisoikeustarkkailuoperaatiolle ja Etyjin erityistarkkailuoperaatiolle Ukrainassa; on huolissaan Krimin paikallisväestön ja ennen kaikkea Krimin tataarien syrjinnästä ja heihin kohdistuneista laajamittaisista ihmisoikeusloukkauksista; kehottaa jäsenvaltioita tukemaan YK:n tasolla kaikkia mahdollisia pyrkimyksiä rankaisematta jättämisen vastustamiseksi ja Maidanin mielenosoituksiin, Krimin laittomaan liittämiseen ja Venäjän lietsomaan konfliktiin maan kaakkoisosissa liittyviä väkivaltaisuuksia ja ihmisoikeusrikkomuksia koskevien puolueettomien tutkimusten tekemiseksi;

Irak ja Syyria

40.    on edelleen äärimmäisen huolestunut Irakin ja Syyrian rajujen konfliktien vuoksi; tuomitsee yksiselitteisesti sekä Bashar al-Assadin että Isisin samoin kuin muiden konfliktissa osapuolina olevien ryhmien sotarikokset; tuomitsee lisäksi Isisin pyrkimykset viedä ääri-ideologiaansa ja väkivaltaansa alueen muihin maihin ja kauemmaksikin; kehottaa kaikkia YK:n jäsenvaltioita esiintymään julkisuudessa selkeästi väkivaltaa vastaan ja erityisesti ajamaan vähemmistöjen oikeuksia; katsoo, että kristittyjen ja muiden alueen alkuperäisten asukkaiden kärsimyksen ja joukkopaon lopettamiseksi alueen poliittisten ja uskonnollisten johtajien on annettava selkeä ja yksiselitteinen lausunto, jossa tuetaan heidän pysymistään asuinsijoillaan ja täysimääräisiä ja tasa-arvoisia oikeuksia maidensa kansalaisina;

Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea)

41.    panee tyytyväisenä merkille Korean demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeustilannetta käsittelevän erityisraportoijan toimeksiannon kaavaillun jatkamisen vuodella; panee tyytyväisenä merkille YK:n yleiskokouksen päätöslauselman, jossa kannustetaan YK:n turvallisuusneuvostoa toteuttamaan asianmukaisia toimia tilivelvollisuuden varmistamiseksi, muuan muassa harkitsemalla Korean demokraattisen kansantasavallan tilanteen viemistä Kansainväliseen rikostuomioistuimeen;

Iran

42.    panee tyytyväisenä merkille maaliskuussa 2014 hyväksytyn YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman Iranin islamilaisesta tasavallan ihmisoikeustilanteesta ja erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta, kehottaa Irania päästämään YK:n erityisedustajan maahan ja pitää tätä keskeisenä indikaattorina maan halukkuudesta edetä kohti ihmisoikeusvuoropuhelun avaamista; toteaa jälleen kerran tuomitsevansa Iranissa jopa lapsiin kohdistuvat kuolemanrangaistukset, jotka usein pannaan täytäntöön sellaisen oikeusprosessin perusteella, joka ei täytä oikeudenmukaisesta ja puolueettomasta oikeudenkäynnistä kansainvälisesti hyväksyttyjä vähimmäisvaatimuksia; on yhä huolissaan teloitusten suuresta määrästä; tukee YK:n erityismenettelyjen toimeksisaajien yhteistä julkilausumaa, jossa tuomittiin ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden pidätykset ja tuomiot Iranissa; kehottaa EU:ta ja YK:n ihmisoikeusneuvostoa valvomaan tiiviisti ihmisoikeustilannetta ja varmistamaan, että ihmisoikeudet säilyvät keskeisellä sijalla kaikessa kanssakäymisessä Iranin hallituksen kanssa;

Burma/Myanmar

43.    antaa tukensa YK:n erityisraportoijan YK:n yleiskokouksen 69. istuntoon Myanmarin ihmisoikeustilanteesta laatimalle raportille, jossa todetaan tähän mennessä saavutettu edistys ja nimetään jäljellä olevat merkittävimmät huolenaiheet; kehottaa Myanmarin hallitusta ottamaan ihmisoikeusnäkökohdat huomioon kaikissa maan hallinto- ja oikeusrakenteissa ja kaikilla toiminta-aloilla ja kunnioittamaan sananvapautta ja kokoontumisvapautta, jotta ihmiset voivat ilmaista vapaasti mielipiteensä hallituksen politiikasta ilman pelkoa, uhkailua tai häirintää;

Valko-Venäjä

44.    on syvästi huolissaan ihmisoikeuksien jatkuvista loukkauksista Valko-Venäjällä, myös ihmisoikeuksien puolustajien häirinnästä, riippumattomien toimittajien vainosta, kaiken internet-viestinnän sensuroimisesta sekä kansalaisjärjestöjä koskevasta rajoittavasta lainsäädännöstä; kehottaa uusimaan YK:n erityisraportoijan toimeksiannon ja kehottaa Valko-Venäjän hallitusta päästämään YK:n erityismenettelyjen toimeksisaajat, myös erityisraportoijan, esteettä maahan;

Mali

45.    panee tyytyväisenä merkille Malin ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n riippumattoman asiantuntijan työn ja kehottaa ihmisoikeusneuvostoa jatkamaan hänen toimeksiantoaan; pitää myönteisenä Malin hallituksen edistymistä oikeuslaitoksen palauttamisessa osaan maasta ja tutkimuksissa, jotka koskevat 21 eliittisotilaan kiduttamista ja tappamista vuonna 2012, sekä totuus-, oikeus- ja sovintokomission perustamisessa; on edelleen huolissaan turvallisuustilanteen heikentymisestä uudelleen ja lapsisotilaiden jatkuvasta käytöstä ja värväämisestä; kehottaa Malin hallitusta selvittämään vuosien 2012–2013 aseellisen konfliktin aikana tehdyt sotarikokset ja saattamaan vastuuseen kaikki niihin syyllistyneet henkilöt kaikista taistelevista ryhmittymistä sekä varmistamaan, että tulevissa rauhansopimuksissa edellytetään vastuuvelvollisuutta, totuuskomission lujittamista ja turvallisuusjoukkojen henkilöstön luotettavuusselvitystä;

Etelä-Sudan

46.    kehottaa Afrikan unionia julkistamaan tutkintakomissionsa raportin kaikkien Etelä-Sudanin konfliktin osapuolten tekemistä ihmisoikeusloukkauksista ja väärinkäytöksistä askeleena kohti oikeuden saamista konfliktin alusta asti tehdyistä ihmisoikeusloukkauksista;

***

47.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n pääsihteerille, YK:n yleiskokouksen 69. istunnon puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajalle sekä YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle.