Propunere de rezoluţie - B8-0233/2015Propunere de rezoluţie
B8-0233/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la prioritățile UE pentru Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (CDO) din 2015

4.3.2015 - (2015/2572(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Charles Tannock în numele Grupului ECR

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0228/2015

Procedură : 2015/2572(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0233/2015
Texte depuse :
B8-0233/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0233/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la prioritățile UE pentru Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (CDO) din 2015

(2015/2572(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului și convențiile Organizației Națiunilor Unite asupra drepturilor omului și protocoalele opționale ale acestora, inclusiv Convenția cu privire la drepturile copilului și Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW),

–       având în vedere Rezoluția 60/251 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite de înființare a Consiliului pentru Drepturile Omului (CDO),

–       având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului,

–       având în vedere Cadrul strategic și planul de acțiune ale UE privind drepturile omului și democrația, adoptate la 25 iunie 2012,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la încălcarea drepturilor omului, inclusiv rezoluțiile adoptate în cadrul procedurii de urgență referitoare la aceste aspecte,

–       având în vedere Rezoluția sa din ... referitoare la Raportul anual 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință[1],

–       având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 9 februarie 2015 privind prioritățile UE pe lângă forurile ONU însărcinate cu apărarea drepturilor omului,

–       având în vedere articolul 2, articolul 3 alineatul (5), precum și articolele 18, 21, 27 și 47 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–       având în vedere viitoarea sesiune a 28-a a CDO, care va avea loc în perioada 2-27 martie 2015,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât respectarea și promovarea drepturilor omului fac parte din acquis-ul Uniunii Europene și reprezintă unul dintre obiectivele principale ale politicii externe a Uniunii Europene;

B.     întrucât drepturile omului sunt inerente tuturor ființelor umane, indiferent de naționalitate, rasă, sex, origine etnică, religie sau orice alt statut și întrucât respectarea acestor drepturi este consacrată în Declarația Universală a Drepturilor Omului, Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, precum și în convențiile, declarațiile și rezoluțiile internaționale ulterioare privind drepturile omului;

C.     întrucât drepturile omului sunt indivizibile, interconectate și interdependente și privarea de oricare dintre aceste drepturi are un impact direct și negativ asupra celorlalte;

D.     întrucât nerespectarea drepturilor omului și a statului de drept și lipsa unei participări democratice legitime sunt printre principalele cauze ale instabilității, statelor eșuate, crizelor umanitare și conflictelor armate;

E.     întrucât acțiunea Uniunii în relațiile sale cu țările terțe are la bază articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană, care reafirmă universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și respectarea demnității umane, principiile egalității și solidarității, precum și Carta Organizației Națiunilor Unite și dreptul internațional;

F.     întrucât toate statele au obligația de a respecta drepturile de bază ale populațiilor lor, precum și datoria de a întreprinde acțiuni concrete în vederea facilitării acestor drepturi la nivel național, dar și de a coopera pe plan internațional cu scopul de a elimina obstacolele din calea realizării drepturilor omului în toate domeniile;

G.     întrucât sesiunile ordinare ale Consiliului pentru Drepturile Omului, numirea de raportori speciali, mecanismul universal de revizuire periodică și Procedurile speciale care abordează fie situații specifice unor țări, fie aspecte tematice contribuie la promovarea și respectarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept;

H.     întrucât, în mod regretabil, unii dintre actualii membri ai CDO sunt recunoscuți ca aflându-se printre principalii autori de acte de încălcare a drepturilor omului și au o reputație proastă în ce privește cooperarea cu Procedurile speciale ale ONU și respectarea cerințelor de raportare față de organismele ONU pentru protecția drepturilor omului;

Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU

1.      ia act de ordinea de zi a celei de a 28-a sesiuni a CDO, care are loc într-o perioadă marcată de numeroase conflicte, inclusiv și mai ales în vecinătatea UE; în acest context, este dezamăgit de lipsa oricărei referiri la conflictul din Ucraina, sponsorizat de Rusia;

2.      salută prioritățile UE în vederea viitoarei sesiuni ordinare a 28-a a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU (CDO), stabilite în concluziile Consiliului din 9 februarie 2015; îndeamnă UE să abordeze chestiunile de pe ordinea de zi în mod nepărtinitor și să încurajeze toate statele membre ale ONU să procedeze în mod similar;

3.      salută numirea ambasadorului Joachim Rücker ca președinte al CDO pentru 2015;

4.      îl felicită pe Zeid Ra’ad Al Hussein pentru numirea sa în funcția de Înalt Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și își reafirmă sprijinul ferm în favoarea eforturilor sale și a mandatului său;

5.      salută raportul anual al Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului transmis Adunării Generale a ONU, privind perioada decembrie 2013 - noiembrie 2014, și își exprimă sprijinul deplin pentru independență și integritate în cadrul exercitării funcțiilor acestuia; subliniază că este important să se apere această independență, astfel încât Înaltul Comisar să își poată îndeplini în continuare sarcinile într-o manieră eficace și imparțială;

6.      reamintește angajamentul său de a sprijini un sistem puternic multilateral al drepturilor omului sub egida Națiunilor Unite, care să includă a treia Comisie a Adunării Generale, Consiliul pentru Drepturile Omului, Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului, precum și activitatea agențiilor specializate ale ONU, precum și Procedurile speciale din cadrul ONU;

7.      consideră că hărțuirea și reținerea constantă a apărătorilor drepturilor omului și a personalităților din opoziție de către o serie de membri CDO subminează credibilitatea Consiliului; își reiterează poziția potrivit căreia membrii CDO ar trebui să fie aleși din rândul statelor care sprijină respectarea drepturilor omului, a statului de drept și a democrației și care au fost de acord să emită invitații permanente pentru toate Procedurile speciale; solicită adoptarea unor criterii de performanță în domeniul drepturilor omului care să se aplice oricărui stat ales ca membru al CDO; îndeamnă statele membre să încurajeze procese transparente, deschise și competitive pentru alegerea membrilor CDO;

8.      își reiterează sprijinul pentru mecanismul de evaluare periodică universală (EPU) și aprecierea sa față de munca valoroasă a EPU și invită țările membre să își pregătească în mod activ EPU, inclusiv prin implicarea societății civile, să participe la dialogul interactiv în timpul sesiunilor EPU, să pună în aplicare recomandările EPU și să ia măsuri concrete pentru a îmbunătăți și susține îndeplinirea obligațiilor lor în materie de drepturile omului;

9.      solicită UE și statelor membre să continue monitorizarea recomandărilor din evaluarea periodică universală în toate dialogurile privind politicile UE cu țările în cauză în scopul găsirii unor modalități de a le sprijini în punerea în aplicare a recomandărilor;

10.    își reafirmă sprijinul în favoarea Procedurilor speciale și a statutului independent al deținătorilor de mandat, care le permite să își exercite funcția în deplină imparțialitate, și invită toate statele să coopereze cu aceste proceduri;

11.    este preocupat de faptul că spațiul de interacțiune între societatea civilă și CDO continuă să se reducă și că ONG-urilor le sunt oferite mai puține ocazii de a lua cuvântul în cadrul sesiunilor CDO; îndeamnă UE și CDO să procedeze astfel încât reprezentanților societății civile să li se permită să contribuie cât mai mult cu putință în cadrul celei de a 28-a sesiuni a CDO, precum și în cadrul procesului de evaluare periodică universală și al altor mecanisme ale ONU dedicate drepturilor omului, fără a se teme de represalii la întoarcerea în țara de origine;

12.    atrage atenția asupra consecințelor nedorite ale extinderii permanente a listei drepturilor omului și ale includerii unor aspecte controversate din punct de vedere ideologic sau politic, întrucât aceasta ar putea reduce sprijinul general acordat însăși ideii de universalitate și indivizibilitate a drepturilor omului;

Drepturi civile și politice

13.    reafirmă că libertatea de exprimare, care este piatra de temelie a oricărei societăți libere și democratice, este un drept fundamental al oricărei persoane; condamnă ferm asasinarea, în Franța, în ianuarie 2015, a 12 persoane, inclusiv a unor caricaturiști, de la ziarul Charlie Hebdo, și a 4 persoane într-un supermarket evreiesc, precum și asasinarea unui regizor de film și a unei gărzi de la o sinagogă în Copenhaga de către teroriști care aveau intenția de a ataca libertatea de exprimare și cea religioasă;

14.    condamnă utilizarea abuzivă a religiei de către grupări extremiste și jihadiste în toate țările și mai ales în Siria, Irak, Libia, Myanmar, Nigeria și Africa Centrală, printre acțiunile acestora numărându-se atacurile armate și atacurile cu bombă, atentatele sinucigașe cu bombă, răpirile și alte acte de violență; este de opinie că lupta împotriva terorismului presupune găsirea cauzelor care stau la baza acestuia, printre ele numărându-se excluziunea socială, marginalizarea politică și inegalitățile extreme; solicită să se depună eforturi mai mari pentru a proteja drepturile persoanelor aparținând minorităților religioase;

15.    își exprimă îngrijorarea cu privire la restrângerea libertății de întrunire și de asociere, inclusiv la interzicerea organizațiilor societății civile, utilizarea agresivă a legislației privind defăimarea și alte acte normative restrictive, cerințele excesive privind înregistrarea și raportarea, precum și normele excesiv de restrictive privind finanțarea străină, și reafirmă faptul că libertatea de asociere și de întrunire pașnică constituie elemente fundamentale ale drepturilor omului;

16.    invită toate guvernele să faciliteze activitatea organizațiilor societății civile și a apărătorilor drepturilor omului și să le permită acestora să-și desfășoare activitatea fără teamă, represiuni sau intimidări, să coopereze cu Consiliul pentru Drepturile Omului în cadrul mecanismului EPU și să asigure tragerea la răspundere a țărilor ce se fac vinovate de reprimarea activiștilor pentru drepturile omului, îndeosebi atunci când represaliile sunt fatale, cum au fost cele care au condus la moartea, în martie 2014, a activistului pentru drepturile omului Cao Shunli în China și la care a fost supus pentru încercarea sa de a urca la bordul unui avion pentru a lua parte la reuniunea CDO de la Geneva, în septembrie 2013;

17.    reiterează importanța luptei împotriva torturii și a altor forme de maltratare, precum și a faptului că UE și-a asumat angajamentul de a acorda prioritate acestei chestiuni, inclusiv în ceea ce privește copiii, și de a facilita activitatea Raportorului special al ONU; îndeamnă SEAE, Comisia și statele membre să își demonstreze angajamentul față de eradicarea torturii și sprijinirea victimelor;

18.    sprijină cel mai recent raport al Raportorului special al CDO și concluziile acestuia privind formele contemporane de rasism, discriminare rasială, xenofobie și intoleranța asociată acestora; invită UE și statele membre să pună în aplicare recomandările raportorului în cadrul politicilor lor care vizează combaterea răspândirii urii rasiale, etnice și xenofobe și a instigării prin internet și prin rețelele de socializare, luând măsuri adecvate care să fie în deplină conformitate cu celelalte drepturi fundamentale;

19.    recunoaște că evoluția rapidă a tehnologiilor informației și comunicațiilor a transformat mediul de exercitare a libertății de exprimare în lume, generând avantaje semnificative, dar și motive serioase de îngrijorare; salută, în acest context, adoptarea de către Consiliu, în mai 2014, a Orientărilor UE privind libertatea de exprimare online și offline și condamnă toate restricțiile impuse asupra comunicării digitale, inclusiv cele care vizează actorii societății civile; reiterează că este necesar să se acorde o atenție deosebită drepturilor jurnaliștilor și bloggerilor;

 

Drepturi sociale și economice

20.    ia act de faptul că agenda de dezvoltare postmilenară a ONU are obiectivul de a pune capăt sărăciei înainte de 2030, printr-o abordare holistică a chestiunilor economice, sociale și de mediu; salută raportul de sinteză al Secretarului General al ONU, premergător Summitului special al ONU dedicat Agendei privind obiectivele de dezvoltare durabilă post-2015; sprijină apelurile Secretarului General pledând ca, pentru eliminarea sărăciei, să fie adoptată o abordare axată pe nevoile și drepturile oamenilor;

21.    consideră că, pentru combaterea sărăciei în general și pentru facilitarea accesului la hrană, apă, educație, îngrijirea sănătății și o situație locativă corespunzătoare, este important să se soluționeze inegalitățile extreme; relevă, în acest context, problema din ce în ce mai acută pe care o reprezintă acapararea terenurilor, care se cere soluționată;

22.    consideră că corupția, evaziunea fiscală, gestionarea defectuoasă a bunurilor publice și lipsa tragerii la răspundere contribuie la încălcarea drepturilor cetățenilor, deoarece deturnează fonduri de la investițiile deosebit de necesare serviciilor publice, contribuind astfel la perpetuarea ciclului sărăciei; reamintește faptul că, în conformitate cu Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, guvernele au obligația de a respecta drepturile cetățenilor punându-le la dispoziție resurse adecvate; subliniază, în acest context, că trebuie acordată o atenție deosebită protecției apărătorilor drepturilor omului care acționează pentru promovarea drepturilor economice, sociale și culturale;

23.    invită din nou UE și statele sale membre să sprijine crearea funcției de Raportor special al ONU pentru infracțiuni de natură financiară, corupție și drepturile omului;

Afacerile și drepturile omului

24.    sprijină diseminarea și punerea în aplicare a Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului în interiorul și în afara UE; solicită tuturor părților interesate să își asume un rol activ în cadrul celei de a 11-a sesiuni a Grupului de lucru al ONU privind chestiunea drepturilor omului, a societăților transnaționale și a altor întreprinderi comerciale și să sprijine eforturile de aliniere a politicilor lor cu Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale și cu Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului; repetă solicitarea adresată Comisiei de a prezenta până la sfârșitul anului 2015 un raport privind punerea în aplicare de către statele membre ale UE a Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului;

25.    încurajează delegațiile UE din lume să coopereze cu întreprinderile UE pentru a promova respectarea drepturilor omului și pentru a garanta că „afacerile și drepturile omului” sunt incluse între temele prioritare în solicitările de propuneri locale privind Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului;

26.    este de opinie că afacerile și drepturile omului se pot consolida reciproc prin crearea de noi oportunități de afaceri în acele regiuni care au cel mai mult nevoie de investiții sustenabile și responsabile și prin contribuții la respectarea pe plan general a drepturilor omului în țările în curs de dezvoltare;

Drepturile femeilor

27.    observă că, în ciuda progreselor înregistrate până în prezent în materie de atingere a egalității între bărbați și femei și a emancipării femeilor, femeile sunt în continuare victime ale violențelor sexuale și ale violurilor în masă în zonele de conflict armat, iar numărul femeilor care mor zilnic din cauza violenței domestice este cu adevărat îngrozitor; invită toate guvernele să ia măsuri concrete pentru a combate violența împotriva femeilor în toate formele sale și își reiterează apelul adresat statelor membre ale UE de a ratifica Convenția Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor;

28.    subliniază că mutilarea genitală a femeilor este o formă de tortură; subliniază că UE trebuie să continue colaborarea cu țările terțe pentru a eradica practica mutilării genitale a femeilor; reamintește statelor membre a căror legislație națională incriminează mutilarea genitală a femeilor că trebuie să aplice această legislație atunci când constată că cetățenii lor au fost supuși unei mutilări genitale;

29.    salută includerea de către CPI a infracțiunilor cu componentă de gen, printre care violul, agresiunea și umilirea sexuală, și recomandarea emisă de acesta ca infracțiunile respective să fie considerate crime de război;

Drepturile copiilor

30.    își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, deși au fost făcute unele progrese în urma adoptării, în 1989, a Convenției cu privire la drepturile copilului, cel puțin 58 de milioane de copii, în particular fete, copii provenind din familii sărace, copii cu dizabilități și copii din zonele de conflict nu frecventează școala, iar mulți copii încă suferă de boli care pot fi prevenite cu ușurință, în timp ce alții sunt angajați în prestarea unor munci;

31.    invită toate statele să se angajeze să elimine formele cele mai grave de muncă infantilă, conform dispozițiilor articolului 3 din Convenția nr. 182 a OIM, printre care se numără sclavia copiilor, traficul, prostituția și muncile periculoase care afectează sănătatea fizică și mentală a copiilor;

32.    reamintește că una dintre principalele obligații ale fiecărui stat este aceea de a oferi tuturor copiilor educație, prin înființarea unor instituții corespunzătoare și abordarea cauzelor structurale ale impedimentelor cu care se confruntă învățământul primar universal;

33.    solicită o finanțare UE adecvată pentru programele de demobilizare și reintegrare destinate copiilor asociați conflictelor armate și copiilor care au fost înrolați ca soldați; reamintește sprijinul său ferm pentru campania „Copii, nu soldați”, astfel cum a fost exprimat în timpul audierii pe aceeași temă care a avut loc în cadrul Subcomisiei pentru drepturile omului la 3 decembrie 2014; salută rapoartele anuale prezentate de Reprezentantul special al ONU pentru copii și conflictele armate și de Reprezentantul special al ONU pentru violența împotriva copiilor, precum și raportul Raportorului special pe probleme legate de vânzarea copiilor, prostituție și pornografie infantilă;

Lupta împotriva impunității și Curtea Penală Internațională (CPI)

34.    își reafirmă sprijinul deplin pentru activitatea CPI în rolul său de a pune capăt impunității autorilor celor mai grave infracțiuni care preocupă comunitatea internațională și de a face dreptate victimelor crimelor de război, crimelor împotriva umanității și genocidului; este în continuare vigilent în ceea ce privește orice tentativă de subminare a legitimității sau independenței CPI; îndeamnă UE și statele membre ale acesteia să coopereze cu Curtea și să îi asigure un sprijin diplomatic, politic și financiar puternic, inclusiv la nivelul ONU; solicită UE, statelor membre ale acesteia și reprezentanților săi speciali să promoveze activ CPI, executarea hotărârilor acesteia și lupta împotriva impunității pentru crimele prevăzute în Statutul de la Roma;

Populațiile indigene

35.    solicită SEAE, Comisiei și statelor membre să sprijine revizuirea mandatului mecanismului de experți pentru drepturile populațiilor indigene, în concordanță cu Documentul final al Conferinței mondiale privind populațiile indigene (Rezoluția nr. 69/2 a Adunării Generale a ONU), pentru a monitoriza, evalua și îmbunătăți punerea în aplicare a Declarației privind drepturile popoarelor indigene; îndeamnă statele membre să solicite ca toți deținătorii de mandate privind procedurile speciale să acorde o atenție deosebită chestiunilor care afectează femeile și fetele indigene și să înainteze în mod sistematic rapoarte cu privire la aceste chestiuni către CDO; îndeamnă SEAE și statele membre să sprijine activ dezvoltarea planului de acțiune la scara sistemului pentru popoarele indigene, conform cerințelor formulate de Adunarea Generală a ONU în rezoluția sa din septembrie 2014, în special în ceea ce privește organizarea unor consultări regulate cu popoarele indigene ca parte integrantă a procesului;

Evenimentele culturale și sportive internaționale și drepturile omului

36.    condamnă practica tot mai frecventă a statelor autoritare de a găzdui evenimente sportive sau culturale de mare amploare cu scopul de a-și spori legitimitatea internațională, restricționând însă în continuare opoziția pe plan intern; invită UE și statele sale membre să fie active în abordarea acestei chestiuni, inclusiv în cadrul CDO, și să coopereze cu federațiile sportive naționale, cu marile corporații și cu organizațiile societății civile privind modalitățile de participare a acestora la astfel de evenimente, inclusiv în ceea ce privește prima ediție a Jocurilor Europene care urmează să aibă loc la Baku în 2015 și Campionatul Mondial de Fotbal care urmează să aibă loc în Rusia în 2018;

Integrarea aspectelor privind drepturile omului în UE

37.    solicită UE să promoveze universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului, în conformitate cu articolul 21 din Tratatul de la Lisabona și cu Dispozițiile generale privind acțiunea externă a Uniunii;

38.    solicită UE, statelor membre, Comisiei și SEAE să includă drepturile omului în domeniile lor de politică externă în cadrul relațiilor cu țări terțe;

Prioritățile UE privind chestiunile specifice unor țări

Ucraina

39.    își exprimă profunda preocupare cu privire la situația regiunilor separatiste din sud-estul țării; condamnă încălcările pe scară largă ale drepturilor omului comise în cadrul conflictelor și consecințele pe care le au luptele recente asupra drepturilor omului; sprijină în totalitate Misiunea ONU de monitorizare a drepturilor omului și Misiunea specială a OSCE de monitorizare în Ucraina; este în continuare preocupat de discriminarea și încălcările larg răspândite ale drepturilor omului la care este supusă populația locală din Crimeea, în special populația tătară din Crimeea; invită statele membre să sprijine toate eforturile posibile la nivelul ONU pentru combaterea impunității și realizarea unor investigații imparțiale în privința evenimentelor violente și a încălcărilor drepturilor omului legate de demonstrațiile care au avut loc în Piața Maidan și de anexarea ilegală a Crimeei, precum și de conflictul sponsorizat de Rusia în regiunile din sud-estul țării;

Irak și Siria

40.    rămâne extrem de preocupat din cauza conflictelor violente dezlănțuite în Irak și Siria; condamnă fără echivoc crimele de război comise de Bashar al-Assad și de ISIS/Da’esh, precum și cele comise de alte grupuri implicate în conflict; condamnă, de asemenea, încercările ISIS/Da’esh de a-și exporta ideologiile extremiste și violența în alte țări din regiune și chiar dincolo de acestea; îndeamnă toate statele membre ale ONU să se pronunțe în mod clar împotriva violenței și mai ales în favoarea drepturilor minorităților; este de opinie că pentru a pune capăt suferințelor și exodului în masă al creștinilor și al altor populații indigene în regiune este nevoie de o declarație clară și fără echivoc a liderilor politici și religioși locali, prin care să sprijine prezența lor în continuare și drepturile lor depline și egale în calitate de cetățeni ai țărilor lor;

Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC)

41.    salută prelungirea planificată a mandatului Raportorului special privind situația drepturilor omului în Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC); salută, de asemenea, rezoluția Adunării Generale a ONU care încurajează Consiliul de Securitate al ONU să ia măsurile necesare pentru a asigura asumarea răspunderii, inclusiv luând în calcul posibilitatea de a sesiza CPI cu privire la situația din RPDC;

Iran

42.    salută rezoluția CDO din martie 2014 referitoare la situația drepturilor omului în Republica Islamică Iran și prelungirea mandatului Raportorului special și invită Iranul să permită intrarea Raportorului special al ONU în țară, ceea ce ar reprezenta un semnal clar cu privire la dorința Iranului de a lua măsuri pentru inițierea unui dialog privind drepturile omului; reiterează faptul că condamnă pedeapsa cu moartea aplicată în Iran, inclusiv în cazul minorilor, executată deseori în urma unei proceduri judiciare care nu respectă standardele minime acceptate pe plan internațional în ceea ce privește un proces echitabil și respectarea garanțiilor procedurale; rămâne îngrijorat din cauza ratei ridicate a execuțiilor; sprijină declarația comună din august 2014 a deținătorilor de mandate privind procedurile speciale ale ONU care condamnă valul de arestări și condamnări la care sunt supuși actori ai societății civile în Iran; solicită UE și CDO să continue să monitorizeze îndeaproape situația drepturilor omului și să se asigure că drepturile omului rămân o prioritate esențială în cadrul tuturor raporturilor cu guvernul iranian;

Myanmar/Birmania

43.    sprijină raportul Raportorului special al ONU la cea de a 69-a sesiune a Adunării Generale a ONU privind situația drepturilor omului în Myanmar, care recunoaște progresele făcute până în prezent, identificând totodată domenii în care există încă motive de serioase îngrijorări; invită guvernul să integreze dimensiunea drepturilor omului în cadrul instituțional și juridic al țării și în toate domeniile de politică și să respecte libertatea de exprimare și întrunire pentru ca oamenii să-și poată exprima liber opiniile cu privire la politicile guvernamentale, fără teamă, intimidare sau hărțuire;

Belarus

44.    își exprimă profunda îngrijorare că în Belarus continuă încălcarea drepturilor omului, printre care se numără hărțuirea apărătorilor drepturilor omului, persecutarea jurnaliștilor independenți, cenzurarea tuturor comunicațiilor prin internet și legislația restrictivă privind ONG-urile; solicită reînnoirea mandatului Raportorului special al ONU și invită guvernul din Belarus să acorde acces deplin deținătorilor de mandate pentru Proceduri speciale ONU, inclusiv Raportorului special;

Mali

45.    salută activitatea Expertului independent al ONU privind situația drepturilor omului în Mali și invită CDO să îi prelungească mandatul; salută progresele înregistrate de Guvernul din Mali în privința restabilirii instituțiilor judiciare în unele părți ale țării și a investigațiilor având ca obiect torturarea și uciderea, în 2012, a 21 de soldați de elită, însoțite de înființarea Comisiei pentru adevăr, dreptate și reconciliere; rămâne îngrijorat din cauza noii deteriorări a situației securității și a faptului că continuă recrutarea și folosirea copiilor-soldați; invită Guvernul din Mali să ancheteze și să tragă la răspundere persoanele din toate facțiunile beligerante responsabile de comiterea de crime de război în cursul conflictului armat din 2012-2013 și să se asigure că toate acordurile de pace viitoare solicită tragerea la răspundere, consolidarea comisiei adevărului și verificarea personalului forțelor de securitate;

Sudanul de Sud

46.    invită Uniunea Africană să dea publicității raportul comisiei sale de anchetă privind încălcarea drepturilor omului și abuzurile comise de toate părțile în Sudanul de Sud, ca un pas în direcția promovării dreptății în contextul încălcărilor drepturilor omului comise de la începutul conflictului;

***

47.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului de Securitate al ONU, Secretarului General al ONU, președintelui celei de a 69-a Adunări Generale a ONU, Președintelui Consiliului ONU pentru Drepturile Omului și Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului.