Förslag till resolution - B8-0233/2015Förslag till resolution
B8-0233/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om EU:s prioriteringar inför FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2015

4.3.2015 - (2015/2572(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Charles Tannock för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0228/2015

Förfarande : 2015/2572(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0233/2015
Ingivna texter :
B8-0233/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0233/2015

Europaparlamentets resolution om EU:s prioriteringar inför FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2015

(2015/2572(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och FN:s människorättskonventioner och deras fakultativa protokoll, inbegripet konventionen om barnets rättigheter och konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,

–       med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 60/251 om inrättandet av ett råd för mänskliga rättigheter (människorättsrådet),

–       med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–       med beaktande av EU:s strategiska ram och handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati, som antogs den 25 juni 2012,

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om FN:s råd för mänskliga rättigheter,

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive dess brådskande resolutioner om sådana frågor,

–       med beaktande av sin resolution av den… om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och Europeiska unionens politik på området[1],

–       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 9 februari 2015 om EU:s prioriteringar inom FN:s olika forum för de mänskliga rättigheterna,

–       med beaktande av artiklarna 2, 3.5, 18, 21, 27 och 47 i fördraget om Europeiska unionen,

–       med beaktande av det förestående 28:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter, som kommer att äga rum den 2–27 mars 2015,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Respekten för och främjandet av de mänskliga rättigheterna utgör en del av EU:s regelverk och är ett av huvudmålen för EU:s utrikespolitik.

B.     De mänskliga rättigheterna tillkommer alla människor, oavsett nationalitet, ras, kön, etniskt ursprung, religion eller varje annan status, och respekten för dem finns inskriven i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt i senare tillkomna konventioner, förklaringar och resolutioner om de mänskliga rättigheterna.

C.     Mänskliga rättigheter är odelbara och förbundna med och beroende av varandra, och berövandet av någon av dessa rättigheter får direkta och negativa konsekvenser för de övriga rättigheterna.

D.     Bristande respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen och avsaknaden av legitimt demokratiskt deltagande är huvudorsakerna till instabilitet, sönderfallande stater, humanitära kriser och väpnade konflikter.

E.     I sina förbindelser med tredjeländer styrs unionens handlande av artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen, där de mänskliga rättigheternas och grundläggande friheternas universalitet och odelbarhet på nytt bekräftas och det påbjuds respekt för människors värde, principerna om jämlikhet och solidaritet, Förenta nationernas stadga och folkrätten.

F.     Alla stater är skyldiga att respektera sina respektive invånares grundläggande rättigheter och att vidta konkreta åtgärder i syfte att främja dessa rättigheter på nationell nivå och samarbeta på internationell nivå för att undanröja hinder för förverkligandet av de mänskliga rättigheterna inom alla områden.

G.     De ordinarie mötena i människorättsrådet och det faktum att det utses särskilda rapportörer och att det finns, dels en mekanism för allmän återkommande utvärdering, dels särskilda förfaranden, antingen för specifika situationer i vissa länder eller temainriktade frågor, bidrar till att de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen främjas och respekteras.

H.     Beklagligt nog finns det bland människorättsrådets nuvarande medlemmar somliga som erkänt hör till dem som begår de grövsta brotten mot de mänskliga rättigheterna och har namn om sig för att inte ha velat vare sig samarbeta med FN:s särskilda förfaranden eller uppfylla sina rapporteringskrav gentemot FN:s fördragsorgan för mänskliga rättigheter.

FN:s råd för mänskliga rättigheter

1.      Europaparlamentet noterar dagordningen för människorättsrådets 28:e möte, som hålls vid en tidpunkt då flera konflikter rasar, inbegripet och framför allt i EU:s grannskap. Mot denna bakgrund uttrycker parlamentet sin besvikelse över avsaknaden av en hänvisning till den Rysslandstödda konflikten i Ukraina.

2.      Europaparlamentet välkomnar EU:s prioriteringar för det kommande 28:e ordinarie mötet i människorättsrådet, i den form de anges i rådets slutsatser av den 9 februari 2015. Parlamentet uppmanar EU att opartiskt ta sig an frågorna på dagordningen och uppmanar alla FN:s medlemsstater att göra lika.

3.      Europaparlamentet välkomnar utnämningen av ambassadör Joachim Rücker till människorättsrådets ordförande under 2015.

4.      Europaparlamentet lyckönskar Zeid Ra’ad al-Hussein till hans utnämning som FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och upprepar sitt starkaste stöd för hans insatser och hans uppdrag.

5.      Europaparlamentet välkomnar den årliga rapporten till FN:s generalförsamling från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, som omfattar perioden från december 2013 till november 2014, och uttrycker sitt fulla stöd för högkommissariens oberoende och integritet. Parlamentet betonar att man måste värna om detta oberoende för att högkommissarien ska kunna fortsätta att utföra sitt uppdrag på ett bra och opartiskt sätt.

6.      Europaparlamentet påminner om sitt åtagande att stödja ett starkt multilateralt människorättssystem under FN:s överinseende, inbegripet generalförsamlingens tredje utskott, människorättsrådet, kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och det arbete som bedrivs av närbesläktade specialiserade FN-organ och via FN:s särskilda förfaranden.

7.      Europaparlamentet anser att människorättsrådets trovärdighet undergrävs av att vissa medlemmar av rådet fortsatt trakasserar människorättsförsvarare och oppositionsmedlemmar och berövar dem deras frihet. Parlamentet upprepar sin ståndpunkt att medlemmar av människorättsrådet bör väljas bland stater som upprätthåller respekten för de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen och demokrati och som gått med på att utsträcka stående inbjudningar till alla särskilda förfaranden. Parlamentet begär att resultatkriterier på människorättsområdet för antas och att dessa skulle vara tillämpliga på varje stat som väljs till medlem av människorättsrådet. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att verka för att valet av människorättsrådets medlemmar präglas av öppenhet, insyn och konkurrens mellan olika kandidater.

8.      Europaparlamentet upprepar sitt stöd för mekanismen för den allmänna återkommande utvärderingen och sin uppskattning för det värdefulla arbete som görs inom denna mekanism, och uppmanar medlemsländerna att aktivt förbereda sina allmänna återkommande utvärderingar, bland annat genom att låta det civila samhället medverka, delta i den interaktiva dialogen under utvärderingssessionerna samt genom att genomföra rekommendationerna från utvärderingarna och vidta konkreta åtgärder för att deras skyldigheter på området för de mänskliga rättigheterna fortsatt och bättre ska kunna omsättas i praktiken.

9.      Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att fortsatt följa upp rekommendationerna från de allmänna återkommande utvärderingarna i EU:s alla politiska dialoger med de berörda länderna, i syfte att finna sätt att stödja länderna i deras genomförande av rekommendationerna.

10.    Europaparlamentet upprepar sitt stöd för de särskilda förfarandena och uppdragsinnehavarnas oberoende ställning, som gör det möjligt för dem att fullgöra sitt uppdrag med fullständig opartiskhet, och uppmanar alla stater att samarbeta med dessa förfaranden.

11.    Europaparlamentet uttrycker sin oro över att utrymmet för samverkan mellan det civila samhället och människorättsrådet fortsätter att krympa och att icke-statliga organisationer erbjuds färre möjligheter att tala vid människorättsrådets sessioner. Parlamentet uppmanar eftertryckligen EU och människorättsrådet att se till att det civila samhället i största möjliga utsträckning tillåts medverka vid människorättsrådets 28:e möte och i processen för de allmänna återkommande utvärderingarna och andra människorättsmekanismer i FN, utan rädsla för repressalier när de återvänder till hemlandet.

12.    Europaparlamentet varnar för de oavsiktliga följderna av att listan över mänskliga rättigheter ständigt utökas och kommer att omfatta ideologiskt eller politiskt kontroversiella frågor, eftersom detta i längden skulle kunna minska det allmänna stödet för föreställningen om de mänskliga rättigheternas allmängiltighet och odelbarhet.

Medborgerliga och politiska rättigheter

 

13.    Europaparlamentet bekräftar än en gång att yttrandefriheten, som är hörnstenen i varje fritt och demokratiskt samhälle, är en grundläggande rättighet för varje människa. Parlamentet fördömer skarpt morden på tolv människor i Frankrike i januari 2015, däribland tecknare vid tidningen Charlie Hebdo och fyra människor i ett judiskt snabbköp, liksom morden på en filmregissör och en synagogevakt i Köpenhamn, vilka utfördes av terrorister som hade yttrande- och religionsfriheten som måltavla.

14.    Europaparlamentet fördömer extremistiska och jihadistiska gruppers missbruk av religionen, oavsett i vilka länder detta sker, men särskilt i Syrien, Irak, Libyen, Myanmar/Burma, Nigeria och Centralfrika. Dessa grupper gör sig skyldiga till angrepp med skjutvapen och bomber, självmordsbombningar, människorov och andra våldsdåd. Parlamentet anser att man för att bekämpa terrorismen måste gå till botten med de bakomliggande orsakerna till den, bl.a. social utestängning, politisk marginalisering och enorm ojämlikhet. Parlamentet efterlyser större ansträngningar för att skydda rättigheterna för personer som tillhör religiösa minoriteter.

15.    Europaparlamentet uttrycker sin oro över alla inskränkningar av mötes- och föreningsfriheten, bland annat i form av förbud mot organisationer i det civila samhället, ett aggressivt bruk av straffrättsliga lagar om förtal och andra frihetsinskränkande lagar, överdrivna krav på registrering och anmälan samt alltför snäva bestämmelser om utländsk finansiering. Parlamentet bekräftar att föreningsfriheten och rätten till fredliga sammankomster är grundläggande inslag i de mänskliga rättigheterna.

16.    Europaparlamentet uppmanar alla regeringar att främja såväl organisationer i det civila samhället som människorättsförsvarare och låta dem verka utan fruktan, förtryck eller hotelser, att samarbeta med människorättsrådet inom mekanismen för allmänna återkommande utvärderingar och se till att länder som tillgripit repressalier mot människorättskämpar ställs till svars, framför allt om repressalierna lett till döden, vilket blev fallet i mars 2014 för människorättskämpen Cao Shunli i Kina, som dog som en följd av att hon försökte gå ombord på ett flygplan för att närvara vid människorättsrådets möte i Genève i september 2013.

17.    Europaparlamentet upprepar vikten av att bekämpa tortyr och andra former av misshandel och av att EU åtagit sig att prioritera denna fråga, även med avseende på barn, och att underlätta det arbete som utförs av FN:s särskilde rapportör om tortyr. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten, kommissionen och medlemsstaterna att visa sitt engagemang när det gäller att utrota tortyr och stödja offren.

18.    Europaparlamentet stöder människorättsrådets särskilde rapportörs senaste rapport och slutsatser om nutidens former av rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och därtill hörande intolerans. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att i sin politik genomföra den särskilde rapportörens rekommendationer för att motverka att hat och uppvigling till hat med rasistiska, etniska och främlingsfientliga inslag sprids via internet och nätverk för sociala medier, genom att vidta lämpliga åtgärder och samtidigt fullt ut respektera andra grundläggande rättigheter.

19.    Europaparlamentet erkänner att den snabba utvecklingen av informations- och kommunikationstekniker har förändrat omständigheterna för utövande av yttrandefriheten runt om i världen, och att denna utveckling medfört både avsevärda fördelar och allvarliga problem. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang att rådet i maj 2014 antagit EU:s riktlinjer för yttrandefrihet både online och offline och fördömer alla begränsningar av digital kommunikation , även dem som är riktade mot aktörer från det civila samhället. Parlamentet upprepar behovet av att journalisters och bloggares rättigheter ägnas särskild uppmärksamhet.

Sociala och ekonomiska rättigheter

20.    Europaparlamentet konstataterar att agendan för tiden efter FN:s millennieutvecklingsmål har som mål att utrota fattigdom senast 2030 genom en helhetsstrategi avseende ekonomiska, sociala och miljörelaterade frågor. Parlamentet välkomnar FN:s generalsekreterares sammanfattande rapport inför FN:s speciella toppmöte om agendan för hållbara utvecklingsmål för tiden efter 2015. Parlamentet understöder FN:s generalsekreterares appeller om en strategi som fokuserar på människors behov och rättigheter i syfte att utrota fattigdomen.

21.    Europaparlamentet anser att den extrema ojämlikheten måste åtgärdas för att man ska kunna bekämpa fattigdomen överlag och underlätta tillgången till framför allt livsmedel, vatten, utbildning, hälso- och sjukvård och adekvata bostäder. Parlamentet framhåller i detta sammanhang det ökande problemet med markrofferi, som måste åtgärdas.

22.    Europaparlamentet anser att korruption, skatteflykt, vanskötsel av kollektiva nyttigheter och bristande ansvarsskyldighet bidrar till kränkningar av medborgarnas rättigheter, eftersom avleder resurser undanhålls från välbehövliga investeringar i offentliga tjänster, vilket gör invånarnas fattigdom permanent. Parlamentet erinrar om att den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ålägger regeringarna att respektera sina medborgares rättigheter genom att ställa tillräckliga resurser till deras förfogande. Parlamentet betonar på tal i detta sammanhang att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt skyddet av människorättsförsvarare som arbetar för att främja ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

23.    Europaparlamentet uppmanar på nytt EU och dess medlemsstater att främja inrättandet av en särskild FN-rapportör om ekonomisk brottslighet, korruption och mänskliga rättigheter.

Företag och mänskliga rättigheter

24.    Europaparlamentet stöder spridandet och genomförandet av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter inom och utanför EU. Parlamentet uppmanar alla berörda parter att aktivt delta i det elfte mötet i FN:s arbetsgrupp för mänskliga rättigheter och transnationella företag samt andra företag och att ge sitt stöd till insatserna för att anpassa sin politik till OECD:s riktlinjer för multinationella företag och till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Parlamentet upprepar sin begäran till kommissionen att före slutet av 2015 rapportera om EU‑medlemsstaternas genomförande av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

25.    Europaparlamentet uppmanar EU:s delegationer runt om i världen att inleda dialoger med EU-företag för att främja respekten för de mänskliga rättigheterna samt att se till att ”företag och mänskliga rättigheter” inkluderas bland de ämnen som står i fokus i lokala förslagsinfordringar inom ramen för det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter.

26.    Europaparlamentet anser att företag och mänskliga rättigheter kan stärka varandra genom att nya affärsmöjligheter skapas i de regioner som är i störst behov av hållbara och ansvarsfulla investeringar, och genom att man bidrar till den allmänna respekten för de mänskliga rättigheterna i utvecklingsländer.

Kvinnors rättigheter

27.    Europaparlamentet påpekar att trots de framsteg man hittills uppnått i fråga om jämställdhet mellan kvinnor och män och kvinnors egenmakt är kvinnor fortfarande offer för sexuellt våld och massvåldtäkt i områden där väpnade konflikter rasar, och antalet kvinnor som varje dag dör till följd av våld i hemmet chockerande. Parlamentet uppmanar alla regeringar att vidta konkreta åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor i alla dess former, och upprepar sin uppmaning till EU:s medlemsstater att ratificera Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor.

28.    Europaparlamentet betonar att kvinnlig könsstympning är en form av tortyr. Parlamentet understryker att EU måste fortsätta att tillsammans med tredjeländer arbeta för att utrota utövandet av kvinnlig könsstympning och påminner de medlemsstater som har nationella lagar som förbjuder kvinnlig könsstympning om att de måste tillämpa dessa lagar när det konstateras att deras medborgare har utsatts för ett sådant ingrepp.

29.    Europaparlamentet välkomnar att Internationella brottmålsdomstolen betraktar könsbaserade brott, inklusive våldtäkt, sexuellt våld och förnedring, som former av tortyr, och brottmålsdomstolens rekommendation att dessa brott ska betraktas som krigsbrott.

Barns rättigheter

30.    Europaparlamentet uttrycker oro över att, trots att framsteg visserligen gjorts sedan konventionen om barnets rättigheter antogs 1989, minst 58 miljoner barn, särskilt flickor, barn från fattiga familjer, barn med funktionsnedsättningar och barn i konfliktområden, inte går i skola, och över att många barn fortfarande lider av sjukdomar som lätt kan förebyggas, medan andra utnyttjas i barnarbete.

31.    Europaparlamentet uppmanar alla stater att åta sig att utrota de värsta formerna av barnarbete enligt definitionen i artikel 3 i ILO:s konvention nr 182, omfattande barnslaveri, människohandel med barn, prostitution och farligt arbete som påverkar ett barns fysiska och psykiska hälsa.

32.    Europaparlamentet påminner om att en av de viktigaste skyldigheterna för varje stat är att ge alla barn möjlighet att gå i skola genom att inrätta lämpliga institutioner och gripa sig an de strukturella orsaker som utgör hinder för allmän grundskoleutbildning.

33.    Europaparlamentet yrkar på tillräckliga EU-anslag till program för demobilisering och återintegrering av barn som haft anknytning till väpnade konflikter samt f.d. barnsoldater. Parlamentet erinrar om sitt starka stöd till kampanjen Barn, inte soldater, såsom det framhållits vid den utfrågning om samma ämne som hölls i underutskottet för mänskliga rättigheter den 3 december 2014. Parlamentet välkomnar de årliga rapporterna från FN:s särskilda representant för barn och väpnade konflikter och FN:s särskilda representant för våld mot barn, tillsammans med rapporten från den särskilde rapportören om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi.

Kampen mot straffrihet samt Internationella brottmålsdomstolen

34.    Europaparlamentet ger på nytt uttryck för sitt helhjärtade stöd för Internationella brottmålsdomstolens arbete för att sätta stopp för den straffrihet som åtnjuts av personer som begår de allvarligaste av de brott som oroar det internationella samfundet, och för att ge rättvisa åt offer för krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. Parlamentet förblir vaksamt när det gäller alla försök att undergräva denna domstols legitimitet eller oberoende. Parlamentet uppmanar med eftertryck EU och dess medlemsstater att samarbeta med domstolen och ge den ett starkt diplomatiskt, politiskt och ekonomiskt stöd, även inom FN. Parlamentet uppmanar också EU, dess medlemsstater och dess särskilda representanter att aktivt stödja brottmålsdomstolen, verkställandet av dess beslut samt kampen mot straffrihet för brott som omfattas av Romstadgan.

Ursprungsbefolkningar

35.    Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten, kommissionen och medlemsstaterna att stödja översynen av mandatet för expertmekanismen om urbefolkningars rättigheter, i linje med resultatdokumentet från världskonferensen om urbefolkningar (FN:s generalförsamlings resolution 69/2) för att övervaka, utvärdera och förbättra genomförandet av förklaringen om urbefolkningars rättigheter. Parlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att begära att alla innehavare av mandat för särskilda förfaranden ägnar särskild uppmärksamhet åt frågor som rör kvinnor och flickor i urbefolkningar, och att systematiskt rapportera om sådana frågor till människorättsrådet. Parlamentet uppmanar med kraft Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna att aktivt stödja utvecklingen av den systemomfattande handlingsplanen för urbefolkningar, i enlighet med begäran i FN:s generalförsamlings resolution från september 2014, framför allt genom att ordna med regelbundet samråd med urbefolkningarna såsom ett led i denna process.

Internationella kultur- och idrottsevenemang och de mänskliga rättigheterna

36.    Europaparlamentet fördömer det faktum att auktoritära stater allt oftare står värdar för stora idrotts- eller kulturevenemang för att stärka sin internationella legitimitet samtidigt som de i allt större utsträckning kväver det inhemska missnöjet. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att aktivt ta upp denna fråga, även inom människorättsrådet, och att samarbeta med de nationella idrottsförbunden, näringslivsaktörer och det civila samhällets organisationer om de praktiska arrangemangen för deras deltagande i sådana evenemang, bland annat med avseende på de första europeiska spelen i Baku 2015 och fotbolls-VM i Ryssland 2018.

EU:s integrering av mänskliga rättigheter

37.    Europaparlamentet uppmanar EU att främja de mänskliga rättigheternas och grundläggande friheternas universalitet och odelbarhet i överensstämmelse med artikel 21 i Lissabonfördraget och de allmänna bestämmelserna om unionens yttre åtgärder.

38.    Europaparlamentet uppmanar EU, dess medlemsstater, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att integrera mänskliga rättigheter i all extern politik med tredjeländer.

EU:s prioriteringar i landsrelaterade frågor

Ukraina

39.    Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över situationen i de sydöstra utbrytarregionerna. Parlamentet fördömer de omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna som begåtts i konflikten och följderna på människorättsområdet av de senaste striderna. Parlamentet uttrycker sitt fulla stöd för FN:s övervakningsuppdrag för mänskliga rättigheter och OSSE:s särskilda övervakningsuppdrag i Ukraina. Parlamentet är fortsatt oroat över att lokalbefolkningen på Krim, i synnerhet krimtatarerna utsätts för diskriminering och utbredda människorättskränkningar. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att stödja alla eventuella insatser på FN-nivå för att bekämpa straffriheten och utföra opartiska utredningar av våldshandlingarna och människorättskränkningarna i samband med demonstrationerna på Majdan, den olagliga annekteringen av Krim och den Rysslandstödda konflikten i de sydöstra regionerna.

Irak och Syrien

40.    Europaparlamentet är fortfarande djupt oroat över de våldsamma konflikterna i Irak och Syrien. Parlamentet fördömer entydigt de krigsbrott som Bashir al-Asad och IS/Daish, och andra grupper som är inblandade i konflikten, gjort sig skyldiga till. Parlamentet fördömer vidare IS/Daish försök att exportera sin extremistiska ideologi och sitt våld till andra länder i och utanför regionen. Parlamenter uppmanar med kraft FN:s medlemsstater att tydligt ta avstånd från våldet och uttala sitt stöd för särskilt minoriteters rättigheter. Parlamentet anser att för att lindra lidandet och bromsa kristnas och andra ursprungsbefolkningars massflykt från regionen måste regionala politiska och religiösa ledare tydligt och entydigt uttala sitt stöd för dessa personers fortsatta närvaro och deras fulla och lika rättigheter som medborgare i sitt land.

Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea)

41.    Europaparlamentet välkomnar planerna på att förlänga mandatet för den särskilde rapportören om människorättssituationen i Demokratiska folkrepubliken Korea. Parlamentet välkomnar också FN:s generalförsamlings resolution där FN:s säkerhetsråd uppmanas vidta lämpliga åtgärder för att utkräva ansvarsskyldighet, också genom att överväga att hänskjuta situationen i Nordkorea till Internationella brottmålsdomstolen.

Iran

42.    Europaparlamentet välkomnar människorättsrådets resolution från mars 2014 om situationen för de mänskliga rättigheterna i Islamiska republiken Iran, tillsammans med förlängningen av den särskilde rapportörens mandat och uppmanar Iran att låta FN:s särskilde rapportör resa in i landet, eftersom detta skulle ge en tydlig antydan om landets villighet att vidta åtgärder för att inleda en dialog om mänskliga rättigheter. Parlamentet upprepar sitt fördömande av tillämpningen av dödsstraffet i Iran, som också omfattar minderåriga, och som ofta verkställs efter en rättsprocess som inte uppfyller internationellt accepterade minimikrav när det gäller rätten till en rättvis rättegång och rättssäkerhet. Parlamentet är fortfarande bekymrat över det stora antalet avrättningar. Parlamentet stöder det gemensamma uttalandet från augusti 2014 av innehavarna av mandat för FN:s särskilda förfaranden, med dess fördömande av det stora antalet fall där aktörer inom det civila samhället i Iran gripits och dömts. Parlamentet uppmanar EU och människorättsrådet att fortsätta att noggrant bevaka situationen för de mänskliga rättigheterna och att se till att de mänskliga rättigheterna fortsätter högprioriteras i alla kontakter med den iranska regeringen.

 

Myanmar/Burma

43.    Europaparlamentet stöder FN:s särskilde rapportörs rapport om människorättssituationen i Myanmar inför FN:s generalförsamlings 69:e session, där det samtidigt både erkänns vilka framsteg som hittills gjort och påtalas områden som fortfarande inger allvarliga betänkligheter. Parlamentet uppmanar Myanmars regering att låta mänskliga rättigheter bli ett genomgående inslag i landets institutioner och rättsväsen och inom samtliga områden av politiken, samt att respektera yttrande- och mötesfriheten så att människor fritt kan uttrycka sin åsikt om regeringens politik, utan fruktan, skrämseltaktik eller trakasserier.

Vitryssland

44.    Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över de fortgående människorättskränkningarna i Vitryssland, inbegripet trakasserier som riktar sig mot människorättsförsvarare, förföljelse av oberoende journalister, censur av all internetbaserad kommunikation och inskränkande lagstiftning om icke-statliga organisationer. Parlamentet efterlyser en förlängning av mandatet för FN:s särskilde rapportör, och uppmanar den vitryska regeringen att bevilja fullt tillträde för innehavarna av mandat för FN:s särskilda förfaranden, inklusive den särskilde rapportören.

Mali

45.    Europaparlamentet välkomnar det arbete som FN:s oberoende expert om situationen för de mänskliga rättigheterna i Mali utfört, och uppmanar människorättsrådet att förlänga hans uppdrag. Parlamentet välkomnar de framsteg som gjorts av Malis regering med att återupprätta rättsväsendet i vissa delar av landet samt med undersökningarna av händelserna 2012, då 21 elitsoldater torterades och dödades, tillsammans med inrättandet av kommissionen för sanning, rättvisa och försoning. Parlamentet är fortfarande bekymrat över att säkerhetssituationen igen försämrats och att man fortsätter att använda och rekrytera barnsoldater. Parlamentet uppmanar Malis regering att bland alla krigförande parter utreda vilka som gjort sig skyldiga till våldshandlingarna under den väpnade konflikten 2012–2013 och ställa dem till svars, samt att se till att en eventuell framtida fredsuppgörelse innefattar krav på ansvarsskyldighet, en starkare ställning för sanningskommissionen och säkerhetsprövning av personalen inom säkerhetsstyrkorna.

Sydsudan

46.    Europaparlamentet uppmanar Afrikanska unionen att offentliggöra sin undersökningskommissions rapport om människorättskränkningar och övergrepp som förövats av alla parter i Sydsudan, som ett steg på väg mot främjande av rättvisa med avseende på de människorättskränkningar som förövats alltsedan konflikten bröt ut.

***

47.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s säkerhetsråd, FN:s generalsekreterare, ordföranden för FN:s 69:e generalförsamling, ordföranden för FN:s råd för mänskliga rättigheter samt FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.