Предложение за резолюция - B8-0234/2015Предложение за резолюция
B8-0234/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно приоритетите на ЕС за Съвета на ООН по правата на човека през 2015 г.

4.3.2015 - (2015/2572(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Елена Валенсиано, Сурая Пост, Пиер Антонио Панцери, Йозеф Вайденхолцер, Таня Файон, Виктор Негреску, Лиса Яконсари, Василика Виорика Дънчила, Алесия Мария Моска от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0228/2015

Процедура : 2015/2572(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0234/2015
Внесени текстове :
B8-0234/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0234/2015

Резолюция на Европейския парламент относно приоритетите на ЕС за Съвета на ООН по правата на човека през 2015 г.

(2015/2572(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и конвенциите на ООН за правата на човека и факултативните протоколи по този въпрос, включително Конвенцията за правата на детето и Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW),

–       като взе предвид резолюция 60/251 на Общото събрание на ООН за създаване на Съвет по правата на човека,

–       като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека, Европейската социална харта и Хартата на основните права на ЕС,

–       като взе предвид Стратегическата рамка и плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията, приети на 25 юни 2012 г.,

–       като взе предвид своите предишни резолюции относно Съвета на ООН по правата на човека,

–       като взе предвид предишните си резолюции относно нарушаването на правата на човека, включително своите извънредни резолюции по тези въпроси,

–       като взе предвид своята резолюция от… относно годишния доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз по въпроса[1],

–       като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 9 февруари 2015 г. относно приоритетите на ЕС във форумите на ООН по правата на човека,

–       като взе предвид член 2, член 3, параграф 5 и членове 18, 21, 27 и 47 от Договора за Европейския съюз,

–       като взе предвид предстоящата 28-ма сесия на Съвета на ООН по правата на човека, която ще се състои от 2 до 27 март 2015 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че зачитането, насърчаването и защитата на всеобщия характер на правата на човека са част от достиженията на правото и етиката на Европейския съюз и представляват крайъгълен камък на европейското единство и цялост;

Б.     като има предвид, че правата на човека са присъщи за всички хора, независимо от тяхната националност, раса, пол, етнически произход, религия или всякакъв друг статус, и като има предвид, че зачитането на тези права е залегнало във Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права, както и в последващите ги международни конвенции, декларации и резолюции относно правата на човека;

В.     като има предвид, че всички права на човека — било то граждански, политически, икономически, социални или културни — са неделими, взаимосвързани и взаимозависими, и като има предвид, че лишаването от което и да било от тези права оказва пряко и неблагоприятно въздействие върху останалите;

Г.     като има предвид, че незачитането на правата на човека и липсата на легитимно демократично участие води до нестабилност, нефункциониращи държави, хуманитарни кризи и въоръжени конфликти;

Д.     като има предвид, че дейността на Съюза в неговите отношения с трети държави се ръководи от член 21 от Договора от Лисабон, в който се утвърждават универсалността и неделимостта на правата на човека и на основните свободи и са предвидени зачитането на човешкото достойнство, спазването на принципите на равенство и солидарност, както и на принципите на Устава на Организацията на обединените нации и на международното право;

Е.     като има предвид, че всички държави имат задължение да спазват основните права на своето население и задължението да предприемат конкретни действия, за да се способства спазването на тези права на национално равнище, както и да си сътрудничат на международно равнище с оглед на премахването на пречките за упражняването на правата на човека във всички области;

Ж.    като има предвид, че редовните сесии на Съвета по правата на човека, назначаването на специални докладчици, механизмът за универсален периодичен преглед и специалните процедури, насочени или към положението в дадена страна, или към тематични въпроси, допринасят за насърчаването и зачитането на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава;

З.      като има предвид, че за съжаление някои от настоящите членове на Съвета по правата на човека на ООН са известни като извършители на някои от най-тежките нарушения на правата на човека и до момента не са демонстрирали воля за сътрудничество със специалните процедури на ООН и за спазване на техните изисквания за докладване пред органите на ООН по договорите за правата на човека;

Съвет на ООН по правата на човека

1.      приветства приоритетите на ЕС за предстоящата 28-ма редовна сесия на Съвета на ООН по правата на човека, посочени в заключенията на Съвета от 9 февруари 2015 г.;

2.      приветства назначаването на посланик Йоахим Рюкер като председател на Съвета на ООН по правата на човека за 2015 г.;

3.      поздравява Зейд Раад ал Хюсейн за назначаването му за върховен комисар на ООН за правата на човека и отново изразява най-решителна подкрепа за неговите усилия и мандат;

4.      приветства присъствието на Федерика Могерини, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията (ВП/ЗП), на срещата на високо равнище на Съвета на ООН по правата на човека, тъй като това изпраща правилния сигнал за силната ангажираност на ЕС към многостранната система в областта на правата на човека;

5.      приветства годишния доклад на върховния комисар на ООН за правата на човека до Общото събрание на ООН, който обхваща периода от декември 2013 г. до ноември 2014 г., и изразява пълната си подкрепа за независимостта и целостта на неговия мандат; подчертава, че е важно да се защитава тази независимост, за да се гарантира, че върховният комисар на ООН за правата на човека може да продължи да изпълнява задачата си ефективно и безпристрастно; отново заявява, че дейността на върховния комисар на ООН за правата на човека трябва да бъде адекватно финансирана;

6.      припомня ангажимента на Европейския парламент и на неговата подкомисия по правата на човека за оказване на подкрепа за една силна многостранна система в областта на правата на човека под егидата на ООН, включително Третия комитет на Общото събрание на ООН, Съвета по правата на човека и Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека, както и работата на съответните специализирани агенции на ООН, например Международната организация на труда (МОТ), и в рамките на специалните процедури на ООН;

7.      насърчава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), по-специално чрез делегациите на ЕС в Ню Йорк и в Женева, да повиши съгласуваността на действията на ЕС посредством своевременни и конкретни консултации с цел съгласувано представяне на позицията на ЕС; отново потвърждава значението на интегрирането на работата, която се върши в Ню Йорк и Женева в контекста на Общото събрание на ООН, на Третия комитет и на Съвета на ООН по правата на човека, в съответните вътрешни и външни дейности на ЕС, за да се гарантира съгласуваност;

8.      счита, че продължаващият тормоз и задържането на защитници на правата на човека и опозиционни фигури в редица държави – членки на Съвета на ООН по правата на човека, в т. ч. Алжир, Китай, Куба, Етиопия, Саудитска Арабия, Русия, Обединените арабски емирства, Габон, Казахстан, Катар и Виетнам, подкопава доверието в Съвета на ООН по правата на човека; отново изразява позицията, че членовете на Съвета на ООН по правата на човека следва да бъдат избирани измежду държавите членки, които поддържат зачитането на правата на човека, принципите на правовата държава и демокрацията и които са приели да отправят постоянни покани за всички специални процедури и настоятелно призовава държавите членки да насърчават и приемат критерии за резултатите от дейността в областта на правата на човека, които следва да се прилагат по отношение на всяка държава, избрана за член на Съвета на ООН по правата на човека; настоятелно призовава държавите членки да насърчават прозрачни, открити и конкурентни процедури за избора на членове на Съвета на ООН по правата на човека;

9.      отново изразява подкрепа за механизма на универсалния периодичен преглед (УПП) и високата си оценка за ценната работа, извършвана в неговите рамки, и призовава държавите членки активно да подготвят своя УПП, включително чрез участието на гражданското общество, да участва в интерактивния диалог в рамките на сесия за УПП и в разискванията относно приемането на резултатите от УПП, да изпълняват препоръките на УПП и да предприемат конкретни мерки за подобряване и потвърждение на изпълнението на своите задължения в областта на правата на човека;

10.    продължава да се противопоставя на гласуването „ан блок“ в Съвета на ООН по правата на човека; настоятелно призовава държавите, които са членове на Съвета на ООН по правата на човека, да продължат да гласуват по прозрачен начин;

11.    призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да предприемат мерки във връзка с препоръките от УПП във всички области на политически диалог на ЕС със съответните държави, за да се потърсят начини за оказване на подкрепа на тези държави при изпълнението на препоръките;

12.    отново изразява подкрепа за специалните процедури и независимия статус на мандатоносителите, който им позволява да изпълняват своите функции при пълна безпристрастност, и призовава всички държави да съдействат на тези процедури;

13.    счита, че е важно да се изпращат парламентарни делегации на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека сесии и на другите имащи отношение сесии на Общото събрание на ООН;

14.    изразява съжаление предвид факта, че възможностите за взаимодействие между гражданското общество и Съвета на ООН по правата на човека намаляват и че на неправителствените организации (НПО) се предлагат все по-малко възможности да вземат думата на тези сесии; настоятелно призовава ЕС и Съвета на ООН по правата на човека да гарантират, че на представителите на гражданското общество е предоставена възможността да вземат възможно най-активно участие в 28-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, както и в процеса на универсален периодичен преглед и в други механизми на ООН в областта на правата на човека, без да се страхуват от репресии при завръщането в родните си страни;

Граждански и политически права

15.    отново заявява, че свободата на изразяване, която представлява крайъгълен камък на всяко свободно и демократично общество, е основно право на всеки човек; решително осъжда убийството във Франция през януари 2015 г. на 12 души, включително карикатуристи от в. „Шарли ебдо“, и на четирима души в еврейски супермаркет, заедно с убийството на филмов режисьор и охранител на синагога в Копенхаген, от терористи, непризнаващи свободата на словото и на религията;

16.    осъжда използването на религията от екстремистки и джихадистки групи във всички държави, и по-специално Сирия, Ирак, Либия, Мианмар, Нигерия и Централна Африка, чиито дейности включват въоръжени и бомбени атаки, самоубийствени атентати, отвличания и други актове на насилие, с които тероризират населението; счита, че борбата срещу тероризма изисква действия за преодоляване на неговите първопричини, които включват социалното изключване, политическа маргинализация и неравенство; призовава за полагане на повече усилия за защита на правата на хората, принадлежащи към религиозни малцинства; настоятелно призовава за зачитане на правата на човека и на принципите на правовата държава във всички дейности за борба срещу тероризма;

17.    изразява загриженост относно всички ограничения на свободата на събранията и сдруженията, включително забраните на организации на гражданското общество, агресивното използване на законите, инкриминиращи клеветата, и други рестриктивни закони, прекомерните изисквания за регистрация и отчетност, както и прекалено рестриктивните правила за чуждестранно финансиране, и отново заявява, че свободата на сдруженията и на мирни събирания са основни елементи на правата на човека;

18.    призовава всички правителства да насърчават и подкрепят организациите на гражданското общество и защитниците на правата на човека, както и да им позволят да извършват своята дейност без страх, репресии или сплашване, да си сътрудничат със Съвета на ООН по правата на човека и с механизма за универсален периодичен преглед, както и да се гарантира, че от държавите, отговорни за репресии срещу активисти в областта на правата на човека, се търси отговорност, особено за смъртоносни репресии, подобни на тези, които през март 2014 г. доведоха до смъртта на активиста за правата на човека Као Шунли в Китай при опит да се качи на борда на самолет, за да присъства на заседанието на Съвета на ООН по правата на човека в Женева през септември 2013 г.;

19.    отново осъжда категорично използването на смъртното наказание и решително подкрепя въвеждането на мораториум върху смъртното наказание като стъпка към неговото премахване;

20.    отново посочва значението на борбата срещу изтезанията и другите форми на малтретиране, както и на факта, че ЕС е поел ангажимент да отдаде приоритет на този въпрос, включително по отношение на децата, и да улеснява работата на специалния докладчик на ООН за изтезанията; настоятелно призовава ЕСВД, Комисията и държавите – членки на ЕС да демонстрират общия си ангажимент за премахване на изтезанията и за подкрепа на жертвите, най-вече като продължат или, когато е приложимо, започнат да правят вноски в Доброволния фонд на ООН за жертвите на изтезания и в Специалния фонд, създаден с Факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията;

21.    изразява загриженост относно продължаващата и широко разпространена дискриминация срещу мигрантите и нарушаването на техните права, включително на лицата, търсещи убежище, и на бежанците; призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят работата на специалния докладчик на ООН за правата на човека по отношение на мигрантите, заедно с прилагането на неговите препоръки; призовава правителствата да зачитат правата на човека и неотменимото човешко достойнство на мигрантите, да се сложи край на произволните арести и задържане и, с цел да се избегне прекомерното задържане на незаконни мигранти, да преразгледат сроковете на задържане, когато е необходимо, и да използват алтернативи на задържането; призовава правителствата да спазват при всички обстоятелства принципа на забрана за връщане и да изпълняват изцяло международните си правни задължения по отношение на експулсирането на мигранти; призовава държавите да въведат, ако все още не са направили това, системи и процедури, за да се гарантира пълното съответствие с техните задължения съгласно международното право в областта на правата на човека за всички техни програми и институции в областта на миграцията;

22.    подкрепя последния доклад на специалния докладчик на Съвета на ООН за правата на човека и неговите заключения относно съвременните форми на расизъм, расова дискриминация, ксенофобия и свързаните с тях прояви на нетърпимост; призовава ЕС и неговите държави членки да прилагат препоръките на специалния докладчик във вътрешната си политика за борба срещу разпространението на расова, етническа и ксенофобска омраза и подбуждането към омраза по интернет и чрез мрежите на социалните медии чрез предприемането на подходящи законодателни мерки, при пълно зачитане на другите основни права, като например свободата на изразяване и на мнение;

23.    признава, че бързото развитие на информационните и комуникационните технологии преобрази средата за упражняване на свободата на изразяване в целия свят, като създаде както значителни предимства, така и поводи за сериозно безпокойство; приветства, в този контекст, приемането от Съвета през май 2014 г. на Насоки на ЕС относно свободата на изразяване онлайн и офлайн и осъжда всички ограничения в областта на цифровите комуникации, включително тези, които са насочени срещу активисти на гражданското общество; отново изтъква, че е необходимо да се обърне специално внимание на правата на журналистите и блогърите;

24.    насърчава Съвета на ООН по правата на човека да продължи разискванията относно правото на неприкосновеност на личния живот и за тази цел да назначи специален докладчик на ООН за правото на неприкосновеност на личния живот, особено в контекста на цифровите комуникации;

Социални и икономически права

25.    отбелязва факта, че програмата на ООН за развитие за периода след 2015 г. за Целите на хилядолетието за развитие включва целта за премахване на бедността до 2030 г. посредством цялостен подход към икономическите, социалните и екологичните въпроси; приветства обобщаващия доклад на генералния секретар на ООН, предхождащ специалната среща на високо равнище на ООН относно програмата за целите за устойчиво развитие за периода след 2015 г.; подкрепя призивите на генералния секретар на ООН за подход, основаващ се на правата и потребностите на гражданите, за да се сложи край на бедността;

26.    счита, че е важно да се предприемат мерки във връзка с нарастващото и достигащо крайности неравенство с цел борба с бедността като цяло и насърчаване на социалните и икономическите права, като се улесни достъпът по-специално до храна, вода, образование, здравеопазване и подходящо жилищно настаняване; изтъква, в този контекст, задълбочаващия се проблем на заграбването на земя, във връзка с който трябва да се предприемат мерки;

27.    счита, че корупцията, отклонението от данъчно облагане, лошото управление на обществените блага и липсата на отговорност допринасят за нарушаването на правата на гражданите, тъй като чрез тях се отклоняват средства от инвестиции в така необходимите обществени услуги като образование, основни здравни услуги и друга социална инфраструктура, в резултат на което се запазва бедността на населението; припомня, че по силата на Международния пакт за икономически, социални и културни права правителствата имат задължение да зачитат правата на своите граждани чрез предоставяне на подходящи ресурси; в тази връзка подчертава, че особено внимание следва да се обърне на закрилата на защитниците на правата на човека, които работят за насърчаването на икономическите, социалните и културните права;

28.    отново призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят определянето на специален докладчик на ООН по въпросите на финансовите престъпления, корупцията и правата на човека;

Стопанска дейност и права на човека

29.    решително подкрепя ефективното и цялостно разпространение и прилагане на ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека в рамките на ЕС и извън него и подчертава необходимостта да се вземат всички необходими политически и законодателни мерки за преодоляване на проблемите при ефективното прилагане на ръководните принципи на ООН, включително по отношение на достъпа до правосъдие; призовава всички заинтересовани страни да играят активна роля в рамките на 11-ото заседание на работната група на ООН по въпроса за правата на човека и транснационалните корпорации и други стопански предприятия и да подкрепят усилията за привеждане на техните политики в съответствие с ръководните насоки на ОИСР за мултинационалните предприятия, както и с ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека; отново отправя искане към Комисията да докладва до края на 2015 г. относно прилагането от страна на държавите – членки на ЕС на Ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека;

30.    изисква от Комисията и ЕСВД да насърчават делегациите на ЕС по света да взаимодействат с предприятия от ЕС с цел да се насърчава зачитането на правата на човека, както и да се гарантира, че стопанската дейност и правата на човека са включени сред централните теми в покани за представяне на предложения на местно равнище по линия на Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ); призовава ЕС и неговите държави членки да се включат в набиращия скорост дебат относно правно обвързващ международен инструмент за стопанската дейност и правата на човека в рамките на системата на ООН;

Права на жените

31.    призовава за активно участие на ЕС в 59-ата сесия на Комисията за положението на жените, както и да продължи да води борба срещу всякакви опити за подкопаване на Пекинската платформа за действие на ООН, която ще бъде преразгледана във връзка с 20-ата годишнина от Четвъртата световна конференция за жените по отношение на, наред с други елементи, достъпа до образование и здравеопазване като основни права на човека, както и на сексуалните и репродуктивните права;

32.    отбелязва критично, че въпреки осъществения до момента напредък в постигането на равенство между половете и овластяването на жените, в много държави продължават да са в сила дискриминационни закони, особено по въпроси, свързани със семейството и достъпа до собственост; отбелязва, че жените все още са много слабо представени на ръководни постове, както и че насилието над жени продължава да бъде широко разпространено, а достъпът до правосъдие все още е ограничен въпреки големия брой жени, които умират всеки ден в резултат на домашно насилие; изразява дълбока загриженост, че в някои държави се наблюдава влошаване на положението, по-специално в областта на сексуалните и репродуктивните права;

33.    решително осъжда използването на сексуално насилие срещу жени, включително престъпления като масови изнасилвания, сексуално робство, принудителна проституция, основани на пола форми на преследване, в това число генитално осакатяване на жени, трафик, ранни и насилствени бракове, убийства на честта и всички други форми на сексуално насилие, включително когато те се използват като военна тактика; отново призовава ЕС и всички негови държави членки да подпишат и ратифицират Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие;

34.    припомня ангажимента на ЕС за интегрирането на правата на човека и равенството между половете в мисиите по линия на общата политика за сигурност и отбрана в съответствие с резолюциите от историческо значение на Съвета за сигурност на ООН, съответно № 1325 и № 1820, относно жените, мира и сигурността; в тази връзка отново призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят, в процеса на установяване на трайно помирение, системното участие на жените като основен компонент на мирните процеси, и да признаят необходимостта от включване на свързаните с пола аспекти в предотвратяването на конфликти, провеждането на мироопазващи операции, оказването на хуманитарна помощ, както и в процесите на възстановяване след конфликти и на демократичен преход;

Права на децата

35.    изразява загриженост, че въпреки че е постигнат напредък след приемането на Конвенцията за правата на детето през 1989 г., най-малко 58 милиона деца, по-специално момичета, деца от бедни семейства, деца с увреждания и деца в конфликтни зони, не посещават училище, както и че много деца все още страдат от болести, които лесно могат да бъдат предотвратени, а други полагат детски труд;

36.    призовава всички държави да поемат ангажимент за премахване на най-тежките форми на детски труд, съгласно определението в член 3 от Конвенция № 182 на МОТ, които включват робството и трафика на деца, детската проституция и опасни дейности, които засягат физическото и психическото здраве на детето;

37.    припомня, че едно от основните задължения на държавата е да предостави на всички деца образование чрез увеличаване на възможностите, създаване на подходящи институции и преодоляване на структурните причини за сериозни пречки за всеобщо начално образование, включително отпадането от училище, което остава основна пречка за всеобщо начално образование;

38.    призовава за адекватно финансиране от ЕС за програми за демобилизиране и реинтеграция на деца, свързани с въоръжени конфликти и за деца - бивши войници; припомня решителната си подкрепа за кампанията „Деца, а не войници“, изразена по време на изслушването по същата тема, проведено в подкомисията по правата на човека на 3 декември 2014 г.; приветства годишните доклади, представени от специалния представител на ООН по въпросите на децата и въоръжените конфликти и специалния представител на ООН по въпросите на насилието срещу деца, заедно с доклада на специалния докладчик относно търговията с деца, детската проституция и детската порнография;

Права на ЛГБТИ

39.    изразява своята загриженост във връзка с нарастването в последно време на броя на дискриминационните закони и практики, както и на проявите на насилие срещу лица въз основа на тяхната сексуална ориентация и полова идентичност; насърчава следенето отблизо на положението на ЛГБТИ, включително в Нигерия и Гамбия, където въведени наскоро закони срещу ЛГБТИ заплашват живота на сексуалните малцинства; изразява силната си загриженост относно т. нар. „закони против пропагандата“, ограничаващи свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията, каквито са установени в Русия и Литва и каквито понастоящем са в процес на разглеждане в киргизкия парламент; приветства резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека относно борбата срещу насилието и дискриминацията, основани на сексуалната ориентация и половата идентичност, приета на 26 септември 2014 г.; изразява съжаление във връзка с приемането на 26 юни 2014 г. на резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека относно защитата на семейството, която потенциално подкопава принципа за всеобщите и неделими права на човека; отново заявява подкрепата си за непрестанната работа, особено чрез изявления и доклади, на върховния комисар на ООН за правата на човека с цел насърчаване и защита на упражняването от страна на ЛГБТИ на всички права на човека; насърчава върховния комисар на ООН за правата на човека да продължи борбата срещу дискриминационните закони и практики;

Изменение на климата и права на човека

40.    подчертава, че въздействието на изменението на климата върху уязвимите групи и лица е значимо, особено в страните с ниски доходи и в крайбрежни и ниско разположени островни държави, в които липсват икономически ресурси за адаптиране към сериозните промени в околната среда;

41.      приветства факта, че Съветът на ООН по правата на човека отчита, че екологичните промени оказват неблагоприятно въздействие върху средствата за препитание на населението и са пречки за осъществяването на основните, международно признати права на човека; поради тази причина настоятелно призовава държавите – участници в предстоящата конференция по изменението на климата в Париж през 2015 г. да приемат спешни амбициозни мерки за смекчаване и приспособяване към изменението на климата;

42.    изисква Комисията и ЕСВД да участват активно в дебата относно понятието „климатичен бежанец“, включително относно евентуално даване на определение за него в международното право или в друго правно обвързващо международно споразумение;

Борба срещу безнаказаността и Международният наказателен съд (МНС)

43.    отново изразява пълната си подкрепа за работата на МНС в изпълнение на неговата задача за прекратяване на безнаказаността на извършителите на най-тежките престъпления, които предизвикват тревога в международната общност, и за въздаване на правосъдие за жертвите на военни престъпления, престъпления против човечеството и геноцид; продължава да проявява бдителност по отношение на евентуални опити за подкопаване на легитимността или независимостта на МНС; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да си сътрудничат с МНС и да му предоставят силна дипломатическа, политическа и финансова подкрепа, включително в ООН; призовава ЕС, неговите държави членки, както и неговите специални представители активно да поддържат МНС, изпълнението на неговите решения и борбата срещу безнаказаността за престъпления по Римския статут;

Коренно население

44.    призовава ЕСВД, Комисията и държавите членки да подкрепят преразглеждането на мандата на експертния механизъм по правата на коренното население, в съответствие със заключителния документ на Световната конференция по въпросите на коренното население (Резолюция на Общото събрание на ООН 69/2), с цел наблюдение, оценка и подобряване на изпълнението на Декларацията на ООН за правата на коренното население; настоятелно призовава държавите членки да изискат от всички мандатоносители по специалните процедури да обърнат особено внимание на проблемите, засягащи жени и момичета от коренното население, и систематично да съобщават тези проблеми на Съвета на ООН по правата на човека; настоятелно призовава ЕСВД и държавите членки активно да подкрепят развитието на всеобхватния план за действие относно коренното население, както бе поискано от Общото събрание на ООН в неговата резолюция от септември 2014 г., особено по отношение на организирането на редовни консултации с коренното население като част от този процес;

Международни културни и спортни мероприятия и права на човека

45.    осъжда зачестяващата практика авторитарни държави да поемат домакинството на големи спортни или културни мероприятия с цел да засилят международната си легитимност, докато продължават да потискат вътрешните разногласия; призовава ЕС и неговите държави членки активно да повдигат този въпрос, включително в Съвета на ООН по правата на човека, както и да започнат диалог с националните спортни федерации, корпоративните участници и организациите на гражданското общество относно практическите правила за участието им в подобни прояви, включително по отношение на първите Европейски игри в Баку през 2015 г. и Световното първенство по футбол на ФИФА през 2018 г. в Русия;

Безпилотни летателни апарати

46.    отново призовава за разработването на обща позиция на ЕС относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати, като се отдава изключително значение на зачитането на правата на човека и на международното хуманитарно право и се предприемат действия по такива въпроси като нормативната уредба, пропорционалността, отговорността, защитата на мирното население и прозрачността; още веднъж настоятелно призовава ЕС да забрани разработването, производството и употребата на изцяло автономни оръжия, позволяващи осъществяването на нападения без човешка намеса; призовава ЕС да подкрепи усилията на регионално и международно равнище за противопоставяне на практикуването на извънсъдебни екзекуции и целенасочени убийства и за тяхната забрана; настоява правата на човека да са част от всички диалози с трети държави относно борбата с тероризма;

Интегриране на въпросите за правата на човека на ЕС

47.    призовава ЕС да насърчи универсалността и неделимостта на правата на човека, включително гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права, в съответствие с член 21 от Договора от Лисабон и Общите разпоредби относно външната дейност на Съюза, установени в Договора за Европейския съюз;

48.    призовава ЕС, неговите държави членки, Европейската комисия и ЕСВД да включат правата на човека във всички области на тяхната външна политика с трети държави; подчертава също така, че политиката на ЕС в областта на правата на човека трябва да гарантира съгласуваността на неговите вътрешни и външни политики, в съответствие със задължението съгласно Договора за ЕС, и да избягва двойните стандарти, когато става въпрос за зачитането на правата на човека;

49.    призовава ЕС да приеме основан на правата подход и да включи зачитането на правата на човека в областта на търговията, инвестициите и сътрудничеството за развитие, както и в своята обща политика за сигурност и отбрана;

Приоритети на ЕС по въпроси, свързани с отделни държави

Украйна

50.    изразява сериозната си загриженост относно продължаващата ескалация на насилието и въоръжените конфликти в отцепническите югоизточни региони; осъжда широкомащабните нарушения на правата на човека, извършвани от всички страни в конфликта, и изразява пълна подкрепа за мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна и специалната мисия на ОССЕ за наблюдение в Украйна; остава загрижен относно дискриминацията срещу местното население в Крим, в частност кримските татари, и относно широко разпространените нарушения на правата на човека на това население; призовава държавите – членки на ЕС да подкрепят всички възможни усилия на равнището на ООН за борба с безнаказаността и да провеждат безпристрастни разследвания на проявите на насилие и нарушенията на правата на човека, свързани с протестите на площад „Независимост“, анексирането на Крим и въоръжения конфликт в югоизточните региони;

Корейска народнодемократична република (КНДР)

51.    приветства планираното удължаване на мандата на специалния докладчик за положението с правата на човека в Корейската народнодемократична република (КНДР); приветства също така резолюцията на Общото събрание на ООН, която насърчава Съвета за сигурност на ООН да предприеме подходящи действия, за да се гарантира отговорност, включително чрез разглеждане на възможността за сезиране на МНС относно положението в КНДР; призовава Съвета по правата на човека да призове отново за търсене на отговорност, включително и по отношение на тези, които са отговорни за престъпления срещу човечеството, в съответствие с политиките, установени на най-високо равнище в държавата; приветства създаването на структура на място в Република Корея с цел засилване на наблюдението на положението и документиране на доказателства, за да се гарантира поемането на отговорност, и настоятелно призовава всички държави да си сътрудничат с тази структура; призовава Съвета по правата на човека да насочи в по-голяма степен вниманието си към положението в КНДР, като формира официална група, чрез която да се чуе мнението на жертвите на нарушаване на правата на човека, в контекста на предстояща сесия на Съвета по правата на човека;

Иран

52.    приветства приетата през март 2014 г. резолюция на Съвета на ООН по правата на човека относно положението с правата на човека в Ислямска република Иран и удължаването на мандата на специалния докладчик, и призовава Иран да разреши на специалния докладчик на ООН да влезе в страната, което ще бъде изключително важен индикатор за готовността на страната да предприеме стъпки в посока към започване на диалог относно правата на човека; осъжда отново смъртното наказание в Иран и големия брой на екзекуциите; подкрепя съвместната декларация от август 2014 г. на мандатоносителите по специалните процедури на ООН, която осъжда вълната от арести и присъди на активисти на гражданското общество в Иран; призовава ЕС и Съвета на ООН по правата на човека да продължат да наблюдават отблизо положението с правата на човека и да гарантират, че правата на човека остават ключов приоритет във всички взаимоотношения с иранското правителство;

Мианмар/Бирма

53.    подкрепя доклада на специалния докладчик на ООН за 69-ата сесия на Общото събрание на ООН относно положението с правата на човека в Мианмар, в която се признава постигнатият досега напредък, като същевременно се идентифицират оставащите области, които предизвикват голяма загриженост; призовава правителството на Мианмар да интегрира правата на човека в институционалната и правната уредба на страната и във всички области на политиката и да зачита свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията, така че хората да могат да изразяват свободно своето мнение относно правителствената политика, без страх, сплашване или тормоз; призовава Съвета по правата на човека да поднови мандата на специалния докладчик по позиция 4, настоятелно да призове правителството на Мианмар да интегрира правата на човека в институционалната и правната област и във всички области на политиката на страната и да зачита свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията, така че хората да могат да изразяват свободно своето мнение относно правителствената политика, без страх, сплашване или тормоз, да потвърди отново сериозното си безпокойство във връзка с положението на малцинството рохингия в щата Рахин и да призове за пълно, прозрачно и независимо разследване на всички сведения за нарушения на права на човека и тормоз върху малцинството рохингия, както и да ускори процеса на откриване на национално бюро на Службата на върховния комисар за правата на човека с пълен мандат за наблюдение и докладване;

Беларус

54.    изразява дълбоката си загриженост относно продължаващото нарушаване на правата на човека в Беларус; осъжда трите екзекуции, извършени през 2014 г., тормоза на защитници на правата на човека, преследването на независими журналисти, цензурирането на всички интернет комуникации и рестриктивното законодателство относно неправителствените организации; призовава за подновяване на мандата на специалния докладчик на ООН по време на 29-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека и призовава правителството да предостави пълен достъп на мандатоносителите по специалните процедури на ООН, включително на специалния докладчик;

Бахрейн

55.    изразява продължаващата си загриженост относно гражданските конфликти в Бахрейн и положението на защитниците на правата на човека и опозиционните политически активисти в страната; призовава всички заинтересовани страни в Бахрейн да започнат конструктивни и приобщаващи разговори с цел истинско помирение и зачитане на правата на човека на всички общности в Бахрейн; призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички лица, лишени от свобода заради убежденията си, журналисти, защитници на правата на човека и мирно протестиращи, и изразява подкрепата си за съвместното изявление от 4 февруари 2015 г. на мандатоносителите по специалните процедури на ООН във връзка с арестуването на висш опозиционен политик и във връзка с разпръскването на последвалите демонстрации; призовава държавите – членки на ЕС и останалите членове на Съвета по правата на човека да продължат да следят отблизо положението с правата на човека в Бахрейн, като се съсредоточат върху изпълнението на ангажиментите, поети от Бахрейн по време на процеса на УПП, и препоръките на независимата анкетна комисия на Бахрейн, които бяха приветствани от краля на Бахрейн;

Египет

56.    приветства резултата от УПП за Египет през ноември 2014 г. и очаква приемането му по време на предстоящата сесия на Съвета на ООН по правата на човека; настоятелно призовава Египет незабавно и безусловно да освободи всички задържани за мирно упражняване на правото им на свобода на изразяване на мнение, на събрания и на сдружаване; изисква също така правителството на Египет да приеме законодателство в съответствие с международните стандарти и защитаващо правото на сдружаване, предвидено в Конституцията на Египет, включително правото на получаване и изразходване на финансиране, както и да отмени Закона относно протестите от ноември 2013 г. и да въведе ново законодателство, с което да се гарантира свободата на събранията; настоятелно призовава правителството на Египет да започне съдебно разследване, за да се установи самоличността на отговорните за разпореждането и извършването на незаконни убийства в хода на потушаване на предимно мирните демонстрации, проведени след 3 юли 2013 г., включително разпръскването на демонстрациите от 14 август 2013 г. на площадите Рабаа и Нахда, при което са убити най-малко 1 000 протестиращи;

Мали

57.    приветства работата на независимия експерт на ООН за положението с правата на човека в Мали и призовава Съвета по правата на човека да удължи неговия мандат; приветства напредъка, постигнат от правителството на Мали при възстановяването на съдебната система в някои части на страната, както и в разследванията на изтезанията и убийството през 2012 г. на 21 елитни войници, заедно със създаването на Комисията за истина, справедливост и помирение; остава загрижен във връзка с влошаващото се положение в областта на сигурността и непрекъснатото използване и набиране на деца войници и призовава правителството на Мали да разследва и да подведе под отговорност лицата от всички враждуващи фракции, които са отговорни за военните престъпления, извършени по време на въоръжения конфликт от 2012 – 2013 г., и да гарантира, че всяко едно бъдещо мирно споразумение призовава за носене на отговорност, укрепване на комисията за казване на истината и проверка на надеждността на личния състав на силите за сигурност;

Южен Судан

58.    призовава Африканския съюз да направи обществено достояние доклада на своята анкетна комисия относно нарушенията на правата на човека, извършени от всички страни по конфликта в Южен Судан, което ще представлява стъпка в посока осигуряване на справедливост по отношение на нарушенията на правата на човека, извършени от началото на конфликта; настоятелно призовава Съвета по правата на човека да приеме резолюция, в която да подчертае, че справедливите и надеждни разследвания и наказателни преследвания на престъпления съгласно международното право са от съществено значение за прекъсване на цикъла на насилие в Южен Судан, подхранвано от безнаказаността, като за тази цел призове да се обърне внимание на установяването на хибриден съдебен механизъм и призове Южен Судан да се присъедини към Римския статут; призовава освен това за установяването на мандат на специален докладчик за Южен Судан, с цел да се спомогне за насърчаването на справедливи и честни съдебни преследвания и по-обхватни мерки за търсене на отговорност, с подкрепата на международната общност;

Шри Ланка

59.    отбелязва обещанията на новоизбраното правителство на Шри Ланка и го призовава да предприеме (през периода до сесията на Съвета на ООН по правата на човека през септември 2015 г.) конкретни стъпки за търсене на отговорност, с цел да изпълни обещанията, които пое за подобряване на положението с правата на човека в страната и за да предотврати връщане към предишното положение, включително да проведе сериозни разследвания и наказателни преследвания, наред с други мерки за справяне с по-общия проблем с безнаказаността и нарушаването на правата на човека, и да оказва пълно сътрудничество на Службата на ВКПЧ на ООН и разследването в международен план, което тя е започнала по отношение на Шри Ланка;

*

*         *

60.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета за сигурност на ООН, на генералния секретар на ООН, на председателя на 69-ото Общо събрание на ООН, на председателя на Съвета на ООН по правата на човека, както и на върховния комисар на ООН за правата на човека.