Forslag til beslutning - B8-0234/2015Forslag til beslutning
B8-0234/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om EU's prioriteter for FN's Menneskerettighedsråd i 2015

4.3.2015 - (2015/2572(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0228/2015

Procedure : 2015/2572(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0234/2015
Indgivne tekster :
B8-0234/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0234/2015

Europa-Parlamentets beslutning om EU's prioriteter for FN's Menneskerettighedsråd i 2015

(2015/2572(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder og til FN's konventioner om menneskerettighederne og de valgfrie protokoller hertil, herunder konventionen om barnets rettigheder og konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW);

–       der henviser til resolution 60/251 fra FN's Generalforsamling om oprettelse af Menneskerettighedsrådet (UNHRC),

–       der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention, den europæiske socialpagt og EU's charter om grundlæggende rettigheder,

–       der henviser til EU’s strategiske ramme og handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati af 25. juni 2012,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om UNHRC,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om overtrædelser af menneskerettighederne, herunder sine hastebeslutninger om disse emner,

–       der henviser til sin beslutning af ... om årsberetningen om menneskerettighederne og demokrati i verden 2013 og EU's politik om menneskerettigheder og demokrati[1],

–       der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet (udenrigsanliggender) den 9. februar 2015 om EU's prioriteringer i FN's menneskerettighedsfora,

–       der henviser til artikel 2, 3, stk. 5, artikel 18, 21, 27 og 47 i traktaten om Den Europæiske Union,

–       der henviser til den forestående 28. samling i UNHRC, der vil blive afholdt den 2.–27. marts 2015,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at respekt for og fremme og beskyttelse af menneskerettighedernes universalitet er en del af EU's etiske og juridiske regelværk og en af hjørnestenene i den europæiske enhed og integritet;

B.     der henviser til, at menneskerettighederne gælder for alle mennesker, uanset nationalitet, race, køn, etnisk oprindelse, religion eller anden status, og til at respekt for disse rettigheder er fastsat i verdenserklæringen om menneskerettighederne, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder såvel og i efterfølgende internationale menneskerettighedskonventioner, -erklæringer og -resolutioner;

C.     der henviser til, at alle menneskerettigheder – hvad enten borgerlige, politiske, økonomiske, sociale eller kulturelle – er udelelige, gensidigt forbundne og afhængige og til, at fratagelsen af bare én af disse rettigheder har direkte og skadelig indvirkning på de andre;

D.     der henviser til, at overtrædelser af menneskerettigheder og manglende legitim demokratisk deltagelse fører til ustabilitet, mislykkede stater, humanitære kriser og væbnede konflikter;

E.     der henviser til, at EU's handlinger i Unionens forbindelser med tredjelande er styret af artikel 21 i Lissabontraktaten, som fastslår universaliteten og udeleligheden af menneskerettigheder og de grundlæggende frihedsrettigheder og respekten for den menneskelige værdighed, og principperne for lighed og solidaritet og principperne indeholdt i FN-pagten og folkeretten;

F.     der henviser til, at alle stater er forpligtet til at respektere deres respektive befolkningers grundlæggende rettigheder og har en pligt til at tage konkrete skridt til at befordre respekten for disse rettigheder på nationalt plan og til at samarbejde på internationale niveau om at fjerne hindringerne for gennemførelsen af menneskerettighederne inden for alle områder;

G.     der henviser til, at regelmæssige samlinger i UNHRC, udpegningen af særlige observatører, mekanismen for universel regelmæssig gennemgang og de særlige procedurer, der enten vedrører specifikke landesituationer eller tematiske spørgsmål, bidrager til at fremme og tilsikre efterlevelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet;

H.     der henviser til, at nogle af de nuværende medlemmer af UNHRC anses for at være blandt de værste overtrædere af menneskerettighederne og hidtil har ladet hånt om FN's særlige procedurer og om efterlevelse af deres indberetningsforpligtelser over for FN's menneskerettighedsorganer;

FN's Menneskerettighedsråd

1.      bifalder EU's prioriteringer for den forestående 28. ordinære samling i UNHCR, som fremgår af Rådets konklusioner af 9. februar 2015;

 

2.      bifalder udnævnelsen af ambassadør Joachim Rücker som formand for UNHRC for 2015;

3.      lykønsker Zeid Ra’ad Al Hussein med udnævnelsen til FN's højkommissær for menneskerettigheder (UNHCHR) og gentager på det kraftigste sin støtte til hans indsats og hans mandat;

4.      bifalder tilstedeværelsen af Federica Mogherini, næstformand i Kommissionen/ Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, til UNHRC’s møde på højt plan i, da det sender det rigtige signal om EU’s stærke engagement i det multilaterale menneskerettighedssystem;

5.      bifalder UNHCHR's årsberetning til FN's Generalforsamling, der dækker perioden fra december 2013 til november 2014 og udtrykker sin fulde støtte til embedets uafhængighed og integritet; understreger, at det er vigtigt at forsvare denne uafhængighed for dermed at sikre, at UNHCHR kan fortsætte med at udøve sine opgaver på virkningsfuld og uvildig vis; gentager, at UNHCHR skal have tilstrækkelig finansiering;

6.      minder om, at Parlamentets og dets Underudvalg om Menneskerettigheders engagement i støtten til et stærkt multilateralt menneskerettighedssystem i FN-regi, herunder Generalforsamlingens 3. Komité, Menneskerettighedsrådet, Kontoret for FN's Højkommissær for Menneskerettigheder, såvel som arbejdet i de relaterede særorganisationer under FN, såsom Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), samt FN's særlige procedurer;

7.      tilskynder EU-Udenrigstjenesten til, navnlig gennem EU-delegationerne i Genève og New York, at øge EU's kohærens gennem rettidige og målrettede høringer med henblik på at fremsætte EU's holdning med én stemme; gentager, at det er vigtigt at integrere det arbejde, der udføres i Genève og New York i forbindelse med FN's Generalforsamling, Generalforsamlingens 3. Komité og Menneskerettighedsrådet, i de relevante interne og eksterne EU-aktiviteter for at sikre overensstemmelse;

8.      mener, at den fortsatte chikane og tilbageholdelse af menneskerettighedsforkæmpere og oppositionsfolk, der finder sted i en række UNHRC-medlemslande, herunder Algeriet, Cuba, Etiopien, de Forende Arabiske Emirater, Gabon, Kasakhstan, Kina, Rusland, Saudi-Arabien, Qatar og Vietnam, undergraver UNHRC's troværdighed; gentager sin holdning, at UNHRC-medlemmer bør vælges blandt stater, der står vagt om efterlevelsen af menneskerettigheder, retsstatsprincippet og demokratiet, og som har samtykket i at stå til rådighed for alle særlige procedurer, og opfordrer medlemsstaterne til at fremme og vedtage resultatkriterier for menneskerettighedsindsatsen, der bør gælde for enhver stat, der vælges til medlemskab af UNHRC; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at tilskynde til gennemsigtige og konkurrencedygtige procedurer for valg til UNHRC;

9.      gentager sin støtte til mekanismen for universel regelmæssig gennemgang og sin påskønnelse af den universelle gennemgangs værdifulde arbejde og opfordrer medlemmerne til aktivt at forberede deres universelle gennemgange, herunder med inddragelse af civilsamfundet, og gå i interaktiv dialog under den universelle gennemgangssamling og i drøftelserne om vedtagelsen af resultatet af den universelle regelmæssige gennemgang og til at implementere de universelle gennemgangshenstillinger og tage konkrete skridt til at forbedre og opretholde efterlevelsen af deres menneskerettighedsforpligtelser;

10.    modsætter sig stadig "blok-afstemning" inden for UNHRC; opfordrer indtrængende UNHRC-medlemsstaterne til at udvise åbenhed om deres stemmeafgivning;

11.    opfordrer EU og dets medlemsstater til at fortsætte med at følge op på gennemgangshenstillingerne inden for alle EU's politikdialoger med de berørte lande med henblik på at udfinde måder til at støtte landene med implementering af henstillingerne;

12.    gentager, at det tilslutter sig de særlige procedurer og mandatindehavernes uafhængige status, der sætter dem i stand til at udfylde deres funktioner under iagttagelse af fuld uvildighed, og opfordrer alle stater til at samarbejde om disse procedurer;

13.    anser det for vigtigt at der udsendes parlamentariske delegationer til UNHRC-samlingerne og andre relevante samlinger i FN's generalforsamlings regi;

14.    beklager, at råderummet for samspil mellem civilsamfundet og UNHRC bliver stadig mere snævert, og at NGO'er gives færre muligheder for at tage ordet på disse møder; opfordrer indtrængende EU og UNHRC til at sikre, at civilsamfundsrepræsentanter får lov til at bidrage mest muligt til UNHRC's 28. samling samt til den universelle regelmæssige gennemgang og andre FN-menneskerettighedsmekanismer uden frygt for repressalier ved tilbagevenden til deres hjemland;

Borgerlige og politiske rettigheder

15.    gentager, at ytringsfriheden er en hjørnesten i ethvert frit og demokratisk samfund og udgør en grundlæggende ret for ethvert menneske; fordømmer på det kraftigste drabene i Frankrig i januar 2015 på 12 personer, herunder satiretegnere, hos avisen Charlie Hebdo og fire personer i et jødisk supermarked, såvel som drabet på en filminstruktør og en synagogevagt i København begået af terrorister, der udså sig ytringsfriheden og religion som mål;

16.    fordømmer ekstremisters og jihadisters brug af religion i alle lande, og navnlig i Syrien, Irak, Libyen, Myanmar, Nigeria og Centralafrika, der terroriserer befolkningerne med skud- og bombeattentater, selvmordsbomber, kidnapninger og andre voldshandlinger; er af den opfattelse, at kampen mod terror kræver skridt til at tage fat om problemets rod, nemlig social udelukkelse, politisk marginalisering og ulighed; opfordrer til, at der gøres større bestræbelser på at værne om rettigheder tilhørende mennesker fra religiøse mindretal; opfordrer til, at menneskerettigheder og retsstaten opretholdes i alle aktiviteter inden for terrorbekæmpelse;

17.    udtrykker bekymring over alle restriktioner på forsamlings- og foreningsfriheden, herunder forbud mod civilsamfundsorganisationer, aggressiv brug af injurielove og andre restriktive love, overdreven registrerings- og indberetningskrav og uforholdsmæssigt restriktive regler mod udenlandsk finansiering, og fastslår, at foreningsfriheden og friheden til fredelig forsamling er grundlæggende dele af menneskerettighederne;

18.    opfordrer alle regeringer til at fremme og støtte civilsamfundsorganisationer og menneskerettighedsforkæmpere og til at lade dem virke i et klima uden frygt, forfølgelse eller intimidering og samarbejde med UNHRC om gennemgangsmekanismen samt sikre, at lande, der benytter repressalier mod menneskerettighedsaktivister holdes ansvarlige, især for repressalier med dødelig udgang, såsom menneskerettighedsforkæmper Cao Shunlis død i Kina i marts 2014 under forsøget på at gå ombord i et fly for at deltage i UNHRC-samlingen i Genève i september 2013;

19.    gentager sin fordømmelse af brugen af dødsstraf, og støtter kraftigt indførelsen af et moratorium for dødsstraf som et skridt i retning af afskaffelse;

20.    gentager betydningen af kampen mod tortur og andre former for mishandling og af, at EU har forpligtet sig til at opprioritere dette anliggende, herunder i forhold til børn, og til at bistå FN's særlige observatør for tortur i dennes arbejde; opfordrer Kommissionen og EU's medlemsstater til at vise deres fælles engagement til fordel for udryddelsen af tortur og støtte til torturofre, bl.a. ved at opretholde eller eventuelt påbegynde bidrag til FN's Frivillige Fond for Torturofre og den særlige fond, der er oprettet ved den valgfrie protokol til konventionen mod tortur;

21.    udtrykker bekymring om den fortsatte og vidtrækkende diskrimination imod og krænkelser af migranters rettigheder, herunder også asylansøgere og flygtninge; opfordrer EU og medlemsstaterne til at støtte FN's særlige observatørs arbejde med migranters menneskerettigheder, herunder også implementering af observatørens anbefalinger; opfordrer regeringerne til at respektere migranters menneskerettigheder og iboende menneskelige værdighed, sætte en stopper for vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser og revidere tilbageholdelsesperioderne, når det er nødvendigt, samt benytte alternativer til tilbageholdelse med henblik på at undgå omfattende tilbageholdelse af illegale migranter; opfordrer staterne til i alle tilfælde at respektere princippet om non-refoulement og i fuldt omfang efterleve deres internationale retlige forpligtelser, hvad angår udvisning af migranter; opfordrer staterne til, hvis de endnu ikke har gjort det, at etablere systemer og procedurer til at sikre fuldstændig efterlevelse af deres folkeretlige menneskerettighedsforpligtelser i alle deres programmer og institutioner, der vedrører migration;

22.    tilslutter sig UNHRC's særlige observatørs seneste rapport og konklusioner om de nuværende former for racisme, racediskrimination, xenofobi og hermed forbundet intolerance; opfordrer EU og medlemsstaterne til at implementere den særlige observatørs henstillinger i deres interne politik til bekæmpelse af udbredelse af racistisk, etnisk baseret og xenofobisk had og anstiftelse heraf over internettet og på sociale medienetværker ved at tage behørige lovgivningsmæssige skridt, med fuldstændig efterlevelse af andre grundlæggende rettigheder såsom ytrings- og meningsfrihed;

23.    erkender, at den hastige udvikling af informations- og kommunikationsteknologier har forandret betingelserne for udøvelse af ytringsfrihed i hele verden og skabt både markante fordele og alvorlig bekymring; bifalder i denne forbindelse Rådets vedtagelse i maj 2014 af EU's retningslinjer om ytringsfrihed på og uden for internettet, og fordømmer alle restriktioner på den digitale kommunikation, herunder dem, der rettes mod civilsamfundets aktører; gentager, at det er nødvendigt at være særlig opmærksom på journalisters og bloggeres rettigheder;

24.    tilskynder UNHRC til at videreføre debatten om ret til privatliv og i denne henseende at udnævne en særlig FN-observatør om retten til privatlivets fred, navnlig hvad angår digital kommunikation;

Sociale og økonomiske rettigheder

25.    bemærker, at FN's udviklingsdagsorden for tiden efter 2015 har som mål at udrydde fattigdom pr. 2030 i form af en holistisk adgang til økonomiske, sociale og miljømæssige spørgsmål; bifalder FN's generalsekretærs synteserapport forud for FN's særlige topmøde om udviklingsdagsordenen efter 2015; tilslutter sig FN's generalsekretærs opfordring til en tilgang med udgangspunkt i menneskers behov og rettigheder i den hensigt at udrydde fattigdom;

26.    anser det for vigtigt at imødegå de voksende og ekstreme uligheder med henblik på at bekæmpe fattigdom generelt og fremme sociale og økonomiske rettigheder ved at lette adgangen til føde, vand, uddannelse, sundhed og navnlig tilstrækkelig boligmasse; fremhæver i denne forbindelse det stigende problem med land grabbing, som der må tages hånd om;

27.    er af den mening, at korruption, skattefusk, lemfældig forvaltning af offentlige goder og manglende ansvarsplacering bidrager til overtrædelsen af borgernes rettigheder, idet de afleder midler fra investeringer i hårdt tiltrængte offentlige tjenesteydelser såsom uddannelse, grundlæggende sundhedsydelser og anden social infrastruktur og dermed fastholder befolkningerne i fattigdom; minder om, at regeringerne i henhold til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder er forpligtet til at respektere deres borgeres rettigheder ved at stille tilstrækkeligt med midler til rådighed; understreger i denne forbindelse, at opmærksomheden især skal rettes mod beskyttelsen af menneskerettighedsforkæmpere, der arbejder for at fremme økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder;

28.    gentager sin opfordring til EU og medlemsstaterne om at støtte oprettelsen af en post som særlig FN-rapportør om økonomisk kriminalitet, korruption og menneskerettigheder;

Erhvervslivet og menneskerettighederne

29.    støtter kraftigt en effektiv og omfattende udbredelse og gennemførelse af FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder i og uden for EU, og understreger behovet for at træffe alle nødvendige politiske og lovgivningsmæssige foranstaltninger til at afhjælpe mangler i en effektiv gennemførelse af FN’s vejledende principper, herunder med hensyn til adgang til domstolene; opfordrer samtlige interessenter til at spille en aktiv rolle i det 11. møde i FN-arbejdsgruppen om menneskerettigheder og transnationale selskaber og andre erhvervsvirksomheder og til at støtte bestræbelserne på at bringe deres politik på linje med OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne; gentager sin anmodning til Kommissionen om inden udgangen af 2015 at aflægge rapport om EU-medlemsstaternes gennemførelse af FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne;

30.    anmoder Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om at tilskynde EU-delegationerne i hele verden til at gå i dialog med EU-virksomhederne om at fremme respekten for menneskerettighederne og sikre, at "erhvervslivet og menneskerettighederne" tages med blandt de centrale temaer i de lokale indkaldelser af forslag under det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR); opfordrer EU og dets medlemsstater til at engagere sig i den fremvoksende debat om et retligt bindende internationalt instrument for erhvervslivet og menneskerettighederne i FN-regi;

Kvinders rettigheder

31.    opfordrer EU til at tage aktiv del i den 59. møde i FN's Kommission for Kvinders Status og til at fortsætte kampen mod ethvert forsøg på at undergrave FN's Beijing handlingsplatform, der skal op til revision i forbindelse med 20-året for den fjerde verdenskvindekonference, bl.a. hvad angår adgang til uddannelse og sundhed som grundlæggende menneskerettighed og seksuelle og reproduktive rettigheder;

32.    bemærker med et kritisk øje, at der i mange lande, til trods for de opnåede fremskridt i indsatsen for lighed mellem kønnene og forbedring af kvinders stilling, stadig er kønsdiskriminerende love i kraft, navnlig på området familie- og ejendomsret; bemærker, at kvinder stadig er stærkt underrepræsenteret i beslutningstagende stillinger og at vold mod kvinder er vidt udbredt, mens adgang til domstolene fortsat er begrænset til trods for det antal kvinder, som hver dag dør som følge af vold i hjemmet; udtrykker alvorlig bekymring over, at der i flere lande forekommer tilbageslag, navnlig hvad angår seksuelle og reproduktive rettigheder;

33.    fordømmer på det kraftigste anvendelsen af seksuel vold mod kvinder som en krigstaktik, herunder forbrydelser som massevoldtægt, seksuelt slaveri, tvungen prostitution, kønsspecifikke forfølgelser, herunder kønslemlæstelse af kvinder og piger, menneskesmugling, tidlige og tvungne ægteskaber, æresdrab og alle andre former for seksuel vold, herunder i form af krigstaktik; opfordrer på ny EU og alle medlemsstater til at underskrive og ratificere Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet;

34.    minder om EU's forpligtelse til at integrere menneskerettigheds- og kønsaspekter i missioner inden for den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds skelsættende resolution 1325 og 1820 om kvinder, fred og sikkerhed; gentager i denne sammenhæng sin opfordring til EU og medlemsstaterne om i forbindelse med processen med at opbygge holdbar forsoning at støtte systematisk deltagelse af kvinder som et afgørende element i fredsprocesser og om at erkende behovet for at integrere kønsperspektiver i konfliktforebyggelse, fredsbevarende operationer, humanitær bistand og postkonfliktgenopbygning samt demokratiske overgangsprocesser;

Børns rettigheder

35.    udtrykker bekymring over, at der til trods for de fremskridt, der fulgte på vedtagelsen af konventionen om barnets rettigheder i 1989, er mindst 58 millioner børn, især piger, børn fra fattige familier, handicappede og børn i konfliktområder, der ikke går i skole, og at mange børn lider af let-helbredelige sygdomme, mens andre udnyttes til børnearbejde;

36.    opfordrer alle stater til at forpligte sig til at eliminere de værste former for børnearbejde som defineret i art. 3 i ILO-konvention nr. 182, der omfatter børneslaveri, børnehandel, prostitution og farligt arbejde der bringer børns fysiske og psykiske sundhed i fare;

37.    minder om, at en af de primære forpligtelser, der påhviler statsmagten, er at give alle børn en uddannelse ved at højne mulighederne, etablere de fornødne institutioner og tage hånd om de strukturelle årsager til de primære hindringer for grundskolegang, herunder skolefrafald, som fortsat er en betydelig hindring for grundskolegang;

38.    opfordrer til tilstrækkelig EU-finansiering til demobilisering og reintegrationsprogrammer for børn, der har været involveret i væbnede konflikter og for eks-børnesoldater; minder om sin fulde tilslutning til kampagnen "Children, not Soldiers", som det blev udtrykt på mødet om samme emne i Underudvalget om Menneskerettigheder den 3. december 2014; bifalder den årsberetning, som FN's særlige rapportør for børn i væbnede konflikter og FN's særlige repræsentant vedrørende vold mod børn har fremlagt, sammen med rapporten fra den særlige rapportør om handel med børn, børneprostitution og børnepornografi;

LGBTI-personers rettigheder

39.    udtrykker bekymring over den seneste stigning i antallet af diskriminerende love og praksisser samt voldshandlinger mod personer på baggrund af deres seksuelle orientering og kønsidentitet; opfordrer til nøje tilsyn med situationen for homo-, trans- og interseksuelle personer (LGBTI), ikke mindst i Nigeria og Gambia, hvor der for nylig er blevet vedtaget LGTBI-diskriminerende love, der truer seksuelle mindretal på livet; udtrykker dyb bekymring over de såkaldte "anti-propaganda-love", der begrænser ytrings- og forsamlingsfriheden, som findes i Rusland og Litauen og i øjeblikket er til behandling i det kirgisiske parlament; bifalder UNHRC-resolutionen om bekæmpelse af vold og diskrimination baseret på seksuel orientering og kønsidentitet, vedtaget den 26. september 2014; finder UNHRC's vedtagelse af sin resolution om beskyttelse af familien af 26. juni 2014 beklagelig, da den potentielt set undergraver princippet om universelle og udelelige menneskerettigheder; bekræfter sin støtte til FN’s højkommissær for menneskerettigheder fortsatte arbejde til at fremme og sikre, at LGBTI-personer nyder godt af alle menneskerettigheder, navnlig gennem udtalelser og rapporter; tilskynder UNHCHR til fortsat at bekæmpe diskriminerende lovgivning og praksis;

Klimaforandringer og menneskerettigheder

40.    understreger, at indvirkningerne af klimforandringerne på udsatte grupper og individer er høj, navnlig i lavindkomstlande og kyst- og lavtliggende østater, der savner de økonomiske ressourcer til at tilpasse sig gennemgribende miljøforandringer;

41.    bifalder UNHRC's erkendelse af, at miljøforandringer har en skadelig indvirkning på befolkningernes udkomme og udgør hindringer for virkeliggørelse af grundlæggende, internationale anerkendte menneskerettigheder; opfordrer indtrængende de deltagende stater til at vedtage øjeblikkelige og ambitiøse migrations- og tilpasningsforanstaltninger på den kommende konference om klimaændringer i 2015 i Paris;

42.    anmoder Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om at deltage aktivt i debatten om begrebet "klimaflygtning", herunder den mulige retlige definition heraf i folkeretten eller i en eventuel retligt bindende international aftale;

Kampen mod straffrihed og Den Internationale Straffedomstol (ICC)

43.    gentager sin fulde støtte til det arbejde, Den Internationale Straffedomstol (ICC) udfører for at bekæmpe straffriheden for gerningsmændene bag de mest alvorlige forbrydelser, der berører verdenssamfundet, og for at sikre, at retfærdigheden sker fyldest for ofrene for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab; er fortsat vagtsom over for ethvert forsøg på at undergrave dens legitimitet og uafhængighed; opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til at samarbejde med ICC og give den kraftig diplomatisk, politik og finansiel støtte, herunder i FN-sammenhæng; opfordrer EU, medlemsstaterne og EU's særlige repræsentanter til aktivt at fremme ICC, fuldbyrdelsen af dens afgørelser og bekæmpelsen af straffrihed for forbrydelser, der er omfattet af Romstatutten;

Oprindelige folk

44.    opfordrer EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte revisionen af mandatet til ekspertmekanismen vedrørende oprindelige folks rettigheder i tråd med slutdokumentet fra verdenskonferencen om oprindelige folk (FN's Generalforsamlings resolution 69/2) med henblik på at føre tilsyn med, evaluere og forbedre implementeringen af FN's erklæring om oprindelige folks rettigheder; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at anmode om, at alle mandatarer under de særlige procedurer er særligt opmærksomme på spørgsmål vedrørende kvinder og piger tilhørende oprindelige folk, og at de systematisk aflægger rapport herom til UNHRC; opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til aktivt at støtte udviklingen af en systemdækkende handlingsplan for oprindelige folk som anmodet om af FN's Generalforsamling i dens resolution af september 2014, navnlig hvad angår organiseringen af regelmæssig høring af oprindelige folk som led i denne proces;

Internationale kulturelle og sportslige begivenheder og menneskerettigheder

45.    fordømmer autoritære staters stigende praksis med at være vært for kæmpe sportslige eller kulturelle begivenheder for at øge deres internationale legitimitet, samtidig med at de fastlægger yderligere begrænsninger for indenlandske kritikere; opfordrer EU og dets medlemsstater til aktivt at rejse dette spørgsmål, herunder på UNHRC-niveau og gå i dialog med nationale idrætssammenslutninger, erhvervslivsaktører og civilsamfundsorganisationer om de praktiske sider af disses deltagelse i sådanne arrangementer, herunder med hensyn til de første Europæiske Lege i Baku i 2015 og VM i fodbold i Rusland i 2018;

Droner

46.    gentager sin opfordring til, at EU fastlæger sin fælles holdning til brugen af væbnede droner, idet overholdelsen af menneskerettigheder og den humanitær folkeret gives højeste prioritet, og tager hånd om spørgsmål såsom de retlige rammer, proportionalitet, ansvarsplacering, beskyttelse af civile og gennemsigtighed; opfordrer indtrængende og igen EU til at forbyde udvikling, fremstilling og anvendelse af fuldautomatiske våben, som gør det muligt at udføre angreb uden menneskelig indblanding; opfordrer EU til at støtte indsatsen på regionalt og internationalt plan for at modsætte sig og forbyde praksis med udenretslige og målrettede drab; fastholder, at menneskerettigheder skal indgå i alle dialoger om terrorbekæmpelse med tredjelande;

EU's integrering af menneskerettighederne

47.    opfordrer EU til at fremme menneskerettighedernes universalitet og udelelighed, herunder de borgerlige og politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, i overensstemmelse med Lissabontraktatens artikel 21 og de almindelige bestemmelser for Unionens optræden udadtil, fastsat i traktaten om Den Europæiske Union;

48.    opfordrer EU, medlemsstaterne, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at integrere menneskerettighederne i alle deres udenrigspolitiske områder med tredjelande; understreger også, at EU's menneskerettighedspolitik skal kunne sikre, at de interne og eksterne politikker er sammenhængende, i tråd med EU's traktatfastsatte forpligtelse og for at undgå dobbeltmoralsk optræden for så vidt angår respekten for menneskerettighederne;

49.    opfordrer EU til at vedtage en rettighedsbaseret tilgang og til at integrere respekten for menneskerettigheder i handel, investeringer og udviklingssamarbejde samt i den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik;

 

EU-prioriteter om landespecifikke spørgsmål

Ukraine

50.    udtrykker dyb bekymring over den yderligere eskalering af volden og den væbnede konflikt i de sydøstlige udbryderregioner; fordømmer de omfattende menneskerettighedsovertrædelser, som er blevet begået af alle parter i konflikten, og støtter til fulde FN-missionen til menneskerettighedsovervågning og OSCE's særlige overvågningsmission i Ukraine; er fortsat bekymret over den forskelsbehandling og de udbredte menneskerettighedskrænkelser, som lokalbefolkningen i Krim, navnlig krimtatarerne, udsættes for; opfordrer EU-medlemsstaterne til at støtte alle mulige bestræbelser på FN-plan til bekæmpelse af straffrihed og gennemførelse af uvildige undersøgelser af de voldelige begivenheder og menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med demonstrationerne på Maidanpladsen, annektering af Krim og den væbnede konflikt i de sydøstlige regioner;

Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea)

51.    bifalder den planlagte forlængelse af mandatet til den særlige rapportør vedrørende menneskerettighedssituationen i Nordkorea; bifalder ligeledes FN's generalsekretærs resolution, der tilskynder FN's Sikkerhedsråd til at træffe hensigtsmæssige skridt til at sikre ansvarsplacering, herunder ved at overveje at forelægge situationen i Nordkorea for ICC; opfordrer Menneskerettighedsrådet til at gentage sin opfordring til ansvarlighed, herunder i forhold til de ansvarlige for forbrydelser mod menneskeheden i henhold til politikker, der er fastsat på højeste statsniveau; bifalder oprettelsen af en feltbaseret struktur i Republikken Korea til at styrke overvågningen af situationen og dokumentation af bevismateriale med henblik på at sikre ansvarlighed og opfordrer alle stater til at samarbejde med denne struktur; opfordrer Menneskerettighedsrådet til at øge opmærksomheden på situationen i Nordkorea ved at indkalde et formelt panel, der kan lade ofre for rettighedskrænkelser komme til orde i forbindelse med en kommende samling i Menneskerettighedsrådet;

Iran

52.    bifalder UNHRC's resolution fra marts 2014 om menneskerettighedssituationen i Den Islamiske Republik Iran og forlængelsen af den særlige rapportørs mandat og opfordrer Iran til at give FN's særlige rapportør adgang til landet som en afgørende indikator for dets vilje til at tage skridt i retning af at indlede en dialog på menneskerettighedsområdet; gentager sin fordømmelse af dødsstraf i Iran og det høje antal henrettelser; støtter den fælles erklæring af august 2014 fra mandatindehaverne for FN's særlige procedurer, der fordømmer bølgen af anholdelser og domfældelse af civilsamfundets aktører i Iran; opfordrer EU og UNHRC til fortsat at overvåge menneskerettighedssituationen nøje og sørge for, at menneskerettighederne bliver ved med at være en central prioritet i alle forbindelser med den iranske regering;

Burma/Myanmar

53.    støtter FN's særlige rapportørs rapport til den 69. samling af FN's Generalforsamling om menneskerettighedssituationen i Myanmar, der anderkender de hidtil opnåede fremskridt og samtidig indkredser de områder, der fortsat giver grund til stor bekymring; opfordrer regeringen til at integrere menneskerettigheder i landets institutionelle og retlige rammer og i samtlige politikområder samt til at respektere ytrings- og forsamlingsfriheden, således at mennesker frit kan give deres mening om regeringens politik til kende uden frygt, trusler eller chikane; opfordrer Menneskerettighedsrådet til at forny mandatet for den særlige rapportør under punkt 4, til at opfordre regeringen i Myanmar til at integrere menneskerettighederne i landets institutionelle og juridiske områder samt alle politiske områder og respektere ytrings- og forsamlingsfriheden, således at befolkningen frit kan udtrykke deres synspunkter om regeringens politik uden frygt, trusler eller chikane, til at gentage sin alvorlige bekymring over situationen for Rohingya-mindretallet i delstaten Rakhine og opfordre til udførlige, gennemskuelige og uafhængige undersøgelser af alle forlydender om menneskerettighedskrænkelser og overgreb mod Rohingya-mindretallet samt til at fremskynde processen med at åbne et landekontor under OHCHR med mandat til fuld overvågning og rapportering;

Hviderusland

54.    udtrykker dyb bekymring over de fortsatte menneskerettighedsovertrædelser i Hviderusland; fordømmer de tre dødsdomme, der blev eksekveret i 2014, chikanen mod menneskerettighedsforkæmpere, forfølgelsen af uafhængige journalister, censuren af alle internetbaserede kommunikationsformer og den restriktive lovgivning mod NGO'er; opfordrer til fornyelse af FN's særlige rapportørs mandat på det 29. møde i UNHCR og opfordrer den hviderussiske regering til at give uindskrænket adgang til de særlige proceduremandatarer, inklusive den særlige rapportør;

Bahrain

55.    udtrykker sin fortsatte bekymring over den samfundspolitiske strid i Bahrain og situationen for menneskerettighedsforkæmpere og politiske oppositionsaktivister i landet; opfordrer alle interessenterne i Bahrain til at indlede konstruktive og inklusive forhandlinger med det formål at skabe reel forsoning og respekt for menneskerettighederne for alle bahrainske samfundsgrupper; opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs frigivelse af alle samvittighedsfanger, journalister, menneskerettighedsforkæmpere og fredelige demonstranter, og udtrykker sin støtte til den fælles erklæring af 4. februar 2015 fra de særlige proceduremandatarer vedrørende anholdelsen af højtstående oppositionspolitikere og opløsningen af de efterfølgende protestdemonstrationer; opfordrer EU-medlemsstaterne og andre medlemmer af Menneskerettighedsrådet til fortsat at holde nøje øje med menneskerettighedssituationen i Bahrain og at fokusere på implementeringen af de tilsagn, som Bahrain afgav under processen for den regelmæssige gennemgang og henstillingerne fra Bahrains Uafhængige Undersøgelseskommissionen, som kongen af Bahrain har hilst velkommen;

Egypten

56.    bifalder forløbet af den universelle regelmæssige gennemgang for Egypten i november 2014 og ser frem til vedtagelsen heraf på den kommende samling i UNHRC; opfordrer indtrængende Egypten til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade alle aktivister og menneskerettighedsforkæmpere såvel som alle, der er blevet tilbageholdt for fredeligt at have udøvet deres ytrings- forsamlings- eller foreningsfrihed; forlanger også, at den egyptiske regering vedtager lovgivning, der er i overensstemmelse med de internationale normer og står vagt om foreningsfriheden, som er indskrevet i den egyptiske forfatning, herunder retten til at modtage og anvende finansieringsmidler, og til at ophæve demonstrationsloven af november 2013 og indføre ny lovgivning, der vil garantere forsamlingsfriheden; opfordrer indtrængende den egyptiske regering til at åbne en retslig undersøgelse af, hvem der var ansvarlig for at beordre og udføre de udenretlige drab under de overvejende fredelige demonstrationer, der fandt sted efter den 3. juli 2013, herunder demonstrationsopløsningerne den 14. august 2013 på Raba'a-pladsen og Nahda-pladsen, hvor mindst 1.000 demonstranter blev dræbt;

Mali

57.    bifalder det arbejde, der er blevet udført af FN's uafhængige ekspert vedrørende menneskerettighedssituationen i Mali, og opfordrer UNHRC til at forlænge dennes mandat; bifalder de fremskridt, som den maliske regering har gjort for at genetablere retsvæsenet i nogle dele af landet og dens undersøgelser af torturen og drabene på 21 elitesoldater i 2012 såvel som oprettelsen af en sandheds-, rets- og forsoningskommission; er fortsat bekymret over den forværrede sikkerhedssituation og den fortsatte rekruttering af børnesoldater, og opfordrer den maliske regering til at undersøge og retsforfølge de ansvarlige fra alle de krigsførende faktioner for krigsforbrydelser begået under den væbnede konflikt 2012–2013 og til at sikre, at enhver fremtidig fredsaftale indbefatter ansvarsplacering, en styrkelse af sandhedskommissionen og sortering af sikkerhedsstyrkernes mandskab;

Sydsudan

58.    opfordrer Den Afrikanske Union til at offentliggøre rapporten fra sin undersøgelseskommission vedrørende menneskerettighedskrænkelser og overgreb begået af alle parterne i Sydsudan som et skridt i bestræbelserne på at lade retfærdigheden ske fyldest i forbindelse med de menneskerettighedskrænkelser, der er blevet begået, siden konflikten brød ud; opfordrer indtrængende Menneskerettighedsrådet til at vedtage en resolution, der understreger, at retfærdig og troværdig efterforskning og retsforfølgelse af forbrydelser i henhold til folkeretten er afgørende for Sydsudan for at bryde en ond cirkel af brutalitet, der næres af straffrihed, og opfordrer i denne forbindelse til, at man overvejer at etablere en hybrid retlig mekanisme og opfordrer endvidere indtrængende Sydsudan til at tiltræde Romstatutten og fastlægge et mandat for den særlige rapportør for Sydsudan med henblik på at bidrage til at fremme retfærdig og troværdig retsforfølgelse og bredere ansvarlighedsforanstaltninger med støtte fra det internationale samfund;

Sri Lanka

59.    tager de tilsagn til efterretning, som den nyvalgte srilankanske regering har givet og opfordrer den til at tage konkrete skridt henimod ansvarsplacering mellem nu og UNHRC-samlingen i september 2015 med henblik på at leve op til sine løfter om at forbedre menneskerettighedssituationen i landet og for at forhindre tilbagegang, herunder seriøs efterforskning og retsforfølgelse såvel som andre skridt til at tage hånd om de mere generelt rådende problemer med straffrihed og menneskerettighedskrænkelser og til i fuldt omfang at samarbejde med UNHCHR-kontoret og deltage i dennes internationale undersøgelse angående Sri Lanka;

*

*         *

60.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's Sikkerhedsråd, FN's generalsekretær, formanden for FN's 69. Generalforsamling, formanden for FN's Menneskerettighedsråd og FN's højkommissær for menneskerettigheder.