Förslag till resolution - B8-0234/2015Förslag till resolution
B8-0234/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om EU:s prioriteringar inför FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2015

4.3.2015 - (2015/2572(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Alessia Maria Mosca för S&D-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0228/2015

Förfarande : 2015/2572(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0234/2015
Ingivna texter :
B8-0234/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0234/2015

Europaparlamentets resolution om EU:s prioriteringar inför FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2015

(2015/2572(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och FN:s människorättskonventioner och deras fakultativa protokoll, inbegripet konventionen om barnets rättigheter och konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,

–       med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 60/251 om inrättandet av ett råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet),

–       med beaktande av den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, den europeiska sociala stadgan och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna,

–       med beaktande av EU:s strategiska ram och handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati, som antogs den 25 juni 2012,

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om FN:s råd för mänskliga rättigheter,

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive dess brådskande resolutioner om sådana frågor,

–       med beaktande av sin resolution av den ... om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och Europeiska unionens politik på området[1],

–       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 9 februari 2015 om EU:s prioriteringar inom FN:s olika forum för de mänskliga rättigheterna,

–       med beaktande av artiklarna 2, 3.5, 18, 21, 27 och 47 i fördraget om Europeiska unionen,

–       med beaktande av det förestående 28:e mötet i MR-rådet, som kommer att äga rum den 2–27 mars 2015,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Respekt för samt främjande och försvar av de mänskliga rättigheternas universalitet är en del av EU:s etiska och rättsliga regelverk och en av hörnstenarna i den europeiska enheten och integriteten.

B.     De mänskliga rättigheterna tillkommer alla människor, oavsett nationalitet, ras, kön, etniskt ursprung, religion eller varje annan status, och respekten för dem finns inskriven i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt i senare tillkomna konventioner, förklaringar och resolutioner om de mänskliga rättigheterna.

C.     Alla mänskliga rättigheter, antingen de är medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala eller kulturella är odelbara samt står i samband med och är beroende av varandra. Berövas man vilken som helst av dessa rättigheter får detta direkt negativa konsekvenser för alla övriga rättigheter.

D.     Om mänskliga rättigheter inte respekteras och det inte förekommer någon legitim demokratisk delaktighet blir följden instabilitet, sönderfallande stater, humanitära kriser och väpnade konflikter.

E.     I sina förbindelser med tredjeländer styrs unionens handlande av artikel 21 i Lissabonfördraget, där de mänskliga rättigheternas och grundläggande friheternas universalitet och odelbarhet på nytt bekräftas och det påbjuds respekt för människors värde, principerna om jämlikhet och solidaritet samt respekt för principerna i Förenta nationernas stadga och i folkrätten.

F.     Alla stater är skyldiga att respektera sina respektive invånares grundläggande rättigheter och att vidta konkreta åtgärder för att underlätta respekten för dessa rättigheter på nationell nivå samt att samarbeta på internationell nivå för att hinder mot de mänskliga rättigheternas förverkligande ska undanröjas inom alla områden.

G.     MR-rådets ordinarie sessioner, tillsammans med att det utses särskilda rapportörer och att det finns dels en mekanism för allmän återkommande utvärdering, dels särskilda förfaranden för situationen i vissa länder och för temainriktade frågor, bidrar till att de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen främjas och respekteras.

H.     Beklagligt nog finns det bland MR-rådets medlemmar i dag somliga som erkänt hör till dem som begår de grövsta kränkningarna mot de mänskliga rättigheterna och har namn om sig för att inte ha velat vare sig samarbeta med FN:s särskilda förfaranden eller uppfylla sina rapporteringskrav gentemot FN:s konventionsorgan för mänskliga rättigheter.

FN:s råd för mänskliga rättigheter

1.      Europaparlamentet välkomnar EU:s prioriteringar för MR-rådets kommande 28:e ordinarie session, i den form de fastställts i rådets slutsatser av den 9 februari 2015.

2.      Europaparlamentet välkomnar att ambassadör Joachim Rücker utsetts till MR-rådets ordförande för 2015.

3.      Europaparlamentet lyckönskar Zeid Ra’ad al-Hussein till att han utsetts till FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och upprepar sitt starkaste stöd för hans insatser och hans uppdrag.

4.      Europaparlamentet välkomnar att Federica Mogherini, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, kommer att närvara vid MR-rådets högnivåsession, eftersom detta innebär att rätt signal ges om att det multilaterala systemet för mänskliga rättigheter verkligen ligger EU varmt om hjärtat.

5.      Europaparlamentet välkomnar den årliga rapporten till FN:s generalförsamling från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, vilken omfattar perioden från december 2013 till november 2014, och uttrycker sitt fulla stöd för högkommissarieämbetets oberoende och integritet. Parlamentet betonar att man måste värna om detta oberoende för att högkommissarien ska kunna fortsätta utföra sitt uppdrag på ett effektivt och opartiskt sätt, samt upprepar att tillräckliga medel måste ställas till högkommissariens förfogande.

6.      Europaparlamentet påminner om sitt och DROI-utskottets (underutskottet för mänskliga rättigheter) åtagande att stödja ett starkt multilateralt människorättssystem under FN:s överinseende, inbegripet generalförsamlingens tredje utskott, MR-rådet, kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och det arbete som bedrivs av närbesläktade specialiserade FN-organ som ILO och via FN:s särskilda förfaranden.

7.      Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att, framför allt genom EU:s delegationer i New York och Genève, med hjälp av meningsfulla samråd i rätt tid öka EU:s samstämmighet och ge ett enhetligt budskap.Parlamentet bekräftar på nytt att det är mycket viktigt att det arbete som bedrivs i New York och Genève inom ramen för FN:s generalförsamling, generalförsamlingens tredje utskott och MR-rådet integreras i de berörda delarna av EU:s interna och externa verksamhet så att man uppnår följdriktighet.

8.      Europaparlamentet anser att MR-rådets trovärdighet undergrävs av att ett antal medlemmar av rådet, bland dem Algeriet, Kina, Kuba, Etiopien, Saudiarabien, Ryssland, Förenade Arabemiraten, Gabon, Kazakhstan, Qatar och Vietnam, hela tiden trakasserar människorättsförsvarare och personer inom oppositionen och berövar dem deras frihet. Parlamentet upprepar sin ståndpunkt att MR-rådets medlemmar bör väljas bland stater som upprätthåller respekten för mänskliga rättigheter, rättsstat och demokrati och som gått med på att ge stående inbjudningar till alla särskilda förfaranden, och uppmanar med kraft medlemsstaterna att arbeta för och anta resultatkriterier inom området mänskliga rättigheter, vilka bör gälla för att en stat ska kunna väljas till medlem av MR-rådet. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att uppmuntra till att valet av MR-rådets medlemmar ska ske med öppenhet, insyn och konkurrens mellan olika kandidater.

9.      Europaparlamentet upprepar sitt stöd till mekanismen för allmän återkommande utvärdering samt sin uppskattning för det värdefulla arbete som görs inom denna mekanism, och uppmanar medlemmarna att aktivt förbereda sina allmänna återkommande utvärderingar genom att låta det civila samhället medverka, delta i den interaktiva dialogen under utvärderingssessionerna och i diskussionerna om antagande av utvärderingsresultaten, samt genom att genomföra rekommendationerna från utvärderingarna och vidta konkreta åtgärder för att deras skyldigheter på de mänskliga rättigheternas område fortsatt och bättre ska omsättas i praktiken.

10.    Europaparlamentet fortsätter att motsätta sig ”blockröstning” inom MR-rådet. Parlamentet uppmanar med kraft MR-rådets medlemsstater till fortsatt öppenhet vid sina omröstningar.

11.    Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna till fortsatt uppföljning av rekommendationerna från de allmänna återkommande utvärderingarna i EU:s alla politiska dialoger med de berörda länderna för att söka efter sätt att stödja länderna i deras genomförande av rekommendationerna.

12.    Europaparlamentet upprepar sitt stöd för de särskilda förfarandena och för uppdragsinnehavarnas oberoende ställning, som gör det möjligt för dem att utföra sitt uppdrag på ett fullkomligt opartiskt sätt. Parlamentet uppmanar alla stater till samarbete med dessa förfaranden.

13.    Europaparlamentet anser det viktigt att det sänds ut parlamentariska delegationer till MR-rådets sessioner och till andra relevanta sessioner i FN:s generalförsamling.

14.    Europaparlamentet beklagar att utrymmet för samverkan mellan det civila samhället och MR-rådet krymper och att icke-statliga organisationer erbjuds färre möjligheter att tala vid dessa sessioner. Parlamentet uppmanar med kraft EU och MR-rådet att se till att det civila samhället i största möjliga utsträckning tillåts medverka vid MR-rådets 28:e session och i processen för de allmänna återkommande utvärderingarna och andra människorättsmekanismer i FN, utan rädsla för repressalier efter återvändandet till hemlandet.

Medborgerliga och politiska rättigheter

15.    Europaparlamentet bekräftar än en gång att yttrandefriheten, som bildar hörnstenen i varje fritt och demokratiskt samhälle, är en grundläggande rättighet för varje människa. Parlamentet fördömer skarpt mordet på 12 människor i Frankrike i januari 2015, bland annat skämttecknare vid tidningen Charlie Hebdo och fyra människor i en judisk supermarket, tillsammans med att en filmregissör och en vakt vid en synagoga mördats i Köpenhamn av terrorister som riktade in sig på yttrande- och religionsfriheten.

16.    Europaparlamentet fördömer att religionen missbrukas av extremistiska och jihadistiska grupper, oavsett i vilka länder detta sker, och framför allt i Syrien, Irak, Libyen, Myanmar, Nigeria och Centralfrika, varvid angrepp görs med skjutvapen och bomber, självmordsbombningar, människorov och andra våldsdåd som skapar skräck bland invånarna. Parlamentet anser att kampen mot terrorism kräver åtgärder mot dess grundläggande orsaker, bland annat social utslagning, politisk marginalisering och bristande jämlikhet. Parlamentet vill att det ska göras mer för att skydda religiösa minoriteters rättigheter och uppmanar med kraft till att rättsstaten och de mänskliga rättigheterna ska upprätthållas i all verksamhet mot terrorism.

17.    Europaparlamentet uttrycker sin oro över alla inskränkningar av mötes- och föreningsfriheten, bland annat i form av förbud mot organisationer inom det civila samhället, aggressivt anlitande av strafflagstiftningen mot förtal och andra frihetsinskränkande lagar, överdrivna krav på registrering och anmälan, samt bestämmelser om överdrivet snäva bestämmelser om utländsk finansiering. Parlamentet bekräftar än en gång att föreningsfriheten och friheten att hålla fredliga sammankomster bildar grundläggande inslag i de mänskliga rättigheterna.

18.    Europaparlamentet uppmanar alla regeringar att främja och stödja såväl organisationer inom det civila samhället som människorättsförsvarare och låta dem verka utan fruktan, förtryck och skrämseltaktik, att samarbeta med MR-rådet inom mekanismen för allmänna återkommande utvärderingar och att se till att länder som tillgripit repressalier mot människorättsaktivister ställs till svars, framför allt om repressalierna lett till döden, vilket blev fallet i mars 2014 för människorättsaktivisten Cao Shunli i Kina i samband med att hon hade försökt gå ombord på ett flygplan för att närvara vid MR-rådet i Genève i september 2013.

19.    Europaparlamentet fördömer än en gång tillämpningen av dödsstraffet och ger sitt starka stöd till att det införs ett moratorium som ett steg på väg mot dess avskaffande.

20.    Europaparlamentet upprepar att tortyr och andra former av misshandel måste bekämpas och att det är viktigt att EU gått in, både för att prioritera denna fråga, även med avseende på barn, och för att underlätta det arbete som utförs av FN:s särskilda rapportör om tortyr. Parlamentet uppmanar med kraft Europeiska utrikestjänsten, kommissionen och EU-medlemsstaterna att visa att de gemensamt förbundit sig att utrota tortyr och att stödja offren, framför allt genom att fortsätta eller i tillämpliga fall börja bidra till FN:s frivilliga fond för tortyroffer samt till den särskilda fond som inrättats genom det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr.

21.    Europaparlamentet uttrycker sin oro över att det fortfarande ofta händer att migranter, bland dem asylsökande och flyktingar, diskrimineras samt att deras rättigheter kränks. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att stödja det arbete som utförs av FN:s särskilda rapportör för migranters mänskliga rättigheter och genomföra hans rekommendationer, och uppmanar regeringarna att respektera migranternas mänskliga rättigheter och människovärde, att upphöra med godtyckliga gripanden och förvarstaganden och, för att inte irreguljära migranter i övermåttan hög grad ska tas i förvar, se över förvarsperioderna vid behov och använda alternativ till förvar. Parlamentet uppmanar regeringarna att under alla omständigheter respektera principen om non-refoulement och oinskränkt fullgöra sina folkrättsliga skyldigheter i fråga om utvisning av migranter. Parlamentet uppmanar de stater som inte redan gjort det att införa system och förfaranden för att alla deras program och institutioner oinskränkt ska fullgöra sina folkrättsliga skyldigheter inom området migration.

22.    Europaparlamentet stöder MR-rådets särskilda rapportörs senaste rapport och slutsatser om nutidens former av rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och därtill hörande intolerans. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att i sin inrikespolitik genomföra den särskilda rapportörens rekommendationer för att genom lämpliga lagstiftningsåtgärder motverka att spridning av och uppvigling till hat med rasistiska, etniska och främlingsfientliga inslag via internet och nätverk för sociala medier, varvid samtidigt andra grundläggande rättigheter, såsom yttrande- och åsiktsfriheten, fullständigt bör respekteras.

23.    Europaparlamentet erkänner att den snabba utvecklingen av informations- och kommunikationstekniker har förändrat omständigheterna för utövande av yttrandefriheten runtom i världen, och att denna utveckling medfört både avsevärda fördelar och allvarliga problem. Parlamentet välkomnar på tal om detta att rådet i maj 2014 antog EU:s riktlinjer för yttrandefrihet både online och offline, och fördömer alla begränsningar av digital kommunikation, även dem som inriktar sig på aktörer från det civila samhället. Parlamentet upprepar behovet av att journalisters och bloggares rättigheter ägnas särskild uppmärksamhet.

24.    Europaparlamentet uppmanar MR-rådet att fortsätta debatten om rätten till integritet och i detta syfte utse en särskild FN-rapportör om rätten till integritet, särskilt i samband med digitala kommunikationer.

Sociala och ekonomiska rättigheter

25.    Europaparlamentet noterar för kännedom att FN:s utvecklingsagenda för millenniemålen för tiden efter 2015 har som mål att få slut på fattigdomen senast 2030 genom ett helhetsgrepp på ekonomiska, sociala och miljörelaterade frågor. Parlamentet välkomnar FN:s generalsekreterares sammanfattande rapport inför FN:s speciella toppmöte om agendan för hållbara utvecklingsmål för tiden efter 2015. Parlamentet understöder FN:s generalsekreterares upprop om ett tillvägagångssätt med tyngdpunkten förlagd till människors rättigheter och behov för att man ska få slut på fattigdomen.

26.    Europaparlamentet anser att den växande och extrema ojämlikheten måste åtgärdas för att man ska kunna bekämpa fattigdomen överlag och verka för sociala och ekonomiska rättigheter genom att underlätta tillgången till framför allt livsmedel, vatten, utbildning, hälso- och sjukvård och adekvata bostäder. Parlamentet framhåller på tal om detta det ökande problemet med markrofferi, som måste åtgärdas.

27.    Europaparlamentet anser att korruption, skatteflykt, vanskötsel av allmän egendom och brist på ansvarsskyldighet bidrar till att medborgarnas rättigheter kränks, eftersom det leder till att resurser undanhålls från investeringar i akut behövliga offentliga tjänster såsom utbildning, grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster och annan social infrastruktur, så att invånarnas fattigdom blir beständig. Parlamentet erinrar om att den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ålägger regeringarna att respektera sina medborgares rättigheter genom att ställa tillräckligt med resurser till deras förfogande. Parlamentet betonar på tal om detta att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt skyddet av människorättsförsvarare som arbetar för att främja ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

28.    Europaparlamentet uppmanar på nytt EU och dess medlemsstater att främja inrättandet av en särskild FN-rapportör om ekonomisk brottslighet, korruption och mänskliga rättigheter.

Företag och mänskliga rättigheter

29.    Europaparlamentet stöder starkt att FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter effektivt och heltäckande sprids och genomförs både inom och utanför EU, och framhåller att man måste vidta alla nödvändiga åtgärder inom politik och lagstiftning för att åtgärda luckorna i det effektiva genomförandet av FN:s vägledande principer, också vad gäller tillgången till rättslig prövning. Parlamentet uppmanar alla berörda parter att vara aktiva vid den 11:e sessionen i FN:s arbetsgrupp för mänskliga rättigheter och transnationella företag och andra affärsföretag och att ge sitt stöd till insatserna för att samordna deras strategier med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och med FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att före slutet av 2015 rapportera om EU-medlemsstaternas genomförande av FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter.

30.    Europaparlamentet begär att kommissionen och Europeiska utrikestjänsten uppmanar EU:s delegationer runtom i världen att inleda dialoger med EU-företag för att främja respekten för de mänskliga rättigheterna samt att se till att ”företag och mänskliga rättigheter” inkluderas bland de ämnen som står i fokus i lokala förslagsinfordringar inom ramen för det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att delta i den framväxande debatten om ett juridiskt bindande internationellt instrument avseende företagande och mänskliga rättigheter inom ramen för FN-systemet.

Kvinnors rättigheter

31.    Europaparlamentet uppmanar EU att aktivt delta i FN:s kvinnokommissions 59:e session och att fortsätta motverka alla försök att undergräva FN:s Pekingplattform, som kommer att göras till föremål för översyn i samband med tjugoårsminnet av den fjärde kvinnokonferensen, bland annat i fråga om tillgång till utbildning samt hälso- och sjukvård som grundläggande mänskliga rättigheter och i fråga om sexuella och reproduktiva rättigheter.

32.    Europaparlamentet ställer sig kritiskt till att många länder har kvar lagar som innebär diskriminering, framför allt inom områdena familj och tillträde till egendom, trots alla framsteg som hittills gjort med att uppnå jämställdhet och egenmakt för kvinnor. Parlamentet påpekar att kvinnor fortfarande är enormt underrepresenterade på beslutsfattarposter och att våldet mot kvinnor fortfarande är utbrett, medan tillgången till rättslig prövning fortfarande är begränsad, trots det antal kvinnor som varje dag dör till följd av våld i hemmet. Parlamentet uttrycker sin allvarliga oro över att utvecklingen gått tillbaka i somliga länder, framför allt inom området sexuella och reproduktiva rättigheter.

33.    Europaparlamentet fördömer skarpt användningen av sexuellt våld mot kvinnor, vilket omfattar brott som massvåldtäkter, sexuellt slaveri, tvångsprostitution, könsrelaterad förföljelse, inklusive könsstympning av kvinnor, människohandel, barn- och tvångsäktenskap, hedersmord och alla andra former av sexuellt våld av samma allvarliga art, också när det används som taktik vid krigföring. Parlamentet uppmanar på nytt EU och samtliga dess medlemsstater att underteckna och ratificera Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet.

34.    Europaparlamentet påminner om att EU åtagit sig att integrera mänskliga rättigheter och könsrelaterade aspekter i GSFP-uppdragen i enlighet med FN:s säkerhetsråds banbrytande resolutioner nr 1325 och nr 1820 om kvinnor, fred och säkerhet. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang på nytt EU och dess medlemsstater att i arbetet med att skapa varaktig försoning stödja ett systematiskt deltagande från kvinnors sida som en absolut nödvändig del av fredsprocessen, och att erkänna vikten av att integrera jämställdhetsperspektivet i konfliktförebyggande åtgärder, fredsbevarande insatser, humanitärt bistånd och återuppbyggnad efter konflikter samt demokratiska övergångsprocesser.

Barns rättigheter

35.    Europaparlamentet uttrycker oro över att, trots att framsteg visserligen gjorts sedan konventionen om barnets rättigheter antogs 1989, minst 58 miljoner barn, framför allt flickor, barn från fattiga familjer, barn med funktionsnedsättningar och barn i konfliktområden, inte går i skola, samt över att många barn fortfarande lider av sjukdomar som lätt kan förebyggas, medan andra utför barnarbete.

36.    Europaparlamentet uppmanar alla stater att förbinda sig att avskaffa de värsta formerna av barnarbete, så som det definieras i artikel 3 i ILO-konvention nr 182, som omfattar barnslaveri, handel med barn, prostitution och farligt arbete som påverkar ett barns fysiska och psykiska hälsa.

37.    Europaparlamentet erinrar om att staten har som en av sina primära skyldigheter att ordna med utbildning för alla barn genom att öka utbildningsutbudet, inrätta adekvata institutioner och åtgärda de strukturella orsakerna bakom hindren för allmän primärutbildning, inberäknat antalet elever som lämnar skolan i förtid, vilket fortfarande är ett stort hinder mot allmän primärutbildning.

38.    Europaparlamentet yrkar på tillräckliga EU-anslag till program för demobilisering och återintegrering av barn som haft anknytning till väpnade konflikter samt f.d. barnsoldater. Parlamentet erinrar om sitt starka stöd till kampanjen Barn, inte soldater, såsom det framhållits vid den utfrågning om samma ämne som hölls i underutskottet för mänskliga rättigheter den 3 december 2014. Parlamentet välkomnar de årliga rapporterna från FN:s särskilda representant för barn och väpnade konflikter och från FN:s särskilda representant för våld mot barn, tillsammans med rapporten från den särskilda rapportören för handel med barn, barnprostitution och barnpornografi.

Hbti-personers rättigheter

39.    Europaparlamentet är oroat över den senaste tidens ökning av antalet diskriminerande lagar och praxis samt våldsdåd mot personer på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet. Parlamentet efterlyser nära övervakning av situationen för hbti-personer, bland annat i Nigeria och Gambia, där nyligen införda hbti-fientliga lagar hotar livet för sexuella minoriteter. Parlamentet uttrycker sin starka oro över lagar mot så kallad propaganda som begränsar yttrande- och mötesfriheten i Ryssland och Litauen och som för närvarande behandlas i det kirgizistanska parlamentet. Parlamentet välkomnar MR-rådets resolution om bekämpning av våld och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet, som antogs den 26 september 2014. Parlamentet beklagar att MR-rådet antog en resolution om skydd av familjen den 26 juni 2014 som potentiellt undergräver principen om att de mänskliga rättigheterna är universella och odelbara. Parlamentet bekräftar än en gång sitt stöd till det arbete som fortsättningsvis görs av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter för att främja och skydda alla hbti-personers rättigheter, framför allt med hjälp av uttalanden och rapporter. Parlamentet uppmuntrar högkommissarien för mänskliga rättigheter att fortsätta att bekämpa diskriminerande lagar och praxis.

Klimatförändringar och mänskliga rättigheter

40.    Europaparlamentet betonar att klimatförändringarna starkt påverkar utsatta grupper och enskilda personer, framför allt i låginkomstländer och i kuststater och lågt belägna östater som saknar ekonomiska resurser för att anpassa sig till genomgripande förändringar av miljön.

41.    Europaparlamentet välkomnar MR-rådets erkännande att miljöförändringar har en negativ inverkan på befolkningars försörjning och står i vägen för förverkligandet av de grundläggande internationellt erkända mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmanar därför med eftertryck de stater som är parter att vidta brådskande och ambitiösa begränsnings- och anpassningsåtgärder vid den kommande klimatkonferensen i Paris 2015.

42.    Europaparlamentet begär att kommissionen och Europeiska utrikestjänsten deltar aktivt i debatten om såväl begreppet ”klimatflykting” som en eventuell definition av nämnda begrepp i folkrätten eller i något rättsligt bindande internationellt avtal.

Kampen mot straffrihet samt Internationella brottmålsdomstolen

43.    Europaparlamentet ger på nytt uttryck för sitt helhjärtade stöd för Internationella brottmålsdomstolens arbete för att sätta stopp för den straffrihet som åtnjuts av personer som begår de allvarligaste av de brott som oroar det internationella samfundet, och för att ge rättvisa till offer för krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. Parlamentet förblir vaksamt när det gäller alla försök att undergräva denna domstols legitimitet eller oberoende. Parlamentet uppmanar med kraft EU och dess medlemsstater att samarbeta med domstolen och ge den ett starkt diplomatiskt, politiskt och ekonomiskt stöd, inklusive i FN. Parlamentet uppmanar också EU, dess medlemsstater och dess särskilda representanter att aktivt stödja brottmålsdomstolen, verkställandet av dess beslut samt kampen mot straffrihet för brott som omfattas av Romstadgan.

Urbefolkningar

44.    Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten, kommissionen och medlemsstaterna att stödja översynen av mandatet för expertmekanismen om urbefolkningars rättigheter, i linje med on resultatdokumentet från världskonferensen om urbefolkningar (FN:s generalförsamlings resolution 69/2) för att övervaka, utvärdera och förbättra genomförandet av förklaringen om urbefolkningars rättigheter. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att begära att alla innehavare av mandat för särskilda förfaranden ägnar särskild uppmärksamhet åt frågor som rör kvinnor och flickor i urbefolkningar, och att systematiskt rapportera om sådana frågor till MR-rådet. Parlamentet uppmanar med kraft Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna att aktivt stödja utvecklingen av den systemomfattande handlingsplanen för urbefolkningar, i enlighet med begäran i FN:s generalförsamlings resolution från september 2014, framför allt genom att ordna med regelbundet samråd med ursbefolkningarna såsom ett led i denna process.

Internationella kultur- och idrottsevenemang och de mänskliga rättigheterna

45.    Europaparlamentet fördömer det faktum att auktoritära stater allt oftare står värdar för stora idrotts- eller kulturevenemang för att stärka sin internationella legitimitet samtidigt som de i allt större utsträckning kväver det inhemska missnöjet. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att aktivt ta upp denna fråga, även inom MR-rådet, och att samarbeta med de nationella idrottsförbunden, näringslivsaktörer och det civila samhällets organisationer om de praktiska arrangemangen för deras deltagande i sådana evenemang, bland annat med avseende på de första europeiska spelen i Baku i 2015 och fotbolls-VM i Ryssland 2018.

Drönare

46.    Europaparlamentet upprepar sitt krav på en gemensam ståndpunkt inom EU om användningen av bestyckade drönare, där man lägger största vikt vid respekten för mänskliga rättigheter och internationell människorätt och tar upp frågor som den rättsliga ramen, proportionalitet, ansvarsfördelning, skydd av civila och öppenhet. Parlamentet vädjar än en gång till EU att förbjuda utveckling, produktion och användning av helt självstyrande vapen som gör det möjligt att genomföra attacker utan mänsklig medverkan. Parlamentet uppmanar EU att stödja insatser på regional och internationell nivå för att motverka och förbjuda praxis med utomrättsligt och målinriktat dödande. Parlamentet betonar att mänskliga rättigheter ska ingå i samtliga dialoger med tredjeländer om terrorismbekämpning.

EU:s integrering av mänskliga rättigheter

47.    Europaparlamentet uppmanar EU att verka för de mänskliga rättigheternas universella och odelbara karaktär, också vad gäller medborgerliga och politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, i enlighet med artikel 21 i Lissabonfördraget och EUF-fördragets allmänna bestämmelser om unionens yttre åtgärder.

48.    Europaparlamentet uppmanar EU, dess medlemsstater, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att integrera mänskliga rättigheter i all extern politik med tredjeländer. Parlamentet betonar också att EU i sin politik för mänskliga rättigheter måste se till att dess interna och externa politik stämmer överens med varandra, såsom det förutsätts i EU-fördraget, och undvika dubbla måttstockar när det gäller respekten för mänskliga rättigheter.

49.    Europaparlamentet uppmanar EU att anta ett rättighetsbaserat synsätt och att integrera respekten för mänskliga rättigheter i sin handels-, investerings- och utvecklingssamarbetspolitik samt i sin gemensamma säkerhets- och försvarspolitik.

EU:s prioriteringar i landsrelaterade frågor

Ukraina

50.    Europaparlamentet uttrycker sin allvarliga oro över att våldet och den väpnade konflikten i utbrytarregionerna i sydost ytterligare trappats upp. Parlamentet fördömer de omfattande människorättskränkningar som alla konfliktparter gjort sig skyldiga till och stöder helt och fullt FN:s övervakningsuppdrag för mänskliga rättigheter och OSSE:s särskilda övervakningsuppdrag för Ukraina. Parlamentet är fortsatt oroat över att lokalbefolkningen på Krim, i synnerhet krimtatarerna, utsätts för diskriminering och utbredda människorättskränkningar, och uppmanar EU:s medlemsstater att stödja alla eventuella insatser på FN-nivå för att bekämpa straffriheten och utföra opartiska utredningar av våldshandlingarna och människorättskränkningarna i samband med demonstrationerna på Majdan, annekteringen av Krim och den väpnade konflikten i de sydöstra regionerna.

Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea)

51.    Europaparlamentet välkomnar att mandatet för den särskilda rapportören om människorättssituationen i Demokratiska folkrepubliken Korea förlängts. Parlamentet välkomnar också FN:s generalförsamlings resolution där FN:s säkerhetsråd uppmanas vidta lämpliga åtgärder för att utkräva ansvarsskyldighet, också genom att överväga att hänskjuta situationen i Nordkorea till Internationella brottmålsdomstolen. Parlamentet uppmanar MR-rådet att upprepa sitt yrkande på ansvarsskyldighet, också för dem som begått brott mot mänskligheten när de följt strategier som fastställts på högsta statsnivå. Parlamentet välkomnar att det inrättats en lokalbaserad struktur i Nordkorea för att skärpa övervakningen av situationen och dokumenteringen av bevis, för att tillförsäkra ansvarsskyldighet, och uppmanar med kraft alla stater att samarbeta med denna struktur. Parlamentet uppmanar MR-rådet att rikta ökad uppmärksamhet på situationen i Nordkorea genom att sammankalla en formell panel där offer för rättskränkningar ska få komma till tals inom ramen för en kommande MR-rådsssession.

Iran

52.    Europaparlamentet välkomnar MR-rådets resolution från mars 2014 om situationen för de mänskliga rättigheterna i Islamiska republiken Irak, tillsammans med förlängningen av den särskilda rapportörens mandat, och uppmanar Iran att låta FN:s särskilda rapportör resa in i landet, eftersom detta skulle ge en tydlig antydan om landets villighet att vidta åtgärder för att inleda en dialog om mänskliga rättigheter. Parlamentet fördömer än en gång dödsstraffet i Iran och det stora antalet avrättningar, och stöder det gemensamma uttalandet från mandatinnehavarna för FN:s särskilda förfaranden, med dess fördömande av det stora antalet fall där aktörer inom det civila samhället i Iran gripits och dömts. Parlamentet uppmanar EU och MR-rådet att fortsätta att noggrant bevaka situationen för de mänskliga rättigheterna och att se till att de mänskliga rättigheterna fortsätter högprioriteras i alla kontakter med den iranska regeringen.

Burma/Myanmar

53.    Europaparlamentet stöder FN:s särskilda rapportörs rapport om människorättssituation i Myanmar inför FN:s generalförsamlings 69:e session, där det samtidigt både erkänns vilka framsteg som hittills gjort och påtalas områden som fortfarande inger allvarliga betänkligheter. Parlamentet uppmanar Myanmars regering att låta mänskliga rättigheter bli ett genomgående inslag i landets institutioner och rättsväsen och inom samtliga områden av politiken, samt att respektera yttrande- och mötesfriheten så att människor fritt kan uttrycka sin åsikt om regeringens politik, utan fruktan, skrämseltaktik eller trakasserier. Parlamentet uppmanar MR-rådet att förnya den särskilda rapportörens mandat med stöd av post nr 4, att med kraft uppmana Myanmars regering att låta mänskliga rättigheter bli ett genomgående inslag i landets institutioner och rättsväsen och inom samtliga områden av politiken samt att respektera yttrande- och mötesfriheten så att människor fritt kan uttrycka sin åsikt om regeringens politik, utan fruktan, skrämseltaktik eller trakasserier och att återigen uttrycka sin allvarliga oro över situationen för Rohingya-minoriteten i delstaten Rakhine samt påyrka fullständiga, öppna och oberoende undersökningar av alla rapporter om människorättskränkningar och övergrepp mot Rohingya-minoriteten och påskynda arbetet med att öppna ett lokalkontor för kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, med uppgift att fullständigt övervaka situationen och rapportera om den.

Vitryssland

54.    Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över de fortgående människorättskränkningarna i Vitryssland. Parlamentet fördömer de tre avrättningarna som verkställdes 2014, tillsammans med trakasserierna mot människorättsförsvarare, förföljelsen av oberoende journalister, censuren av alla internetbaserade kommunikationer och lagstiftningen med sina inskränkningar av de icke-statliga organisationernas handlingsfrihet. Parlamentet yrkar på att FN:s särskilda rapportörs mandat ska förlängas vid MR-rådets 29:e session, och uppmanar regeringen att bevilja fullt tillträde för FN:s särskilda förfarandens mandatsinnehavare, bland dem också den särskilda rapportören.

Bahrain

55.    Europaparlamentet uttrycker sin fortsatta oro över oron bland befolkningen i Bahrain och situationen för människorättsförsvarare och aktivister inom landets politiska opposition. Parlamentet uppmanar alla berörda parter i Bahrain att inleda konstruktiva diskussioner där alla får medverka för att uppnå en verklig försoning och respekt för de mänskliga rättigheterna för alla befolkningsgrupper i Bahrain. Parlamentet yrkar på omedelbar och villkorslös frigivning av alla samvetsfångar, journalister, människorättsförsvarare och personer som deltagit i fredliga protester, samt uttrycker sitt stöd för det gemensamma uttalandet den 4 februari 2015 från FN:s särskilda förfarandens mandatsinnehavare om att en ledande oppositionspolitiker gripits och de därpå följande demonstrationerna skingrats. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater och andra medlemmar av MR-rådet att fortsätta att noggrant följa situationen för de mänskliga rättigheterna i Bahrain, med fokus på genomförandet av de åtaganden som Bahrain ingått vid den allmänna återkommande utvärderingen samt rekommendationerna i den bahrainska oberoende undersökningskommissionen, som har välkomnats av kungen av Bahrain.

Egypten

56.    Europaparlamentet välkomnar den allmänna återkommande utvärderingen av Egypten i november 2014, och ser fram emot dess antagande vid MS-rådets kommande session. Parlamentet uppmanar med kraft Egypten att omedelbart och villkorslöst frige alla dem som gripits för att de fredligt utövat sin rätt till yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet, och kräver dessutom att Egyptens regering, genom lagstiftning enligt internationella normer, ska värna om föreningsfriheten som finns inskriven i Egyptens konstitution, inklusive rätten att motta och ge finansiering, samt upphäva lagen om demonstrationer från november 2013 och införa ny lagstiftning med garantier för mötesfriheten. Parlamentet uppmanar med kraft Egyptens regering att inleda en rättslig undersökning för att fastställa vilka som bär ansvaret för att beordra och verkställa utomrättsliga dödanden i samband med insatserna för att slå ned de huvudsakligen fredliga demonstrationer som utspelat sig sedan den 3 juli 2013, bland annat den 14 augusti 2013 på torgen Raba’a och Nahda, varvid minst 1 000 demonstranter dödades.

Mali

57.    Europaparlamentet välkomnar det arbete som FN:s oberoende expert om situationen för de mänskliga rättigheterna i Mali utfört, och uppmanar MR-rådet att förlänga hans uppdrag. Parlamentet välkomnar de framsteg som gjorts av Malis regering med att återupprätta rättsväsendet i vissa delar av landet samt med utredningarna av händelserna 2012, då 21 elitsoldater torterades och dödades, tillsammans med inrättandet av kommissionen för sanning, rättvisa och försoning. Parlamentet är fortsatt oroat över att säkerhetssituationen blir allt sämre och att barnsoldater fortfarande används och rekryteras, och uppmanar Malis regering att bland alla krigförande parter utreda vilka som gjort sig skyldiga till våldshandlingarna under den väpnade konflikten 2012–2013 och ställa dem till svars, samt att se till att en eventuell fredsuppgörelse innefattar krav på ansvarsskyldighet, en starkare ställning för sanningskommissionen och säkerhetsprövning av personalen inom säkerhetsstyrkorna.

Sydsudan

58.    Europaparlamentet uppmanar Afrikanska unionen att offentliggöra sin undersökningskommissions rapport om människorättskränkningar och övergrepp som förövats av alla parter i Sydsudan, som ett steg på väg mot främjande av rättvisa med avseende på de människorättskränkningar som förövats alltsedan konflikten bröt ut. Parlamentet uppmanar med kraft MR-rådet att anta en resolution där det framhålls att opartiska och trovärdiga undersökningar och lagföring av brott enligt internationell rätt är en väsentlig förutsättning för att Sydsudan ska kunna bryta en kretsgång av brutalitet som haft straffriheten som pådrivande kraft, och uppmanar med tanke på detta till att man överväger att inrätta en blandform av rättslig mekanism och att ytterligare med kraft uppmana Sydsudan att tillträda Romstadgan. Parlamentet uppmanar också till att det inrättas ett mandat för en särskild rapportör för Sydsudan, som ett bidrag till främjandet av opartisk och trovärdig lagföring och mer omfattande åtgärder för utkrävande av ansvarsskyldighet.

Sri Lanka

59.    Europaparlamentet noterar utfästelserna från Sri Lankas nyvalda regering och uppmanar den att vidta konkreta ansvarsskyldighetsskapande åtgärder från och med i dag och fram till MR-rådet i september 2015 för att infria sina löften om att förbättra situationen för de mänskliga rättigheterna i landet och förhindra att utvecklingen går tillbaka. I detta bör också ingå seriös utredning och lagföring, tillsammans med ytterligare åtgärder mot det mera omfattande problemet med straffrihet och övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, vartill kommer att regeringen bör samarbeta fullständigt med kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och dess internationella undersökning rörande Sri Lanka.

 

*

*         *

60.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s säkerhetsråd, FN:s generalsekreterare, ordföranden för FN:s 69:e generalförsamling, ordföranden för FN:s råd för mänskliga rättigheter samt FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.