Процедура : 2015/2596(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0235/2015

Внесени текстове :

B8-0235/2015

Разисквания :

PV 12/03/2015 - 4
CRE 12/03/2015 - 4

Гласувания :

PV 12/03/2015 - 8.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0078

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 129kWORD 63k
6.3.2015
PE552.212v01-00
 
B8-0235/2015

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно устойчивата експлоатация на лаврак (2015/2596(RSP))


Ален Кадек от името на комисията по рибно стопанство
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно устойчивата експлоатация на лаврак (2015/2596(RSP))  
B8‑0235/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението за резолюция на комисията по рибно стопанство,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че научната информация за състоянието на запасите на лаврак е недостатъчна, и че по-специално няма достатъчно налични данни за точните граници на запасите, за миграционните маршрути и за местата, в които лавракът се размножава;

Б.     като има предвид, че Международният съвет за изследване на морето идентифицира четири вида запаси на лаврак: в Келтско море/Ламанша/Северно море, в Бискайския залив, във водите край западната част на Иберийския полуостров и в Западна Шотландия/Ирландия;

В.     като има предвид, че различните изследвания показват, че състоянието на запасите на лаврак е критично въпреки спешните мерки, предприети по-рано от Комисията;

Г.     като има предвид, че поради факта, че смъртността е все още твърде висока и че лавракът е късносъзряващ и бавнорастящ вид, за възстановяването на размера на популацията на лаврака се изисква дълго време;

Д.     като има предвид, че лавракът е висококачествен вид и че търсенето му от страна на рибната промишленост е високо поради значителната му икономическа стойност;

Е.     като има предвид, че значителен брой плавателни съдове участват в улова на лаврак и че риболовните дейности са хетерогенни по отношение на размера на плавателните съдове, риболовните сезони и използваните риболовни съоръжения;

Ж.    като има предвид, че уловът на любителите рибари е значителен и съответства на поне една четвърт от цялостния улов на този вид;

З.      като има предвид, че Регламент (ЕС) № 1380/2013 от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството(1) предвижда, че запасите следва да достигнат или да бъдат поддържани на равнище, което надвишава максималния устойчив улов;

И.     като има предвид, че лавракът не е вид, за който е въведен общ допустим улов (ОДУ);

Й.     като има предвид, че Комисията предприе спешни мерки, като забрани риболова чрез пелагични тралове на лаврак в Келтско море, Ламанша, Ирландско море и южната част на Северно море до 30 април 2015 г.;

К.     като има предвид, че предприетите до момента мерки за управление на запасите на национално равнище са недостатъчни за поддържане на вида и не разрешават проблема със съвместното ползване на ресурсите и достъпа до тях;

Л.     като има предвид, че експлоатацията на лаврак през периодите, през които тази риба хвърля хайвер, трябва да бъде особено ограничена, тъй като тя видимо намалява възобновяването на запасите и предотвратява тяхното възстановяване;

М.    като има предвид, че Ирландия е запазила риболова на лаврак за любителите рибари;

Н.     като има предвид, че Научният, технически и икономически комитет по рибарство препоръчва намаляване с приблизително 60% на смъртността на лаврака от риболов;

О.     като има предвид, че съвместната работна група на консултативните съвети относно лаврака препоръчва да се предприемат мерки за управление на запасите на европейско равнище;

П.     като има предвид, че устойчивата експлоатация на лаврак предполага вземането на политически решения, в което следва да участват всички съответни заинтересовани страни;

1.      призовава Комисията и държавите членки да извършат оценка на състоянието на запасите на лаврак и техните граници, миграцията на вида и точното разположение на местата, в който той се размножава; призовава Комисията и държавите членки да се възползват от наличието на Европейски фонд за морско дело и рибарство, който предоставя значително финансиране за събирането на научни данни;

2.      подчертава, че е важно да се извърши точна оценка на различните дейности, свързани с риболова на лаврак, и на дела на любителския риболов от цялостния улов;

3.      счита, че е необходимо да се предприемат мерки за управление на риболова на лаврак на европейско равнище, с цел да се опази този вид; счита, освен това, че тези мерки следва да почиват в достатъчна степен на научните познания и да отдават предпочитание на управлението на местно равнище и на принципа на регионализация;

4.      призовава Комисията да предложи многогодишен план за управление на лаврака, с цел запасите на лаврак да достигнат равнище, надвишаващо максималния устойчив улов; подчертава необходимостта в изготвянето на този план за управление да участват професионалните рибари, любителите рибари и консултативните съвети;

5.      припомня, че многогодишните планове за управление следва да се изготвят в съответствие с процедурата на съвместно вземане на решение;

6.      счита, че за да се разработи многогодишен план за управление на лаврака, е необходимо да се извърши оценка на различните мерки за управление на търговския риболов, по-специално определянето на общия допустим улов и необходимостта от научно издържано решение за минималния размер за разтоварване и пространствено-времевите ограничения, с цел да се опази размножаването, и други технически мерки;

7.      отчита, че въвеждането на общ допустим улов ще породи проблеми, особено що се отнася до изчисляването на историческия улов, разпределянето на квоти на национално равнище между различните дейности и затрудненията, свързани със събирането на данни за любителския риболов, но с оглед на абсолютната необходимост от подобряване на състоянието на запасите на лаврак, подчертава, че възможността за предприемане на тази мярка трябва да се разгледа;

8.      счита, че е необходимо да се въведат мерки на равнището на ЕС за любителския риболов под формата на количествени ограничения, които предстои да се определят;

9.      счита, че мерките за търговския риболов и за любителския риболов трябва да бъдат съгласувани едни с други, с цел запасите да се поддържат на равнище, надвишаващо максималния устойчив улов, в съответствие с целите на общата политика в областта на рибарството;

10.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22.

Правна информация - Политика за поверителност