Forslag til beslutning - B8-0235/2015Forslag til beslutning
B8-0235/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om bæredygtig udnyttelse af havbars

6.3.2015 - (2015/2596(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Alain Cadec for Fiskeriudvalget


Procedure : 2015/2596(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0235/2015
Indgivne tekster :
B8-0235/2015
Vedtagne tekster :

B8‑0235/2015

Europa-Parlamentets beslutning om bæredygtig udnyttelse af havbars

(2015/2596(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forslag til beslutning fra Fiskeriudvalget,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at de videnskabelige oplysninger om havbarsbestandenes tilstand er utilstrækkelige, særligt de til rådighed værende data om præcise afgrænsninger, bestandenes vandringsruter og havbarsens reproduktionssteder;

B.     der henviser til, at Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) har påvist fire typer havbarsbestande: Det Keltiske Hav /Den Engelske Kanal/Nordsøen, Biscaya-bugten, farvandene vest for Den Iberiske Halvø og vest for Skotland/Irland;

C.     der henviser til, at flere undersøgelser viser, at havbarsbestandenes tilstand er bekymrende på trods af de nødforanstaltninger, som Kommissionen tidligere har truffet;

D.     der henviser til, at dødeligheden for havbars stadig er meget høj, og at det er en langsomt voksende art, der kønsmodnes sent, og at der derfor kræves en lang tidsperiode for at genopbygge populationens størrelse;

E.     der henviser til, at havbars er en ædel fiskeart, som er særdeles efterspurgt i fiskerisektoren på grund af dens betydelige økonomiske værdi;

F.     der henviser til, at et betydeligt antal fiskerfartøjer deltager i havbarsfiskeriet, og at det er en heterogen form for fiskeri, for så vidt angår fartøjsstørrelse, fangstperiode og de redskaber, der anvendes;

G.     der henviser til, at lystfiskeriets fangster er af betydelig størrelse og bidrager med mindst en fjerdedel af fangsterne af denne art;

H.     den henviser til, at forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik[1] indeholder bestemmelser om, at bestandene skal bringes op eller opretholdes på et niveau, der ligger over det maksimalt bæredygtige udbytte;

I.      der henviser til, at havbars ikke er en art, som er omfattet af samlede tilladte fangstmængder (TACs);

J.      der henviser til, at Kommissionen har truffet nødforanstaltninger, der forbyder fiskeri af havbars med flydetrawl i Det Keltiske Hav, Den Engelske Kanal, Det Irske Hav og den sydlige Nordsø indtil den 30. april 2015;

K.     der henviser til, at de nationale forvaltningsforanstaltninger, der hidtil er truffet, er utilstrækkelige til at opretholde arten og ikke løser problemerne med deling af og adgang til bestandene;

L.     der henviser til, at fangsten af havbars i gydeperioder skal begrænses særligt, fordi det har en mærkbar indflydelse på den tid, arten skal bruge til at forny bestandene, og forhindrer genopbygning af dem;

M.    der henviser til, at Irland har reserveret fiskeriet af havbars til lystfiskerne;

N.     der henviser til, at Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) anbefaler en reduktion af fiskeridødeligheden for havbars på ca. 60 %;

O.     der henviser til, at arbejdsgruppen om havbars, Inter-AC Working Group on sea bass, anbefaler europæiske forvaltningsforanstaltninger;

P.     der henviser til, at bæredygtig fangst af havbars indebærer politiske valg, som bør træffes under inddragelse af alle relevante interesserede parter;

1.      opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at evaluere havbarsbestandenes tilstand og afgrænsningen af dem, artens vandring og de præcise reproduktionssteder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage udgangspunkt i Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som yder betydelig finansiering til indsamling af videnskabelige data;

2.      understreger, at det er vigtigt at foretage en præcis evaluering af omfanget af de forskellige havbarsfiskeriaktiviteter og af lystfiskeriets procentvise andel af fangsterne;

3.      mener, at der er behov for foranstaltninger på EU-niveau til forvaltning af havbarsfiskeriet for at beskytte denne art; mener desuden, at disse foranstaltninger bør tage tilstrækkeligt hensyn til den videnskabelige viden og fremme nærforvaltning og regionaliseringsprincippet;

4.      opfordrer Kommissionen til at foreslå en flerårig forvaltningsplan om havbars med henblik på at bringe bestanden op på et niveau, der ligger over det maksimalt bæredygtige udbytte; understreger, at der er behov for at inddrage professionelle fiskere og lystfiskere og rådgivende råd i udarbejdelsen af denne forvaltningsplan;

5.      minder om, at der bør udarbejdes flerårige forvaltningsplaner i henhold til den fælles beslutningsprocedure;

6.      mener, at det med henblik på udviklingen af en flerårig forvaltningsplan for havbars er vigtigt at evaluere forskellige forvaltningsforanstaltninger for erhvervsfiskeriet, navnlig fastsættelse af en TAC og behovet for en videnskabelig forsvarlig afgørelse om mindstemål for landede fisk, lukning af fiskeområder og fredningstider for at beskytte artens reproduktion samt andre tekniske foranstaltninger;

7.      erkender de problemer, som indførelse af en TAC vil skabe, navnlig med hensyn til beregning af historiske fangstniveauer, fordelingen af kvoter på nationalt niveau mellem de forskellige aktiviteter og vanskeligheden ved at dække lystfiskeriet, men understreger i lyset af, at det er absolut nødvendigt at gøre noget ved havbarsbestandenes tilstand, at en sådan foranstaltning må og skal overvejes;

8.      mener, at det er nødvendigt med EU-foranstaltninger for lystfiskeriet i form af mængdemæssige begrænsninger, hvis udformning endnu ikke er fastlagt;

9.      mener, at foranstaltningerne for erhvervsfiskeriet og lystfiskeriet skal være i overensstemmelse med hinanden for at opretholde bestandene over det maksimalt bæredygtige udbytte, i overensstemmelse med målene i den fælles fiskeripolitik;

10.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.