Prijedlog rezolucije - B8-0235/2015Prijedlog rezolucije
B8-0235/2015

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o održivom iskorištavanju brancina

6.3.2015 - (2015/2596(RSP))

podnesen nakon izjave Komisije
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Alain Cadec u ime Odbora za ribarstvo


Postupak : 2015/2596(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0235/2015
Podneseni tekstovi :
B8-0235/2015
Doneseni tekstovi :

B8‑0235/2015

Rezolucija Europskog parlamenta o održivom iskorištavanju brancina

(2015/2596(RSP))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za ribarstvo,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da su znanstveni podaci o statusu stokova brancina nedostatni, posebno podaci o točnim granicama, migracijskim putovima stokova i mjestima razmnožavanja brancina;

B.     budući da Međunarodno vijeće za istraživanje mora (ICES) razlikuje četiri vrste stokova brancina u sljedećim područjima Keltsko more/La Manche/Sjeverno more, Biskajski zaljev, zapadne iberijske vode i zapad Škotske/Irske;

C.     budući da je prema raznim studijama status stokova brancina zabrinjavajući, bez obzira na mjere koje je ranije poduzela Komisija;

D.     budući da je za oporavak veličine populacije brancina potrebno dugo razdoblje zbog činjenice da je stopa smrtnosti i dalje vrlo visoka te da je riječ o vrsti koja kasno sazrijeva i sporo raste;

E.     budući da je brancin plemenita vrsta koja je vrlo tražena u ribarskoj industriji zbog svoje znatne ekonomske vrijednosti;

F.     budući da je u ribolov brancina uključen velik broj brodova te da je riječ o heterogenom ribarstvu u pogledu veličine brodova, ribolovnih sezona i korištene opreme;

G.     budući da je ulov u okviru rekreacijskog ribolova značajan i predstavlja najmanje četvrtinu ulova te vrste;

H.     budući da je Uredbom (EU) br. 1380/2013 od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici[1] predviđeno da se stokovi dovedu do razina koje su iznad najvišeg održivog prinosa ili da se na tim razinama zadrže;

I.      budući da brancin kao vrsta ne podliježe pravilima o ukupnim dopuštenim ulovima (TAC-ovi);

J.      budući da je Komisija poduzela hitne mjere kako bi se do 30. travnja 2015. zabranio ribolov brancina pelagijskim povlačnim mrežama (koće) u Keltskom moru, La Mancheu, Irskom moru i južnom dijelu Sjevernog mora;

K.     budući da su nacionalne mjere upravljanja koje su dosad poduzete nedostatne za održavanje vrste i da se njima ne rješavaju problemi dijeljenja i pristupa resursima;

L.     budući da iskorištavanje brancina tijekom razdoblja mriještenja mora biti izuzetno ograničeno jer se njime naočigled smanjuje obnova stoka i sprečava njegov oporavak;

M.    budući da je Irska ribolov brancina ograničila na rekreacijske ribolovce;

N.     budući da Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) preporučuje smanjenje ribolovne smrtnosti brancina za približno 60 %;

O.     budući da je rad interne skupine Savjetodavnog vijeća za brancine rezultirao preporukom da se donesu mjere upravljanja na razini Europe;

P.     budući da održivo iskorištavanje brancina podrazumijeva političke odluke koje bi trebalo donositi uz sudjelovanje svih relevantnih dionika;

1.      poziva Komisiju i države članice da ocijene status stoka brancina i njegove granice, migraciju te vrste i točna mjesta razmnožavanja; poziva Komisiju i države članice da iskoriste Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, koji raspolaže znatnim financijskim sredstvima za prikupljanje znanstvenih podataka;

2.      naglašava važnost preciznog ocjenjivanja segmenta raznih aktivnosti povezanih s ribolovom brancina i segmenta udjela rekreacijskog ribolova u ulovu;

3.      smatra da je mjere za upravljanje ribolovom brancina potrebno donijeti na europskoj razini kako bi se zaštitilo tu vrstu; smatra, osim toga, da bi se kod donošenja tih mjera na dostatan način u obzir trebali uzeti znanstveni dokazi te se zalagati za upravljanje izbliza i načelo regionalizacije;

4.      poziva Komisiju da donese višegodišnji plan upravljanja za brancine kako bi se stok doveo do razine iznad najvišeg održivog prinosa; naglašava da je u izradu tog plana upravljanja potrebno uključiti profesionalne ribare i rekreacijske ribolovce te savjetodavna vijeća;

5.      podsjeća da je višegodišnji plan upravljanja potrebno izraditi u skladu s postupkom suodlučivanja;

6.      smatra da je za izradu višegodišnjeg plana upravljanja za brancin važno ocijeniti razne mjere upravljanja za komercijalni ribolov, posebno određivanje ukupnog dopuštenog ulova i potrebu za donošenjem odluke temeljene na znanstvenim dokazima u vezi s najmanjom iskrcajnom veličinom i prostorno-vremenskim ograničenjima ribolova kako bi se zaštitilo razmnožavanje, kao i druge tehničke mjere;

7.      prepoznaje probleme do kojih bi dovelo uvođenje ukupnog dopuštenog ulova, posebno u vezi s izračunom povijesnih ulova, raspodjelom kvota na nacionalnoj razini između raznih aktivnosti te težinu obuhvaćanja rekreacijskog ribolova, ali smatra da se donošenje te mjere mora razmotriti u svjetlu prijeke potrebe rješavanja stanja stokova brancina;

8.      smatra da su za rekreacijski ribolov potrebne mjere EU-a u obliku količinskih ograničenja, o čijem se izgledu još treba odlučiti;

9.      smatra da mjere za rekreacijski ribolov i komercijalni ribolov moraju biti međusobno usklađene kako bi se stok zadržao iznad najvišeg održivog ulova, u skladu s ciljevima zajedničke ribarstvene politike;

10.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji te vladama i parlamentima država članica.