Návrh uznesenia - B8-0235/2015Návrh uznesenia
B8-0235/2015

  NÁVRH UZNESENIA o udržateľnom využívaní morony striebristej

  6.3.2015 - (2015/2596(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia Komisie
  v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Alain Cadec v mene Výboru pre rybné hospodárstvo


  Postup : 2015/2596(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B8-0235/2015
  Predkladané texty :
  B8-0235/2015
  Prijaté texty :

  B8‑0235/2015

  Uznesenie Európskeho parlamentu o udržateľnom využívaní morony striebristej

  (2015/2596(RSP))

  Európsky parlament,

  –       so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre rybárstvo,

  –       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A.     keďže vedecké poznatky o stave populácie morony striebristej, najmä údaje o presných hraniciach jej výskytu, migračných trasách populácie a miestach rozmnožovania, nie sú dostatočné;

  B.     keďže Medzinárodná rada pre výskum mora rozlišuje štyri druhy populácie morony striebristej: v Keltskom mori/Lamanšskom prielive/Severnom mori, v Biskajskom zálive, vo vodách na západ od Pyrenejského polostrova a na západ od Škótska/Írska;

  C.     keďže rôzne štúdie preukázali, že stav populácie morony striebristej je znepokojujúci, a to bez ohľadu na mimoriadne opatrenia Komisie;

  D.     keďže morona striebristá dospieva v neskoršom veku a rastie pomaly, a preto potrebuje na obnovenie veľkosti populácie dlhšie časové obdobie;

  E.     keďže morona striebristá je ušľachtilý druh, ktorý je pre svoju významnú hospodársku hodnotu v rybárskom priemysle veľmi vyhľadávaný;

  F.     keďže do lovu morony striebristej je zapojený značný počet plavidiel a pokiaľ ide o veľkosť plavidiel a využívanú výbavu, jej lov je rôznorodý;

  G.     keďže úlovky z rekreačného rybolovu sú významné a tvoria prinajmenšom štvrtinu všetkých úlovkov tohto druhu;

  H.     keďže v nariadený (EÚ) 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike[1] sa uvádza, že populácia by sa mala zvýšiť nad úroveň maximálneho udržateľného výnosu alebo udržiavať nad touto úrovňou;

  I.      keďže na moronu striebristú sa nevzťahuje celkový povolený výlov (TAC);

  J.      keďže Komisia podnikla núdzové opatrenia, ktorými sa do 30. apríla 2015 v Keltskom mori, Lamanšskom prielive, Írskom mori a južnej časti Severného mora zakazuje používanie pelagických vlečných sietí pri love morony striebristej;

  K.     keďže vnútroštátne opatrenia riadenia nie sú dostačujúce na zachovanie tohto druhu a neriešia problém spoločného využívania a prístupu k zdrojom;

  L.     keďže využívanie morony striebristej treba obmedziť najmä počas neresenia, pretože to jasne spomaľuje obnovovanie populácie a zabraňuje jej obnove;

  M.    keďže Írsko obmedzilo lov morony striebristej len na rekreačný rybolov;

  N.     keďže Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) odporúča zníženie rybolovnej úmrtnosti morony striebristej o približne 60 %;

  O.     keďže v práci pracovnej skupiny Inter-AC pre moronu striebristú sa odporúčajú európske riadiace opatrenia;

  P.     keďže udržateľné využívanie morony striebristej si vyžaduje politické rozhodnutia, do ktorých by mali byť zapojené všetky relevantné zainteresované strany;

  1.      vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyhodnotili stav populácie morony striebristej a jeho vymedzenie, migráciu druhu a presné miesta rozmnožovania; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby stavali na Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorý poskytuje podstatné finančné prostriedky pre zber vedeckých údajov;

  2.      zdôrazňuje dôležitosť presného vyhodnotenia podielu rôznych rybolovných aktivít a percentuálneho podielu rekreačného rybolovu na úlovkoch morony striebristej;

  3.      nazdáva sa, že na ochranu morony striebristej sú potrebné opatrenia na správu fungovania lovu tohto druhu na európskej úrovni; okrem toho sa domnieva, že tieto opatrenia by mali dostatočne zohľadňovať vedecké poznatky a uprednostňovať miestne hospodárenie a zásadu regionalizácie;

  4.      vyzýva Komisiu, aby navrhla viacročný plán riadenia pre moronu striebristú, aby jej populácia presiahla úroveň maximálneho udržateľného výnosu; zdôrazňuje potrebu zahrnúť do príprav plánu riadenia profesionálnych a rekreačných rybárov a poradné výbory;

  5.      pripomína, že viacročné plány riadenia treba pripravovať v súlade so spolurozhodovacím postupom;

  6.      nazdáva sa, že aby sa dal vytvoriť viacročný plán riadenia pre moronu striebristú, je dôležité vyhodnotiť rôzne riadiace opatrenia pre komerčné rybárstvo, najmä určenie TAC a potrebu vedecky podloženého rozhodnutia o minimálnej veľkosti pri vykládke a časovom a priestorovom vymedzení zákazov lovu, aby bolo možné ochraňovať chov, a iných technických opatreniach;

  7.      uznáva problémy, ktoré by vznikli pri zavedení TAC, najmä s ohľadom na výpočet minulých úlovkov, prerozdelenie kvót na národnej úrovni medzi jednotlivé aktivity a problematickosť začlenenia rekreačného rybárstva, no vzhľadom na to, že je nevyhnutné riešiť stav populácie morony striebristej, je potrebné zohľadniť tieto opatrenia;

  8.      domnieva sa, že pre rekreačné rybárstvo sú potrebné opatrenia na úrovni EÚ v podobe kvantitatívnych obmedzení, ktorých presnú podobu treba určiť;

  9.      domnieva sa, že aby sa populácia v súlade s cieľmi spoločnej rybárskej politiky udržala nad úrovňou maximálneho udržateľného výnosu, opatrenia pre komerčné a rekreačné rybárstvo musia byť vzájomne zosúladené;

  10.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov.