Förslag till resolution - B8-0235/2015Förslag till resolution
B8-0235/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om hållbart utnyttjande av havsabborrbestånden

6.3.2015 - 2015/2596 (RSP).

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Alain Cadec för fiskeriutskottet


Förfarande : 2015/2596(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0235/2015
Ingivna texter :
B8-0235/2015
Antagna texter :

B8‑0235/2015

Europaparlamentets resolution om hållbart utnyttjande av havsabborrbestånden

2015/2596 (RSP).

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av förslaget till resolution från fiskeriutskottet,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Vetenskapens kännedom om havsabborrens beståndsstatus är otillräcklig. Detta gäller framför allt i fråga om tillgängliga data för exakta gränser, beståndens migrationsvägar och havsabborrens förökningsplatser.

B.     Internationella havsforskningsrådet (Ices) identifierar fyra slags havsabborrbestånd: ett i Keltiska havet/Engelska kanalen/Nordsjön, ett i Biscayabukten, ett i vattnen väster om Pyreneiska halvön och ett väster om Skottland/Irland.

C.     Olika studier visar att havsabborrens beståndsstatus inger betänkligheter, trots de nödåtgärder som tidigare vidtagits av kommissionen.

D.     Eftersom dödligheten fortfarande är mycket stor och havsabborren är en art som uppnår mognad sent och växer långsamt behöver havsabborren mycket tid för att återfå sin populationsstorlek.

E.     Havsabborren är en ädelfisk med betydande ekonomiskt värde och därför mycket eftersökt av fiskerinäringen.

F.     Havsabborrfiske bedrivs av ett ansenligt antal fartyg och fisket är heterogent i fråga om fartygsstorlekarna, fiskesäsongerna och de fiskeredskap som används.

G.     Fångsterna inom fritidsfisket är betydande och bidrar till minst en fjärdedel av fångsterna av denna art.

H.     I förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken[1] föreskrivs det att bestånden ska återställas till eller bevaras över nivåer för maximal hållbar avkastning.

I.      För arten havsabborre finns det inte några totala tillåtna fångstmängder.

J.      Kommissionen har vidtagit nödåtgärder med förbud mot havsabborrfiske med flyttrål i Keltiska havet, Engelska kanalen, Irländska sjön och södra Nordsjön till och med den 30 april 2015.

K.     Det räcker inte med de nationella beståndsvårdande åtgärder som hittills vidtagits för att bevara arten, och de löser inte heller problemen med resursdelning och tillträde till resurserna.

L.     Framför allt måste utnyttjandet av havsabborre under lektiderna begränsas, eftersom det påtagligt bromsar upp förnyelsen av beståndet och hindrar dess återhämtning.

M.    I Irland får bara fritidsfiskare fiska havsabborre.

N.     Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen rekommenderar att fiskedödligheten för havsabborre ska minskas med ungefär 60 procent.

O.     I sitt arbete om havsabborre rekommenderar samarbetsgruppen för de rådgivande nämnderna beståndsvårdande åtgärder på europeisk nivå.

P.     Ett hållbart utnyttjande av havsabborre förutsätter politiska val som bör göras under medverkan av alla berörda parter.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utvärdera havsabborrens beståndsstatus samt beståndets gränser, artens migration och dess exakta förökningsplatser. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta sin utgångspunkt i Europeiska havs- och fiskerifonden, som ställer avsevärda medel till förfogande för insamling av vetenskapliga data.

2.      Europaparlamentet betonar att de olika segmenten inom havsabborrfisket måste utvärderas exakt, liksom också fritidsfiskets procentuella andel av fångsterna.

3.      Europaparlamentet anser att skyddet av havsabborre förutsätter att havsabborrfisket förvaltas på europeisk nivå och att man vid förvaltningen bör ta tillräcklig hänsyn till vetenskapliga rön och gynna en närbelägen förvaltning och principen om regionalisering.

4.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en flerårig förvaltningsplan för havsabborre för att beståndet ska kunna återställas till en nivå över maximal hållbar avkastning. Parlamentet betonar att yrkesfiskare, fritidsfiskare och rådgivande nämnder måste få medverka i arbetet med denna förvaltningsplan.

5.      Europaparlamentet erinrar om att fleråriga förvaltningsplaner bör tas fram i enlighet med medbeslutandeförfarandet.

6.      Europaparlamentet anser att utvecklingen av en flerårig förvaltningsplan för havsabborre förutsätter en utvärdering av olika beståndsvårdande åtgärder för kommersiellt fiske, framför allt att det fastställs en total tillåten fångstmängd, samt att det behövs ett vetenskapligt väl underbyggt beslut om minsta landningsstorlek och begränsningar i tid och rum för att skydda artens förökning, tillsammans med andra tekniska åtgärder.

7.      Europaparlamentet inser vilka problem det skulle föra med sig om det infördes en total tillåten fångstmängd, framför allt med beräkningen av de historiska fångsterna, fördelningen av kvoterna på nationell nivå mellan de olika verksamhetsformerna samt svårigheten att få med fritidsfisket, men betonar att en sådan åtgärd måste övervägas, eftersom havsabborrbeståndet är i sådant skick att det ovillkorligen måste göras något.

8.      Europaparlamentet anser att det är nödvändigt med EU-åtgärder för fritidsfisket i form av kvantitativa begränsningar, vars utformning ännu måste fastställas.

9.      Europaparlamentet anser att det måste råda konsekvens mellan åtgärderna för kommersiellt fiske och för fritidsfiske, för att bestånden ska kunna bevaras på en nivå över maximal hållbar avkastning i enlighet med målen för den gemensamma fiskeripolitiken.

10.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och till medlemsstaternas regeringar och parlament.