Návrh usnesení - B8-0236/2015Návrh usnesení
B8-0236/2015

NÁVRH USNESENÍ o situaci ve Venezuele

5.3.2015 - (2015/2582(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Luis de Grandes Pascual, Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Elisabetta Gardini, József Nagy, Francesc Gambús, Lara Comi, Jaromír Štětina za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0236/2015

Postup : 2015/2582(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0236/2015
Předložené texty :
B8-0236/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0236/2015

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele

(2015/2582(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá usnesení o situaci ve Venezuele a zejména na své usnesení ze dne 27. února 2014 o politické situaci ve Venezuele a své usnesení ze dne 18. prosince 2014 o pronásledování demokratické opozice ve Venezuele,

–       s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o zatčení starosty Caracasu Antonia Ledezmy a situaci ve Venezuele,

–       s ohledem na stanovisko, které dne 26. srpna 2014 vydala pracovní skupina pro svévolné zadržování Rady pro lidská práva při Valném shromáždění OSN,

–       s ohledem na prohlášení, které dne 20. října 2014 vydal vysoký komisař OSN pro lidská práva o zadržování protestujících a politiků ve Venezuele,

–       s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jehož je Venezuela smluvní stranou,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.     vzhledem k tomu, že dne 19. února vnikla silně ozbrojená skupina příslušníků státní venezuelské tajné služby do kanceláří městské radnice v Caracasu, a bez předložení jakéhokoli příkazu násilně odvedla starostu Antonia Ledezmu, který je od té doby zadržován ve vojenské věznici pro obvinění z trestných činů spiknutí a spikleneckého sdružování, které jsou ve Venezuele přísně trestány odnětím svobody;

B.     vzhledem k tomu, že prezident Nicolás Maduro oznámil ve vysílání státního rozhlasu a televize, že byl zmařen údajný plán namířený na destabilizaci jeho vlády prostřednictvím státního převratu, do něhož byli údajně zapojeni vedoucí představitelé předsednictva Koalice pro demokratickou unii (Mesa de la Unidad Democrática), poslankyně María Corina Machado a poslanec Julio Borges, včetně starosty Caracasu Antonia Ladezmy; vzhledem k tomu, že uvedeným představitelům opozice je připisován rovněž plán atentátu na dalšího opozičního vůdce Leopolda Lópeze, který je již více než rok zadržován ve vojenské věznici;

C.     vzhledem k tomu, že vůdci demokratické opozice byli již několikrát opakovaně a nepodloženě obviněni z účasti na údajných plánech na destabilizaci a přípravy státního převratu, což vyústilo v neúprosné politické pronásledování, zbavení poslanecké imunity poslankyně Machadové a snahy o zbavení poslanecké imunity poslance Borgese, a dále v hrozby, urážky a fyzická napadení (jako například ta, k nimž došlo v dubnu 2013 v samotných prostorách zákonodárného orgánu, jejichž terčem byla tatáž poslankyně María Corina Machado a tentýž poslanec Julio Borges a k nimž předseda Národního shromáždění Diosado Cabello jen nečinně přihlížel);

D.     vzhledem k tomu, že prezident Maduro oznámil rovněž údajné zahraniční konspirační zájmy, údajné plány na destabilizaci a pokusy o atentát na hlavu státu, o nichž se několikrát zmiňoval výkonný výbor, pravděpodobně s cílem obrátit pozornost od skutečného ohniska závažné politické, hospodářské a společenské krize, kterou Venezuela zažívá;

E.     vzhledem k hrozbám namířeným vůči podnikatelům a sdělovacím prostředkům jak ve Venezuele, tak v zahraničí, varováním a zákazům namířeným proti zahraničním vládám a mezinárodním organizacím, jež daly najevo své znepokojení a varovaly před nebezpečím venezuelské politické krize a před obviňováním stoupenců, kteří prosazují mírové, demokratické, ústavní a volební změnu v zemi;

F.     vzhledem k tomu, že usnesení venezuelského ministerstva obrany č. 00810 zveřejněné v Úředním věstníku dne 27. ledna 2015 povoluje „použití potenciálně smrtící síly, ať už za pomoci střelných zbraní či jiných potenciálně smrtících zbraní“ v krajním případě s cílem „zabránit narušování pořádku, podpořit legitimně ustavenou moc a potlačit jakékoli projevy agrese okamžitou reakcí a nezbytnými prostředky“;

G.     vzhledem k tomu, že během protivládní demonstrace byl příslušníkem státního policejního sboru Policía Nacional Bolivariana v bezprostřední blízkosti Katolické univerzity v Táchiře (UCAT) chladnokrevně zavražděn čtrnáctiletý student Kluivert Roa, který se tak stal první smrtelnou obětí poté, co Nicolás Maduro povolil použití střelných zbraní k potlačení protestních akcí;

H.     vzhledem k tomu, že se letos mají konat parlamentní volby k obnově celého Národního shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela;

I.      vzhledem k tomu, že Leopoldo López, který byl dne 18. února 2014 svévolně zadržen a obviněn ze spiknutí, podněcování k násilným demonstracím, žhářství a poškozování majetku, je již více než rok stále držen ve vazbě; vzhledem k tomu, že od svého zatčení je vystavován fyzickému a psychickému mučení a že je v posledních měsících držen v podmínkách zpřísněné izolace a vzhledem k tomu, že jsou nadále zadržováni a drženi v izolaci i opoziční starostové Daniel Ceballos a Vicencio Scarano, jelikož se jim ve městech, za která zodpovídali, nepodařilo ukončit protesty a občanské nepokoje, a byli odsouzeni k několikaletému trestu odnětí svobody; vzhledem k tomu, že poslanci Juan Carlos Caldera, Ismael García a Richard Mardo čelí vyšetřování a hrozí jim soudní řízení, jež mají vést k jejich zbavení funkce coby členů kongresu;

J.      vzhledem k tomu, že Výbor OSN proti mučení vyjádřil ve své zprávě o Bolívarovské republice Venezuela své výslovné znepokojení nad převládající beztrestností, nad mučením politických vězňů a špatným zacházením s nimi, nadměrným používáním síly, schvalováním jednání provládních ozbrojených skupin a podílu na něm, nad svévolným zadržováním a skutečností, že chybí základní procesní záruky; vzhledem k tomu, že tato zpráva požadovala okamžité propuštění všech svévolně zadržovaných osob, které byly zatčeny v důsledku uplatňování práva na svobodu projevu a na pokojný protest, včetně Leopolda Lópeze a Daniela Ceballose, a že v této zprávě bylo rovněž vyjádřeno znepokojení nad útoky na novináře a aktivisty obhajující lidská práva, mimosoudními popravami a naprostou neexistencí nezávislého soudnictví;

K.     vzhledem k tomu, že generální tajemník Organizace amerických států vyzval k propuštění starosty Ledezmy a všech, kteří byli uvězněni z důvodu účasti na loňských protestech a že Meziamerická komise pro lidská práva vyjádřila své hluboké znepokojení nad situací, pokud jde o svobodu sdružování a svobodu projevu ve Venezuele;

L.     vzhledem k úplnému a absolutnímu podrobení soudní moci požadavkům a nárokům stávající venezuelské vlády a vzhledem k tomu, že od tohoto soudního systému nelze očekávat, že povede nezávislá vyšetřování nebo vynese spravedlivé rozsudky nad údajnými trestnými činy opozice;

M.    vzhledem k tomu, že pouze dodržování základních práv a svobod a konstruktivní dialog založený na respektu a vedený v duchu tolerance mohou pomoci vyvést zemi z této vážné krize a překonat obtíže, které ji v budoucnu čekají;

N.     vzhledem k tomu, že v dubnu 2014 bylo mezi vládou a opozicí zahájeno jednání o protestech nazvané „Mesa de Diálogo“, které však bylo bohužel o měsíc později přerušeno, aniž by bylo úspěšné;

O.     vzhledem k tomu, že Venezuela je zemí s největšími energetickými zásobami v Latinské Americe; vzhledem k tomu, že lidé ve Venezuele trpí závažným nedostatkem základních komodit, neboť se zdvojnásobily ceny potravin a byl zaveden přídělový systém; vzhledem k tomu, že cena ropy výrazně klesla, což prohlubuje hospodářskou recesi a ohrožuje křehké hospodářství této země, která je na ropě závislá; vzhledem k tomu, že venezuelská vláda uplatňuje přísnou cenzuru a zastrašování a pronásledování osob, které se snaží informovat o závažnosti hospodářské a sociální krize;

1.      je hluboce znepokojen zhoršující se situací ve Venezuele a odsuzuje uvěznění starosty Antonia Ledezmy, snahy o zbavení imunity poslance Julia Borgese a pronásledování studentů a dalších čelných představitelů opozice; žádá okamžité propuštění starosty Caracasu a ostatních svévolně zadržovaných osob v souladu s žádostmi několika orgánů Organizace spojených národů a mezinárodních organizací;

2.      důrazně odsuzuje zavraždění mladého studenta Kluiverta Roy ze San Cristóbalu a dalších šesti studentů; vyjadřuje svou nejhlubší soustrast příbuzným a blízkým obětí a žádá, aby osoby, které jsou za tyto zločiny odpovědné, byly postaveny před soud a neunikly trestu; žádá vládu, aby ukončila politickou perzekuci a represi demokratické opozice a porušování svobody projevu a svobody pořádat demonstrace a aby ukončila cenzuru sdělovacích prostředků;

3.      varuje před postupným úpadkem demokratického soužití, atmosférou politického násilí, porušováním základních práv významné části venezuelské společnosti a autoritářským charakterem režimu, neboť Venezuelu staví do neudržitelně napjaté politické situace, a to tím spíš, že se letos budou konat parlamentní volby do Národního shromáždění; varuje v tomto ohledu před jakýmkoli jednáním, které by mohlo vyvolat napjatou atmosféru a zhoršení situace a jež by směřovalo k odebrání legitimity demokratické opozice a jejímu postavení mimo zákon a ke zrušení voleb;

4.      vybízí všechny strany, aby za pomoci a účasti regionálních orgánů vedly pokojný dialog, do něhož by byly zapojeny všechny složky venezuelské společnosti, s cílem vymezit otázky, na nichž se mohou shodnout, a umožnily politickým činitelům jednat o nejzávažnějších problémech, se kterými se země potýká; vyzývá všechny dotčené strany, aby se vyvarovaly další eskalace násilí, a připomíná venezuelské vládě, že konstruktivní dialog není možný, dokud jsou čelní představitelé opozice nadále svévolně drženi ve vězení;

5.      připomíná vládě Venezuely její odpovědnost za zajištění souladu všech soudních procesů s mezinárodními standardy; připomíná, že v demokratickém uspořádání má zásadní význam dodržování zásady oddělení pravomocí a že státní orgány nesmějí používat soudní systém k politickému pronásledování a represi demokratické opozice; vyzývá venezuelské orgány, aby stáhly nepodložená obvinění a zatykače na opoziční politiky a aby zajistily bezpečnost všech občanů v zemi, bez ohledu na jejich politické názory nebo politickou příslušnost;

6.      vyzývá vládu Venezuely, aby dodržovala svou vlastní ústavu a plnila své mezinárodní závazky, respektovala nezávislost soudů, právo na svobodu projevu, sdružování, pokojné shromažďování a na politický pluralismus, neboť se jedná o základní principy demokracie, a aby zajistila, že lidé nebudou trestáni za to, že uplatňují svá práva na pokojné shromažďování a na svobodu projevu;

7.      vyzývá vládu Venezuely, aby dodržovala lidská práva, účinně vyšetřovala údajné případy porušování lidských práv a zajistila prostředí, v němž mohou obránci lidských práv a nezávislé nevládní organizace provádět svou legitimní činnost na podporu lidských práv a demokracie;

8.      opakuje svou výzvu ESVČ a delegaci EU v Caracasu, včetně delegací členských států, aby nadále pečlivě sledovaly vyšetřování a soudní jednání týkající se představitelů opozice;

9.      opakuje svou výzvu vysoké představitelce Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise Federice Mogheriniové, kterou dosud nevyslyšela, aby naléhala na okamžité propuštění vedoucích představitelů opozice a ostatních svévolně zadržených osob;

10.    připomíná svou výzvu, aby byla do Venezuely urychleně vyslána ad hoc delegace Evropského parlamentu s cílem vyhodnotit situaci a zahájit dialog se všemi stranami zapojenými do konfliktu;

11.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.