Forslag til beslutning - B8-0236/2015Forslag til beslutning
B8-0236/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Venezuela

5.3.2015 - (2015/2582(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Luis de Grandes Pascual, Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Elisabetta Gardini, József Nagy, Francesc Gambús, Lara Comi, Jaromír Štětina for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0236/2015

Procedure : 2015/2582(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0236/2015
Indgivne tekster :
B8-0236/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0236/2015

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela

(2015/2582(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine beslutninger om situationen i Venezuela og navnlig sin beslutning af 27. februar 2014 om den politiske situation i Venezuela og sin beslutning af 18. december 2014 om forfølgelse af den demokratiske opposition i Venezuela,

–       der henviser til erklæringen fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om anholdelsen af borgmesteren i Caracas, Antonio Ledezma, og situationen i Venezuela,

–       der henviser til udtalelse af 26. august 2014 fra Arbejdsgruppen om Vilkårlige Anholdelser under FN’s Generalforsamlings Menneskerettighedskommission,

–       der henviser til erklæring af 20. oktober 2014 fra FN’s højkommissær for menneskerettigheder om anholdelse af demonstranter og politikere i Venezuela,

–       der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Venezuela er part i,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at en gruppe svært bevæbnede ansatte i den venezuelanske stats efterretningstjeneste den 19. februar 2014 på voldsom vis trængte ind på borgmesterkontoret i Caracas uden ransagningskendelse og med magt førte overborgmester Antonio Ledezma med sig, og at Antonio Ledezma siden da har været tilbageholdt i et militærfængsel under anklage for sammensværgelse og medvirken til sammensværgelse, hvilket er forbrydelser, der straffes med strenge fængselsstraffe i Venezuela;

B.     der henviser til, at præsident Nicolás Maduro på en national radio- og tv-kanal bekendtgjorde, at man havde afværget en påstået destabiliseringsplan mod hans regering, der skulle iværksættes ved hjælp af et påstået statskup, som lederne af den politiske koalition Mesa de Unidad Democrática, parlamentsmedlemmerne María Corina Machado og Julio Borges, samt borgmesteren i Caracas, Antonio Ledezma skulle være indblandet i; der henviser til, at de nævnte oppositionsledere blev sat i forbindelse med en plan om at myrde en anden oppositionsleder, Leopoldo López, der har været tilbageholdt i et militærfængsel i over et år;

C.     der henviser til, at ledere af den demokratiske opposition ved tidligere lejligheder gentagne gange og ubegrundet er blevet anklaget for at deltage i påståede planer om destabilisering og statskup, hvilket har forvandlet sig til uforsonlig politisk forfølgelse, ophævelse af den parlamentariske immunitet, sådan som det skete med parlamentsmedlem María Corina Machado, og som man ønsker at gøre det med parlamentsmedlem Julio Borges, trusler, fornærmelser og fysiske overgreb som dem, de to parlamentsmedlemmer Machado og Borges blev udsat for i april 2013 i selve parlamentet, medens formanden for nationalforsamlingen, Diosdado Cabello, så ligegyldigt til;

D.     der henviser til, at præsident Maduro ligeledes har givet meddelelse om påståede udenlandske sammensværgelser, formodede destabiliseringsplaner og mordforsøg på højtstående personer, som Venezuelas ledelse ved talrige lejligheder har gjort opmærksom på, sandsynligvis for at bortlede opmærksomheden fra det virkelige brændpunkt for den alvorlige politiske, økonomiske og social krise, som Venezuela befinder sig i;

E.     der henviser til de trusler, der er blevet fremsat mod erhvervsdrivende og kommunikationsmidler både i og uden for Venezuela, de advarsler og nedværdigende udtalelser, der er blevet fremsat over for udenlandske regeringer og internationale organer, der har givet udtryk for deres bekymring og har advaret om risikoen ved den politiske krise i Venezuela og om beskyldningerne mod personer, der går ind for fredelige og demokratiske ændringer samt ændringer af forfatningen og valgsystemet i landet;

F.     der henviser til, at resolution 008610 fra det venezuelanske forsvarsministerium, der blev offentliggjort i det officielle tidende Gaceta Oficial den 27. januar 2015 autoriserede "anvendelse af potentielt dødbringende magt, enten med skydevåben eller andre former for potentielt dødbringende våben" som sidste udvej for "at undgå forstyrrende uro, støtte de lovligt indsatte myndigheder og afværge enhver form for aggression ved straks at gribe ind med de nødvendige midler";

G.     der henviser til, at en 14-årig skoledreng, Kluivert Roa, blev myrdet med koldt blod af en politibetjent fra det nationale bolivariske politi i nærheden af universitetet Universidad Católica del Táchira (UCAT), under en demonstrationen mod regeringen og dermed blev det første dødsoffer, efter at Nicolás Maduro havde givet tilladelse til anvendelse af skydevåben til at undertrykke protesterne;

H.     der henviser til, at der i år skal afholdes valg til nationalforsamlingen i Den Bolivariske Republik Venezuela;

I.      der henviser til, at Leopoldo López, der den 18. februar 2014 blev vilkårligt arresteret under anklage for sammensværgelse, anstiftelse af voldelige demonstrationer, ildspåsættelse og ejendomsbeskadigelse, efter over et år stadig befinder sig i fængsel; der henviser til, at Leopoldo López siden sin anholdelse er blevet udsat for fysisk og psykisk tortur, og at han i de seneste måneder er blevet sat i isolationsfængsel, og at borgmestrene fra oppositionen, Daniel Ceballos og Vicencio Scarano ligeledes er tilbageholdt og i isolation, fordi de ikke bragte protesterne og borgeropstanden i deres byer til ophør, og er blevet dømt til flere års fængsel; der henviser til, at parlamentsmedlemmerne Juan Carlos Caldera, Ismael García og Richard Mardo afventer retlige undersøgelser og rettergang, der har til formål at suspendere dem og fratage dem retten til at sidde i parlamentet;

J.      der henviser til, at FN’s Torturkomité i sin seneste rapport om Den Bolivariske Republik Venezuela udtrykkeligt har givet udtryk for foruroligelse over den herskende straffrihed, tortur og nedværdigende behandling af politiske fanger, den overdrevne magtanvendelse, det stiltiende samtykke og medvirken til de regeringstro væbnede gruppers aktioner, de vilkårlige anholdelser og manglen på grundlæggende proceduremæssige garantier; der henviser til, at der i denne rapport blev opfordret til øjeblikkelig løsladelse af alle dem, der er vilkårligt tilbageholdt, herunder Leopoldo López og Daniel Ceballos, der blev anholdt for at udøve deres ytringsfrihed og demonstrere fredeligt, ligesom der blev udtrykt bekymring over angrebene på journalister og menneskerettighedsaktivister, de udenretslige henrettelser og den fuldstændige mangel på et uafhængigt retsvæsen;

K.     der henviser til, at generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) har anmodet om løsladelse af borgmester Ledezma og af dem, der blev fængslet for deltagelse i protesterne sidste år, og at Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder har udtrykt dyb bekymring over den situation, der hersker for forsamlings- og ytringsfriheden i Venezuela;

L.     der henviser til, at den dømmende magt er helt og aldeles underlagt den nuværende venezuelanske regering krav og påbud, og at det ikke kan forventes, at retsvæsenet foretager upartiske undersøgelser eller afsiger retfærdige domme i sager med anklager mod oppositionen;

M.    der henviser til, at kun respekt for de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder og en konstruktiv og respektfuld dialog ført i en ånd af tolerance kan hjælpe landet med at komme ud af denne alvorlige krise og overvinde fremtidens udfordringer;

N.     der henviser til, at der i april 2014 blev indledt en dialog om demonstrationerne mellem regeringen og oppositionen, kaldet ”Mesa de Diálogo”, som desværre blev afbrudt en måned senere, uden at der var opnået noget som helst resultat;

O.     der henviser til, at Venezuela er det land i Latinamerika, der har de største energireserver; der henviser til, at det venezuelanske folk lider under en alvorlig mangel på grundlæggende fornødenheder, at fødevarepriserne er steget til det dobbelte, og at der er indført øget fødevarerationering; der henviser til, at oliepriserne er faldet drastisk, hvilket forværrer den økonomiske krise og truer landets skrøbelige olieafhængige økonomi; der henviser til, at den venezuelanske regering udøver en benhård censur og iværksætter afskrækkende foranstaltninger og forfølgelse mod enhver, der ønsker at informere om den økonomiske og sociale krises alvor;

1.      gentager sin alvorlige bekymring over forværringen af situationen i Venezuela; fordømmer fængslingen af borgmester Antonio Ledezma, forsøget på at ophæve parlamentsmedlem Julio Borges' immunitet og forfølgelsen af studerende og andre oppositionsledere; forlanger omgående løsladelse af overborgmesteren i Caracas og resten af de vilkårligt fængslede personer i overensstemmelse med de anmodninger, der er blevet fremsat af forskellige FN-organer og internationale organisationer;

2.      fordømmer på det kraftigste mordet på den unge skoleelev fra San Cristóbal, Kluivert Roa, og seks andre studerende; udtrykker sin dybe medfølelse med ofrenes familie og pårørende og forlanger, at de ansvarlige for forbrydelserne retsforfølges, og der ikke gives nogen mulighed for straffrihed; opfordrer regeringen til at standse den politiske forfølgelse og undertrykkelse af den demokratiske opposition, krænkelserne af ytrings- og demonstrationsfriheden samt til at afskaffe censur af kommunikationsmidlerne;

3.      gør opmærksom på den tiltagende forringelse af den demokratiske sameksistens, det voldelige politiske klima, krænkelserne af de grundlæggende rettigheder for en betydelig del af det venezuelanske samfund og styrets autoritære tendenser, der bringer Venezuela i en situation med uholdbar politisk spænding, især i betragtning af at der i år skal være valg til nationalforsamlingen; advarer i denne forbindelse mod enhver manøvre, der kunne fremkalde em atmosfære af spænding og tilbageskridt, som har til formål at fratage den demokratiske opposition sin legitimitet og gøre den ulovlig og/eller på at aflyse valget;

4.      opfordrer alle parter til med regionale organers støtte og mellemkomst at indgå i en fredelig dialog, der omfatter alle lag i det venezuelanske samfund, i bestræbelsen på at finde frem til punkter af fælles interesse og give de politiske aktører mulighed for at drøfte de mest alvorlige problemer i landet; opfordrer alle berørte parter til at undgå en yderligere optrapning af volden og minder Venezuelas regering om, at en konstruktiv dialog er utænkelig, så længe der stadig er oppositionsledere, der holdes vilkårligt fængslet;

5.      minder den venezuelanske regering om dens ansvar for at sikre, at alle retssager lever op til internationale standarder; minder om, at respekten for magtens deling er grundlæggende i et demokrati, og at myndighederne ikke må bruge retsvæsenet som et redskab til politisk forfølgelse og undertrykkelse af den demokratiske opposition; opfordrer de venezuelanske myndigheder til at trække deres grundløse anklager og arrestordrer mod oppositionspolitikere tilbage og til at garantere sikkerhed for alle landets borgere uanset deres politiske standpunkter og tilhørsforhold;

6.      opfordrer den venezuelanske regering til at overholde sin egen forfatning og sine internationale forpligtelser med hensyn til domstolenes uafhængighed, retten til ytringsfrihed, forenings- og forsamlingsfrihed samt retten til politisk pluralisme, da disse principper udgør demokratiets grundlæggende elementer, samt at sikre, at folk ikke straffes for at udøve deres ret til at deltage i fredelige forsamlinger og ytre sig frit;

7.      opfordrer den venezuelanske regering til at respektere menneskerettighederne, foretage en effektiv efterforskning af påståede overtrædelser af menneskerettighederne og skabe betingelser for et miljø, hvor menneskerettighedsforkæmpere og uafhængige ikke-statslige organisationer kan udføre deres legitime arbejde for at fremme menneskerettigheder og demokrati;

8.      gentager sin opfordring til EU-Udenrigstjenesten og EU's delegation i Caracas samt til medlemsstaternes repræsentationer til opmærksomt at følge med i undersøgelser og retsmøder vedrørende oppositionslederne;

9.      gentager sin opfordring, som hidtil ikke er blevet fulgt, til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, til at forlange, at oppositionslederne og de andre vilkårligt tilbageholdte omgående løslades;

10.    fastholder sin anmodning om, at Europa-Parlamentet hurtigst muligt skal sende en ad hoc-delegation til Venezuela med henblik på en vurdering af situationen og afholdelse af en dialog med alle konfliktens parter;

11.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, regeringen og parlamentet i Den Bolivariske Republik Venezuela, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.