Resolutsiooni ettepanek - B8-0236/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-0236/2015

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Venezuelas

5.3.2015 - (2015/2582(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Luis de Grandes Pascual, Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Elisabetta Gardini, József Nagy, Francesc Gambús, Lara Comi, Jaromír Štětina fraktsiooni PPE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0236/2015

Menetlus : 2015/2582(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0236/2015
Esitatud tekstid :
B8-0236/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0236/2015

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas

(2015/2582(RSP))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma resolutsioone olukorra kohta Venezuelas, eriti 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas ja 18. detsembri 2014. aasta resolutsiooni demokraatliku opositsiooni tagakiusamise kohta Venezuelas,

–       võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldust Caracase linnapea Antonio Ledezma vahistamise kohta ja olukorra kohta Venezuelas,

–       võttes arvesse ÜRO Peaassamblee inimõiguste komisjoni meelevaldsete kinnipidamiste töörühma 26. augusti 2014. aasta arvamust,

–       võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 20. oktoobri 2014. aasta avaldust meeleavaldajate ja poliitikute vahistamiste kohta Venezuelas,

–       võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Venezuela on ühinenud,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et möödunud aasta 19. veebruaril tungis rühm hambuni relvastatud Venezuela riiklike luureteenistuste töötajaid vägivaldselt Caracase linnavalitsuse tööruumidesse ja võttis ilma läbiotsimisordenit esitamata jõuga kinni ülemlinnapea Antonio Ledezma, keda sellest saadik peetakse kinni sõjaväevanglas süüdistatuna vandenõus ja vandenõulaste organisatsiooni kuulumises, milliste kuritegude eest on Venezuelas ette nähtud karmid vanglakaristused;

B.     arvestades, et president Nicolás Maduro teatas riiklikus raadio- ja telekanalis esinedes, et aeti nurja väidetav katse destabiliseerida tema valitsust riigipöördega, ning selles süüdistati Venezuela demokraatliku ühtsuse ümarlaua juhte parlamendisaadikuid María Corina Machadot ja Julio Borgest ning Caracase linnapead Antonio Ledezmat; arvestades, et nimetatud opositsiooniliidreid seostati kavaga mõrvata väljapaistev opositsiooniliider Leopoldo López, keda juba üle aasta peetakse kinni sõjaväevanglas;

C.     arvestades, et demokraatliku opositsiooni juhte on ka varem korduvalt ja alusetult süüdistatud osalemises väidetavates destabiliseerimis- ja riigipöördekavades, mis on toonud kaasa armutu poliitilise tagakiusamise, parlamentaarse immuniteedi rikkumised, nagu seda tehti parlamendisaadik Machadoga ja püütakse teha parlamendisaadik Borgesega, ähvardused, solvangud ja füüsilised rünnakud, millest üks toimus 2013. aasta aprillis lausa parlamendi tööruumides nendesamade saadikute María Corina Machado ja Julio Borgese vastu ja mida rahvusassamblee president Diosdado Cabello ükskõikselt pealt vaatas;

D.     arvestades, et president Maduro teatas ka väidetavatest välisriikide vandenõudest, väidetavatest destabiliseerimiskavadest ja tapmiskatsetest, mida valitsus olevat korduvalt paljastanud, ilmselt selleks, et tähelepanu kõrvale juhtida Venezuelat tegelikult räsivalt rängalt poliitiliselt, sotsiaalselt ja majanduskriisilt;

E.     arvestades nii Venezuela kui ka välisriikide meediakanalite ja ettevõtjate suunas pillutud ähvardusi, laimu ja hoiatusi teiste riikide valitsuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide suhtes, kes on väljendanud oma muret ning hoiatanud Venezuela poliitilise kriisiga seotud ohtude ja süüdistuste pärast, mis pidurdavad rahumeelseid, demokraatlikke, põhiseaduslikke ja valijate tahet kajastavaid muutusi riigis;

F.     arvestades, et Venezuela ametlikus väljaandes 27. jaanuaril 2015 avaldatud Venezuela kaitseministeeriumi otsuses 008610 lubati viimase võimalusena kasutada potentsiaalselt surmavat jõudu, nii tulirelvi kui ka muid surmava toimega relvi, selleks et hoida ära korrarikkumised, toetada seaduslikku võimu ja anda vastulöök igasugusele agressioonile, astudes sellele vastu viivitamatult ja kõigi vajalike vahenditega;

G.     arvestades, et valitsusvastase meeleavalduse ajal tappis Bolívari Riikliku Politsei agent Táchira Katoliikliku Ülikooli (Universidad Católica del Táchira, UCAT) lähedal külmavereliselt ühe nooruki, 14 aasta vanuse õppuri Kluivert Roa, kellest sai esimene surmaohver pärast seda, kui Nicolás Maduro andis loa kasutada meeleavalduste mahasurumiseks tulirelvi;

H.     arvestades, et sel aastal peavad toimuma parlamendivalimised, millega vahetatakse välja Venezuela Bolívari Vabariigi Rahvusassamblee kogu koosseis;

I.      arvestades, et juba rohkem kui aasta viibib endiselt vanglas 18. veebruaril 2014. aastal meelevaldselt vahistatud Leopoldo López, keda süüdistatakse vandenõus, vägivaldsetele meeleavaldustele kihutamises, tahtlikus süütamises ja vara kahjustamises; arvestades, et vahistamisest alates on teda füüsiliselt ja psüühiliselt piinatud ja peetud üksikvangistuses, viimastel kuudel veel rangemalt kui varem, ning et üksikvangistuses hoitakse endiselt ka opositsioonilisi linnapäid Daniel Ceballost ja Vicencio Scaranot, kellele on mõistetud mitme aasta pikkune vanglakaristus selle eest, et nad ei surunud oma linnades maha meeleavaldusi ja rahvarahutusi; arvestades, et parlamendisaadikute Juan Carlos Caldera, Ismael García ja Richard Mardo suhtes on algatatud uurimised ja kohtumenetlused, et nende parlamendiliikme õigused peatada ja need neilt ära võtta;

J.      arvestades, et ÜRO piinamisvastase komitee hiljutises aruandes Venezuela Bolívari Vabariigi kohta esitatud märkustes väljendati selgesõnaliselt muret valitseva karistamatuse, poliitvangide piinamise ja alandava kohtlemise, liigse jõukasutuse, valitsusmeelsete relvarühmituste tegevuse lubamise ja soosimise, meelevaldsete vahistamiste ja põhiliste menetluslike tagatiste puudumise pärast; arvestades, et selles aruandes nõuti kõigi meelevaldselt kinni peetavate, sealhulgas sõnavabaduse ja rahumeelse meeleavalduse õiguse kasutamise eest vahistatud Leopoldo Lópeze ja Daniel Ceballose viivitamatut vabastamist ning väljendati lisaks muret ajakirjanike ja inimõiguslaste vastaste rünnakute, kohtuväliste hukkamiste ning sõltumatu kohtusüsteemi täieliku puudumise pärast;

K.     arvestades, et Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretär on taotlenud linnapea Ledezma ja eelmisel aastal meeleavaldustel osalemise eest vahistatud isikute vabastamist ning et Ameerika Inimõiguste Komisjon on väljendanud sügavat muret ühinemisvabaduse ja sõnavabaduse olukorra pärast Venezuelas;

L.     arvestades, et kohtusüsteem on täielikult ja absoluutselt allutatud Venezuela praeguse valitsuse nõudmistele ja vajadustele ning ei saa loota, et see opositsiooni vastu esitatud süüdistuste korral viiks läbi erapooletuid uurimisi või langetaks õiglasi otsuseid;

M.    arvestades, et üksnes põhiõiguste ja -vabaduste tunnustamine ning sallivuse vaimus toimuv konstruktiivne ja vastaspoolt austav dialoog võib aidata riigil praegusest tõsisest kriisist väljuda ja eesseisvad raskused ületada;

N.     arvestades, et 2014. aasta aprillis algatati valitsuse ja opositsiooni vahel meeleavaldusi käsitlevad kõnelused, nn Mesa de Diálogo, mis aga kuu aega hiljem kahjuks katkesid, ilma et mingeid tulemusi oleks saavutatud;

O.     arvestades, et Venezuela on riik, millel on Ladina-Ameerika suurimad energiavarud; arvestades, et Venezuela elanikel on tõsine puudus esmatarbekaupadest, toiduhinnad on kahekordistunud ja toidukaupade normeerimist on laiendatud; arvestades, et naftahinnad on järsult langenud, mis süvendab majanduslangust ning seab ohtu riigi hapra ja naftast sõltuva majanduse; arvestades, et Venezuela valitsus teostab karmi tsensuuri ning hirmutab ja kiusab neid, kes püüavad sotsiaalse ja majanduskriisi tõsidusest rääkida;

1.      kordab, et on tõsiselt mures olukorra halvenemise pärast Venezuelas; mõistab hukka linnapea Antonio Ledezma vangistamise, katsed võtta parlamendiliige Julio Borgeselt parlamentaarne puutumatus, ning üliõpilaste ja teiste opositsiooniliidrite tagakiusamise; nõuab Caracase ülemlinnapea ja teiste meelevaldselt vahistatute viivitamatut vabastamist vastavalt mitmete ÜRO allasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide taotlustele;

2.      mõistab otsustavalt hukka San Cristóbali noore õppuri Kluivert Roa ja veel kuue õpilase tapmise; avaldab sügavat kaastunnet ohvrite lähedastele ja perekonnaliikmetele ning nõuab nende kuritegude eest vastutajate kohtu alla andmist ja nende igasuguse karistamatuse välistamist; nõuab, et valitsus lõpetaks poliitilistel põhjustel tagakiusamise ja demokraatliku opositsiooni mahasurumise, sõnavabaduse ja meeleavalduste vabaduse rikkumise ning meediavahendite tsenseerimise;

3.      hoiatab demokraatliku ühiselu jätkuva allakäigu, poliitilise vägivalla õhkkonna, Venezuela ühiskonna suure osa põhiõiguste rikkumise ja režiimi autoritaarsusesse libisemise eest, mis kõik tekitavad riigis talumatuid poliitilisi pingeid, seda enam, et tänavu peavad toimuma rahvusassamblee valimised; hoiatab sellega seoses kõigi manöövrite eest, mis võivad tekitada pingelise ja reaktsioonilise õhkkonna, milles võidakse püüda demokraatlik opositsioon seadusevastaseks kuulutada ja valimised ära jätta;

4.      julgustab kõiki osapooli pidama piirkondlike organisatsioonide toel ja vahendusel rahumeelset dialoogi, kuhu kaasatakse kõik Venezuela ühiskonnakihid, et leida küsimused, milles ollakse lähedastel seisukohtadel, ja võimaldada poliitilistel jõududel arutleda kõige tõsisemate riigi ees seisvate probleemide üle; palub kõigil asjaomastel osapooltel vältida vägivalla eskaleerumist ning tuletab Venezuela valitsusele meelde, et seni, kuni opositsiooniliidreid meelevaldselt vangis hoitakse, on konstruktiivne dialoog võimatu;

5.      tuletab Venezuela valitsusele meelde tema kohustust tagada kõigi kohtuprotsesside vastavus rahvusvahelistele normidele; tuletab meelde, et võimude lahususe põhimõtte austamine on demokraatlikus riigis esmatähtis ja et ametivõimud ei või kasutada kohtusüsteemi demokraatliku opositsiooni poliitilise tagakiusamise ja represseerimise vahendina; palub Venezuela ametivõimudel tühistada opositsioonipoliitikute vastu esitatud põhjendamata süüdistused ja nende vahistamisorderid ning tagada riigi kõigi kodanike julgeolek sõltumata nende poliitilistest vaadetest või poliitilisest kuuluvusest;

6.      kutsub Venezuela valitsust üles täitma omaenda põhiseadust ja oma rahvusvahelisi kohustusi selles, mis puudutab kohtute sõltumatust, õigust sõna-, ühinemis- ja rahumeelse kogunemise vabadusele ja poliitilisele pluralismile, kuna need on demokraatia nurgakivid, ning tagama, et inimesi ei karistataks sõna- ja rahumeelse kogunemise vabaduse kasutamise eest;

7.      kutsub Venezuela valitsust üles järgima inimõigusi, tulemuslikult uurima nende väidetavaid rikkumisi ning tagama keskkonna, kus inimõiguslased ja sõltumatud valitsusvälised organisatsioonid saavad teha oma õiguspärast tööd inimõiguste ja demokraatia edendamiseks;

8.      kordab oma nõudmist, et Euroopa välisteenistus, ELi Caracase esindus ja liikmesriikide esindused tähelepanelikult jälgiksid opositsiooniliidrite suhtes algatatud uurimisi ja nende kohtulikke ärakuulamisi;

9.      kordab oma siiani rahuldamata taotlust, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini nõuaks opositsiooniliidrite ja teiste meelevaldselt vahistatute viivitamatut vabastamist;

10.    kordab oma nõudmist saata võimalikult kiiresti Euroopa Parlamendi ajutine delegatsioon Venezuela olukorda hindama ja pidama dialoogi kõigi konflikti osapooltega;

11.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela Bolívari Vabariigi valitsusele ja Rahvusassambleele, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.