Päätöslauselmaesitys - B8-0236/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0236/2015

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Venezuelan tilanteesta

5.3.2015 - (2015/2582(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Luis de Grandes Pascual, Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Elisabetta Gardini, József Nagy, Francesc Gambús, Lara Comi, Jaromír Štětina PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0236/2015

Menettely : 2015/2582(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0236/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0236/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0236/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta

(2015/2582(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Venezuelan tilanteesta antamansa päätöslauselmat ja erityisesti Venezuelan poliittisesta tilanteesta 27. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman ja Venezuelan demokraattisen opposition vainoamisesta 18. joulukuuta 2014 antamansa päätöslauselman,

–       ottaa huomioon ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman Caracasin pormestarin Antonio Ledezman pidättämisestä ja Venezuelan tilanteesta,

–       ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen ihmisoikeuskomission mielivaltaisia vangitsemisia käsittelevän työryhmän 26. elokuuta 2014 antaman lausunnon,

–       ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 20. lokakuuta 2014 antaman lausunnon mielenosoittajien ja poliitikkojen pidätyksistä Venezuelassa,

–       ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuolena Venezuela on,

–         ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

 

A.     ottaa huomioon, että ryhmä raskaasti aseistettuja Venezuelan valtiollisen tiedustelupalvelun viranomaisia tunkeutui 19. helmikuuta 2015 väkivalloin Caracasin metropolialueen pormestarin toimistoon ja esittämättä minkäänlaista etsintälupaa pakottivat mukaansa pormestari Antonio Ledezman, joka on siitä asti ollut pidätettynä sotilasvankilassa syytettynä juonittelusta ja salaliitosta, joista määrätään Venezuelassa ankaria vankeusrangaistuksia;

B.     ottaa huomioon, että presidentti Nicolás Maduro ilmoitti maan kaikilla tv- ja radiokanavilla, että väitetty suunnitelma hallituksen horjuttamiseksi ja vallankaappauksen tekemiseksi on paljastettu ja tehty tyhjäksi ja että hankkeessa olivat olleet mukana Venezuelan demokraattisen opposition vaaliliiton johtohenkilöt, kansanedustajat María Corina Machado ja Julio Borges sekä Caracasin pormestari Antonio Ledezma; ottaa huomioon, että nämä oppositiojohtajat yhdistettiin myös suunnitelmaan murhata oppositiojohtaja Leopoldo López, joka on ollut vangittuna sotilasvankilassa yli vuoden;

C.     toteaa, että aiemmissa tapauksissa demokraattisen opposition johtajia on syytetty toistuvasti ja perusteettomasti osallistumisesta väitettyihin horjuttamis- ja vallankaappaussuunnitelmiin, mikä on johtanut säälimättömään poliittiseen vainoon, parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseen, kuten kansanedustaja Machadon kohdalla tapahtui ja kuten on aikomus tehdä kansanedustaja Borgesin kohdalla, uhkauksiin, solvauksiin ja fyysiseen väkivaltaan, jota käytettiin huhtikuussa 2013 parlamentin istuntosalissa samoja parlamentin jäseniä María Corina Machadoa ja Julio Borgesia vastaan kansalliskokouksen puhemiehen Diosdado Cabellon hyväksyvän katseen alla;

D.     ottaa huomioon, että presidentti Maduro ilmoitti samalla väitetyistä ulkomaisista salaliitoista, horjuttamissuunnitelmista ja valtionpäämiehen murhayrityksistä, joita hallitus on tuonut julki useaan otteeseen, ilmeisesti tarkoituksenaan kääntää pois huomio todellisesta ongelmasta, Venezuelaa koettelevasta vakavasta poliittisesta taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta kriisistä;

E.     ottaa huomioon venezuelalaisia ja muunmaalaisia yrittäjiä ja tiedotusvälineitä vastaan kohdistetut uhkaukset sekä niitä ulkomaisia hallituksia ja kansainvälisiä järjestöjä vastaan esitetyt varoitukset ja solvaukset, jotka ovat ilmaisseet huolensa ja varoittaneet Venezuelan poliittisen kriisin riskeistä ja kannustaneet rauhanomaiseen, demokraattiseen, perustuslailliseen ja vaaleihin perustuvaan muutokseen maassa;

F.     ottaa huomioon, että 27. tammikuuta 2015 virallisessa lehdessä julkaistulla Venezuelan puolustusministeriön päätöksellä 008610 sallittiin ”mahdollisesti tappavan voiman käyttäminen ampuma-aseella tai muulla mahdollisesti tappavalla aseella viimeisenä keinona levottomuuksien estämiseksi, laillisen vallan tukemiseksi ja kaikenlaisten hyökkäysten torjumiseksi välittömästi ja tarvittavilla keinoilla”;

G.     katsoo, että valtakunnallisen Policía Nacional Bolivarianan palveluksessa ollut poliisi murhasi kylmäverisesti 14-vuotias opiskelijan Kluivert Roan Táchiran katolisen yliopiston (UCAT) läheisyydessä hallitusta vastustaneen mielenosoituksen aikana, ja hänestä tuli ensimmäinen kuolonuhri sen jälkeen kun Nicolás Maduro oli antanut luvan käyttää ampuma-aseita mielenosoitusten hajottamiseen;

H.     ottaa huomioon, että tänä vuonna pidetään parlamenttivaalit, jossa valitaan uusi Venezuelan bolivariaanisen tasavallan kansalliskokous;

I.      ottaa huomioon, että oppositiojohtaja Leopoldo López, joka pidätettiin mielivaltaisesti 18. helmikuuta 2014 syytettynä salaliitosta, väkivaltaisten mielenosoitusten järjestämisestä, tuhopoltosta ja vahingonteosta, on yli vuotta myöhemmin yhä vankilassa; ottaa huomioon, että häntä on pidättämisensä jälkeen kidutettu fyysisesti ja psyykkisesti ja viime kuukausina hänet on eristetty yhä tiukemmin ja että oppositiota edustavat pormestarit Daniel Ceballos ja Vicencio Scarano ovat yhä pidätettyinä ja eristettyinä ja tuomittuina useiden vuosien vankeusrangaistuksiin, koska he eivät lopettaneet mielenosoituksia ja kansalaisten kapinaliikettä kaupungeissaan; ottaa huomioon, että kongressin jäsenet Juan Carlos Caldera, Ismael Garcia ja Richard Mardo odottavat tutkintaa ja oikeudenkäyntejä, joissa heidät pyritään pidättämään virastaan ja erottamaan kongressin jäsenyydestä;

J.      ottaa huomioon, että YK:n kidutuksen vastaisen komitean Venezuelan bolivariaanista tasavaltaa koskevassa raportissa ilmaistiin nimenomaisesti huoli vallitsevasta rankaisemattomuuden käytännöstä, poliittisten vankien kidutuksesta ja halventavasta kohtelusta, liiallisesta voimankäytöstä, hallitusta kannattavien aseellisten joukkojen toimien hyväksynnästä ja niihin osallistumisesta, mielivaltaisista pidätyksistä ja perustavien oikeusturvatakeiden puuttumisesta; ottaa huomioon, että tässä raportissa vaadittiin vapauttamaan välittömästi kaikki mielivaltaisesti pidätetyt henkilöt, myös Leopoldo López ja Daniel Ceballos, jotka pidätettiin heidän harjoittaessaan ilmaisunvapautta rauhanomaisessa mielenosoituksessa, ja ilmaisi lisäksi huolensa toimittajiin ja ihmisoikeusaktivisteihin kohdistuvista hyökkäyksistä, laittomista teloituksista ja riippumattoman oikeuslaitoksen täydellisestä puuttumisesta;

K.     ottaa huomioon, että Amerikan valtioiden järjestön pääsihteeri on pyytänyt pormestari Ledezman ja viime vuoden mielenosoituksiin osallistumisen takia vangittujen henkilöiden vapauttamista ja että Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunta on ilmaissut olevansa erittäin huolestunut kokoontumisvapauden ja sananvapauden tilanteesta Venezuelassa;

L.     ottaa huomioon, että oikeuslaitos on alistettu täysin Venezuelan nykyisen hallituksen pyynnöille ja vaatimuksille ja että ei ole odotettavissa, että oikeuslaitos tekisi puolueettomia tutkimuksia tai antaisi oikeudenmukaisia tuomioita tapauksissa, joissa syytetään oppositiota;

M.    ottaa huomioon, että ainoastaan perusoikeuksien ja -vapauksien noudattaminen sekä rakentava ja kunnioittava vuoropuhelu suvaitsevaisuuden hengessä voivat auttaa maata pääsemään irti tästä vakavasta kriisistä ja voittamaan tulevat vaikeudet;

N.     ottaa huomioon, että mielenosoituksia koskevat hallituksen ja opposition väliset neuvottelut (Mesa de Diálogo) käynnistettiin huhtikuussa 2014, mutta valitettavasti ne keskeytettiin jo kuukautta myöhemmin ilman tuloksia;

O.     ottaa huomioon, että Venezuelassa on Latinalaisen Amerikan suurimmat energiavarat; ottaa huomioon, että Venezuelan kansa kärsii vakavasta perustarvikepulasta, elintarvikkeiden hinnat ovat kaksinkertaistuneet ja elintarvikkeiden säännöstely on tiukentunut; ottaa huomioon, että öljyn hinta on romahtanut, mikä syventää talouden taantumaa ja uhkaa maan haurasta taloutta, joka on öljystä riippuvainen, ja että Venezuelan hallitus harjoittaa kovakätistä sensuuria ja pelottelee ja ahdistelee niitä, jotka yrittävät välittää tietoa taloudellisen ja yhteiskunnallisen kriisin vakavuudesta;

1.      toteaa jälleen olevansa syvästi huolissaan Venezuelan tilanteen kärjistymisestä; tuomitsee pormestari Antonio Ledezman vangitsemisen, aikomuksen pidättää kansanedustaja Julio Borgesin koskemattomuus sekä opiskelijoiden ja muiden oppositiojohtajien vainoamisen; pyytää Caracasin pormestarin ja muiden mielivaltaisesti pidätettyjen henkilöiden välitöntä vapauttamista monien YK:n elinten ja kansainvälisten järjestöjen esittämien pyyntöjen mukaisesti;

2.      tuomitsee jyrkästi San Cristóbalissa opiskelleen nuoren Kluivert Roan ja kuuden muun opiskelijan murhaamisen; ilmaisee syvän myötätuntonsa uhrien perheenjäsenille ja läheisille ja pyytää että rikoksiin syyllistyneet henkilöt tuodaan oikeuden eteen niin, että kukaan heistä ei jää rankaisematta; pyytää hallitusta lopettamaan demokraattisen opposition poliittisen vainon ja sortamisen, ilmaisunvapauden ja mielenosoitusvapauden rikkomiset sekä median sensuroinnin;

3.      varoittaa demokraattisen yhteiselon vähittäisestä murentumisesta, poliittisen väkivallan ilmapiiristä, Venezuelan yhteiskunnan huomattavan osan perusoikeuksien loukkaamisesta ja hallituksen luisumisesta autoritaarisuuteen, jotka ovat saaneet aikaan Venezuelassa kestämättömän poliittisen jännityksen varsinkin tänä vuonna järjestettävien parlamenttivaalien vuoksi; varoittaa siksi ryhtymästä toimiin, jotka saattaisivat kiristää jännitystä ja heikentää tilannetta ja johtaa demokraattisen opposition kieltämiseen ja julistamiseen laittomaksi ja/tai vaalien peruuttamiseen;

4.      kannustaa kaikkia osapuolia käymään alueellisten järjestöjen tuella ja välityksellä rauhanomaista vuoropuhelua, johon kaikki Venezuelan yhteiskuntaryhmät voivat osallistua, jotta voidaan määrittää kohdat, joista vallitsee yhteisymmärrys, ja kaikki poliittiset toimijat voivat keskustella vakavimmista maata vaivaavista ongelmista; kehottaa kaikkia osapuolia välttämään väkivallan pahentamista ja muistuttaa Venezuelan hallitusta siitä, että rakentava vuoropuhelu on mahdotonta niin kauan kuin oppositiojohtajat ovat mielivaltaisesti pidätettyinä vankilassa;

5.      muistuttaa Venezuelan hallitusta sen velvollisuudesta varmistaa, että kaikki oikeudenkäynnit noudattavat kansainvälisiä normeja; muistuttaa, että vallan kolmijaon periaatteen noudattaminen on demokratian kannalta ensiarvoisen tärkeää ja että viranomaiset eivät voi käyttää oikeusjärjestelmää poliittisen vainon ja demokraattisen opposition tukahduttamisen välineenä; kehottaa Venezuelan viranomaisia kumoamaan oppositiopoliitikkoihin kohdistuvat perusteettomat syytökset ja vangitsemismääräykset ja varmistamaan kaikkien maan kansalaisten turvallisuuden heidän poliittisista näkemyksistään tai yhteyksistään riippumatta;

6.      kehottaa Venezuelan hallitusta noudattamaan omaa perustuslakiaan ja kansainvälisiä velvoitteitaan oikeuslaitoksen riippumattomuuden, ilmaisunvapauden, yhdistymisvapauden ja rauhanomaisen kokoontumisvapauden sekä poliittisen monimuotoisuuden suhteen, sillä ne ovat demokratian kulmakiviä, ja varmistamaan, että ihmisiä ei rangaista rauhanomaisen kokoontumisvapauden ja ilmaisunvapauden harjoittamisesta;

7.      kehottaa Venezuelan hallitusta kunnioittamaan ihmisoikeuksia, toimeenpanemaan tehokkaita tutkimuksia väitetyistä ihmisoikeusrikkomuksista ja mahdollistamaan sellaisen ympäristön, jossa ihmisoikeusaktivistit ja riippumattomat kansalaisjärjestöt voivat tehdä oikeutettua työtään ihmisoikeuksien ja demokratian edistämiseksi;

8.      pyytää jälleen Euroopan ulkosuhdehallintoa ja EU:n edustustoa Caracasissa samoin kuin jäsenvaltioiden edustustoja seuraamaan tarkasti oppositiojohtajia koskevia tutkimuksia ja oikeuden istuntoja;

9.      pyytää jälleen komission varapuheenjohtajaa / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa Federica Mogherinia vaatimaan oppositiojohtajien ja muiden mielivaltaisesti pidätettyjen henkilöiden välitöntä vapauttamista;

10.    muistuttaa vaatimuksestaan lähettää Euroopan parlamentin ad hoc -valtuuskunta arvioimaan Venezuelan tilannetta ja käymään vuoropuhelua kaikkien konfliktin osapuolten kanssa mahdollisimman pikaisesti;

11.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitukselle ja kansalliskokoukselle, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.