Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0236/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0236/2015

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Venesueloje

5.3.2015 - (2015/2582(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Luis de Grandes Pascual, Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Elisabetta Gardini, József Nagy, Francesc Gambús, Lara Comi, Jaromír Štětina PPE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0236/2015

Procedūra : 2015/2582(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0236/2015
Pateikti tekstai :
B8-0236/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0236/2015

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje

(2015/2582(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Venesueloje, ypač 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl politinės padėties Venesueloje ir 2014 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl demokratinės opozicijos persekiojimo Venesueloje,

–       atsižvelgdamas į vyriausiosios įgaliotinės bendrai užsienio ir saugumo politikai pareiškimą dėl Karakaso mero Antonio Ledezmos suėmimo ir padėties Venesueloje;

–       atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos Žmogaus teisių komisijos Savavališko įkalinimo darbo grupės 2014 m. rugpjūčio 26 d. nuomonę,

–       atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro 2014 m. spalio 20 d. pareiškimą dėl protestuotojų ir politikų suėmimo Venesueloje,

–       atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Venesuela yra pasirašiusi,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi 2015 m. vasario 19 d. Venesuelos stipriai apsiginklavusių valstybinių žvalgybos tarnybų pareigūnų grupė jėga įsiveržė į Karakaso savivaldybės patalpas ir, be jokio kratos orderio, jėga suėmė merą Antonio Ledezmą, kuris, kaltinamas sąmokslavimu ir bendrininkavimu sąmokslaujant – nusikaltimais, kurie Venesueloje baudžiami sunkiomis įkalinimo bausmėmis – nuo to laiko laikomas kariniame kalėjime,

B.     kadangi prezidentas Nicolás Maduro per nacionalinį radiją ir televiziją paskelbė, esą, buvo sustabdytas prieš vyriausybę nukreiptas destabilizacijos planas ir planuotas valstybės perversmas, kuriame, esą, ketino dalyvauti „Demokratinės vienybės apskritojo stalo“ koalicijos lyderiai, parlamento nariai Maria Corina Machado ir Julio Borges bei Karakaso meras Antonio Ledezma; kadangi minėtieji opozicijos lyderiai buvo siejami su planu nužudyti ir kitą opozicijos lyderį Leopoldo Lópezą, kuris jau daugiau nei metai kalinamas kariniame kalėjime;

C.     kadangi anksčiau demokratinės opozicijos lyderiai ne kartą nepagrįstai buvo apkaltinti dalyvavę tariamai kuriant destabilizacijos planus ir planuojant valstybės perversmus, dėl to jie buvo negailestingai politiškai persekiojami, buvo panaikintas jų parlamento nario imunitetas, – taip atsitiko parlamento narei M. C. Machado ir taip ketinama pasielgti su parlamento nariu J. Borgesu, – jiems grasinama, jie įžeidinėjami, puolami fiziškai – taip 2013 m. balandžio mėn. nutiko tiems patiems minėtiesiems parlamento nariams pačiose teisėkūros institucijos patalpose, abejingai stebint Nacionalinės Asamblėjos pirmininkui Diosdado Cabello;

D.     kadangi, be to, prezidentas N. Maduro paskelbė apie tariamus užsienio sąmokslus, destabilizacijos planus ir bandymus nužudyti valstybės vadovą, apie kuriuos valstybės vyriausybė kalbėjo ne kartą, turbūt norėdama nukreipti dėmesį nuo tikrų problemų – politinės, ekonominės ir socialinės krizės, kurią išgyvena Venesuela;

E.     atsižvelgdamas į grasinimus, nukreiptus prieš Venesuelos ir užsienio verslininkus ir žiniasklaidą bei užsienio šalių vyriausybėms ir tarptautinėms organizacijoms, kurios išreiškė susirūpinimą ir atkreipė dėmesį į Venesuelos politinės krizės keliamą pavojų bei asmenų, remiančių taikias, demokratines, konstitucines ir rinkimais grindžiamas permainas šalyje, inkriminavimą, jiems skirtus įspėjimus ir diskreditavimą;

F.     kadangi 2015 m. sausio 27 d. Oficialiajame leidinyje paskelbta Venesuelos Gynybos ministerijos Rezoliucija Nr. 008610 buvo leista „panaudoti jėgą, kuri gali būti mirtina, šaunamuoju ginklu ar kitu mirtinu ginklu“ kaip paskutinę priemonę siekiant „išvengti neramumų, paremti teisėtą valdžią ir atremti bet kokią agresiją, reaguojant į ją nedelsiant ir reikiamomis priemonėmis“;

G.     kadangi Nacionalinės Bolivaro policijos darbuotojas prie Katalikiškojo Tačiros universiteto (UCAT) per demonstraciją prieš vyriausybę šaltakraujiškai nužudė 14 metų studentą Kluivertą Roą, kuris tapo pirmąja auka, nužudyta po to, kai Nicolás Maduro leido naudoti šaunamuosius ginklus siekiant nuslopinti protestus;

H.     kadangi šiemet turi vykti parlamento rinkimai, kuriuose bus renkama nauja Venesuelos Bolivaro Respublikos Nacionalinė Asamblėja;

I.      kadangi opozicijos lyderis Leopoldo López, 2014 m. vasario 18 d. savavališkai suimtas apkaltinus jį sąmokslo rengimu, smurtinių demonstracijų kurstymu, turto padegimu ir gadinimu praėjus daugiau nei metams vis dar yra kalėjime; kadangi nuo to laiko, kai buvo suimtas, jis buvo fiziškai ir psichiškai kankinamas, o paskutiniais mėnesiais jam pradėtas taikyti vis griežtesnis vienutės režimas; kadangi už tai, kad savo miestuose nesustabdė protestų ir pilietinių maištų, taip pat yra suimti ir vienutėse kalinami opozicijai priklausantys merai Daniel Ceballos ir Vicencio Scarano, kurie nuteisti ne vieniems metams laisvėms atėmimo; kadangi vyksta parlamento narių Juano Carloso Calderos, Ismaelio Garcíos ir Richardo Mardo bylų nagrinėjimai ir teismo procesai, kurių tikslas ‒ panaikinti jų imunitetą ir narystę Kongrese;

J.      kadangi neseniai JT komiteto prieš kankinimą pateiktos ataskaitos dėl Venesuelos Bolivaro Respublikos pastabose aiškiai išreiškiamas susirūpinimas dėl vyraujančio nebaudžiamumo, politinių kalinių kankinimo ir netinkamo elgesio su jais, neadekvataus jėgos naudojimo, pritarimo nekontroliuojamų vyriausybę palaikančių grupuočių veiksmams ir bendrininkavimo su jomis, savavališkų suėmimų ir pagrindinių procedūrinių garantijų nebuvimo; kadangi šioje ataskaitoje raginama nedelsiant paleisti visus savavališkai suimtus asmenis, įskaitant Leopoldo Lópezą ir Danielį Ceballosą, kurie suimti už tai, kad naudojosi žodžio laisve ir teise taikiai protestuoti, ir, be to, išreikštas susirūpinimas dėl to, kad puolami žurnalistai ir žmogaus teisių gynėjai, vykdomos neteisminės egzekucijos ir visiškai nėra nepriklausomos teismų sistemos;

K.     kadangi Amerikos valstybių organizacijos generalinis sekretorius prašė paleisti merą A. Ledezmą ir asmenis, įkalintus už tai, kad dalyvavo pernai vykusiuose protestuose, ir kadangi Amerikos šalių žmogaus teisių komisija išreiškė gilų susirūpinimą dėl susirinkimų laisvės ir žodžio laisvės padėties Venesueloje;

L.     atsižvelgdamas į visišką ir absoliutų teismų paklusimą dabartinės Venesuelos vyriausybės prašymams bei reikalavimams ir į tai, kad bergždžia tikėtis, jog teisminė sistema atliktų nešališkus tyrimus ar priimtų teisingus nuosprendžius apkaltintų opozicijos narių bylose;

M.    kadangi iš šios sunkios krizės iškopti ir nugalėti sunkumus ateityje gali padėti tik pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, konstruktyvus ir pagarbus dialogas, vykdomas vadovaujantis tolerancijos principu;

N.     kadangi 2014 m. balandžio mėn. pradėtos vyriausybės ir opozicijos derybos protestų klausimu, pavadintos apskritojo stalo dialogu (isp. Mesa de Diálogo), tačiau, deja, po mėnesio nutrauktos nepasiekus jokių rezultatų;

O.     kadangi Venesuela yra šalis, turinti didžiausias energijos atsargas visoje Lotynų Amerikoje; kadangi Venesuelos gyventojai kenčia nuo didelio pagrindinių prekių trūkumo, maisto kainos padvigubėjo ir suintensyvėjo maisto normavimas; kadangi naftos kainos labai nukrito, dėl to didėja ekonomikos nuosmukis ir kyla grėsmė trapiai, nuo naftos priklausomai šalies ekonomikai; kadangi Venesuelos vyriausybė vykdo griežtą cenzūrą ir baugina asmenis, kurie mėgina informuoti apie ekonominės ir socialinės krizės sunkumą, ir prie jų priekabiauja;

1.      dar kartą pabrėžia, kad yra giliai susirūpinęs dėl padėties Venesueloje pablogėjimo; smerkia mero Antonio Ledezmos įkalinimą, bandymą panaikinti parlamento nario Julio Borgeso imunitetą ir studentų bei kitų opozicijos lyderių persekiojimą; primygtinai ragina nedelsiant paleisti Karakaso merą ir kitus savavališkai įkalintus kalinius, kaip reikalauja keli JT organai ir tarptautinės organizacijos;

2.      griežtai smerkia jauno San Kristobalio studento Kluiverto Roos ir kitų šešių studentų nužudymą reiškia nuoširdžią užuojautą aukų šeimos nariams ir artimiesiems ir reikalauja, kad už nusikaltimus atsakingi asmenys būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir kad nė vienas iš jų neliktų nenubaustas; reikalauja, kad vyriausybė nutrauktų demokratinės opozicijos politinį persekiojimą ir represijas, žodžio ir demonstracijų laisvės pažeidimus ir žiniasklaidos cenzūrą;

3.      atkreipia dėmesį į vis didėjantį demokratinio sambūvio blogėjimą, politinio smurto atmosferą, reikšmingos Venesuelos visuomenės dalies pagrindinių teisių pažeidimus ir į tai, kad režimas tampa autoritariniu, dėl ko Venesuela atsidūrė nepakenčiamos politinės įtampos padėtyje, kurią dar labiau apsunkina tai, kad šiemet vyks rinkimai į Nacionalinę Asamblėją; todėl įspėja, kad reikia vengti bet kokių veiksmų, kurie galėtų sukurti įtampą ir pabloginti situaciją bei lemti demokratinės opozicijos diskreditaciją ir uždraudimą ir (arba) rinkimų anuliavimą;

4.      ragina visas šalis, remiant ir tarpininkaujant regioninėms organizacijoms, vesti taikų dialogą su visais Venesuelos visuomenės sluoksniais, kad būtų nustatyti klausimai, dėl kurių nuomonės sutampa, ir sudaryta galimybė politiniams veikėjams aptarti sudėtingiausias problemas, su kuriomis susiduria šalis; prašo visas atitinkamas šalis vengti tolesnio smurto eskalavimo ir primena Venesuelos vyriausybei, kad konstruktyvus dialogas yra neįmanomas, kol opozicijos lyderiai vis dar savavališkai laikomi kalėjime;

5.      primena Venesuelos vyriausybei jos pareigą užtikrinti, kad visi teismo procesai vyktų laikantis tarptautinių standartų; primena, kad demokratinėje valstybėje itin svarbu gerbti valdžių atskyrimo principą ir kad valdžios institucijos negali naudotis teismų sistema kaip priemone vykdyti demokratinės opozicijos politinį persekiojimą ir represijas; ragina Venesuelos valdžios institucijas atsiimti nepagrįstus kaltinimus, atšaukti arešto orderius opozicijos politikams ir užtikrinti visų piliečių saugumą šalyje, nepriklausomai nuo jų politinių pažiūrų ar priklausymo politinėms partijoms;

6.      ragina Venesuelos vyriausybę laikytis šalies konstitucijos nuostatų ir tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su teismų nepriklausomumu, teise į žodžio, asociacijų ir taikių susirinkimų laisvę, taip pat politiniu pliuralizmu, nes tai – demokratijos pamatai, ir užtikrinti, kad žmonės nebūtų baudžiami už tai, kad naudojasi savo teisėmis į taikius susirinkimus ir žodžio laisve;

7.      ragina Venesuelos vyriausybę gerbti žmogaus teises, atlikti veiksmingus įtariamų žmogaus teisių pažeidimų tyrimus ir sudaryti sąlygas žmogaus teisių gynėjams bei nepriklausomoms nevyriausybinėms organizacijoms vykdyti savo teisėtą veiklą – propaguoti žmogaus teises ir demokratiją;

8.      ragina EIVT ir ES delegaciją Karakase, taip pat valstybių narių delegacijas ir toliau stebėti opozicijos lyderių bylų nagrinėjimą ir teismo posėdžius;

9.      pakartoja savo prašymą, į kurį iki šiol nebuvo atsižvelgta, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicai Mogherini reikalauti, kad nedelsiant būtų paleisti opozicijos lyderiai ir kiti savavališkai sulaikyti asmenys;

10.    primena savo raginimą kuo skubiau išsiųsti į Venesuelą Europos Parlamento ad hoc delegaciją, kad ji įvertintų padėtį Venesueloje ir kuo greičiau surengtų dialogą su visais sektoriais, dalyvaujančiais konflikte;

11.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei ir Nacionalinei Asamblėjai, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.