Projekt rezolucji - B8-0236/2015Projekt rezolucji
B8-0236/2015

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Wenezueli

5.3.2015 - (2015/2582(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Luis de Grandes Pascual, Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Elisabetta Gardini, József Nagy, Francesc Gambús, Lara Comi, Jaromír Štětina w imieniu grupy PPE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0236/2015

Procedura : 2015/2582(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0236/2015
Teksty złożone :
B8-0236/2015
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑0236/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Wenezueli

(2015/2582(RSP))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje rezolucje w sprawie sytuacji w Wenezueli, zwłaszcza rezolucję z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie sytuacji politycznej w Wenezueli oraz rezolucję z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie prześladowań demokratycznej opozycji w Wenezueli,

–       uwzględniając oświadczenie wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie zatrzymania burmistrza Caracas Antonia Ledezmy oraz w sprawie sytuacji w Wenezueli,

–       uwzględniając opinię grupy roboczej ds. arbitralnych zatrzymań Komisji Praw Człowieka Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych z dnia 26 sierpnia 2014 r.,

–       uwzględniając oświadczenie wysokiego komisarza ONZ ds. praw człowieka z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zatrzymania protestujących i polityków w Wenezueli,

–       uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, którego stroną jest Wenezuela,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że w dniu 19 lutego 2015 r. grupa silnie uzbrojonych funkcjonariuszy wenezuelskich służb wywiadu wdarła się przy użyciu siły do urzędu miasta Caracas i, nie okazując nakazu wejścia do lokalu, uprowadziła siłą burmistrza dystryktu Antonia Ledezmę, który od tamtej pory jest przetrzymywany w więzieniu wojskowym, oskarżony o udział w spisku i organizacji spisowej, przestępstwa karane w Wenezueli wysokimi karami więzienia;

B.     mając na uwadze, że prezydent Nicolás Maduro ogłosił w państwowym radiu i telewizji, iż udaremniono rzekomy plan destabilizacji jego rządu w wyniku zamachu stanu, w którym mieli brać udział przywódcy Koalicji Jedności Demokratycznej, deputowani María Corina Machado i Julio Borges, a także burmistrz Caracas Antonio Ledezma; mając na uwadze, że wspomnianym przywódcom opozycji przypisuje się również plan zabójstwa Leopolda Lópeza, także lidera opozycji, przetrzymywanego od ponad roku w więzieniu wojskowym;

C.     mając na uwadze, że przywódców opozycji demokratycznej już wcześniej wielokrotnie i bezpodstawnie oskarżano o udział w rzekomych planach destabilizacji i przygotowaniach do zamachów stanu, co doprowadziło do bezlitosnych prześladowań politycznych, uchylenia immunitetu deputowanej Maríi Coriny Machado i próby uchylenia immunitetu deputowanego Julia Borgesa, a także gróźb, obelg i napaści fizycznych, jakich dopuszczono się np. w kwietniu 2013 r. w samej siedzibie władzy ustawodawczej wobec deputowanych Maríi Coriny Machado i Julia Borgesa, czemu pobłażliwie przyglądał się Diosdado Cabello, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego;

D.     mając na uwadze, że prezydent Nicolás Maduro poinformował również o rzekomych spiskach zawiązywanych za granicą, domniemanych planach destabilizacji i próbach zamachu na głowę państwa, o których wielokrotnie wspominały krajowe władze wykonawcze, prawdopodobnie w celu odwrócenia uwagi opinii publicznej od prawdziwego problemu, jakim jest głęboki kryzys polityczny, gospodarczy i społeczny w Wenezueli;

E.     mając na uwadze groźby wobec przedsiębiorców i środków przekazu, zarówno wenezuelskich, jak i zagranicznych, ostrzeżenia i słowa potępienia kierowane do rządów innych krajów i organizacji międzynarodowych, które wyrażały zaniepokojenie i przestrzegały przed ryzykiem wynikającym z wenezuelskiego kryzysu i przed oskarżaniem osób dążących do pokojowych, demokratycznych zmian w tym kraju, prowadzonych w duchu konstytucji i w drodze wyborów;

F.     mając na uwadze, że w uchwale wenezuelskiego ministerstwa obrony nr 008610, opublikowanej w dzienniku urzędowym z dnia 27 stycznia 2015 r., zezwolono na użycie w ostateczności „siły o skutku potencjalnie śmiertelnym, z wykorzystaniem broni palnej lub innej potencjalnie śmiercionośnej broni” w celu „zapobieżenia zakłócaniu porządku, wsparcia legalnej władzy i niezwłocznego odparcia wszelkich napaści przy użyciu niezbędnych środków”;

G.     mając na uwadze, że w pobliżu uniwersytetu katolickiego w Táchirze (UCAT) w czasie manifestacji antyrządowych funkcjonariusz boliwariańskiej policji państwowej zamordował z zimną krwią czternastoletniego ucznia Kluiverta Roę, pierwszą ofiarę śmiertelną od czasu, gdy prezydent Nicolás Maduro zezwolił na użycie broni palnej do tłumienia protestów;

H.     mając na uwadze, że w roku bieżącym mają się odbyć wybory parlamentarne, w których wyniku odnowiony zostanie cały skład Zgromadzenia Narodowego Boliwariańskiej Republiki Wenezueli;

I.      mając na uwadze, że nadal przebywa w więzieniu zatrzymany arbitralnie w dniu 18 lutego 2014 r. lider opozycji Leopoldo López, oskarżony o udział w spisku, podżeganie do demonstracji z użyciem siły, podpalenie i zniszczenie mienia; mając na uwadze, że od czasu zatrzymania dopuszczono się wobec niego tortur fizycznych i psychicznych, a w ostatnich miesiącach zastosowano zaostrzony rygor więzienny, oraz mając na uwadze, że przetrzymywani i izolowani są nadal również opozycyjni burmistrzowie Daniel Ceballos i Vicencio Scarano, których skazano na wieloletnie więzienie za to, że w rządzonych przez siebie miastach nie położyli kresu protestom i buntowi obywatelskiemu; mając na uwadze, że opozycyjnym deputowanym Juanowi Carlosowi Calderze, Ismaelowi Garcíi i Richardowi Mardo grozi śledztwo i proces mające na celu zawieszenie ich w obowiązkach i odebranie mandatu;

J.      mając na uwadze, że w sprawozdaniu Komitetu ONZ przeciwko Torturom na temat Boliwariańskiej Republiki Wenezueli jednoznacznie wyrażono zaniepokojenie powszechną bezkarnością, stosowaniem tortur i poniżaniem więźniów politycznych, niewspółmiernym używaniem siły, przyzwalaniem na działania prorządowych ugrupowań zbrojnych i współudziałem w tych działaniach, arbitralnymi zatrzymaniami i brakiem podstawowych gwarancji procesowych; mając na uwadze, że we wspomnianym raporcie wezwano do natychmiastowego uwolnienia wszystkich osób arbitralnie zatrzymanych za wykonywanie prawa swobody wypowiedzi i pokojowych demonstracji, w tym Leopolda Lópeza i Daniela Ceballosa, oraz wyrażono zaniepokojenie z powodu ataków na dziennikarzy i obrońców praw człowieka, a także z powodu egzekucji pozasądowych i kompletnego braku niezawisłości w wymiarze sprawiedliwości;

K.     mając na uwadze, że sekretarz generalny Organizacji Państw Amerykańskich wezwał do uwolnienia burmistrza Antonia Ledezmy i osób uwięzionych za udział w zeszłorocznych protestach, a Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka wyraziła głębokie zaniepokojenie stanem poszanowania wolności zrzeszania się i wolności słowa w Wenezueli;

L.     mając na uwadze totalną i bezwzględną uległość wymiaru sprawiedliwości wobec wniosków i żądań obecnego rządu Wenezueli oraz fakt, że po wymiarze sprawiedliwości nie można spodziewać się bezstronnych dochodzeń i sprawiedliwych wyroków w sprawach oskarżonych opozycjonistów;

M.    mając na uwadze, że tylko poszanowanie podstawowych praw i wolności oraz konstruktywny dialog prowadzony w duchu szacunku i tolerancji mogą pomóc Wenezueli wyjść z obecnego głębokiego kryzysu i przezwyciężyć przyszłe trudności;

N.     mając na uwadze, że w kwietniu 2014 r. rząd i opozycja rozpoczęły negocjacje w sprawie protestów, pod nazwą „Mesa de Diálogo”, lecz niestety zostały one przerwane miesiąc później, nie doprowadziwszy do pomyślnego zakończenia;

O.     mając na uwadze, że Wenezuela posiada największe zasoby energetyczne spośród krajów Ameryki Łacińskiej; mając na uwadze, że ludność Wenezueli cierpi z powodu poważnego niedoboru podstawowych towarów oraz że ceny żywności wzrosły dwukrotnie i wprowadzono racjonowanie żywności; mając na uwadze, że ceny ropy znacznie spadły, co pogłębia kryzys gospodarczy i zagraża słabej gospodarce kraju, uzależnionej od tego surowca; mając na uwadze, że rząd Wenezueli sprawuje ścisłą cenzurę oraz dopuszcza się zastraszania i nękania osób próbujących informować o rozmiarach kryzysu gospodarczego i społecznego;

1.      ponownie wyraża głębokie zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją w Wenezueli; potępia uwięzienie burmistrza Antonia Ledezmy, próbę zawieszenia immunitetu deputowanego Julia Borgesa oraz prześladowania studentów i innych przywódców opozycji; wzywa do niezwłocznego uwolnienia burmistrza Caracas i pozostałych osób arbitralnie uwięzionych, zgodnie z apelami różnych organów ONZ i organizacji międzynarodowych;

2.      zdecydowanie potępia zabójstwo Kluiverta Roy, ucznia z San Cristóbal, oraz sześciu innych studentów; składa rodzinom i bliskim ofiar najszczersze wyrazy współczucia i apeluje, by winnych zbrodni pociągnięto do odpowiedzialności, nie dopuszczając w żadnej mierze do bezkarności; apeluje do rządu o zaprzestanie prześladowań politycznych i represjonowania opozycji demokratycznej, łamania wolności słowa i prawa do demonstracji, a także cenzury środków przekazu;

3.      przestrzega przed stopniowym pogarszaniem się warunków współistnienia demokratycznego, przed klimatem przemocy politycznej, łamaniem praw podstawowych znacznej części społeczeństwa Wenezueli i autorytarnymi skłonnościami reżimu, które prowadzą w Wenezueli do niezwykle silnych napięć politycznych, zwłaszcza że w roku bieżącym mają się odbyć wybory parlamentarne do Zgromadzenia Narodowego; przestrzega w związku z tym przed jakimikolwiek manipulacjami mogącymi wywołać atmosferę napięć i regres prowadzący do delegitymizacji i delegalizacji opozycji demokratycznej lub do unieważnienia wyborów;

4.      wzywa wszystkie strony, by przy wsparciu i dzięki mediacji ze strony organizacji regionalnych podtrzymały pokojowy dialog obejmujący wszystkie grupy społeczne w Wenezueli, aby określić punkty zbieżne i umożliwić podmiotom politycznym omówienie najpoważniejszych problemów, jakie stoją przed tym krajem; apeluje do wszystkich zainteresowanym stron, by unikały eskalacji przemocy, i przypomina rządowi Wenezueli, że konstruktywny dialog będzie niemożliwy, dopóki przywódcy opozycji będą nadal arbitralnie przetrzymywani w więzieniu;

5.      przypomina rządowi Wenezueli, że jego zadaniem jest dopilnowanie, by wszystkie procesy sądowe odbywały się zgodnie z normami międzynarodowymi; przypomina, że poszanowanie zasady rozdziału władzy jest podstawą demokracji, a władza nie może wykorzystywać wymiaru sprawiedliwości do prześladowań politycznych i represjonowania opozycji demokratycznej; wzywa władze Wenezueli do wycofania bezpodstawnych zarzutów i nakazów aresztowania wobec polityków opozycji oraz do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom w kraju, niezależnie od ich poglądów politycznych lub przynależności politycznej;

6.      wzywa rząd Wenezueli, by przestrzegał własnej konstytucji i międzynarodowych zobowiązań w odniesieniu do niezawisłości sądownictwa, prawa do wolności słowa, zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń oraz pluralizmu politycznego, ponieważ stanowią one podstawę demokracji, a także by dopilnował, że obywatele nie będą karani za korzystanie z prawa do pokojowych zgromadzeń i wolności słowa;

7.      wzywa rząd Wenezueli do przestrzegania praw człowieka, przeprowadzenia skutecznych dochodzeń w sprawie domniemanych przypadków łamania praw człowieka oraz do stworzenia otoczenia umożliwiającego obrońcom praw człowieka i niezależnym organizacjom pozarządowym wykonywanie zgodnej z prawem działalności w zakresie wspierania praw człowieka i demokracji;

8.      ponownie apeluje do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, delegatury UE w Caracas oraz delegatur państw członkowskich o uważne śledzenie dochodzeń i rozpraw przeciwko przywódcom opozycji;

9.      powtarza niespełniony dotąd apel, by wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federica Mogherini domagała się niezwłocznego uwolnienia przywódców opozycji i pozostałych arbitralnie zatrzymanych osób;

10.    z naciskiem apeluje, by Parlament Europejski jak najszybciej wysłał do Wenezueli delegację ad hoc w celu dokonania oceny sytuacji i przeprowadzenia rozmów ze wszystkimi stronami konfliktu;

11.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządowi i Zgromadzeniu Narodowemu Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, Europejsko-Latynoamerykańskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu oraz sekretarzowi generalnemu Organizacji Państw Amerykańskich.