Förslag till resolution - B8-0236/2015Förslag till resolution
B8-0236/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Venezuela

5.3.2015 - (2015/2582(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Luis de Grandes Pascual, Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Elisabetta Gardini, József Nagy, Francesc Gambús, Lara Comi, Jaromír Štětina för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0236/2015

Förfarande : 2015/2582(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0236/2015
Ingivna texter :
B8-0236/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-0236/2015

Europaparlamentets resolution om situationen i Venezuela

(2015/2582(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina resolutioner om situationen i Venezuela, särskilt resolutionen av den 27 februari 2014 om situationen i Venezuela och resolutionen av den 18 december 2014 om förföljelsen av den demokratiska oppositionen i Venezuela,

–       med beaktande av uttalandet av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om gripandet av Caracas borgmästare Antonio Ledezma och situationen i Venezuela,

–       med beaktande av yttrandet av den 26 augusti 2014 från arbetsgruppen för frågor om godtyckliga frihetsberövanden (FN:s generalförsamling, kommissionen för de mänskliga rättigheterna),

–       med beaktande av uttalandet från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter av den 20 oktober 2014 om gripandet av demonstranter och politiker i Venezuela,

–       med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Venezuela har anslutit sig till,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den 19 februari 2015 stormade en grupp kraftigt beväpnade medlemmar av Venezuelas statliga underrättelsetjänst in i stadsfullmäktiges lokaler i Caracas och bortförde med våld borgmästaren Antonio Ledezma, utan något beslut om husrannsakan. Ledezma hålls sedan dess i ett militärfängelse anklagad för sammansvärjning och medverkan till sammansvärjning, brott som bestraffas med långa fängelsestraff i Venezuela.

B.     Landets president Nicolás Maduro har i en statlig radio- och tevekanal tillkännagivit att man upplöst en förmodad plan på att destabilisera regeringen genom en statskupp, i vilken ledarna för den politiska koalitionen Mesa de la Unidad Democrática, ledamöterna María Corina Machado och Julio Borges, liksom Caracas borgmästare Antonio Ledezma, uppges vara inblandade. Dessa oppositionsledare har också knutits till en plan för att mörda oppositionsledaren Leopoldo López, som sedan över ett år tillbaka sitter i ett militärfängelse.

C.     Ledare inom den demokratiska oppositionen har tidigare upprepade gånger och utan grund anklagats för deltagande i påstådda planer för att destabilisera landet och genomföra en statskupp. Detta har tagit sig uttryck i en oförsonlig politisk förföljelse, upphävande av den parlamentariska immuniteten – ledamot Machado har fått sin immunitet upphävd och samma sak riskerar att drabba ledamot Borges – liksom hot, förolämpningar och fysiska angrepp, såsom de som ledamöterna María Corina Machado och Julio Borges utsattes för i parlamentets plenisal i april 2013, inför nationalförsamlingens talman Diosdado Cabello, som valde att inget se.

D.     President Maduro har även tillkännagivit förmenta utländska sammansvärjningar, påstådda destabiliseringsplaner och försök att undanröja politiska motståndare, händelser som vid flera tillfällen har offentliggjorts av regeringen, förmodligen i syfte att avleda uppmärksamheten från den verkliga orsaken till den allvarliga politiska, ekonomiska och sociala kris som råder i Venezuela.

E.     Såväl inhemska som utländska företagare och medier har utsatts för hot, och varningar och nedsättande uttalanden har riktats mot utländska regeringar och internationella organisationer som har gett uttryck för sin oro och har uppmärksammat riskerna med den venezuelanska politiska krisen och med anklagelserna mot personer som arbetar för att på fredlig, demokratisk och författningsenlig väg samt genom val få till stånd en ändring i landet.

F.     Det venezuelanska utrikesministeriets resolution 008610, publicerad den 27 januari 2015 i landets författningssamling, godkänner användningen av dödligt våld, med eldvapen eller andra vapen som också kan vålla död, som en sista utväg för att undvika social oro, stödja den rättmätigt inrättade myndighetsordningen och stå emot alla angrepp genom att omedelbart slå tillbaka dem med alla nödvändiga medel.

G.     En fjortonårig skolpojke, Kluivert Roa, mördades kallblodigt av en polis i den nationella bolivarianska poliskåren i närheten av det katolska Táchira-universitetet (UCAT), under en demonstration mot regeringen. Pojken blev därmed den första person som dödades efter det att Nicolás Maduro godkänt användningen av eldvapen för att slå ner protester.

H.     I år ska det hållas parlamentsval för att förnya hela Bolivarianska republiken Venezuelas nationalförsamling.

I.      Oppositionsledaren Leopoldo López greps på godtyckliga grunder den 18 februari 2014 anklagad för sammansvärjning, uppvigling till våldsamma demonstrationer, mordbrand och skadegörelse, och över ett år senare sitter han fortfarande i fängelse. Sedan han greps har han utsatts för fysisk och psykisk tortyr och under de senaste månaderna har han under allt längre perioder suttit i isoleringscell. Även borgmästarna Daniel Ceballos och Vicencio Scarano, som tillhör oppositionen, är fortfarande frihetsberövade och isolerade, anklagade för att inte ha satt stopp för demonstrationerna och det folkliga upproret i sina städer. De är dömda till fleråriga fängelsestraff. Ledamöterna Juan Carlos Caldera, Ismael García och Richard Mardo har blivit föremål för utredningar och rättegångar som syftar till att få dem avstängda och diskvalificerade från kongressen.

J.      I sin rapport om Bolivarianska republiken Venezuela var FN:s kommitté mot tortyr mycket tydlig med att uttrycka sin oro över den förhärskande straffriheten, tortyren och den förnedrande behandlingen av politiska fångar, den överdrivna maktanvändningen, samtycket till och delaktigheten i regeringstrogna väpnade gruppers handlingar, de godtyckliga frihetsberövandena och frånvaron av grundläggande processuella rättigheter. I rapporten krävde kommittén ett omedelbart frigivande av alla som är godtyckligt frihetsberövade, däribland Leopoldo López och Daniel Ceballos – som arresterades för att ha utövat sin rätt att uttrycka sig och protestera fredligt – och uttryckte vidare sin oro över angreppen mot journalister och människorättsaktivister, de utomrättsliga avrättningarna och den fullständiga frånvaron av ett oberoende rättsväsen.

K.     OAS generalsekreterare har begärt att borgmästare Ledezma liksom alla de som fängslats för att ha deltagit i förra årets protester ska försättas på fri fot. Den interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna säger sig vara djupt oroad över läget för förenings- och yttrandefriheten i Venezuela.

L.     Domstolsväsendet är helt underställt den sittande venezuelanska regeringens krav och anspråk, och man kan inte gärna vänta sig att rättsväsendet ska genomföra opartiska utredningar eller avge rättvisa domar i de fall där anklagelserna riktar sig mot oppositionen.

M.    Endast med respekt för grundläggande fri- och rättigheter och en konstruktiv dialog som präglas av respekt och tolerans kan landet ta sig ur denna allvarliga kris och klara av framtida svårigheter.

N.     I april 2014 inledde regeringen och oppositionen förhandlingar om protesterna. Förhandlingarna kallades ”Mesa de Diálogo”, och avbröts dessvärre en månad senare utan att ha gett några resultat.

O.     Venezuela är det land som har de största energitillgångarna i Latinamerika. Folket i Venezuela lider stor brist på grundläggande förnödenheter, livsmedelspriserna har fördubblats och livsmedelsransoneringen har skärpts. Oljepriserna fortsätter att falla kraftigt, vilket förvärrar lågkonjunkturen och utgör ett hot mot landets känsliga, oljeberoende ekonomi. Den venezuelanska regeringen utövar en järnhård censur och skrämmer och trakasserar alla som försöker informera om allvaret i den ekonomiska och sociala krisen.

1.      Europaparlamentet ger på nytt uttryck för sin djupa oro över den försämrade situationen i Venezuela. Parlamentet fördömer fängslandet av borgmästare Antonio Ledezma, försöket att häva parlamentsledamot Julio Borges immunitet och förföljelsen av studenter och andra oppositionsledare. Parlamentet begär att Caracas borgmästare och övriga personer som har fängslats på godtyckliga grunder omedelbart ska försättas på fri fot i enlighet med begärandena från olika FN-organ och internationella organisationer.

2.      Europaparlamentet fördömer kategoriskt mordet på den unge skolpojken från San Cristóbal, Kluivert Roa, och sex andra studenter. Parlamentet uttrycker sitt djupaste deltagande med offrens familjer och anhöriga, och kräver att gärningsmännen ska ställas inför rätta och att ingen straffrihet ska få förekomma. Parlamentet uppmanar regeringen att upphöra med den politiska förföljelsen och förtrycket av den demokratiska oppositionen, kränkningarna av yttrande- och demonstrationsfriheten samt censureringen av medier.

3.      Europaparlamentet uppmärksammar den successiva försämringen av förhållandet mellan regering och opposition, det av våld präglade politiska klimatet, kränkningarna av en stor del av det venezuelanska samhällets grundläggande rättigheter och regimens glidning mot auktoritärt styre, vilket placerar Venezuela i en ohållbar situation av politiska spänningar, inte minst som det i år ska hållas val till nationalförsamlingen. Parlamentet varnar därför för varje manöver som skulle kunna skapa ett klimat som kännetecknas av spänningar och bakslag och vars syfte är att misskreditera och olagliggöra den demokratiska oppositionen och/eller att ställa in valet.

4.      Europaparlamentet uppmanar samtliga parter att med stöd av och genom medling från regionala organ föra en fredlig dialog som når ut till alla segment i det venezuelanska samhället för att identifiera frågor av gemensamt intresse och tillåta politiska aktörer att diskutera de ytterst allvarliga problem som hotar landet. Parlamentet uppmanar alla berörda parter att undvika en fortsatt upptrappning av våldet och påminner regeringen i Venezuela om att en konstruktiv dialog förblir omöjlig så länge oppositionens ledare fortsätter att vara godtyckligt fängslade.

5.      Europaparlamentet påminner regeringen i Venezuela om dess ansvar att se till att alla rättegångar lever upp till internationella normer. Parlamentet påminner om att respekten för maktfördelningsprincipen är grundläggande i en demokrati och att myndigheterna inte får använda rättssystemet som ett redskap för politisk förföljelse och förtryck av den demokratiska oppositionen. Parlamentet uppmanar de venezuelanska myndigheterna att dra tillbaka sina ogrundade anklagelser och arresteringsorder mot oppositionella politiker samt begär att de ska garantera säkerheten för alla landets invånare, oberoende av deras politiska åsikter eller tillhörighet.

6.      Europaparlamentet uppmanar Venezuelas regering att följa sin egen författning och sina internationella åtaganden om att respektera rättsväsendets oberoende, yttrande-, förenings-, och mötesfriheten samt den politiska mångfalden, eftersom dessa utgör hörnstenar i demokratin, samt att se till att människor inte bestraffas för att ha utövat sin rätt att hålla fredliga möten och yttra sig.

7.      Europaparlamentet uppmanar Venezuelas regering att respektera de mänskliga rättigheterna och effektivt utreda påstådda brott mot dem samt att skapa en miljö där försvarare av de mänskliga rättigheterna och oberoende icke-statliga organisationer kan utföra sitt legitima arbete för att främja mänskliga rättigheter och demokrati.

8.      Europaparlamentet uppmanar på nytt Europeiska utrikestjänsten och EU:s delegation i Caracas, liksom medlemsstaternas delegationer, att uppmärksamt följa utredningarna och rättegångarna mot oppositionsledarna.

9.      Europaparlamentet, som ännu inte har fått gehör för sin begäran, uppmanar än en gång vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, att begära en omedelbar frigivning av oppositionsledarna och övriga personer som godtyckligt har frihetsberövats.

10.    Europaparlamentet upprepar sin begäran att det snarast möjligt ska sändas en tillfällig delegation från Europaparlamentet för att bedöma situationen i Venezuela och föra en dialog med alla parter som är inblandade i konflikten.

11.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Bolivarianska republiken Venezuelas regering och nationalförsamling, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekreterare.