Menetlus : 2015/2582(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0237/2015

Esitatud tekstid :

B8-0237/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/03/2015 - 8.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 118kWORD 53k
5.3.2015
PE552.214v01-00
 
B8-0237/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Venezuelas (2015/2582(RSP))


Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas (2015/2582(RSP))  
B8‑0237/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini pressiesindaja avaldust olukorra kohta Venezuelas,

–       võttes arvesse Lõuna-Ameerika Riikide Liidu (UNASUR) peasekretäri ning endise Colombia presidendi Ernest Samperi teatist olukorra kohta Venezuelas,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi 25. veebruari 2015. aasta mikroistungjärgul toimunud arutelu,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venezuela kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et poliitilise polariseerumise suurenemine, majanduskriis ja toodete nappus Venezuelas on suurt muret tekitavad probleemid, mis seavad tugeva kahtluse alla riigi edaspidise stabiilsuse ja rahumeelse tuleviku;

B.     arvestades, et demokraatlikus riigis on vägivald täielikult vastuvõetamatu vahend ükskõik millise osapoole poliitiliste eesmärkide saavutamiseks; arvestades, et katsed riigi põhiseaduslikku korda vägivaldselt muuta kujutavad endast avalikku õigusnormide rikkumist;

C.     arvestades, et Caracase valitud linnapea ja opositsioonijuhi Antonio Ledezma vahistamine ja kinnipidamine, nagu ka eelmiste nädalate jooksul toimunud väidetavad poliitiliste vastaste hirmutamised, on murettekitavad ja süvendavad veelgi juba niigi väga pinevat olukorda Venezuelas;

D.     arvestades, et mis tahes vahistamine ja eelkõige valitud riigiametniku vahistamine peab olema õiguslikule korrale vastavalt põhjendatud, rajanema kontrollitavatel süüdistustel ja kui süüdistused on kinnitust leidnud, peab järgnema nõuetekohane kohtumenetlus; arvestades, et süütuse presumptsioon on nõuetekohase kohtumenetluse vältimatu osa;

E.     arvestades, et demokraatlikes riikides ei tohi poliitilise opositsiooni juhte kurjategijateks kuulutada ning seal peavad olema tagatud kõigi sektorite osalus riigi poliitilises elus ja end poliitiliseks opositsiooniks kuulutanud inimeste inimõigused, nagu märkis organisatsioon Human Rights Watch 24. veebruaril 2015;

F.     arvestades, et süüdistus väidetava riigipöörde ehk nn Operación Jericó ettevalmistamises on väga tõsine, ning arvestades, et mis tahes riikide pädevad ametiasutused peavad sellise tegevuse asjaolusid välja selgitama ja seda takistama;

G.     arvestades, et käesolevaid riigipöörde ettevalmistamise süüdistusi tuleb uurida kiiresti ja sõltumatult ning süüdlaste tegevus tuleb hukka mõista nende poliitilisest positsioonist ja tõekspidamistest olenemata;

H.     arvestades, et 2014. aastal toimunud sarnaste tänavarahutuste tulemusena kaotas elu 43 inimest, kellest 33 olid tsiviilisikud ja 10 kuulus politsei, sõjaväe või teiste avalike teenuste koosseisu, ning vigastada sai 878 inimest, kelle seas oli proportsionaalselt sarnane osa tsiviilisikuid ja julgeolekujõudude või teiste avalike teenistuste liikmeid;

I.      arvestades, et 14-aastast teismelist Kluivert Road, kes oli tema isa sõnul tavaline pealtvaataja ning ei kuulunud valitsuse toetajate ega vastaste hulka, tulistati 24. veebruaril 2015. aastal Lääne-Venezuelas asuva San Cristóbali linna meeleavalduse käigus pähe, olles Venezuela kaitseministeeriumi poolt jaanuaris vastu võetud resolutsiooni (mis võimaldab julgeolekujõududel avalike meeleavalduste patrullimise käigus kasutada surmavaid relvi) järgselt esimene protestidega seonduva vägivalla tõttu hukkunud inimene;

J.      arvestades, et UNASUR kui kõige tähtsam piirkondlik organisatsioon on jälginud Venezuela olukorra arengut ning on teatanud, et riiki saadetakse Brasiilia, Colombia ja Ecuadori välisministritest koosnev delegatsioon, millele järgneb UNASURi välisministrite erakorraline istung;

1.      avaldab kaastunnet kõigile hiljutise vägivalla ja poliitilise polariseerumise ning pärast 12. veebruari 2014 puhkenud vägivalla ohvritele ja nende perekondadele ning väljendab oma solidaarsust;

2.      nõuab kõigi lahendamata juhtumite, eelkõige Caracase linnapea vastu esitatud süüdistuste kiiret ja sõltumatut uurimist; nõuab tema viivitamatut vabastamist, kui tema vastu ei esitata prokuröride poolt õigusnormidele vastavat ametlikku süüdistust, kui süüdistused osutuvad põhjendamatuks või kui süüdistusi ei kinnita sõltumatu kohtumenetlus, mis on täielikus kooskõlas õigusriigi põhimõttega;

3.      rõhutab, et Venezuelas leviv vägivald tuleb lõpetada ning poliitilise polariseerumise vähendamine, poliitilise segaduse lõpetamine ja praeguste pingete kõigi tähtsate aspektidega seonduv rahuvahendamine Venezuelas on hädavajalikud riigi ja kogu rahva jaoks rahumeelse lahenduse leidmiseks;

4.      kordab, et lahenduse leidmine ei ole võimalik ilma õigusnormide järgimise ja põhiseadusliku korra austamiseta;

5.      märgib, et pärast Kluivert Roa surma mõisteti üks politseijõudude liige prokuröri poolt süüdi tahtlikus mõrvas ning nõuab kohtumõistmist nõuetekohasele õigusmenetlusele vastavalt; märgib, et Venezuela valitsuse liikmed on tapmise hukka mõistnud; rõhutab, et julgeolekujõud ei tohiks avalikel meeleavaldustel kunagi surmavaid relvi kasutada;

6.      väljendab oma usaldust UNASURi välisministrite tihedas koostöö ja nende ettepaneku vastu rajada täiendavaid koostöökanaleid;

7.      peab tervitatavaks UNASURi ja Venezuela piirkondlike partnerite valmidust rahuvahendamise läbiviimiseks; väljendab oma usaldust selle vastu, et UNASURi välisministrite kohtumisest saab alguse tihe koostöö ja konstruktiivne dialoog, ning nende ettepanekusse rajada täiendavaid koostöökanaleid; rõhutab oma lootust, et Venezuelas mööduks valimiste-eelne periood rahumeelselt ja käesolevasse aastasse kavandatud valimised toimuksid nõuetekohaselt;

8.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, Venezuela Bolívari Vabariigile ja UNASURi sekretariaadile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika