Menettely : 2015/2582(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0237/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0237/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/03/2015 - 8.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 118kWORD 53k
5.3.2015
PE552.214v01-00
 
B8-0237/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Venezuelan tilanteesta (2015/2582(RSP))


Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta (2015/2582(RSP))  
B8‑0237/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin tiedottajan lausunnon Venezuelasta,

–       ottaa huomioon Etelä-Amerikan valtioiden unionin (UNASUR) pääsihteerin, Kolumbian entisen presidentin Ernest Samperin tiedonannon Venezuelan tilanteesta,

–       ottaa huomioon 25. helmikuuta 2015 pidetyssä mikroistunnossa käymänsä keskustelun,

–       ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Venezuelasta,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     katsoo, että Venezuelan kasvava poliittinen polarisoituminen, talouskriisi ja tavarapula ovat äärimmäisen huolestuttavia asioita ja vaarantavat vakavasti vakauden, jota maan rauhanomainen tulevaisuus edellyttää;

B.     katsoo, että minkä tahansa osapuolen harjoittama väkivalta on täysin tuomittava väline poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi demokraattisessa valtiossa; katsoo, että pyrkimykset jonkin maan perustuslaillisen järjestyksen horjuttamiseksi väkivaltaisesti loukkaavat suoraan oikeusvaltioperiaatetta;

C.     katsoo, että Caracasin kaupunginjohtajan ja oppositiojohtajan Antonio Ledezman pidätys ja vangitseminen sekä väitteet poliittisten vastustajien pelottelusta viime viikkoina ovat hälyttäviä ja pahentavat edelleen maan jo ennestään jännittynyttä tilannetta;

D.     katsoo, että kaikki pidätykset ja etenkin vaaleilla valittujen virkamiesten pidätykset on vahvistettava selvillä oikeuden määräyksillä, niiden on perustuttava toteen näytettäviin syytteisiin ja jos ne pidetään voimassa, ne on käsiteltävä asianmukaisessa oikeuskäsittelyssä; katsoo, että syyttömyysolettama on asianmukaisen oikeuskäsittelyn ehdoton edellytys;

E.     katsoo, että demokraattinen valtio ei saa kriminalisoida poliittisen opposition johtajia ja että sen on taattava maan poliittisen elämän kaikkien toimijoiden osallistuminen ja niiden henkilöiden ihmisoikeudet, jotka ilmoittavat kuuluvansa oppositioon, kuten Human Rights Watch totesi 24. helmikuuta 2015;

F.     katsoo, että väitteet vallankaappauksen valmistelusta, niin kutsuttu ”Operación Jericó”, on erittäin vakava syytös, ja että valtion toimivaltaisten viranomaisten on otettava selvää tällaisesta operaatiosta ja estettävä se;

G.     katsoo, että tämänhetkiset syytökset vallankaappauksen valmistelusta on tutkittava nopeasti ja puolueettomasti ja että syylliset on tuomittava heidän poliittisesta kannastaan ja vakaumuksestaan riippumatta;

H.     ottaa huomioon, että vuoden 2014 alussa vastaavanlaisilla, kaduilla sattuneilla välikohtauksilla oli erittäin kallis hinta, sillä niissä kuoli 43 ihmistä, joista 33 oli siviilejä ja kymmenen kuului poliisivoimiin, armeijaan tai muuhun julkishallintoon, ja 878 ihmistä loukkaantui, ja ottaa huomioon, että loukkaantuneet jakautuivat vastaavalla tavalla siviilien ja turvallisuusjoukkoihin ja tai muuhun julkishallintoon kuuluvien välillä;

I.      ottaa huomioon, että 14-vuotiasta Kluiverth Roaa, joka oli isänsä mukaan satunnainen sivustakatsoja eikä kannattanut eikä vastustanut hallitusta, ammuttiin kuolettavasti päähän 24. helmikuuta 2015 mielenosoitusten aikana San Cristóbalin kaupungissa Länsi-Venezuelassa ja että Kluiverth Roa oli ensimmäinen kuolonuhri mielenosoituksiin liittyneissä väkivaltaisuuksissa sen jälkeen, kun puolustusministeriö hyväksyi tammikuussa päätöslauselman 8610, jonka nojalla puolustusvoimat voivat käyttää julkisten mielenosoitusten valvonnassa tappavia aseita;

J.      ottaa huomioon, että UNASUR, joka on merkittävin alueellinen järjestö, on seurannut Venezuelan tilanteen kehittymistä ja ilmoittanut lähettävänsä maahan Brasilian, Kolumbian ja Ecuadorin ulkoministerien valtuuskunnan, minkä jälkeen järjestetään järjestöön kuuluvien maiden ulkoministerien ylimääräinen istunto;

1.      ilmaisee surunvalittelunsa ja solidaarisuutensa kaikille viimeaikaisten väkivaltaisuuksien ja poliittisen polarisoitumisen sekä 12. päivää helmikuuta 2014 seuranneiden väkivaltaisuuksien uhreille ja uhrien omaisille;

2.      vaatii tutkimaan nopeasti ja puolueettomasti kaikki ratkaisemattomat tapaukset ja erityisesti Caracasin kaupunginjohtajaan kohdistuvat syytteet; vaatii vapauttamaan hänet välittömästi, jos syyttäjät eivät esitä lain mukaisesti virallista syytettä häntä vastaan, ja myös jos väitteet osoittautuvat perusteettomiksi tai jos syytteitä ei vahvisteta puolueettomassa oikeudenkäynnissä ja oikeusvaltioperiaatetta täysimääräisesti kunnioittaen;

3.      korostaa, että Venezuelan väkivallan kierre on katkaistava ja että poliittisen polarisoitumisen purkaminen, poliittisesta häiriötilasta pois pääseminen sekä välitystoiminta kaikissa Venezuelan tämänhetkisiin jännitteisiin liittyvissä näkökohdissa ovat olennaisen tärkeitä, jotta Venezuelalle ja sen koko väestölle voidaan löytää rauhanomainen ratkaisu;

4.      toistaa, ettei ratkaisua voida saada aikaan ilman, että pidetään kiinni oikeusvaltioperiaatteesta ja kunnioitetaan perustuslaillista järjestystä;

5.      panee merkille, että Kluiverth Roan kuoleman jälkeen syyttäjä nosti syytteen poliisivoimiin kuuluvaa henkilöä vastaan tahallisesta henkirikoksesta, ja vaatii oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä asianmukaisen oikeuskäsittelyn puitteissa; panee merkille, että Venezuelan hallituksen jäsenet ovat tuominneet tapon; korostaa, että turvallisuusjoukot eivät koskaan saisi käyttää tappavia aseita valvoessaan julkisia mielenosoituksia;

6.      ilmaisee luottavansa UNASUR-maiden ulkoministerien tiiviiseen yhteistyöhön sekä heidän tarjoukseensa uusien yhteistyökanavien avaamisesta;

7.      pitää tervetulleena UNASURin ja Venezuelan alueellisten kumppanien esittämää tarjousta välittäjänä toimimisesta; ilmaisee luottavansa UNASUR-maiden ulkoministerien tiiviiseen yhteistyöhön ja rakentavaan vuoropuheluun, joka heidän on määrä käynnistää, sekä heidän tarjoukseensa uusien yhteistyökanavien avaamisesta; toistaa toiveensa siitä, että vaaleja edeltävä aika sujuu rauhallisesti ja että vaalit järjestetään Venezuelassa suunnitellusti myöhemmin tänä vuonna;

8.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, Venezuelan bolivariaaniselle tasavallalle sekä UNASURin sihteeristölle.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö