Procedūra : 2015/2582(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0237/2015

Pateikti tekstai :

B8-0237/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/03/2015 - 8.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 128kWORD 60k
5.3.2015
PE552.214v01-00
 
B8-0237/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Venesueloje (2015/2582(RSP))


Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Sebastià, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje (2015/2582(RSP))  
B8‑0237/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės atstovės spaudai Federicos Mogherini pareiškimą dėl padėties Venesueloje,

–       atsižvelgdamas į Pietų Amerikos tautų sąjungos (UNASUR) generalinio sekretoriaus, buvusio Kolumbijos prezidento Ernesto Sampero pranešimą dėl padėties Venesueloje,

–       atsižvelgdamas į diskusijas 2015 m. vasario 25 d. trumposios plenarinės sesijos metu,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Venesuelos,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi didėjantis politinis susiskaldymas, ekonomikos krizė ir produktų stygius Venesueloje kelia didelį susirūpinimą ir verčia rimtai abejoti tolesniu šalies stabilumu ir taikia ateitimi;

B.     kadangi bet kurios pusės demonstruojamas smurtas yra visiškai nepriimtina priemonė demokratinėje valstybėje siekiant politinių tikslų; kadangi mėginimai smurto veiksmais sutrikdyti šalies konstitucinę tvarką akivaizdžiai pažeidžia teisinės valstybės principą;

C.     kadangi Karakaso mero ir opozicijos lyderio Antonio Ledezmos sulaikymas ir įkalinimas, taip pat pastarųjų savaičių pranešimai apie grasinimus politiniams oponentams kelia didelį susirūpinimą ir dar labiau blogina jau ir taip labai įtemptą padėtį šalyje;

D.     kadangi bet koks, o ypač išrinkto pareigūno, sulaikymas turi būti paremtas aiškiu teismo sprendimu, grindžiamas įrodomais kaltinimais ir po to, jei sulaikymas tęsiamas, turi vykti teisingas teisinis procesas; kadangi nekaltumo prezumpcija yra būtina sąlyga norint užtikrinti tinkamą teisinį procesą;

E.     kadangi demokratinėje valstybėje politinės opozicijos lyderiai neturėtų būti kriminalizuojami, turėtų būti užtikrintas visų sektorių dalyvavimas politiniame šalies gyvenime ir užtikrinamos žmogaus teisės tiems, kurie save priskiria opozicijai, kaip 2015 m. vasario 24 d. pareiškė organizacija „Human Rights Watch“;

F.     kadangi įtarimas dėl rengiamo valstybės perversmo, vadinamosios operacijos „Jericó“, yra labai rimtas kaltinimas ir kadangi bet kurios valstybės kompetentingos valdžios institucijos turi išaiškinti tokią operaciją ir jai sukliudyti;

G.     kadangi būtina greitai ir nešališkai ištirti dabartinius kaltinimus perversmo rengimu ir pasmerkti kaltininkus nepriklausomai nuo jų politinių pozicijų ir įsitikinimų;

H.     kadangi 2014 m. pradžioje panašūs neramumai gatvėse pareikalavo itin didelių aukų – žuvo 43 žmonės, iš kurių 33 buvo civiliai gyventojai, o 10 priklausė policijai, armijai arba kitoms viešosioms tarnyboms, ir dar 878 žmonės buvo sužeisti – šiuo atveju civilių gyventojų ir saugumo ar kitų viešųjų tarnybų aukų santykis taip pat panašus;

I.      kadangi 2015 m. vasario 24 d. per demonstracijas vakarinėje Venesuelos dalyje esančiame San Kristobalio mieste buvo nušautas į galvą keturiolikmetis paauglys Kluivert Roa, kuris, anot jo tėvo, buvo atsitiktinis stebėtojas, nepasisakęs nei už, nei prieš vyriausybę, ir tai pirmas protesto metu naudojant smurtą nužudytas asmuo nuo tada, kai sausio mėn. Gynybos ministerija priėmė Rezoliuciją Nr. 8610, pagal kurią saugumo pajėgoms suteikiamas leidimas naudoti mirtinus ginklus prižiūrint viešas demonstracijas;

J.      kadangi UNASUR, kaip svarbiausia regioninė organizacija, sekė padėties Venesueloje raidą ir pareiškė, kad nusiųs į šią šalį misiją, kurią sudarys Brazilijos, Kolumbijos ir Ekvadoro užsienio reikalų ministrai, o po to bus surengta UNASUR užsienio reikalų ministrų neeilinė sesija;

1.      reiškia užuojautą visoms pastarojo smurto ir politinio susiskaldymo aukoms ir jų šeimoms, taip pat smurto, kuris vyko po 2014 m. vasario 12 d., aukoms, ir su jais solidarizuojasi;

2.      ragina atlikti greitą ir nešališką visų neišspręstų bylų, ypač susijusių su kaltinimais Karakaso miesto merui, tyrimą; prašo nedelsiant jį paleisti, jei prokurorai pagal įstatymus nepateiks jam oficialių kaltinimų ir jei pasirodys, jog įtarimai yra nepagrįsti, arba jei kaltinimai nebus patvirtinti nešališkame teisme visapusiškai laikantis teisinės valstybės principo;

3.      pabrėžia, kad būtina sustabdyti smurto bangą Venesueloje ir kad, siekiant taikaus sprendimo šiai šaliai ir apskritai visiems jos gyventojams, svarbu užtikrinti politinį kompromisą, nutraukti politinę nesantaiką ir tarpininkauti visais aspektais, kurie yra svarbūs tvyrant dabartinei įtampai Venesueloje;

4.      dar kartą pakartoja, kad neįmanoma rasti sprendimo, jeigu nesilaikoma teisinės valstybės principo ir nepaisoma konstitucinės tvarkos;

5.      pažymi, kad, žuvus Kluivertui Roa, policijos pajėgų narį prokuroras apkaltino tyčine žmogžudyste, ir ragina surengti teismo procesą įstatymų nustatyta tvarka; pažymi, kad Venesuelos vyriausybės nariai pasmerkė šią žmogžudystę; pabrėžia, kad saugumo pajėgos niekada neturėtų naudoti mirtinų ginklų viešoms demonstracijoms tramdyti;

6.      reškia pasitikėjimą glaudžiu UNASUR užsienio reikalų ministrų bendradarbiavimu ir jų pasiūlymu atverti kitus bendradarbiavimo kanalus;

7.      palankiai vertina UNASUR ir Venesuelos regioninių partnerių pateiktą pasiūlymą tarpininkauti; reiškia pasitikėjimą glaudžiu bendradarbiavimu ir konstruktyviu dialogu, kurį inicijuos UNASUR užsienio reikalų ministrai, ir jų pasiūlymu atverti kitus bendradarbiavimo kanalus; dar kartą pakartoja savo viltį, kad pasirengimas rinkimams Venesueloje vyks taikiai ir kad jie bus tinkamai surengti vėliau šiais metais;

8.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai ir Venesuelos Bolivaro Respublikai ir Pietų Amerikos tautų sąjungos (UNASUR) sekretoriatui.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika