Menetlus : 2015/2582(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0238/2015

Esitatud tekstid :

B8-0238/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/03/2015 - 8.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0080

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 118kWORD 53k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0236/2015
5.3.2015
PE552.215v01-00
 
B8-0238/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Venezuelas (2015/2582(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas (2015/2582(RSP))  
B8‑0238/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Venezuelas, sealhulgas 18. detsembri 2014. aasta resolutsiooni demokraatliku opositsiooni tagakiusamise kohta Venezuelas(1),

–       võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldust,

–       võttes arvesse ÜRO meelevaldsete kinnipidamiste töörühma 26. augusti 2014. aasta arvamust,

–       võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Venezuela on ühinenud,

–       võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et see, et Caracase linnapea Antonio Ledezma, kelle volitusi valitsus oli suurel määral vähendanud, vahistati 19. veebruaril 2015. aastal meelevaldsete süüdistuste põhjal, et ta kavatses valitsuse kukutada, näitab, et 2015. aasta teisel poolaastal toimuvate parlamendivalimiste eel on režiimi teostatavad repressioonid selgelt karmistunud;

B.     arvestades, et Venezuela linnapeade ühenduse esimehe Carlos Ocarizi sõnul ootab kohtumenetlus opositsioonierakondade 33 linnapead 78 linnapea hulgast, kes on alates 2012. aasta detsembrist ametisse valitud;

C.     arvestades, et Leopoldo Lópezi ning teiste vangistatud opositsioonijuhtide ja eelmisel aastal meeleavaldustel osalenud üliõpilaste väärkohtlemine on vastuvõetamatu;

D.     arvestades, et 8. oktoobril 2014 kirjeldas ÜRO meelevaldsete kinnipidamiste töörühm Leopoldo Lópezi kinnipidamist kui ebaseaduslikku, meelevaldset ja poliitiliselt motiveeritut ning nõudis Lópezi ja kõigi meelevaldselt kinnipeetavate vabastamist; arvestades, et 20. oktoobril 2014 nõudis ÜRO inimõiguste ülemvolinik Zeid Ra’ad Al Hussein, et Venezuela valitsus tagaks, et kõik kohtumenetlused vastaksid nõuetekohase menetluse rahvusvahelistele standarditele;

E.     arvestades, et 24. veebruaril 2015 laskis politsei julmalt maha teismelise Kluivert Roa, kui viimane osales üliõpilaste meeleavaldusel, mis oli suunatud riigi korrumpeerunud valitsuse laostava tegevuse vastu, mis on toonud kaasa toidu- ja ravimipuuduse, hüppelise inflatsiooni ning rekordkõrge kuritegevuse ja rekordmadala turvalisuse taseme;

F.     arvestades, et isegi tavakodanikel, kelle puhul on teada, et nad on režiimi vastu, ei ole lubatud asuda avaliku sektori ametitesse või saada riiklikke toetusi;

1.      mõistab hukka, et valitsusväed rakendavad jätkuvalt vägivalda ja hirmutamise taktikat opositsioonipoliitikute ja üliõpilasjuhtide suhtes, keda kiusatakse taga ja vangistatakse, ning nõuab nende kohest vabastamist;

2.      mõistab hukka San Cristóbalist pärit Kluivert Roa mahalaskmise ning avaldab kaastunnet tema perele ja ülejäänud kuue üliõpilasest ohvri perele;

3.      rõhutab, kui olulist rolli mängivad demokraatia ja võimude lahusus poliitiliste õiguste tagamisel ning süütuse presumptsiooni põhimõtte ja nõuetekohase kohtumenetluse täielikul austamisel, ja avaldab kahetsust selle pärast, et Venezuela täidesaatev võim käsutab ja juhib ülejäänud riigivõimu ning omab selle üle täielikku kontrolli;

4.      palub Venezuela ametivõimudel kontrollimatud valitsusmeelsed relvastatud ühendused ja rühmitused viivitamata desarmeerida ja laiali saata ning teha lõpp nende karistamatusele;

5.      nõuab, et Venezuela ametivõimud algataksid riigi teravaimate probleemide osas rahumeelse dialoogi Venezuela ühiskonnaga, austaksid põhilisi inimõigusi, kaotaksid meediapiirangud ja looksid tingimused, et eelseisvad valimised saaksid toimuda ausalt ja läbipaistvalt;

6.      innustab Venezuela piirkondlikke partnereid, nagu Lõuna-Ameerika Riikide Liitu (UNASUR) ja Ameerika Riikide Organisatsiooni, aitama läbirääkimistele kaasa;

7.      kordab oma nõudmist saata võimalikult kiiresti Euroopa Parlamendi ajutine delegatsioon Venezuela olukorda hindama ja kõigi konflikti tõmmatud sektoritega dialoogi pidama;

8.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela Bolívari Vabariigi valitsusele ja parlamendile, Euroopa–Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0106.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika