Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0238/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0238/2015

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Venesueloje

5.3.2015 - (2015/2582(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Roberts Zīle ECR frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0236/2015

Procedūra : 2015/2582(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0238/2015
Pateikti tekstai :
B8-0238/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0238/2015

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje

(2015/2582(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Venesueloje, įskaitant 2014 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl demokratinės opozicijos persekiojimo Venesueloje[1],

–       atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 26 d. Jungtinių Tautų darbo grupės savavališko sulaikymo klausimais nuomonę,

–       atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Venesuela pasirašė,

–       atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi Karakaso mero Antonio Ledezmos, kurio įgaliojimus vyriausybė smarkiai apribojo, sulaikymas 2015 m. vasario 19 d. pateikus jam savavališkus kaltinimus sąmokslu nuversti vyriausybę rodo aiškų režimo represinių veiksmų paaštrėjimą rengiantis parlamento rinkimams, kurie turėtų įvykti 2015 m. antrąjį pusmetį;

B.     kadangi, pasak Venesuelos merų asociacijos vadovo Carloso Ocarizo, 33 iš 78-ių nuo 2012 m. gruodžio mėn. išrinktų opozicijai priklausančių merų laukia teismo proceso;

C.     kadangi netinkamas elgesys, apie kurį pranešama, su Leopoldo Lópezu ir kitais įkalintais opozicijos lyderiais ir studentais, kurie dalyvavo praėjusių metų protesto akcijose, yra nepriimtinas;

D.     kadangi 2014 m. spalio 8 d. JT Savavališko įkalinimo darbo grupė Leopoldo Lópezo įkalinimą pavadino neteisėtu, savavališku ir politiškai motyvuotu ir paragino paleisti L. Lópezą ir visus savavališkai tebekalinamus asmenis; kadangi 2014 m. spalio 20 d. JT vyriausiasis žmogaus teisių komisaras Zeid Ra’ad Al Hussein primygtinai paragino Venesuelos vyriausybę užtikrinti, kad visi teismo procesai atitiktų tarptautinius standartus dėl tinkamo proceso;

E.     kadangi 2015 m. vasario 24 d. policija brutaliai nušovė paauglį Kluiverą Roą, dalyvavusį studentų protesto akcijoje prieš korumpuotos vyriausybės vykdomą pražūtingą politiką, dėl kurios susidarė maisto ir medicinos reikmenų stygius, didėja infliacija ir rekordinį lygį pasiekė nusikalstamumas ir nesaugumas;

F.     kadangi net paprastiems piliečiams, kurie nepritaria režimui, užkertamas kelias įsidarbinti viešajame sektoriuje ir gauti valstybės pašalpas;

1.      smerkia besitęsiantį smurtą ir bauginimus, naudojamus vyriausybės pajėgų prieš opozicijos politikus ir studentų lyderius, kurie yra persekiojami ir įkalinami, ir ragina nedelsiant juos išlaisvinti;

2.      smerkia Kluiverto Roa iš San Kristobalio nužudymą ir reiškia užuojautą jo šeimai bei kitų šešių nukentėjusių studentų šeimoms;

3.      pabrėžia demokratijos ir valdžių padalijimo svarbą užtikrinant politines teises ir visapusišką nekaltumo prezumpcijos ir teisingo teisinio proceso principų laikymąsi ir apgailestauja dėl to, kad Venesuelos vykdomoji valdžia disponuoja valdžios įgaliojimais, juos valdo ir absoliučiai kontroliuoja;

4.      ragina Venesuelos valdžios institucijas nedelsiant nuginkluoti ir išformuoti nekontroliuojamas ginkluotas vyriausybę remiančias sąjungas ir grupes ir nutraukti jų nebaudžiamumą;

5.      primygtinai ragina Venesuelos valdžios institucijas pradėti taikų dialogą su Venesuelos visuomene siekiant aptarti sudėtingiausias problemas, su kuriomis susiduria ši šalis, gerbti pagrindines žmogaus teises, panaikinti suvaržymus žiniasklaidai ir sudaryti sąlygas surengti sąžiningus ir skaidrius būsimus rinkimus;

6.      ragina Venesuelos regionines partneres, kaip antai Pietų Amerikos tautų sąjungą (UNASUR) ir Amerikos valstybių organizaciją, palengvinti derybas;

7.      dar kartą pakartoja savo raginimą siųsti ad hoc Europos Parlamento delegaciją, kad ji įvertintų padėtį Venesueloje ir kuo greičiau surengtų dialogą su visais sektoriais, dalyvaujančiais konflikte;

8.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei ir Nacionalinei Asamblėjai, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.