Ontwerpresolutie - B8-0238/2015Ontwerpresolutie
B8-0238/2015

ONTWERPRESOLUTIE over de situatie in Venezuela

5.3.2015 - (2015/2582(RSP))

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Roberts Zīle namens de ECR-Fractie

Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0236/2015

Procedure : 2015/2582(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B8-0238/2015
Ingediende teksten :
B8-0238/2015
Debatten :
Aangenomen teksten :

B8‑0238/2015

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Venezuela

(2015/2582(RSP))

Het Europees Parlement,

–       gezien zijn eerdere resoluties over de situatie in Venezuela, met inbegrip van die van 18 december 2014 over de vervolging van de democratische oppositie in Venezuela[1],

–       gezien de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

–       gezien het advies van VN-werkgroep inzake willekeurige detentie van 26 augustus 2014,

–       gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, waarbij Venezuela partij is,

–       gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens van 1948,

–       gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de willekeurige arrestatie (op 19 februari 2015) van Antonio Ledezma, de burgemeester van Caracas, wiens bevoegdheden door de regering reeds flink waren gereduceerd, op grond van de beschuldiging dat hij plannen voorbereidde voor de omverwerping van diezelfde regering, een duidelijke escalatie vormt van de onderdrukkingscampagne van het regime in de aanloop naar de parlementsverkiezingen in de tweede helft van 2015;

B.     overwegende dat volgens het hoofd van de vereniging van Venezolaanse burgemeesters, Carlos Ocariz, tegen 33 van de 78 sinds december 2012 gekozen burgemeesters van oppositiepartijen rechtszaken zijn aangespannen;

C.     overwegende dat de gemelde mishandeling van Leopoldo López en andere gevangen oppositieleiders en studenten die aan de protesten van vorig jaar hebben deelgenomen, onaanvaardbaar is;

D.     overwegende dat de VN-werkgroep inzake willekeurige detentie de detentie van Leopoldo López op 8 oktober 2014 heeft omschreven als illegaal, willekeurig en politiek gemotiveerd, en heeft opgeroepen tot de vrijlating van López en al degenen die willekeurig gevangen worden gehouden; overwegende dat de hoge commissaris voor vluchtelingen van de VN, Zeid Ra'ad Al Hussein, de regering van Venezuela op 20 oktober 2014 heeft opgeroepen te waarborgen dat bij alle processen de internationale normen inzake procesvoering in acht worden genomen;

E.     overwegende dat Kluivert Roa, een tiener, op 24 februari 2015 door de politie is doodgeschoten terwijl hij deelnam aan een demonstratie van studenten tegen het desastreuze beleid van een corrupte regering, dat geleid heeft tot tekorten aan voedsel en geneesmiddelen, een de pan uitrijzende inflatie en een recordcriminaliteit en ‑onveiligheid;

F.     overwegende dat zelfs gewone burgers waarvan bekend is dat ze tegenstander van het regime zijn, uitgesloten worden van banen in de publieke sector of van overheidssteun;

1.      veroordeelt het aanhoudende geweld en de intimidatie van de regeringstroepen tegen politici van de oppositie en studentenleiders, die vervolgd en gevangen gezet worden, en roept ertoe op hen onmiddellijk vrij te laten;

2.      veroordeelt het doodschieten van Kluivert Roa uit San Cristóbal en spreekt zijn medeleven uit aan zijn familie en de families van de zes andere studenten/slachtoffers;

3.      onderstreept het belang van democratie en de scheiding der machten voor het waarborgen van politieke rechten, en van de volledige eerbiediging van het beginsel van het vermoeden van onschuld en van een eerlijke procesgang, en betreurt het dat de uitvoerende macht in Venezuela de macht van de staat domineert, stuurt en volledig monopoliseert;

 

4.      dringt er bij de Venezolaanse autoriteiten op aan de ongecontroleerde gewapende regeringsgezinde groepen en groeperingen onverwijld te ontwapenen en te ontmantelen, en er een eind aan te maken dat zij straffeloos hun gang kunnen gaan;

5.      roept de Venezolaanse autoriteiten met klem op met de samenleving van het land een vreedzame dialoog aan te gaan over de ernstigste problemen waar Venezuela mee kampt, de fundamentele mensenrechten te respecteren, een eind te maken aan het restrictieve klimaat voor de media en ervoor te zorgen dat de aanstaande verkiezingen eerlijk en op transparante wijze doorgang kunnen vinden;

6.      spoort de regionale partners van Venezuela, zoals UNASUR en de Organisatie van Amerikaanse Staten, aan deze dialoog te faciliteren;

7.      herinnert aan zijn verzoek om zo spoedig mogelijk een ad hoc-delegatie van het Europees Parlement naar Venezuela te zenden om de situatie in het land te beoordelen en in dialoog te treden met alle bij het conflict betrokken partijen;

8.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regering en Nationale Vergadering van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering, en de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten.