Procedura : 2015/2582(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0238/2015

Teksty złożone :

B8-0238/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/03/2015 - 8.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0080

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 129kWORD 60k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0236/2015
5.3.2015
PE552.215v01-00
 
B8-0238/2015

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Wenezueli (2015/2582(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Roberts Zīle w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Wenezueli (2015/2582(RSP))  
B8‑0238/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie sytuacji w Wenezueli, w tym rezolucję z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie prześladowań demokratycznej opozycji w Wenezueli(1),

–       uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa,

–       uwzględniając opinię grupy roboczej ONZ ds. arbitralnych zatrzymań z dnia 26 sierpnia 2014 r.,

–       uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, którego stroną jest Wenezuela,

–       uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że aresztowanie w dniu 19 lutego 2015 r. burmistrza Caracas Antonio Ledezma, któremu rząd uprzednio odebrał sporą część uprawnień, dokonane na podstawie arbitralnych zarzutów o udział w spisku mającym na celu obalenie rządu wskazuje wyraźnie na eskalację kampanii represji prowadzonej przez reżim przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się w drugiej połowie 2015 r.;

B.     mając na uwadze, że według przewodniczącego wenezuelskiego stowarzyszenia burmistrzów Carlosa Ocariza przeciw 33 z 78 opozycyjnych burmistrzów wybranych w wyborach od grudnia 2012 r. przeprowadzone zostanie postępowanie sądowe;

C.     mając na uwadze, że zgłaszane złe traktowanie Leopoldo Lópeza oraz innych osadzonych liderów opozycji i studentów, którzy uczestniczyli w zeszłorocznych protestach, jest niedopuszczalne;

D.     mając na uwadze, że w dniu 8 października 2014 r. grupa robocza ONZ ds. arbitralnych zatrzymań stwierdziła, że zatrzymanie Leopolda Lópeza jest niezgodne z prawem, arbitralne i umotywowane politycznie oraz wezwała do uwolnienia Lópeza oraz wszystkich tych, którzy zostali arbitralnie zatrzymani; mając na uwadze, że w dniu 20 października 2014 r. Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Zeid Ra’ad Al Hussein wezwał rząd Wenezueli do dopilnowania, by wszystkie procesy spełniały międzynarodowe normy dotyczące rzetelnego procesu sądowego;

E.     mając na uwadze, że w dniu 24 lutego 2015 r. policja w brutalny sposób zastrzeliła nastolatka Kluiverta Roę uczestniczącego w proteście studentów przeciwko wyniszczającej polityce skorumpowanego rządu, która doprowadziła do niedoboru żywności i artykułów medycznych, gwałtownego wzrostu inflacji i rekordowo wysokiej przestępczości i braku bezpieczeństwa;

F.     mając na uwadze, że nawet zwykli obywatele, o których wiadomo, że przeciwstawiają się reżimowi, są usuwani ze stanowisk w sektorze publicznym lub pozbawiani dotacji rządowych;

1.      potępia nieustającą przemoc i zastraszanie stosowane przez siły rządowe przeciwko politykom opozycji i liderom studenckim, którzy są prześladowani i pozbawiani wolności oraz wzywa do ich natychmiastowego uwolnienia;

2.      potępia zastrzelenie Kluiverta Roi z San Cristóbal i składa kondolencje jego rodzinie i rodzinom sześciu pozostałych zabitych studentów;

3.      podkreśla znaczenie demokracji i zasady rozdziału władzy w zapewnianiu praw politycznych i pełnego przestrzegania zasady domniemania niewinności i rzetelnego procesu sądowego i ubolewa na tym, że władza wykonawcza w Wenezueli nakazuje, kieruje i sprawuje całkowitą kontrolę nad uprawnieniami państwa;

4.      wzywa władze Wenezueli do natychmiastowego rozbrojenia i rozwiązania niekontrolowanych, uzbrojonych prorządowych stowarzyszeń i ugrupowań oraz do położenia kresu ich bezkarności;

5.      wzywa władze Wenezueli do podjęcia z wenezuelskim społeczeństwem pokojowego dialogu na temat najpoważniejszych problemów, z jakimi boryka się kraj, do przestrzegania podstawowych praw człowieka, zniesienia restrykcyjnych warunków działania mediów oraz umożliwienia uczciwego i przejrzystego przebiegu zbliżających się wyborów;

6.      zachęca regionalnych partnerów Wenezueli, takich jak UNASUR i Organizacja Państw Amerykańskich, do ułatwienia rozmów;

7.      ponawia swój apel o jak najszybsze wysłanie delegacji ad hoc Parlamentu Europejskiego w celu oceny sytuacji w Wenezueli i przeprowadzenia rozmów ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w konflikt;

8.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, rządowi i Zgromadzeniu Narodowemu Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, Europejsko-Latynoamerykańskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu oraz sekretarzowi generalnemu Organizacji Państw Amerykańskich.

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2014)0106

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności