Forslag til beslutning - B8-0239/2015Forslag til beslutning
B8-0239/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om mordet på den russiske oppositionsleder Boris Nemtsov og demokratiets situation i Rusland

9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Peter Eriksson, Helga Trüpel, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Michèle Rivasi, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0239/2015

Procedure : 2015/2592(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0239/2015
Indgivne tekster :
B8-0239/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0239/2015

Europa-Parlamentets beslutning om mordet på den russiske oppositionsleder Boris Nemtsov og demokratiets situation i Rusland

(2015/2592(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere betænkninger og henstillinger om Rusland, navnlig sine beslutninger af henholdsvis 23. oktober 2012 om fastsættelse af fælles visumrestriktioner for russiske embedsmænd, der er indblandet i Sergej Magnitskij-sagen[1], 13. juni 2013 om retsstatsforholdene i Rusland[2], 13. marts 2014 om Rusland: domsafsigelse mod demonstranter, der var involveret i begivenhederne på Bolotnaja-pladsen[3], 23. oktober 2014 om tvangslukningen af den ikke-statslige organisation Memorial (vinder af Sakharovprisen 2009) i Rusland[4], og af 15. januar 2015 om Rusland, navnlig Aleksej Navalnij-sagen[5],

–       der henviser til redegørelse af 28. februar 2015 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om mordet på Boris Nemtsov,

–       der henviser til erklæring af 3. marts 2015 fra talsmanden for NF/HR om nægtelsen af indrejsetilladelse til Den Russiske Føderation for MEP Sandra Kalniete,

–       der henviser til NF/HR’s erklæring af 4. marts 2015 om den fortsatte tilbageholdelse af Nadja Savtjenko,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at den tidligere vicepremierminister for Den Russiske Føderation og efterfølgende oppositionsleder Boris Nemtsov den 27. februar 2015 blev dræbt ved skud af en ukendt gerningsmand i nærheden af Kreml på Bolsjoj Moskvoretskij-broen, som normalt er nøje overvåget af politi og videokameraer;

B.     der henviser til, at mordet fandt sted kort efter, at Nemtsov på den uafhængige radiostation Ekho Moskvij havde opfordret borgerne til at tilslutte sig et protestmøde berammet til den 1. marts 2015 mod den økonomiske krise, den udbredte korruption og krigen i Ukraine; der henviser til, at Nemtsov ifølge hans medarbejdere havde været i gang med at indsamle beviser for, at russiske tropper støtter separatiststyrkerne i Ukraines østlige regioner Donetsk og Lugansk, og at han angiveligt havde planer om at offentliggøre en rapport herom på et tidspunkt i marts 2015;

C.     der henviser til, at titusindvis af mennesker den 1. marts 2015 marcherede i Moskva og andre russiske byer for at hylde og ære oppositionspolitikeren og bar på portrætter af Nemtsov samt bannere, hvor der stod: ”Jeg er ikke bange”;

D.     der henviser til, at de russiske myndigheder den 2. marts 2015 nægtede at give indrejsetilladelse til Bogdan Borusewicz, formand for Polens Overhus, og til MEP Sandra Kalniete på grund af hendes ”antirussiske virksomhed”, som de havde gjort med MEP Rebecca Harms i september 2014, hvilket bekræftede eksistensen af en sortliste over vestlige personer udarbejdet som gengældelse for indrejseforbuddet for visse russiske statsborgere i EU og USA;

E.     der henviser til, at de russiske myndigheder og statslige medier siden Ruslands aggression mod Ukraine har øget deres pres på og intimidering af opposition, dissidenter og uafhængige stemmer og dermed skabt et klima af frygt for alle kritikere af Kreml, der fremstilles som forrædere;

F.     der henviser til, at en domstol i Moskva den 4. marts 2015 afviste endnu en appel fra det ukrainske parlamentsmedlem Nadja Savtjenko, der har sultestrejket i over 80 dage i protest mod Den Russiske Føderations ulovlige fængsling af hende;

G.     der henviser til, at drabet på Nemtsov er det seneste i en række af højtprofilerede mord på antikorruptionsaktivister og menneskerettighedsforkæmpere, heriblandt Aleksej Devotjenko, Natalja Estemirova, Aleksandr Litvinenko, Sergej Magnitskij, Stanislav Markelov og Anna Politkovskaja; der henviser til, at i ingen af disse sager er de ansvarlige blevet retsforfulgt;

H.     der henviser til, at menneskerettighedssituationen i Rusland konstant er blevet forværret gennem de seneste år, og at de russiske myndigheder har vedtaget en række love, der indeholder tvetydige bestemmelser, som anvendes til at pålægge oppositionen og civilsamfundets aktører yderligere restriktioner og lægge hindringer i vejen for ytrings- og forsamlingsfriheden;

I.      der henviser til, at den russiske lov om ”udenlandske agenter” kræver, at ngo’er, som modtager udenlandsk støtte og udøver ”politisk virksomhed”, ansøger om optagelse på en særlig statslig liste over udenlandske agenter, og at de i mellemtiden ofte betegnes som ”udenlandske agenter” direkte af regeringen og dermed underkastes yderligere tæt statslig kontrol med krav om, at de i alle publikationer, pressemeddelelser og rapporter anfører, at disse er fremstillet af en udenlandsk agent;

J.      der henviser til, at gennemførelsen af denne lovgivning er blevet ledsaget af drastiske tiltag såsom ransagninger foretaget af anklagemyndigheden, konfiskation af ejendom, administrative bøder og andre foranstaltninger, der har til formål at forhindre og afskrække civilsamfundets organisationer fra at udføre deres arbejde; der henviser til, at Justitsministeriet har benyttet nyligt indførte beføjelser til at stemple 42 grupper som "udenlandske agenter", herunder landets mest kompetente og autoritative menneskerettighedsorganisationer, og har forsøgt at lukke flere andre grupper under bureaukratiske påskud;

K.     der henviser til, at Dumaen i januar 2015 tog det første skridt til at godkende en ny lov, der vil forbyde aktiviteter udført af ”uønskede” udenlandske organisationer, der betragtes som en trussel mod den nationale sikkerhed, den offentlige orden eller folkesundheden, og gøre det muligt for myndighederne at indefryse en organisations aktiver og idømme dens ansatte bøder eller op til otte års fængsel;

L.     der henviser til, at Den Russiske Føderation som fuldgyldigt medlem af Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) har forpligtet sig til at overholde de demokratiske principper, retsstatsprincippet og de grundlæggende menneskerettigheder; der henviser til, at de fortsatte alvorlige krænkelser af retsstatsprincipperne og vedtagelsen af​ restriktive love i løbet af de seneste måneder i stigende grad sætter spørgsmålstegn ved Ruslands overholdelse af sine internationale og nationale forpligtelser;

1.      fordømmer på det kraftigste mordet på Boris Nemtsov, kondolerer ofrets familie og udtrykker sin dybeste medfølelse og solidaritet med alle de russiske borgere, som i de seneste dage har forsamlet sig på pladser i landets største byer for at forsvare demokratiet og kræve stop for den russiske aggression mod Ukraine;

2.      opfordrer til en hurtig, gennemsigtig og upartisk efterforskning af omstændighederne omkring mordet for at bringe de ansvarlige for en domstol;

3.      er af den opfattelse, at dette drab er endnu et tegn på og resultat af det klima af frygt og intimidering, som påvirker det politiske system i Den Russiske Føderation, der har taget en voldsomt autoritær vending igen i de seneste år; finder det stærkt kritisabelt, at der blot få timer efter drabet på Boris Nemtsov begyndte at florere beskyldninger i de russiske medier om, at dette mord kun kunne være i USA’s, Ukraines eller islamisters interesse;

4.      opfordrer de russiske myndigheder til at standse enhver form for pres, undertrykkende handlinger og trusler — både politisk og retsligt — imod oppositionsledere, repræsentanter for civilsamfundet og uafhængige medier, så de kan handle frit i overensstemmelse med de grundlæggende principper i den russiske forfatning;

5.      opfordrer indtrængende de russiske retlige og retshåndhævende myndigheder til at udføre deres opgaver på en uvildig og uafhængig måde, fri for politisk indblanding;

6.      opfordrer de russiske myndigheder til at sætte en stopper for al chikane, herunder verbale og fysiske overfald, rettet mod menneskerettighedsforkæmpere i Den Russiske Føderation, og sikre, at de under alle forhold er i stand til at udføre deres legitime aktiviteter uhindret;

7.      understreger sine alvorlige betænkeligheder ved loven om ”udenlandske agenter” og den måde, den gennemføres på, og anmoder om, at den revideres; mener, at definitionen på "politisk virksomhed" udøvet af ngo' er, som modtager udenlandsk støtte, er så bred, at den i praksis sætter staten i stand til at kontrollere så godt som enhver organiseret aktivitet i samfundslivet;

8.      konstaterer med tilfredshed, at Højesteret den 28. januar 2015 afviste den klage, der var indgivet af Justitsministeriet med krav om lukning af det russiske "Memorial Society" under henvisning til påståede lovovertrædelser inden for dets organisatoriske struktur, og opfordrer til, at de øvrige ngo’er på listen over "udenlandske agenter" fjernes fra denne;

9.      opfordrer Rusland til fuldt ud at ophæve den føderale lov om "propaganda for ikketraditionelle seksuelle forhold" og lignende regionale antipropagandalove, som anvendes til at indskrænke menneskerettighederne, navnlig ytrings- og forsamlingsfriheden i forbindelse med seksuel orientering og kønsidentitet; udtrykker sin oprigtige bekymring over disse loves negative konsekvenser for samfundet, herunder skabelsen af et miljø, hvor forskelsbehandling og hadefuld retorik og vold rettet mod LGBTI-personer forbliver ustraffet; opfordrer NF/HR, EU’s delegation i Rusland og EU’s medlemsstater til at fordømme voldshandlinger mod LGBTI-personer og menneskerettighedsforkæmpere, til at rejse spørgsmålet med de relevante russiske embedsmænd og til at støtte civilsamfunds- og statsinitiativer, der tager sigte på at overvåge tilfælde af vold og uddanne retshåndhævelsespersonalet;

10.    minder om vigtigheden af, at Rusland fuldt ud overholder sine internationale retlige forpligtelser som medlem af Europarådet og OSCE og de grundlæggende menneskerettigheder og retsstatsprincippet, der er nedfældet i den europæiske menneskerettighedskonvention og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

11.    opfordrer NF/HR og EU-Udenrigstjenesten til at sikre, at sagerne vedrørende alle de personer, der er retsforfulgt af politiske grunde, tages op i forbindelse med menneskerettighedskonsultationerne mellem EU og Rusland, når disse genoptages, og at Ruslands repræsentanter i disse konsultationer formelt afkræves svar om hver enkelt sag;

12.    opfordrer Rådets og Kommissionens respektive formænd samt NF/HR til fortsat at følge disse sager på nærmeste hold, overvåge retssagerne, tage disse spørgsmål op i forskellige sammenhænge og på møder med Rusland og melde tilbage til Parlamentet om drøftelserne med de russiske myndigheder;

13.    opfordrer indtrængende Rådet til at formulere en fælles politik over for Rusland, der forpligter de 28 EU-medlemsstater og EU-institutionerne til et stærkt fælles budskab om betydningen af menneskerettighederne i forholdet mellem EU og Rusland og behovet for at bringe angrebene på ytrings-, forsamlings- og foreningsfriheden i Rusland til ophør;

14.    opfordrer indtrængende NF/HR og EU-Udenrigstjenesten til at sikre, at EU afsøger enhver mulighed, inden for rammerne af russisk national ret, for fortsat at samarbejde med og støtte russiske civilsamfundsorganisationer, herunder dem, der arbejder for at fremme de værdier, der knytter sig til demokratiet, menneskerettighederne og retsstaten;

15.    opfordrer indtrængende Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til i forbindelse med den igangværende programmeringsfase for EU 's finansieringsinstrumenter at øge den finansielle bistand til det russiske civilsamfund gennem det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder og støtten til civilsamfundets organisationer og lokale myndigheder, og til at indføje Civilsamfundsforummet EU/Rusland i partnerskabsinstrumentet og i grænseoverskridende og multilaterale programmer inden for rammerne af det europæiske naboskabsinstrument med henblik på at sikre en holdbar og troværdig langsigtet støtte;

16.    kræver, Nadja Savtjenko øjeblikkeligt løslades, og at hendes immunitet som fuldgyldigt medlem af Europarådets Parlamentariske Forsamling respekteres; udtrykker sin dybe bekymring over hendes helbredstilstand og opfordrer indtrængende de russiske retsmyndigheder til at anvende humanitær ret;

17.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament.