Procedura : 2015/2592(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0239/2015

Teksty złożone :

B8-0239/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/03/2015 - 8.4
CRE 12/03/2015 - 8.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0074

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 141kWORD 77k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0239/2015
9.3.2015
PE552.218v01-00
 
B8-0239/2015

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie zamordowania Borysa Niemcowa i stanu demokracji w Rosji (2015/2592(RSP))


Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Peter Eriksson, Helga Trüpel, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Michèle Rivasi, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamordowania Borysa Niemcowa i stanu demokracji w Rosji (2015/2592(RSP))  
B8‑0239/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje wcześniejsze sprawozdania i rezolucje w sprawie Rosji, zwłaszcza swoją rezolucję z dnia 23 października 2012 r. w sprawie ustanowienia wspólnych ograniczeń wizowych dla urzędników rządu rosyjskiego zamieszanych w sprawę Siergieja Magnickiego(1), z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie rządów prawa w Rosji(2), z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie Rosji: wyroki dla demonstrantów uczestniczących w wydarzeniach na placu Błotnym(3), z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zamknięcia organizacji pozarządowej Memoriał (laureata Nagrody im. Sacharowa z 2009 r.) w Rosji(4), a także z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie Rosji, w szczególności w sprawie Aleksieja Nawalnego(5),

–       uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 28 lutego 2015 r. w sprawie zamordowania Borysa Niemcowa,

–       uwzględniając oświadczenie rzecznika wiceprzewodniczącej/ wysokiej przedstawiciel z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie odmówienia posłance do Parlamentu Europejskiego Sandrze Kalniete wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej,

–       uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej/ wysokiej przedstawiciel w sprawie przedłużającego się przetrzymywania Nadiji Sawczenko,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że w dniu 27 lutego 2015 r. w pobliżu Kremla na Wielkim Moście Moskworieckim, który jest zazwyczaj dokładnie monitorowany przez policję i przy pomocy kamer wideo, nieznany zabójca zastrzelił byłego zastępcę premiera Federacji Rosyjskiej, a następnie jednego z przywódców opozycji Borysa Niemcowa;

B.     mając na uwadze, że do morderstwa doszło niedługo po tym, jak Borys Niemcow przemawiał na antenie niezależnej stacji radiowej Echo Moskwy, apelując do słuchaczy o przyłączenie się do zaplanowanego na 1 marca 2015 r. wiecu przeciwko kryzysowi gospodarczemu, szerzącej się korupcji i wojnie na Ukrainie; mając na uwadze, że zdaniem współpracowników Borys Niemcow gromadził dowody na potwierdzenie zarzutów, że rosyjskie wojska wspierają siły separatystyczne we wschodnich regionach Ukrainy (w Doniecku i Ługańsku), a także podobno zamierzał opublikować sprawozdanie na ten temat w marcu 2015 r.;

C.     mając na uwadze, że w dniu 1 marca 2015 r. dziesiątki tysięcy osób przemaszerowało ulicami Moskwy i innych rosyjskich miast, niosąc portrety Borysa Niemcowa i transparenty z napisem „Nie boję się”, aby złożyć hołd temu opozycyjnemu politykowi i uczcić jego pamięć;

D.     mając na uwadze, że w dniu 2 marca 2015 r. władze Rosji odmówiły prawa wjazdu na swoje terytorium marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdanowi Borusewiczowi i posłance do Parlamentu Europejskiego Sandrze Kalniete z powodu jej „antyrosyjskiej działalności”, podobnie jak miało to miejsce w przypadku posłanki do Parlamentu Europejskiego Rebecci Harms we wrześniu 2014 r., co potwierdza istnienie czarnej listy z nazwiskami zachodnich polityków, sporządzonej w odwecie za zakaz podróży nałożony na niektórych obywateli Rosji przez UE i Stany Zjednoczone;

E.     mając na uwadze, że odkąd Rosja dokonała agresji na Ukrainę, władze rosyjskie i państwowe media zwiększyły presję na opozycję, dysydentów i niezależnych komentatorów oraz nasiliły działania mające na celu zastraszanie, co doprowadziło do powstania atmosfery strachu wśród wszystkich krytyków Kremla, gdyż przedstawia się ich jako zdrajców;

F.     mając na uwadze, że w dniu 4 marca 2015 r. sąd w Moskwie odrzucił kolejne odwołanie złożone przez posłankę do Rady Najwyższej Ukrainy Nadiję Sawczenko, która od ponad 80 dni prowadzi strajk głodowy przeciwko nielegalnemu przetrzymywaniu jej przez Federację Rosyjską;

G.     mając na uwadze, że zabójstwo Borysa Niemcowa jest ostatnim takim wydarzeniem w serii morderstw znanych działaczy antykorupcyjnych i obrońców praw człowieka, takich jak Aleksiej Dewotczenko, Natalia Estemirowa, Aleksandr Litwinienko, Siergiej Magnicki, Stanisław Markiełow i Anna Politkowska; mając na uwadze, że w żadnym z tych przypadków winnych nie pociągnięto do odpowiedzialności;

H.     mając na uwadze, że stan poszanowania praw człowieka w Rosji stale się pogarsza w ostatnich latach, a rosyjskie władze przyjęły serię aktów prawnych zawierających niejednoznaczne przepisy wykorzystywane do dalszego ograniczania działań opozycji i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego oraz do utrudniania korzystania z wolności słowa i zgromadzeń;

I.      mając na uwadze, że w rosyjskiej ustawie o „obcych agentach” na organizacje pozarządowe otrzymujące środki finansowe z zagranicy i prowadzące „działalność polityczną” nałożono wymóg złożenia wniosku o wpisanie na specjalną rządową listę obcych agentów, a także mając na uwadze, że organizacje te są odtąd klasyfikowane bezpośrednio przez rząd jako „obcy agenci” i poddawane dodatkowej ścisłej kontroli ze strony rządu, a wszystkie ich publikacje, komunikaty prasowe i sprawozdania muszą być opatrzone informacją, że zostały opracowane przez obcego agenta;

J.      mając na uwadze, że wdrażaniu ustawy towarzyszyły takie drastyczne akcje, jak naloty prokuratury, konfiskata mienia, grzywny administracyjne i inne środki mające uniemożliwić działalność organizacjom społeczeństwa obywatelskiego i zniechęcić je do dalszej pracy; mając na uwadze, że ministerstwo sprawiedliwości wykorzystało wprowadzone niedawno uprawnienia, aby 42 grupom przyczepić etykietę „obcych agentów”, w tym najbardziej doświadczonym i autorytatywnym organizacjom praw człowieka, a także posunęło się do biurokratycznych pretekstów, aby doprowadzić do zakończenia działalności przez kilka innych grup;

K.     mając na uwadze, że w styczniu 2015 r. Duma Państwowa uczyniła pierwszy krok na drodze do przyjęcia nowej ustawy, która zakazywałaby działalności „niepożądanych” organizacji zagranicznych postrzeganych jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i porządku lub zdrowia publicznego, a także umożliwiałaby władzom zamrożenie aktywów takich organizacji i karanie ich pracowników grzywnami lub pozbawieniem wolności do ośmiu lat;

L.     mając na uwadze, że Federacja Rosyjska jako pełnoprawny członek Rady Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zobowiązała się do przestrzegania zasad demokracji i praworządności oraz praw człowieka; mając na uwadze, że z uwagi na powtarzające się poważne przypadki naruszania zasad praworządności oraz przyjęcie w ostatnich miesiącach restrykcyjnych przepisów prawnych w coraz większym stopniu należy poddawać w wątpliwość przestrzeganie przez Rosję jej krajowych i międzynarodowych zobowiązań;

1.      stanowczo potępia zabójstwo Borysa Niemcowa, przekazuje wyrazy współczucia rodzinie ofiary oraz wyrażając swoje poparcie, solidaryzuje się ze wszystkimi Rosjanami, którzy w ostatnich dniach zgromadzili się na placach największych miast w kraju, aby bronić demokracji i powstrzymać rosyjską agresję przeciwko Ukrainie;

2.      wzywa do przeprowadzenia szybkiego, przejrzystego i bezstronnego dochodzenia w sprawie okoliczności zabójstwa, aby winowajcy stanęli przed sądem;

3.      jest zdania, że owo zabójstwo to kolejna oznaka i skutek atmosfery strachu i zastraszenia charakteryzującej system polityczny Federacji Rosyjskiej, która w ostatnich latach stała się państwem nader autorytarnym; zdecydowanie krytykuje fakt, że już kilka godzin po zabójstwie Borysa Niemcowa w rosyjskich mediach pojawiły się oskarżenia, że to morderstwo może leżeć wyłącznie w interesie Stanów Zjednoczonych, Ukrainy lub islamistów;

4.      wzywa władze Rosji do zaprzestania wywierania wszelkiego rodzaju nacisków, czy to politycznych, czy sądowych, a także podejmowania działań represyjnych i zastraszających w stosunku do liderów opozycji, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów, a także do umożliwienia im swobodnego prowadzenia działalności w zgodzie z podstawowymi zasadami rosyjskiej konstytucji;

5.      wzywa rosyjskie organy sądownicze i organy ścigania, by pełniły swoje obowiązki przy zachowaniu bezstronności i niezawisłości oraz bez ingerencji ze strony polityków;

6.      wzywa władze Rosji do położenia kresu wszelkim aktom napastowania, w tym atakom werbalnym i fizycznym przeciwko wszystkim obrońcom praw człowieka na całym terytorium Federacji Rosyjskiej, a także do umożliwienia im prowadzenia w każdych okolicznościach i bez przeszkód swojej legalnej działalności;

7.      ponownie podkreśla swoje poważne zaniepokojenie ustawą dotyczącą tzw. obcych agentów i sposobem jej wdrażania, a także apeluje o zrewidowanie tej ustawy; jest zdania, że definicja „działalności politycznej” prowadzonej przez organizacje pozarządowe otrzymujące wsparcie finansowe z zagranicy jest zbyt obszerna i w praktyce umożliwia rządowi kontrolowanie dowolnej zorganizowanej działalności związanej z życiem publicznym;

8.      z zadowoleniem przyjmuje decyzję sądu najwyższego z dnia 28 stycznia 2015 r. o odrzuceniu skargi złożonej przez rosyjskie ministerstwo sprawiedliwości, w której wnioskuje się o zamknięcie rosyjskiego stowarzyszenia Memoriał oraz zarzuca mu uchybienia dotyczące jego struktury organizacyjnej, a także wzywa do usunięcia pozostałych organizacji pozarządowych z listy „obcych agentów”;

9.      apeluje do Rosji o całkowite uchylenie ustawy federalnej o „propagandzie nietradycyjnych stosunków seksualnych” oraz podobnych regionalnych przepisów antypropagandowych, które wykorzystuje się do ograniczania praw człowieka, a zwłaszcza wolności słowa i zgromadzeń w odniesieniu do orientacji seksualnej i tożsamości płciowej; wyraża szczere zaniepokojenie negatywnymi skutkami tych przepisów w społeczeństwie, gdyż z ich powodu powstaje atmosfera, w której dyskryminacja, mowa nienawiści i umotywowana nienawiścią przemoc w stosunku do osób LGBTI pozostaje bezkarna; wzywa wiceprzewodniczącą/ wysoką przedstawiciel, delegaturę UE w Rosji i państwa członkowskie UE do potępienia aktów przemocy w stosunku do osób LGBTI i obrońców praw człowieka, do poruszenia tej kwestii w kontaktach z odpowiednimi rosyjskimi urzędnikami oraz do wspierania inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego i inicjatyw rządowych mających na celu monitorowanie przypadków przemocy i edukowanie funkcjonariuszy organów egzekwowania prawa;

10.    przypomina o znaczeniu pełnego przestrzegania przez Rosję, jako członka Rady Europy i OBWE, jej międzynarodowych zobowiązań prawnych oraz podstawowych praw człowieka i rządów prawa zapisanych w europejskiej konwencji praw człowieka oraz w Międzynarodowym pakcie praw obywatelskich i politycznych;

11.    wzywa wiceprzewodniczącą/ wysoką przedstawiciel i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych do zadbania o to, by przypadki wszystkich osób prześladowanych z przyczyn politycznych poruszono podczas konsultacji między UE a Rosją dotyczących praw człowieka, kiedy dojdzie do ich wznowienia, oraz by w każdym przypadku przedstawicielom Rosji uczestniczącym w tych konsultacjach przedstawiono formalne wezwanie do udzielenia odpowiedzi;

12.    wzywa przewodniczących Rady i Komisji oraz wiceprzewodniczącą/ wysoką przedstawiciel, by nadal uważnie śledzili te sprawy, monitorowali procesy, poruszali te kwestie na różne sposoby podczas różnych spotkań z Rosją oraz składali Parlamentowi sprawozdania z rozmów z rosyjskimi władzami;

13.    apeluje do Rady o opracowanie jednolitej polityki wobec Rosji, w której 28 państw członkowskich UE oraz jej instytucje zostaną zobowiązane do prezentowania wspólnego zdecydowanego stanowiska w sprawie roli praw człowieka w stosunkach między UE a Rosją, a także w sprawie konieczności zaprzestania w Rosji ograniczania wolności słowa, zgromadzeń i stowarzyszeń;

14.    wzywa wiceprzewodniczącą/ wysoką przedstawiciel i ESDZ do zadbania o to, aby Unia, w granicach rosyjskiego prawa krajowego, wykorzystywała wszelkie możliwości dalszych kontaktów z rosyjskimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i wspierania ich, w tym organizacji dążących do propagowania wartości demokratycznych, praw człowieka i praworządności;

15.    apeluje do Komisji i ESDZ, by w związku ze zbliżającym się etapem programowania instrumentów finansowych UE zwiększyły pomoc finansową dla rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego za pośrednictwem europejskiego instrumentu na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie oraz funduszy przeznaczonych dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego i samorządów, a także by objęły forum społeczeństwa obywatelskiego UE–Rosja instrumentem partnerstwa oraz transgranicznymi i wielostronnymi programami w ramach europejskiego instrumentu sąsiedztwa w celu zapewnienia trwałego i wiarygodnego wsparcia długoterminowego;

16.    wzywa do natychmiastowego uwolnienia Nadiji Sawczenko i do poszanowania jej immunitetu jako pełnoprawnego członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy; wyraża głębokie zaniepokojenie jej stanem zdrowia i apeluje do rosyjskich organów sądowych o zastosowanie prawa humanitarnego;

17.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.

(1)

Dz.U. C 68 E z 7.3.2014, s. 13.

(2)

Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0284.

(3)

Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0253.

(4)

Teksty przyjęte, P8_TA(2014)0039.

(5)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0006.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności