Procedūra : 2015/2582(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0243/2015

Pateikti tekstai :

B8-0243/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/03/2015 - 8.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 149kWORD 86k
9.3.2015
PE552.222v01-00
 
B8-0243/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Venesueloje (2015/2582(RSP))


Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje (2015/2582(RSP))  
B8‑0243/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 1945 m. JT chartijos 1 skyriaus 1 straipsnio 2 dalį, kurioje skelbiamas tikslas „plėtoti draugiškus tautų santykius, grindžiamus tautų lygiateisiškumo ir laisvo apsisprendimo principu, taip pat imtis kitų reikiamų priemonių visuotinei taikai stiprinti“,

–       atsižvelgdamas į Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 1 straipsnį ir Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 1 straipsnį, kuriuose teigiama, kad „visos tautos turi apsisprendimo teisę“ ir kad „remiantis ta teise jos laisvai priima sprendimus dėl savo politinio statuso ir laisvai siekia savo ekonominės, socialinės ir kultūrinės plėtros“,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. sausio 27 d. Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių bendrijos (CELAC) ir ES valstybių ir vyriausybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimo deklaraciją, kurioje pasirašiusieji dar kartą patvirtino savo pasiryžimą siekti visų Jungtinių Tautų chartijos tikslų, laikytis visų jos principų ir savo sprendimą remti bet kokias pastangas puoselėti visų valstybių suverenumo lygybę ir gerbti jų teritorinį vientisumą bei politinę nepriklausomybę,

–       atsižvelgdamas į Lotynų Amerikos ir Karibų paskelbimą taikos zona, dėl kurio susitarta antrajame CELAC aukščiausiojo lygio susitikime, kuris vyko 2014 m. sausio 28 ir 29 d.,

–       atsižvelgdamas į JT chartijoje nustatytą nesikišimo principą,

–       atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į tai, kad Venesuelos Bolivaro Respublika išrinkta JT Žmogaus teisių tarybos nare, ir į paskutinio JT Žmogaus teisių tarybos visuotinio periodinio Venesuelos vertinimo išvadas,

–       atsižvelgdamas į 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 7 d. Pietų Amerikos tautų sąjungos (UNASUR) generalinio sekretoriaus pareiškimą, parengtą po UNASUR vizito į Venesuelą;

–       atsižvelgdamas į MERCOSUR, UNASUR ir CELAC pareiškimus apie padėtį Venesueloje ir visų pirma į MERCOSUR ir CELAC pareiškimus, kad jos atmeta JAV vienašales prievartos priemones, nukreiptas prieš Venesuelos Bolivaro Respubliką,

–       atsižvelgdamas į Nobelio taikos premijos laureato iš Argentinos Adolfo Pérezo Esquivelo ir Popiežiaus Pranciškaus pareiškimus dėl Venesuelos,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 24 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl Venesuelos,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Venesuelos, ypač į 2007 m. gegužės 24 d.(1), 2008 m. spalio 23 d.(2), 2009 m. gegužės 7 d.(3), 2010 m. vasario 11 d.(4), 2010 m. liepos 8 d.(5), 2012 m. gegužės 24 d.(6), 2014 m. vasario 27 d.(7) ir 2014 m. gruodžio 18 d.(8) rezoliucijas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi kai kuriuose Venesuelos sektoriuose pastaruosius mėnesius vyksta ekonominis karas – padidėjusios kainos, prekių kontrabanda ir kaupimas; kadangi Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybė pasmerkė operaciją „Jericho“, t. y. paskutinį bandymą įvykdyti perversmą prieš demokratiškai išrinktą vyriausybę, kurį 2014 m. vasario 12 d. planavo kraštutinių dešiniųjų pažiūrų opozicija ir kurį finansavo bei rėmė JAV vyriausybė, padedama svarbiausių Venesuelos karinių pareigūnų;

B.     kadangi remiantis Venesuelos vyriausybės pateikta informacija bandytas įvykdyti perversmas rėmėsi keturių etapų planu nuversti Prezidentą N. Maduro, pradedant ekonominiu karu ir baigiant smurtiniais kariniais sukilimais naudojant „Tucano“ karinius lėktuvus strateginiams taikiniams, įskaitant tokias pagrindines valdžios būstines, kaip prezidentūra, krašto apsaugos ministerija ir televizijos kanalo „Telesur“ būstinė, bombarduoti; buvo planuojama, kad perversmas įvyks paskelbus manifestą, kuriuo raginama nustatyti „pereinamąjį laikotarpį“ ir reikalaujama suformuoti laikinąją vyriausybę; kadangi šį manifestą pasirašė opozicijos lyderiai, be kita ko, Antonio Ledezma, María Corina Machado ir Leopoldo López;

C.     kadangi šis „100 dienų pereinamojo laikotarpio planas“ būtų apėmęs įvairias priemones, kurias turėjo įgyvendinti chunta, kuri turėjo ateiti į valdžią, įskaitant raginimą rengti išankstinius rinkimus, visų viešųjų paslaugų privatizaciją ir TVF, Pasaulio banko ir Amerikos valstybių plėtros banko įsikišimą į Venesuelos ekonomiką;

D.     kadangi Prezidentas N. Maduro paskelbė atskleisiąs daugiau faktų ateinančiomis savaitėmis ir pasakė, kad pateiks įrodymų Amerikos žemyno aukščiausiojo lygio susitikime, kuris vyks 2015 m. balandžio mėn. Panamoje; kadangi opozicijos lyderiai paraginti susilaikyti nuo ginkluotos kovos ir gerbti Venesuelos Konstituciją;

E.     kadangi Karakaso administracinio rajono meras Antonio Ledezma Generalinei prokuratūrai išdavus orderį sulaikytas, apkaltintas sąmokslu ir tuo, kad turėjo nusikalstamų ketinimų dėl tariamo dalyvavimo sąmoksle; kadangi Venesuelos baudžiamajame kodekse ir konstituciniame įstatyme dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu ir teroristų finansavimu pateiktos abiejų nusikaltimų apibrėžtys ir pagal juos už tokius nusikaltimus baudžiama;

F.     kadangi po smurto protrūkių Tačyros valstijoje 2015 m. vasario 24 d. nušautas 14 metų Kluiverth Roa; kadangi policininkas, kuris, kaip įtariama, jį nušovė, buvo sulaikytas per 24 valandas ir patrauktas baudžiamojon atsakomybėn;

G.     kadangi 2014 m. gruodžio mėn. JAV Prezidentas Barack Obama paskelbė įstatymo projektą, pagal kurį Venesuelai taikomos sankcijos; kadangi visos 33 Lotynų Amerikos ir Karibų valstybės pasmerkė ir atmetė šias vienašales sankcijas, kurias JAV nustatė Venesuelai; kadangi Venesuelos vyriausybė davė atsaką paskelbdama priemones, skirtas Vienos konvencijos dėl diplomatinių santykių straipsnių nuostatoms įgyvendinti;

H.     kadangi vienas iš tebesitęsiančio nestabilumo Venesueloje aspektų buvo ir tebėra tokių JAV agentūrų, kaip JAV tarptautinės plėtros agentūra (angl. USAID) ir Nacionalinis demokratijos fondas, milijonų dolerių vertės parama antivyriausybinėms organizacijoms ir politinėms partijoms daugiau nei 12 metų; kadangi Prezidentas B. Obama neseniai patvirtino specialų fondą, kurio vertė 5,5 mln. USD, antivyriausybinėms grupuotėms Venesueloje finansuoti iš valstybės departamento;

I.      kadangi 2014 m. vasario mėn. pradėtas įgyvendinti planas, žinomas kaip „La Salida“ („Išėjimas“), studentai organizavo demonstracijas po dešiniųjų ir kraštutinių dešiniųjų pažiūrų politinių partijų raginimo, po kurio keletą mėnesių tęsėsi smurto protrūkiai, kurių akivaizdus tikslas – destabilizuoti demokratiškai išrinktą Venesuelos vyriausybę; kadangi nuo 2014 m. vasario iki birželio mėn. 43 žmonės žuvo, 878 buvo sužeisti; kadangi ši strategija nėra nauja, o scenarijus panašus į 2002 m. perversmo scenarijų ir į smurtą, vykdytą po 2013 m. balandžio mėn. įvykusių demokratinių Prezidento Nicolaso Maduro rinkimų; kadangi opozicijos lyderiai atsisakė pripažinti rinkimų rezultatus ir ne kartą išprovokavo smurto protrūkius; kadangi rinkimų naktį 11 Venesuelos piliečių, įskaitant 2 vaikus, žuvo po išpuolių, įvykdytų per Bolivaro Respublikos iškilmes;

J.      kadangi Venesuelos smurto kelių barikadose aukų komitetas (isp. “Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado”), kurį sudaro nukentėjusieji nuo minėtų smurto veiksmų ir jų giminės, ragino tarptautinę bendruomenę susilaikyti nuo žmogaus teisių panaudojimo politiniais tikslais ir nuo bendradarbiavimo su Venesuelos politiniais veikėjais, kurie bando nutylėti smurto ir neapykantos veiksmus, nuo kurių kenčia Venesuela nuo 2014 m. vasario mėn., arba jais manipuliuoti; kadangi aukų giminės paprašė patraukti atsakinguosius asmenis baudžiamojon atsakomybėn ir sustabdyti nebaudžiamumą už žmogaus teisių pažeidimus, kurie vyksta šalyje;

K.     kadangi Pietų Amerikos tautų sąjungos (angl. UNASUR) faktų nustatymo delegacija, kurią sudarė UNASUR generalinis sekretorius, buvęs Kolumbijos Prezidentas Ernesto Samper, Brazilijos, Ekvadoro ir Kolumbijos užsienio reikalų ministrai, apsilankė šalyje 2015 m. kovo 6 ir 7 d., kad paremtų pastangas siekti taikos; kadangi šio vizito metu E. Samper pakartojo UNASUR poziciją, kuri išdėstyta Konstitucijos tekste, įtvirtinta sutarties sąlyga dėl demokratijos ir kuri yra visiškai aiški, galutinė ir pagal kurią bet kokios pastangos destabilizuoti padėtį demokratinėje valstybėje ar bet koks bandymas destabilizuoti vyriausybę bus vieningai UNASUR šalių atmestas; kadangi dešiniųjų pažiūrų partijos „Mesa de Unidad Democrática“ (Demokratinė vienybės platforma) atstovas Jesús Chuo Torrealba apibūdino UNASUR vizitą kaip provokacinį išpuolį prieš Venesuelos opoziciją; kadangi jau 2014 m. kovo mėn. UNASUR ministrų misija apsilankė Venesueloje, taip palaikydama įtraukų dialogų, o 2014 m. balandžio mėn. vyko vyriausybės, opozicijos, studentų organizacijų, profesinių sąjungų, verslo atstovų ir religinių grupių susitikimai tarpininkaujant UNASUR ir Vatikanui;

L.     kadangi JT Generalinis Sekretorius Ban Ki-Moon pritaria UNASUR delegacijos vizitui Venesueloje; kadangi Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė neseniai palankiai įvertino UNASUR ir Venesuelos regioninių partnerių iniciatyvas remti tarpininkavimą šalyje;

M.    kadangi Popiežius Pranciškus primygtinai ragino Venesuelą grįžti į įprastą kelią šalies labui, dar kartą sudarant sąlygas supratimui ir nuoširdžiam konstruktyviam dialogui klestėti;

N.     kadangi šalies ir tarptautinė žiniasklaida pristato padėtį Venesueloje daugiausia šališkai; kadangi manipuliuojant informacija, visų pirma per socialinius tinklus, paskleisti gandai ir sufalsifikuotos nuotraukos, padarytos Sirijoje, Čilėje, Egipte, Ispanijoje ir Singapūre, pateiktos tartum jos būtų iš Venesuelos;

O.     kadangi Nobelio premijos laureatas Adolfo Pérez Esquivel paragino ginti demokratiją Venesueloje nuo bandymų destabilizuoti valdžią, įspėjo, kad bandymai įvykdyti perversmus Lotynų Amerikos šalyse vykdomi naudojant naujus metodus, ir pasmerkė tarptautines žiniasklaidos korporacijas, tokias kaip CNN ir „Fox News“, kurios per žiniasklaidos priemones skleidžia karo propagandą taikos vardu ir skatina neapykantą laisvės vardu;

P.     kadangi per pastaruosius 14 metų Venesueloje įvyko 19 įvairių rinkimų; kadangi nepaisant demokratinių rinkimų dalis opozicijos atsisako pripažinti valdžios teisėtumą; kadangi Venesuelos Bolivaro Respublikos Konstitucijoje nustatyti dalyvaujamosios demokratijos principai, pvz., galimybė surengti referendumą dėl prezidento įgaliojimų atšaukimo; kadangi parlamento rinkimai numatyti šiais metais;

Q.     kadangi sulaukusi didelio palaikymo Venesuelos Bolivaro Respublika išrinkta JT Žmogaus teisių tarybos nare; kadangi Venesuela pritarė 97 proc. JT Žmogaus teisių tarybos visuotinio periodinio vertinimo rekomendacijų, pateiktų 2011 m.; kadangi 80 proc. rekomendacijų buvo taikytinos tiesiogiai ir Venesuelos valstybė įsipareigojo įgyvendinti kitas rekomendacijas, kurioms pritarė; kadangi 2014 m. spalio mėn. Venesuela taip pat buvo išrinkta kaip viena iš penkių nenuolatinių narių JT Saugumo Taryboje 2015–2016 m. laikotarpiui; už ją balsavo 181 iš 193 JT narių; kadangi 2014 m. lapkričio 6 ir 7 d. Venesuelos valstybės atstovai atvyko į JT komitetą prieš kankinimą, kuris tikrino, kaip valstybė laikosi Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą nuostatų;

R.     kadangi nuo 2006 m. iki 2013 m. JT žmogaus socialinės raidos indekse Venesuela pakilo trylika vietų aukščiau, į 67-ą vietą iš 187 šalių; kadangi per pastarąjį dešimtmetį Venesuelos vyriausybė daugiau nei 60,6 proc. padidino socialines išlaidas; kadangi šiuo metu Venesuela yra šalis, kurioje nelygybės lygis žemiausias regione;

S.     kadangi JT Lotynų Amerikos ekonomikos komisijos (CEPAL) duomenimis Venesueloje smarkiai sumažėjo skurdo lygis ir pailgėjo gyvenimo trukmė; kadangi 2015 m. ypač didelio skurdo lygis pasiekė rekordiškai žemą 5,4 proc., palyginti su 21 proc. 1998 m.; kadangi JT Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) pasveikino Venesuelos vyriausybę smarkiai sumažinus netinkamai besimaitinančių žmonių skaičių ir taip atitikus vieną iš JT Tūkstantmečio vystymosi tikslų;

T.     kadangi Venesuela yra penkta didžiausia naftą eksportuojanti šalis pasaulyje ir turi daugiausia patvirtintų naftos atsargų pasaulyje; kadangi atsižvelgiant į 2015 m. biudžeto projektą 38 proc. viešųjų išlaidų bus skirta socialinėms investicijoms, įskaitant švietimą, aprūpinimą būstu ir miestų plėtrą, sveikatos priežiūrą, socialinę apsaugą, kultūrą, susisiekimą, mokslą ir technologijas, kurios sudaro 8,2 proc. Venesuelos BVP;

1.      griežtai smerkia paskutinį dešiniųjų pažiūrų ir kraštutinių dešiniųjų pažiūrų opozicijos grupių bandomą įvykdyti perversmą ir smurtą Venesueloje; apgailestauja dėl nuolatinės padėties destabilizavimo kampanijos, nukreiptos prieš Venesuelos Bolivaro Respubliką, pasireiškiančios smurtiniais veiksmais, panašiais į veiksmus ankstesnių bandymų įvykdyti perversmą 2002 m. metu;

2.      labai apgailestauja dėl žuvusių žmonių ir reiškia užuojautą aukų šeimoms; ragina patraukti atsakomybėn už nusikaltimus arba jų kurstymą atsakingus asmenis; išreiškia pagarbą Venesuelos Bolivaro Respublikos teisingumo sistemai ir todėl nepritaria jokiam kišimuisi į nacionaliniu lygmeniu vykstančius teismo procesus;

3.      apgailestauja dėl kai kurių opozicijos narių, pvz., Antonio Ledezmos, Maríos Corinos Machado ir Leopoldo Lópezo, ankstesnių bandymų įvykdyti perversmą, kai pažeisdami Venesuelos konstitucinę tvarką jie vykdė nedemokratiškus veiksmus;

4.      primena, kad visapusiškai laikosi nesikišimo į valstybių vidaus reikalus principo, nustatyto tarptautinėje teisėje; giliai apgailestauja dėl ES ar bet kurios kitos šalies kišimosi į trečiųjų valstybių vidaus reikalus; atsižvelgdamas į tai, apgailestauja dėl JAV sprendimo taikyti sankcijas Venesuelai;

5.      dar kartą patvirtina savo visapusišką paramą Venesuelos žmonėms, Bolivaro procesui ir išrinktajam prezidentui Nicolásui Maduro ir solidarumą su jais; nepritaria jokiems išpuoliams, nukreiptiems prieš Venesuelos demokratiją ir suverenumą;

6.      smerkia nedemokratiškus ir maištą skatinančius šios destabilizavimo kampanijos tikslus; atkreipia dėmesį į imperialistinius JAV interesus užsitikrinti galimybę naudotis Venesuelos naftos ištekliais ir politinį siekį pakenkti Bolivaro aljanso už mūsų Amerikos tautas (ALBA) šalims;

7.      pritaria principams, išdėstytiems Lotynų Amerikos ir Karibų paskelbime taikos zona, ir primygtinai ragina visą tarptautinę bendruomenę visapusiškai paisyti šio paskelbimo plėtojant ryšius su CELAC šalimis, įskaitant įsipareigojimą nesikišti tiesiogiai ar netiesiogiai į bet kokios valstybės vidaus reikalus ir laikytis šalies suvereniteto, lygių teisių ir tautų apsisprendimo principų;

8.      pabrėžia, jog plėtojant dialogą su trečiosiomis šalimis jokiu būdu neturėtų būti varžoma tautų apsisprendimo teisė; apgailestauja dėl to, kad ES ir jos valstybės narės pernelyg dažnai teikia pirmenybę diplomatijos, politikos ar ekonomikos klausimams, o ne žmogaus teisėms – dėl tokio požiūrio, be kita ko, atsiranda proga vykdyti politiką, kuriai būdingi dvigubi standartai, o tai neatitinka visuotinės žmogaus teisių vizijos; smerkia tai, kad Europos Parlamentas melagingai naudoja žmogaus teises politiniais tikslais, ypač Venesuelos atveju; primena, kad nuo 2007 m. tai yra devintoji Parlamento rezoliucija dėl padėties šioje šalyje, didžioji šių rezoliucijų dalis buvo priimama prieš rinkimus arba vykstant destabilizavimo procesui;

9.      apgailestauja, kad tarptautinė žiniasklaida skleidė gandus ir naudojo falsifikuotas nuotraukas siekiant sukurti smurto ir nestabilumo įvaizdį, kuris kenkia Venesuelos valdžiai; primena, kad informacijos laisvė yra pagrindinė žmogaus teisė, ir ragina tarptautinę žiniasklaidą veikti atsakingai ir įvykius nušviesti sąžiningai, tiksliai ir išlaikant pusiausvyrą, o tai šiuo metu nedaroma;

10.    palankiai vertina tai, kad Venesueloje įgyvendinama socialinės įtraukties politika, pagrįsta socialine atsakomybe ir teisingumu, lygybe, solidarumu ir žmogaus teisėmis, kuri padėjo šalyje sumažinti nelygybę, visų pirma socialinės plėtros priemonių ir didelės pažangos mažinant skurdą ar švietimo srityje atžvilgiu, įskaitant neraštingumo naikinimą 2005 m. ir didesnį aukštojo mokslo studentų skaičių;

11.    primena svarbų Venesuelos vaidmenį inicijuojant ir skatinant bendradarbiavimo ir integracijos procesą Lotynų Amerikos tautų labui; atkreipia dėmesį į didelę pažangą, padarytą regioninės integracijos ir bendradarbiavimo srityje Lotynų Amerikos tautų labui; palankiai vertina svarbius ALBA ir CELAC pasiekimus sveikatos, švietimo, kultūros ir finansinės integracijos srityse;

12.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei, MERCOSUR parlamentui, Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinei asamblėjai ir Lotynų Amerikos regioninėms įstaigoms, įskaitant UNASUR, ALBA ir CELAC.

 

(1)

OL C 120E, 2008 4 24, p. 484

(2)

OL C 15E, 2010 1 21, p. 85.

(3)

OL C 212E, 2010 8 5, p. 113.

(4)

OL C 341E, 2010 12 16, p. 69.

(5)

OL C 351E, 2011 12 2, p. 130.

(6)

OL C 264E, 2013 9 13, p. 88

(7)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0176.

(8)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0106.

Teisinė informacija - Privatumo politika