Postup : 2015/2582(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0244/2015

Předložené texty :

B8-0244/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/03/2015 - 8.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0080

NÁVRH USNESENÍ
PDF 141kWORD 74k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0236/2015
9.3.2015
PE552.223v01-00
 
B8-0244/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci ve Venezuele (2015/2582(RSP))


Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele (2015/2582(RSP))  
B8‑0244/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci ve Venezuele, především usnesení ze dne 27. února 2014 o situaci ve Venezuele(1) a usnesení ze dne 18. prosince 2014 o pronásledování demokratické opozice ve Venezuele(2),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 20. dubna 2012 o právním zajištění evropských investic mimo Evropskou unii(3),

–       s ohledem na tisková prohlášení mluvčího místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne 23. února 2015 o zatčení primátora města Caracas Antonia Ledezmy a o situaci ve Venezuele,

–       s ohledem na prohlášení Meziamerické komise pro lidská práva (IACHR) ze dne 24. února 2015,

–       s ohledem na stanovisko, které dne 26. srpna 2014 vydala pracovní skupina pro svévolné zadržování Rady pro lidská práva při Valném shromáždění OSN,

–       s ohledem na prohlášení, které dne 20. října 2014 vydal vysoký komisař OSN pro lidská práva o zadržování demonstrantů a politiků ve Venezuele,

–       s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jehož je Venezuela smluvní stranou,

–       s ohledem na výroční zprávu organizace Amnesty International za rok 2014 ze dne 25. února 2015 nazvanou „Stav lidských práv ve světě“ a na zprávu organizace Human Rights Watch ze dne 12. února 2015 nazvanou „Nová pravomoc pro armádu: potlačovat demonstrace“,

–       s ohledem na meziregionální rámcovou dohodu o spolupráci uzavřenou v roce 1999 mezi EU a Mercosurem,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že dne 19. února 2015 byl Antonio Ledezma, který byl již dvakrát demokraticky zvolen primátorem hlavního města Caracas a po dlouhá léta je také opozičním vůdcem, svévolně zadržen důstojníky Bolívariánské zpravodajské služby (Sebin), kteří však nepředložili zatykač, ani žádný jiný důkaz toho, že by se dopustil jakéhokoli trestného činu; vzhledem k tomu, že po svém zadržení byl Antonio Ledezma obviněn ze spolčení a spojení za účelem páchání trestné činnosti a uvězněn ve vojenském vězení Ramo Verde;

B.     vzhledem k tomu, že zadržovat civilisty ve vojenském vězení je v rozporu s mezinárodními standardy; vzhledem k tomu, že Venezuela má povinnost zaručovat život, důstojné zacházení a bezpečnost všem osobám, které jsou zbaveny osobní svobody, a zaručovat podmínky ve věznicích odpovídající příslušným mezinárodním standardům;

C.     vzhledem k tomu, že se lze domnívat, že byla porušena presumpce neviny, pokud je osoba, která byla obviněna ze spáchání trestného činu, umístěna do vyšetřovací vazby, aniž by toto opatření bylo řádně odůvodněno, neboť v takovém případě se z vazby stane spíše kárné opatření než snaha o předběžnou opatrnost;

D.     vzhledem k tomu, že místní a mezinárodní organizace uvádějí, že rok po pokojných demonstracích očekává více než 1 700 demonstrantů soudní řízení, více než 69 je vězněno a přinejmenším 40 osob bylo při demonstracích zabito a jejich vrahové nebyli pohnáni k odpovědnosti; vzhledem k tomu, že policie, členové národní gardy a násilné a nekontrolované skupiny provládních ozbrojenců protesty potlačují za použití neúměrné a systematické síly;

E.     vzhledem k tomu, že se dále stupňuje zastrašování a týrání uvězněných opozičních vůdců a studentů, kteří se v roce 2014 zapojili do protestů; vzhledem k tomu, že Leopoldo López, Daniel Ceballos a další opoziční politici jsou i nadále svévolně zadržováni, María Corina Machadová byla nezákonně a svévolně zbavena funkce a mandátu a přinucena opustit venezuelský parlament a venezuelská vláda vyhrožuje poslanci Juliu Borgesovi, že ho zbaví imunity;

F.     vzhledem k tomu, že soudci nejvyššího soudu veřejně odmítli zásadu dělby moci, veřejně se zavázali, že budou podporovat politický program vlády, a opakovaně rozhodovali ve prospěch vlády a souhlasili s ignorováním lidských práv ze strany vlády; vzhledem k tomu, že v prosinci 2014 jmenovala provládní většina v národním shromáždění 12 nových soudců nejvyššího soudu hlasováním prostou většinou poté, co se jim nepodařilo získat dvoutřetinovou většinu, pro niž by byla nezbytná konsenzuální dohoda s opozicí; vzhledem k tomu, že zákon o doplňování soudců z roku 2004 stanoví, že hlasování prostou většinou je platné pouze tehdy, nebylo-li možné dosáhnout dvoutřetinové většiny ani po třech hlasováních;

G.     vzhledem k tomu, že dekret ministerstva obrany č. 8610 umožňuje armádě použití střelných zbraní při kontrole „veřejných shromáždění a pokojných demonstrací“; vzhledem k tomu, že článek 68 venezuelské ústavy zakazuje použití střelných zbraní a toxických látek pro účely kontroly pokojných demonstrací; vzhledem k tomu, že podle mezinárodních standardů by využívání vojenských složek v operacích na zajištění veřejné bezpečnosti mělo být omezené;

H.     vzhledem k tomu, že dne 24. února 2015 byl 14letý student Kluivert Roa zastřelen v průběhu demonstrace týkající se nedostatku potravin a léků v San Cristóbalu (stát Táchira); vzhledem k tomu, že dne 25. února 2015 uvedlo nejvyšší státní zastupitelství, že jeden policista byl kromě dalších trestných činů obviněn také z úmyslného zabití;

I.      vzhledem k tomu, že svoboda projevu a právo účastnit se pokojných demonstrací patří k základním principům demokracie; vzhledem k tomu, že bez dodržování základních svobod a práv všech občanů není možné zajistit rovnost a spravedlnost pro všechny; vzhledem k tomu, že podle řady zpráv čelí sdělovací prostředky stále více cenzuře a zastrašování;

J.      vzhledem k tomu, že podle nejnovějších průzkumů veřejného mínění se 7 z 10 Venezuelanů domnívá, že situace ve Venezuele je špatná; vzhledem k tomu, že stát nedokázal prosazovat právo a udržovat pořádek, což vedlo k tomu, že se Venezuela stala jednou ze zemí s nejvyšší mírou násilí na světě;

K.     vzhledem k tomu, že pouze dodržování základních práv a svobod a konstruktivní dialog založený na respektu a vedený v duchu tolerance mohou pomoci vyvést zemi z této vážné krize a překonat obtíže, které ji v budoucnu čekají;

L.     vzhledem k tomu, že článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) stanoví, že evropské investice do třetích zemí jsou zásadním prvkem společné obchodní politiky Evropské unie, a jsou tedy nedílnou součástí její vnější činnosti, a vzhledem k tomu, že podle Lisabonské smlouvy jsou přímé zahraniční investice (FDI) ve výlučné pravomoci EU, jak stanoví čl. 3 odst. 1 písm. e), článek 206 a článek 207 SFEU;

1.      v souladu s žádostmi několika mezinárodních organizací a organizací OSN vyzývá venezuelské úřady, aby neprodleně propustily Antonia Ledezmu, Leopolda Lópeze, Daniela Ceballose a všechny pokojné demonstranty, studenty a opoziční předáky, kteří byli svévolně zadrženi za to, že vykonávali své právo na svobodný projev a svá základní práva; vyzývá venezuelské orgány, aby stáhly nepodložená obvinění namířená proti těmto osobám;

2.      vyzývá venezuelské úřady, aby zajistily, aby byla Antoniu Ledezmovi, Leopoldu Lópezovi, Danielu Ceballosovi a všem ostatním politickým vězňům poskytována veškerá lékařská péče, kterou potřebují, a jejich rodinám a právníkům, které si sami zvolí, k nim byl neprodleně umožněn soukromý a pravidelný přístup; vyjadřuje hluboké znepokojení nad zhoršujícím se zdravotním stavem těchto vězňů;

3.      odsuzuje politicky motivované pronásledování a represe namířené proti demokratické opozici a proti těm osobám, které se ztotožňují s opozicí vůči vládě, a naléhavě vybízí venezuelskou vládu, aby se vyhnula jejich kriminalizaci; připomíná úřadům, že opoziční hlasy jsou nezbytným předpokladem demokratické společnosti;

4.      je hluboce znepokojen zhoršující se situací ve Venezuele a odsuzuje používání násilí proti demonstrantům; vyzývá venezuelskou vládu, aby dodržovala vlastní ústavu a nepoužívala střelné zbraně a toxické látky pro účely kontroly pokojných demonstrací, a naléhavě vybízí vládu, aby odvolala dekret č. 8610; vyjadřuje soustrast rodinám obětí, a obzvláště pak rodině Kluiverta Roy;

5.      připomíná venezuelské vládě, že svoboda projevu, právo účastnit se pokojných demonstrací a politický pluralismus jsou základními lidskými právy v demokracii, jak to uznává i venezuelská ústava; zdůrazňuje, že venezuelská vláda je obzvláště povinna dodržovat zásady právního státu a mezinárodního práva, neboť je v současnosti nestálým členem Rady bezpečnosti OSN;

6.      vyzývá venezuelskou vládu, aby zajistila, že obvinění budou rychle a nestranně vyšetřena, všechny případné trestné činy budou potrestány, a bude přitom plně dodržena zásada presumpce neviny a řádného právního procesu; připomíná, že v demokratickém uspořádání má zásadní význam dodržování zásady dělby moci a že soudnictví nesmí být využíváno jako politická zbraň; vyzývá venezuelské orgány, aby zajistily bezpečnost všech občanů v zemi bez ohledu na jejich politické názory a politickou příslušnost;

7.      s ohledem na nadcházející volby do parlamentu vyzývá venezuelské úřady, aby toto období využily pro zahájení inkluzivního politického procesu založeného na konsenzu a na společném zapojení a vycházejícího z autentického celonárodního dialogu se smysluplnou účastí všech demokratických politických sil, který bude veden v rámci demokracie a právního státu a za plného dodržování lidských práv; vyzývá také obě strany, aby diskutovaly o nejvážnějších problémech, jimž země čelí, s cílem provést nezbytné hospodářské reformy a reformy správy věcí veřejných; vyzývá venezuelské úřady, aby zajistily konání svobodných a spravedlivých parlamentních voleb v rámci plně inkluzivního procesu a za účasti všech demokratických aktérů;

8.      vítá iniciativu Unie jihoamerických národů (UNASUR) otevřít cesty pro dialog a vzájemné pochopení mezi stranami, které jsou v konfliktu, a zaručit veřejnou bezpečnost a ochranu společně s návratem ke klidné a normální situaci ve Venezuele;

9.      naléhavě vybízí EU, členské státy a mezinárodní společenství, aby učinily odpovídající prohlášení a přijaly kroky s cílem ukázat svou solidaritu s venezuelským lidem v tomto obtížném období;

10.    připomíná, že cílem probíhajících jednání o dohodě o přidružení mezi EU a Mercosurem je zavést rámec pro hospodářskou integraci a politický dialog mezi oběma bloky s cílem dosáhnout nejvyšší úrovně pokroku a prosperity pro oba regiony, a je přesvědčen, že aby byla tato jednání úspěšná, musí obě strany k rozhovorům přistupovat v duchu otevřenosti a vzájemné důvěry; naléhavě vybízí Komisi a Radu, aby přezkoumaly a přijaly opatření, která se ukážou nezbytnými pro ochranu evropských zájmů a dodržování zásady právní jistoty pro evropské společnosti činné ve Venezuele;

11.    žádá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a delegaci EU i delegace členských států ve Venezuele, aby nadále úzce sledovaly vyšetřování a soudní jednání týkající se čelných představitelů opozice; připomíná svou žádost o vyslání delegace ad hoc Evropského parlamentu s cílem posoudit situaci ve Venezuele a zahájit co možná nejdříve dialog se všemi stranami zapojenými do konfliktu;

12.    vyzývá EU, její členské státy a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnosti politiku Federiku Mogheriniovou, aby vyzvaly k okamžitému propuštění demonstrantů, kteří byli od začátku protestů svévolně zatčeni;

13.    vyzývá Radu, aby přijala cílené sankce a další opatření namířená proti úřadům a veškerým dalším osobám odpovědným za porušování práv demonstrantů a demokratické opozice;

14.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a Národnímu shromáždění Venezuelské bolívariánské republiky, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0176.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0106.

(3)

Úř. věst. C 258E, 7.9.2013, s. 84.

Právní upozornění - Ochrana soukromí