Menetlus : 2015/2582(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0244/2015

Esitatud tekstid :

B8-0244/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/03/2015 - 8.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0080

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 130kWORD 62k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0236/2015
9.3.2015
PE552.223v01-00
 
B8-0244/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Venezuelas (2015/2582(RSP))


Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas (2015/2582(RSP))  
B8‑0244/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Venezuelas, eriti 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(1) ja 18. detsembri 2014. aasta resolutsiooni demokraatliku opositsiooni tagakiusamise kohta Venezuelas(2),

–       võttes arvesse oma 20. aprilli 2012. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa investeeringute õiguskindluse kohta väljaspool Euroopa Liitu(3),

–       võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Federica Mogherini pressiesindaja 23. veebruari 2015. aasta avaldusi Caracase linnapea Antonio Ledezma vahistamise kohta ja olukorra kohta Venezuelas,

–       võttes arvesse Ameerika Inimõiguste Komisjoni (IACHR) 24. veebruari 2015. aasta avaldust,

–       võttes arvesse ÜRO Peaassamblee inimõiguste komisjoni meelevaldsete kinnipidamiste töörühma 26. augusti 2014. aasta arvamust,

–       võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 20. oktoobri 2014. aasta avaldust meeleavaldajate ja poliitikute kinnipidamise kohta Venezuelas,

–       võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Venezuela on ühinenud,

–       võttes arvesse organisatsiooni Amnesty International 2014./2015. aasta aruannet inimõiguste olukorra kohta maailmas, mis avaldati 25. veebruaril 2015, ja organisatsiooni Human Rights Watch aruannet Venezuela kohta pealkirjaga „Uus sõjaväeline jõud protestide allasurumiseks”, mis avaldati 12. veebruaril 2015,

–       võttes arvesse 1999. aastal ELi ja Mercosuri vahel sõlmitud piirkondadevahelise koostöö raamlepingut,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et 19. veebruaril 2015 pidasid Bolívari luureteenistuse (Sebin) töötajad meelevaldselt kinni kaks korda demokraatlikult ametisse valitud Caracase linnapea ja opositsiooni juhtivpoliitiku Antonio Ledezma, ilma et tema kinnipidamisel oleks esitatud vahistamismäärust või tõendeid seaduserikkumise toimepaneku kohta; arvestades, et pärast kinnipidamist esitati Antonio Ledezmale süüdistus vandenõus ja kuritegude sooritamises osalemises ning teda peetakse kinni Ramo Verde sõjaväevanglas;

B.     arvestades, et tsiviilisikute kinnipidamine sõjaväevanglas on rahvusvaheliste normidega vastuolus; arvestades, et Venezuela on kohustatud tagama kõigi vabadusest ilma jäetud isikutele inimväärne elu, kohtlemine ja turvalisus, ning tagama kinnipidamistingimused, mis vastavad kohaldatavatele rahvusvahelistele standarditele;

C.     arvestades, et süütuse presumptsiooni rikutakse juhul, kui isikut, kelle suhtes on esitatud kriminaalsüüdistus, hoitakse ilma nõuetekohase põhjenduse esitamiseta eelvangistuses, sest sellisel juhul on kaitsemeetme asemel tegemist karistusmeetmega;

D.     arvestades, et kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonide andmeil ootab aasta pärast rahumeelseid meeleavaldusi kohtuprotsessi üle 1700 meeleavaldaja ja üle 69 hoitakse vangis ning vähemalt 40 inimest on meeleavaldustes hukkunud, samal ajal kui nende tapjaid ei ole vastutusele võetud; arvestades, et politsei, rahvuskaardi liikmed ning vägivaldsed ja kontrollimatud valitsusmeelsed relvarühmitused on kasutanud meeleavaldajate vastu ülemäärast jõudu ja süstemaatilist vägivalda;

E.     arvestades, et vangistatud opositsiooniliidrite hirmutamine ja 2014. aasta meeleavaldustes osalenud üliõpilaste väärkohtlemine on suurenenud; arvestades, et Leopoldo Lópezit, Daniel Ceballost ja teisi opositsioonipoliitikuid peetakse jätkuvalt omavoliliselt vahi all, María Corina Machado tagandati ebaseaduslikult ja meelevaldselt ametist, jäeti ilma oma mandaadist ning sunniti Venezuela parlamendist lahkuma, ning et Venezuela valitsus ähvardab võtta parlamendiliikmelt Julio Borgeselt puutumatuse;

F.     arvestades, et ülemkohtu liikmed on avalikult lükanud tagasi võimude lahususe põhimõtte, avalikult näidanud oma pühendumust valitsuse poliitilise tegevuskava toetamisele ning teinud korduvalt valitsusele kasulikke otsuseid, tehes seeläbi seadusjõuliseks valitsuse poolse inimõiguste eiramise; arvestades, et 2014. aasta detsembris nimetas rahvusassamblee valitsusmeelne enamus lihthäälteenamusega ametisse 12 ülemkohtu uut liiget pärast seda, kui ei saavutatud kahekolmandikulist häälteenamust, mille jaoks oleks olnud vaja saavutada üksmeel opositsiooniga; arvestades, et 2004 aastal kohtu toetusel vastu võetud seaduses on sätestatud, et lihthäälteenamus on lubatud ainult juhul, kui kolmel hääletusel ei ole saavutatud kahekolmandikulist häälteenamust;

G.     arvestades, et kaitseministeeriumi resolutsiooniga 8610 lubatakse sõjaväel kasutada relvi avalike kogunemiste ja rahumeelsete meeleavalduste kontrollimiseks; arvestades, et Venezuela konstitutsiooni artiklis 68 keelustatakse tulirelvade ja mürkainete kasutamine rahumeelsete meeleavalduste kontrollimiseks; arvestades, et rahvusvaheliste standardite kohaselt tuleb piirata sõjaliste üksuste kasutamist avaliku julgeolekuga seotud operatsioonides;

H.     arvestades, et 24. veebruaril 2015 tulistati Táchira osariigis San Cristóbali linnas toidu ja ravimite nappuse vastu suunatud meeleavaldusel surnuks 14-aastane õpilane Kluivert Roa; arvestades, et 25. veebruaril 2015 teatas riigiprokuratuur, et politseiametnikule esitati muude süüdistuste seas süüdistus tahtlikus mõrvas;

I.      arvestades, et sõnavabadus ja õigus osaleda rahumeelsetes meeleavaldustes on demokraatia nurgakivid; arvestades, et võrdõiguslikkus ja õiglus kõikide jaoks ei saa eksisteerida ilma põhivabaduste ja kõikide kodanike õiguste austamiseta; arvestades, et arvukate teadete kinnitusel on meedia allutatud järjest suuremale tsensuurile ja hirmutamisele;

J.      arvestades, et viimaste küsitluste kohaselt on 7 Venezuela elanikku 10st seisukohal, et olukord Venezuelas on halb; arvestades, et riigi suutmatus säilitada avalikku korda on teinud Venezuelast ühe maailma kõige vägivaldsema riigi;

K.     arvestades, et üksnes põhiõiguste ja -vabaduste tunnustamine ning sallivuse vaimus toimuv konstruktiivne ja vastaspoolt austav dialoog võib aidata riigil praegusest tõsisest kriisist väljuda ja eelseisvad raskused ületada;

L.     arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 kohaselt on Euroopa investeeringud kolmandatesse riikidesse Euroopa Liidu ühise kaubanduspoliitika üks peamisi komponente ning on seega lahutamatult seotud liidu välistegevusega ning arvestades, et Lissaboni lepingu kohaselt kuuluvad välismaised otseinvesteeringud ELi ainupädevusse, nagu on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 3 lõike 1 punktis e ning artiklites 206 ja 207;

1.      kutsub Venezuela ametivõime üles vastavalt mitme ÜRO organi ja rahvusvahelise organisatsiooni esitatud nõudmistele vabastama viivitamata Antonio Ledezma, Leopoldo Lópezi, Daniel Ceballose ja kõik rahumeelsed meeleavaldajad, üliõpilased ja opositsiooniliidrid, keda peetakse meelevaldselt kinni oma sõnavabaduse õiguse ja põhiõiguste kasutamise eest; kutsub Venezuela ametivõime üles tühistama nende isikutele esitatud põhjendamatud süüdistused;

2.      kutsub Venezuela ametivõime üles tagama, et Antonio Ledezmal, Leopoldo Lópezil, Daniel Ceballosel ja teistel poliitvangidel oleks võimalus saada vajaduse korral arstiabi, ning tagada neile otsesed, privaatsed ja korrapärased kohtumised oma perekondadega ja oma valitud advokaatidega; väljendab sügavat muret vangide kinnipidamistingimuste halvenemise pärast;

3.      mõistab hukka demokraatliku opositsiooni ja valitsuse vastaste poliitilise tagakiusamise ja allasurumise ning nõuab tungivalt, et Venezuela valitsus väldiks nende isikute tegevuse kuritegelikuks tunnistamist; tuletab ametivõimudele meelde, et opositsiooni sõnaõigus on demokraatliku ühiskonna jaoks hädavajalik;

4.      väljendab sügavat muret olukorra pärast Venezuelas ja mõistab hukka meeleavaldajate suhtes vägivalla kasutamise; kutsub Venezuela valitsust üles järgima oma põhiseaduse sätet, millega keelustatakse tulirelvade ja mürkainete kasutamine rahumeelsete meeleavalduste kontrollimiseks, ning nõuab tungivalt, et valitsus tühistaks resolutsiooni 8610; avaldab ohvrite perekondadele, eriti Kluivert Roa perekonnale kaastunnet;

5.      tuletab Venezuela valitsusele meelde, et sõnavabadus, õigus osaleda rahumeelsetel meeleavaldustel ja poliitiline pluralism on demokraatliku süsteemi põhilised inimõigused, mida tunnustatakse Venezuela põhiseaduses; rõhutab, et kuna Venezuela on ÜRO Julgeolekunõukogu ajutine liige, on selle valitsusel eriline vastutus õigusriigi põhimõtete ja rahvusvahelise õiguse järgimise eest;

6.      kutsub Venezuela ametivõime üles seisma hea selle eest, et süüdistuste uurimine oleks kiire ja erapooletu, et süüdlastel ei lastaks karistusest pääseda ja et täiel määral järgitaks süütuse presumptsiooni ja õiglase kohtumenetluse põhimõtteid; tuletab meelde, et võimude lahusus on üks peamisi demokraatia põhimõtteid ning et kohtusüsteemi ei saa kasutada poliitilise relvana; kutsub Venezuela valitsust üles kindlustama riigis julgeolekut kõigi kodanike jaoks, olenemata nende poliitilistest vaadetest ja poliitilisest kuuluvusest;

7.      kutsub Venezuela ametivõime üles eelseisvaid parlamendivalimisi silmas pidades kasutama seda ajavahemikku üksmeelel ja ühisel vastutusel põhineva kaasava poliitilise protsessi läbiviimiseks, viies demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja inimõiguste täieliku järgimise raamistikus läbi tõelist poliitilist dialoogi, milles osaleksid sisuliselt kõik demokraatlikud poliitilised jõud; kutsub lisaks sellele mõlemat poolt üles arutama kõige tõsisemaid riigi ees seisvaid probleeme, et viia läbi vajalikud majandus- ja valitsusreformid; kutsub Venezuela ametivõime üles tagama vabade ja õiglaste parlamendivalimiste läbiviimine täielikult kaasava protsessi käigus, millest võtaks osa kõik demokraatlikud osalised;

8.      tunneb heameelt Lõuna-Ameerika Riikide Liidu (UNASUR) algatuse üle luua konfliktipoolte vahel dialoogi ja mõistmise võimalused ning tagada avalik ohutus ja kaitse koos naasmisega rahuliku ja tavapärase elu juurde Venezuelas;

9.      nõuab tungivalt, et EL, liikmesriigid ja rahvusvaheline üldsus teeksid avaldusi ja võtaksid meetmeid, et näidata üles solidaarsust Venezuela rahvaga sel keerulisel ajavahemikul;

10.    tuletab meelde, et ELi ja Mercosuri riikide vahelise assotsieerimislepingu üle peetavate läbirääkimiste eesmärk on töötada mõlema bloki jaoks välja majandusintegratsiooni ja poliitilise dialoogi raamistik, mis tooks mõlemale piirkonnale kaasa võimalikult suure arengu ja heaolu, ning usub, et selleks, et sellised läbirääkimised oleksid edukad, peavad mõlemad osapooled lähenema kõnelustele avatuse ja vastastikuse usalduse vaimus; nõuab tungivalt, et komisjon ja nõukogu kaaluksid kõiki vajalikke meetmeid, et kaitsta Euroopa huve ja Euroopa ettevõtete õiguskindlust Venezuelas, ning võtaksid need vastu;

11.    palub Euroopa välisteenistusel ning ELi delegatsioonil Venezuelas ja liikmesriikide delegatsioonidel riigis jätkuvalt hoolikalt jälgida opositsiooniliidrite kohtuasjade uurimisi ja kohtulikke kuulamisi; kordab oma nõudmist saata võimalikult kiiresti Euroopa Parlamendi ajutine delegatsioon Venezuela olukorda hindama ja pidama dialoogi kõigi konflikti tõmmatud sektoritega;

12.    kutsub ELi, selle liikmesriike ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti Federica Mogherinit üles nõudma pärast meeleavalduste puhkemist meelevaldselt kinni peetud rahumeelsete protestijate viivitamatut vabastamist;

13.    kutsub nõukogu üles võtma vastu sihipärased meetmed ja muud meetmed, mis on suunatud ametivõimude ja muude isikute vastu, kes vastutavad protestijate ja demokraatliku opositsiooni õiguste rikkumise eest;

14.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela Bolívari Vabariigi valitsusele ja parlamendile, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0176.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0106.

(3)

ELT C 258 E, 7.9.2013, lk 84.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika