Procedūra : 2015/2582(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0244/2015

Pateikti tekstai :

B8-0244/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/03/2015 - 8.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0080

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 142kWORD 73k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0236/2015
9.3.2015
PE552.223v01-00
 
B8-0244/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Venesueloje (2015/2582(RSP))


Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje (2015/2582(RSP))  
B8‑0244/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Venesueloje, ypač 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(1) ir 2014 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl demokratinės opozicijos persekiojimo Venesueloje(2),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 20 d. rezoliuciją dėl Europos investicijų už Europos Sąjungos ribų teisinio saugumo(3),

–       atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 23 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini pranešimus spaudai dėl Karakaso mero Antonio Ledezmos suėmimo ir padėties Venesueloje,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 24 d. Amerikos šalių žmogaus teisių komisijos (IACHR) pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 26 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Žmogaus teisių komisijos Savavališko įkalinimo darbo grupės nuomonę,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 20 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro pareiškimą dėl protestuotojų ir politikų suėmimo Venesueloje,

–       atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Venesuela yra pasirašiusi,

–       atsižvelgdamas į organizacijos „Amnesty International“ 2015 m. vasario 25 d. paskelbtą 2014‒2015 m. ataskaitą „Žmogaus teisių padėtis pasaulyje“ ir į organizacijos „Human Rights Watch“ 2015 m. vasario 12 d. paskelbtą ataskaitą dėl Venesuelos „Nauja karinė vadovybė protestams malšinti“,

–       atsižvelgdamas į ES ir MERCOSUR 1999 m. sudarytą bendrąjį tarpregioninio bendradarbiavimo susitarimą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi 2015 m. vasario 19 d. Antonio Ledezmą, dukart demokratiškai išrinktą Karakaso administracinio rajono meru prityrusį opozicijos lyderį, savavališkai suėmė Bolivaro žvalgybos tarnybos (SEBIN) pareigūnai, net nepateikę arešto orderio ir jokių nusikaltimo įrodymų; kadangi, suėmus Antonio Ledezmą, jam buvo pateikti kaltinimai rengus sąmokslą ir būrus grupę nusikaltimams vykdyti ir jis buvo įkalintas Ramo Verdės karo kalėjime;

B.     kadangi civilių kalinimas karo kalėjime nėra suderinamas su tarptautinėmis normomis; kadangi Venesuela yra įsipareigojusi užtikrinti visų žmonių, kuriems apribota laisvė, gyvybę ir saugumą ir humanišką elgesį su jais, taip pat užtikrinti taikomas tarptautines normas atitinkančias kalinimo sąlygas;

C.     kadangi gali būti laikoma, jog pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas, kai asmeniui, kuriam pateikti baudžiamieji kaltinimai, be deramo pagrindo taikomas kardomasis kalinimas, nes tokiu atveju kalinimas tampa baudžiamąja, o ne atsargumo priemone;

D.     kadangi, vietos ir tarptautinių organizacijų duomenimis, praėjus vieniems metams po taikių demonstracijų 1700 protestuotojų laukia teismo, daugiau kaip 69 tebelaikomi kalėjime ir mažiausiai 40 žmonių buvo nužudyta per protestus, o jų žudikai dar vis nepatraukti atsakomybėn; kadangi policija, nacionalinės gvardijos nariai ir smurtaujančios ir nevaldomos ginkluotos vyriausybę remiančios grupuotės prieš protestuotojus panaudojo nežabotą jėgą ir sistemingą prievartą;

E.     kadangi padaugėjo kalinamų opozicijos lyderių ir studentų, dalyvavusių 2014 m. protestuose, bauginimo ir blogo elgesio su jais atvejų; kadangi Leopoldo López, Daniel Ceballos ir kiti opozicijos politikai tebėra savavališkai kalinami, María Corina Machado buvo neteisėtai ir savavališkai pašalinta iš pareigų ir, iš jos atėmus įgaliojimus, išvyta iš parlamento ir Venesuelos vyriausybė grasina parlamento nariui Julio Borgesui panaikinti imunitetą;

F.     kadangi Aukščiausiojo teismo nariai atvirai atmetė valdžių padalijimo principą, viešai pareiškė įsipareigoję vykdyti vyriausybės politinę darbotvarkę ir ne kartą priėmė sprendimus vyriausybės naudai, tokiu būdu pripažindami vyriausybės nesiskaitymą su žmogaus teisėmis; kadangi 2014 m. gruodžio mėn. vyriausybę palaikanti Nacionalinės Asamblėjos dauguma paprasta balsavusių narių dauguma paskyrė 12 naujų Aukščiausiojo teismo narių po to, kai nepavyko surinkti dviejų trečdalių daugumos, kuriai surinkti būtų reikėję opozicijos pritarimo; kadangi 2004 m. priimtame teismų formavimo įstatyme nustatyta, kad balsavimas paprasta dauguma galioja, tik jei balsavus tris kartus nebuvo surinkta dviejų trečdalių balsų dauguma;

G.     kadangi pagal Gynybos ministerijos rezoliuciją Nr. 8610 kariškiams leidžiama naudoti šaunamuosius ginklus siekiant suvaldyti „viešus susibūrimus ir taikias demonstracijas“; kadangi pagal Venesuelos Konstitucijos 68 straipsnį draudžiama naudoti šaunamuosius ginklus ir toksiškas medžiagas taikioms demonstracijoms suvaldyti; kadangi pagal tarptautines normas karinių pajėgų naudojimas viešojo saugumo operacijose turėtų būti ribojamas;

H.     kadangi 2015 m. vasario 24 d. per demonstraciją dėl maisto ir vaistų trūkumo Tačiros valstijoje San Kristobalyje buvo nušautas 14-metis moksleivis Kluivert Roa; kadangi 2015 m. vasario 25 d. Generalinė prokuratūra pareiškė, kad policijos pareigūnas, be kitų nusikaltimų, buvo apkaltintas ir tyčine žmogžudyste;

I.      kadangi žodžio laisvė ir teisė dalyvauti taikiose demonstracijose yra kertiniai demokratijos akmenys; kadangi lygybės ir teisingumo visiems negalima užtikrinti neužtikrinus kiekvienam piliečiui pagrindinių laisvių ir teisių; kadangi gauta daug pranešimų, patvirtinančių, kad žiniasklaidai vis dažniau taikoma cenzūra ir jos atstovai yra gąsdinami;

J.      kadangi, naujausių apklausų duomenimis, 7 iš 10 Venesuelos gyventojų mano, kad padėtis Venesueloje yra bloga; kadangi valstybės nepajėgumas užtikrinti įstatymų vykdymą ir tvarką privedė Venesuelą prie to, kad ji tapo viena pavojingiausių žmonėms šalių pasaulyje;

K.     kadangi įveikti šią sunkią krizę ir nugalėti sunkumus ateityje šiai šaliai gali padėti tik pagarba pagrindinėms žmogaus teisėms ir laisvėms ir konstruktyvus ir pagarbus dialogas, vykdomas vadovaujantis tolerancijos principu;

L.     kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 207 straipsnyje nustatyta, kad Europos investicijos trečiosiose šalyse yra pagrindinis Europos Sąjungos bendros prekybos politikos elementas ir todėl sudaro esminę jos išorės veiksmų politikos dalį ir kadangi pagal Lisabonos sutartį tiesioginės užsienio investicijos (TUI) priskiriamos išimtinei ES kompetencijai, kaip nurodyta SESV 3 straipsnio 1 dalies e punkte ir 206 bei 207 straipsniuose;

1.      ragina Venesuelos valdžios institucijas, atsižvelgus į kelių JT ir tarptautinių organizacijų reikalavimus, nedelsiant paleisti Antonio Ledezmą, Leopoldo Lópezą, Danielį Ceballosą ir visus taikius protestuotojus, studentus ir opozicijos lyderius, savavališkai suimtus dėl to, kad naudojosi savo teise į žodžio laisvę ir pagrindinėmis teisėmis; ragina Venesuelos valdžios institucijas atsiimti nepagrįstus jiems pateiktus kaltinimus;

2.      ragina Venesuelos valdžios institucijas užtikrinti, kad Antonio Ledezmai, Leopoldo Lópezui, Danieliui Ceballosui ir visiems kitiems politiniams kaliniams būtų suteiktos jiems reikalingos medicinos paslaugos ir nedelsiant užtikrinta nuolatinė galimybė asmeniškai susitikti su šeimos nariais ir jų pačių pasirinktais advokatais; yra labai susirūpinęs dėl blogėjančios kalinių būklės;

3.      smerkia demokratinės opozicijos ir tų, kurie tapatina save su pasipriešinimu vyriausybei, politinį persekiojimą ir represijas ir ragina Venesuelos vyriausybę jų nekriminalizuoti; primena valdžios institucijoms, kad opozicijos balsas yra būtina demokratinės visuomenės sąlyga;

4.      reiškia didelį susirūpinimą dėl blogėjančios padėties Venesueloje ir smerkia smurto naudojimą prieš demonstrantus; ragina Venesuelos vyriausybę gerbti savo konstituciją ir nenaudoti šaunamųjų ginklų ir toksiškų medžiagų taikioms demonstracijoms valdyti ir ragina vyriausybę atšaukti rezoliuciją Nr. 8610; reiškia užuojautą aukų artimiesiems ir ypač Kluiverto Roa šeimai;

5.      primena Venesuelos vyriausybei, kad žodžio laisvė, teisė dalyvauti taikiose demonstracijose ir politinis pliuralizmas yra pagrindinės žmogaus teisės demokratinėje santvarkoje, kaip pripažinta ir Venesuelos Konstitucijoje; pabrėžia, kad Venesuelos vyriausybei, kaip nenuolatinei Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos narei, tenka ypatinga atsakomybė laikytis teisinės valstybės principo ir tarptautinės teisės;

6.      ragina Venesuelos vyriausybę užtikrinti, kad kaltinimai būtų skubiai ir nešališkai ištirti nepaliekant jokių nebaudžiamumo galimybių, laikantis nekaltumo prezumpcijos principo ir užtikrinant teisingą teisinį procesą; primena, kad valdžių padalijimo principo laikymasis yra pagrindinė demokratinės santvarkos sąlyga ir kad teisingumo sistemos negalima naudoti kaip politinio ginklo; ragina Venesuelos valdžios institucijas užtikrinti visų šalies piliečių saugumą, nepaisant jų politinių pažiūrų ir priklausymo politinėms partijoms;

7.      ragina Venesuelos valdžios institucijas, atsižvelgiant į būsimus parlamento rinkimus, pasinaudoti šiuo laikotarpiu siekiant užtikrinti įtraukų politinį procesą, kuris būtų pagrįstas sutarimu ir bendra atsakomybe, plėtojant tikrą nacionalinį dialogą, kuriame prasmingai dalyvautų visos demokratinės politinės jėgos ir būtų užtikrinamas demokratiškumas, teisinės valstybės principo laikymasis ir visapusiška pagarba žmogaus teisėms; be to, ragina abi šalis aptarti aktualiausias šalies problemas, kad būtų imtasi būtinų ekonominių ir valdymo reformų; ragina Venesuelos valdžios institucijas užtikrinti, kad užtikrinus visiškai įtraukų procesą būtų surengti laisvi ir sąžiningi parlamento rinkimai, kuriuose dalyvautų visi demokratiniai veikėjai;

8.      teigiamai vertina Pietų Amerikos tautų sąjungos (UNASUR) iniciatyvą užtikrinti konfliktuojančių šalių dialogą ir siekti jų abipusio supratimo, taip pat užtikrinti visuomenės saugumą ir apsaugą kartu su ramybe ir normaliu gyvenimu Venesueloje;

9.      ragina ES, valstybes nares ir tarptautinę bendruomenę padaryti pareiškimus ir imtis priemonių siekiant tokiu sunkiu laikotarpiu parodyti solidarumą su Venesuelos gyventojais;

10.    primena, kad šiuo metu vykstančių derybų dėl ES ir MERCOSUR asociacijos susitarimo tikslas – sutarti dėl abiejų blokų ekonominės integracijos ir politinio dialogo, kad abu regionai pasiektų kuo didesnį klestėjimą ir pažangą, ir mano, jog norint, kad tokios derybos būtų sėkmingos, abi šalys diskusijas turi vykdyti atvirai ir remiantis abipusiu pasitikėjimu; ragina Komisiją ir Tarybą rasti ir priimti priemones, būtinas norint apsaugoti Europos interesus ir užtikrinti Europos įmonėms Venesueloje teisinį aiškumą;

11.    ragina Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir ES delegaciją Venesueloje, taip pat valstybių narių delegacijas šioje šalyje, toliau stebėti opozicijos lyderių bylų tyrimus ir teismo posėdžius; primena savo raginimą siųsti ad hoc Europos Parlamento delegaciją, kad ji įvertintų padėtį Venesueloje ir kuo greičiau surengtų dialogą su visų sektorių, dalyvaujančių konflikte, atstovais;

12.    ragina ES, jos valstybes nares ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją Federicą Mogherini paraginti nedelsiant paleisti protestuotojus, kurie savavališkai sulaikyti prasidėjus protestams;

13.    ragina Tarybą patvirtinti tikslines sankcijas ir kitas priemones, nukreiptas prieš valdžios institucijas ir kitus asmenis, atsakingus už protestuotojų ir demokratinės opozicijos teisių pažeidimus;

14.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei ir Nacionalinei Asamblėjai, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.

 

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0176.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0106.

(3)

OL C 258E, 2013 9 7, p. 84.

Teisinė informacija - Privatumo politika