Návrh uznesenia - B8-0244/2015Návrh uznesenia
B8-0244/2015

NÁVRH UZNESENIA o situácii vo Venezuele

9.3.2015 - (2015/2582(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Fernando Maura Barandiarán, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Renate Weber, Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0236/2015

Postup : 2015/2582(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0244/2015
Predkladané texty :
B8-0244/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0244/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele

(2015/2582(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii vo Venezuele, najmä na uznesenie z 27. februára 2014 o situácii vo Venezuele[1] a uznesenie z 18. decembra 2014 o prenasledovaní demokratickej opozície vo Venezuele[2],

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 20. apríla 2012 o právnej istote európskych investícií mimo Európskej únie[3],

–       so zreteľom na tlačové vyhlásenia hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej z 23. februára 2015 o zatknutí primátora Caracasu Antonia Ledezmu a o situácii vo Venezuele,

–       so zreteľom na vyhlásenie Medziamerickej komisie pre ľudské práva (IACHR) z 24. februára 2015,

–       so zreteľom na stanovisko pracovnej skupiny pre svojvoľné zadržania v rámci Komisie pre ľudské práva Valného zhromaždenia OSN z 26. augusta 2014,

–       so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 20. októbra 2014 o zadržiavaní demonštrantov a politikov vo Venezuele,

–       so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorého je Venezuela zmluvnou stranou,

–       so zreteľom na správu Amnesty International 2014/2015 s názvom Situácia v oblasti dodržiavania ľudských práv vo svete, ktorá bola zverejnená 25. februára 2015, a na správu organizácie Human Rights Watch o Venezuele s názvom Nový vojenský orgán na potláčanie protestov, ktorá bola zverejnená 12. februára 2015,

–       so zreteľom na medziregionálnu rámcovú dohodu o spolupráci medzi EÚ a Mercosurom, uzavretú v roku 1999,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže 19. februára 2015 úradníci bolívarovskej spravodajskej služby (Sebin) svojvoľne zadržali Antonia Ledezmu, dvakrát demokraticky zvoleného primátora dištriktu hlavného mesta Caracas a dlhoročného vodcu opozície, pričom nepredložili zatýkací rozkaz ani žiadny dôkaz toho, že by sa dopustil trestného činu; keďže Antonio Ledezma bol po zadržaní obvinený zo sprisahania a spoluúčasti na trestných činoch a uväznený vo vojenskej väznici Ramo Verde;

B.     keďže zadržiavanie civilistov vo vojenskom väzení je nezlučiteľné s medzinárodnými normami; keďže Venezuela je povinná zaručiť život, ľudské zaobchádzania a bezpečnosť všetkým osobám zbaveným slobody a zaručiť také podmienky zadržania, ktoré sú v súlade s platnými medzinárodnými normami;

C.     keďže sa možno domnievať, že prezumpcia neviny bola porušená, ak je osoba obvinená zo spáchania trestného činu vo vyšetrovacej väzbe bez riadneho odôvodnenia, pretože zadržanie v takomto prípade predstavuje skôr represívne než preventívne opatrenie;

D.     keďže ako uvádzajú miestne a medzinárodné organizácie, rok po mierových demonštráciách čaká vyše 1 700 demonštrantov na súdne konanie, viac ako 69 ich je naďalej vo väzení a minimálne 40 osôb bolo pri demonštráciách zabitých, pričom ich vrahovia doteraz neboli vzatí na zodpovednosť; keďže proti demonštrantom bola v mene polície, príslušníkov národnej gardy a násilných a nekontrolovaných ozbrojených provládnych skupín použitá neprimeraná sila a systematické násilie;

E.     keďže miera zastrašovania a zlého zaobchádzania s uväznenými vodcami opozície a študentmi, ktorí sa zúčastnili na demonštráciách v roku 2014, narastá; keďže Leopoldo López, Daniel Ceballos a ďalší opoziční politici sú naďalej svojvoľne zadržiavaní, María Corina Machado bola protiprávne a svojvoľne zbavená funkcie, mandátu a vykázaná z venezuelského parlamentu a venezuelská vláda hrozí, že zbaví imunity poslanca Julia Borgesa;

F.     keďže členovia najvyššieho súdu otvorene odmietli zásadu deľby moci, verejne obhajovali svoju zaviazanosť voči politickému programu vlády a opakovane prijímali rozsudky v prospech vlády, čím potvrdili ľahostajnosť vlády k ľudským právam; keďže provládna väčšina v národnom zhromaždení v decembri 2014 vymenovala 12 nových členov najvyššieho súdu hlasovaním jednoduchej väčšiny po tom, ako nebola dosiahnutá dvojtretinová väčšina, ktorá by si vyžadovala súhlas opozície; keďže zákon na posilnenie súdnictva prijatý v roku 2004 stanovuje, že jednoduchá väčšina je platná len vtedy, ak pri hlasovaní nebola ani po treťom kole získaná dvojtretinová väčšina;

G.     keďže nová rezolúcia ministra obrany č. 8610 umožňuje, aby vojsko použilo strelné zbrane na zabezpečenie kontroly nad verejnými stretnutiami a mierovými demonštráciami; keďže podľa článku 68 venezuelskej ústavy je použitie strelných zbraní a toxických látok na zabezpečenie kontroly nad mierovými demonštráciami zakázané; keďže podľa medzinárodných noriem by sa vojenské sily mali pri verejných bezpečnostných operáciách používať v obmedzenej miere;

H.     keďže 24. februára 2015 bol počas demonštrácie proti nedostatku potravín a liekov v San Cristóbale (štát Táchira) zastrelený 14-ročný žiak Kluivert Roa; keďže 25. februára 2015 úrad generálneho prokurátora vyhlásil, že jeden z pracovníkov polície bol okrem ďalších trestných činov obvinený z úmyselnej vraždy;

I.      keďže sloboda prejavu a právo zúčastňovať sa na pokojných demonštráciách sú základom demokracie; keďže rovnosť a spravodlivosť pre všetkých nie sú možné bez rešpektovania základných slobôd a práv každého občana; keďže mnohé správy potvrdzujú, že médiá musia čeliť narastajúcej cenzúre a zastrašovaniu;

J.      keďže podľa najnovších prieskumov 7 z 10 Venezuelčanov považuje situáciu vo Venezuele za nepriaznivú; keďže neschopnosť štátu zachovávať právo a poriadok viedla k tomu, že Venezuela sa stala jednou z krajín s najvyššou mierou násilia na svete;

K.     keďže len dodržiavanie základných práv a slobôd a konštruktívny a ohľaduplný dialóg nesúci sa v duchu tolerancie môže krajine pomôcť dostať sa z tejto závažnej krízy a prekonať ťažkosti v budúcnosti;

L.     keďže článok 207 Zmluvy o Európskej únii (ZFEÚ) stanovuje, že európske investície do tretích krajín predstavujú základný prvok spoločnej obchodnej politiky Európskej únie, a teda neodmysliteľnú súčasť jej vonkajšej činnosti, a keďže podľa Lisabonskej zmluvy priame zahraničné právomoci patria do výlučnej právomoci EÚ, ako je zakotvené v článku 3 ods. 1 písm. e) a článkoch 206 a 207 ZFEÚ;

1.      vyzýva venezuelské orgány, aby v súlade s požiadavkami viacerých organizácií OSN a medzinárodných organizácií okamžite prepustili Antonia Ledezmu, Leopolda Lópeza, Daniela Ceballosa a všetkých mierových demonštrantov, študentov a opozičných lídrov, ktorí sú svojvoľne zadržiavaní za to, že uplatňovali slobodu prejavu a základné práva; vyzýva venezuelské orgány, aby neodôvodnené obvinenia proti nim stiahli;

2.      vyzýva venezuelské orgány, aby zaručili, že Antoniovi Ledezmovi, Leopoldovi Lópezovi, Danielovi Ceballosovi a všetkým ďalším politickým väzňom sa poskytne všetka potrebná zdravotnícka starostlivosť, ako aj okamžitý súkromný a pravidelný prístup k ich rodinám a právnikom podľa vlastného výberu; vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti so zhoršenými podmienkami väzňov;

3.      odsudzuje politické prenasledovanie a potláčanie demokratickej opozície a tých, ktorí sa stotožňujú s opozičnými postojmi proti vláde, a naliehavo vyzýva venezuelskú vládu, aby ich nekriminalizovala; pripomína orgánom, že opozičné hlasy sú nesmierne dôležité pre demokratickú spoločnosť;

4.      vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou vo Venezuele a odsudzuje používanie násilia proti demonštrantom; vyzýva venezuelskú vládu, aby dodržiavala vlastnú ústavu, a teda nepoužívala strelné zbrane a toxické látky na zabezpečovanie kontroly nad pokojnými demonštráciami, a naliehavo ju žiada, aby odvolala rezolúciu č. 8610; vyjadruje sústrasť rodinám obetí, a najmä rodine Kluiverta Rou;

5.      pripomína venezuelskej vláde, že sloboda prejavu, právo zúčastňovať sa na pokojných demonštráciách a politický pluralizmus sú základnými ľudskými právami v každej demokracii, čo je uznané aj vo venezuelskej ústave; zdôrazňuje, že venezuelská vláda je ako nestály člen Bezpečnostnej rady OSN osobitne zodpovedná za dodržiavanie zásad právneho štátu a medzinárodného práva;

6.      vyzýva venezuelskú vládu, aby zaručila rýchle a nestranné vyšetrenie obvinení bez akéhokoľvek priestoru pre beztrestnosť a v úplnom súlade so zásadou prezumpcie neviny a riadneho právneho konania; pripomína, že dodržiavanie zásady deľby moci je v demokracii nevyhnutné a že systém súdnictva nemožno použiť ako politickú zbraň; vyzýva venezuelské orgány, aby zaistili bezpečnosť všetkých občanov krajiny bez ohľadu na ich politické názory a politickú príslušnosť;

7.      vyzýva venezuelské orgány, aby vzhľadom na nadchádzajúce parlamentné voľby využili toto obdobie na vytvorenie inkluzívneho politického procesu založeného na konsenze a spoločnej zodpovednosti, a to prostredníctvom skutočného národného dialógu, do ktorého sa vo veľkej miere zapoja všetky demokratické politické sily v rámci demokracie, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv; vyzýva okrem toho obidve strany, aby diskutovali o najzávažnejších problémoch krajiny s cieľom uskutočniť potrebné hospodárske reformy a reformy v oblasti správy vecí verejných; vyzýva venezuelské orgány, aby zaručili usporiadanie slobodných a spravodlivých parlamentných volieb v rámci plne inkluzívneho procesu za účasti všetkých demokratických aktérov;

8.      víta iniciatívu Únie juhoamerických národov (UNASUR), ktorej cieľom je sprístupniť formy dialógu a umožniť porozumenie medzi stranami konfliktu, ako aj zaručiť verejnú bezpečnosť a ochranu a zároveň obnoviť vo Venezuele pokoj a normálny stav;

9.      naliehavo vyzýva EÚ, členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby sa vyjadrili a prijali opatrenia na prejav solidarity s venezuelským ľudom v tomto ťažkom období;

10.    pripomína, že cieľom prebiehajúcich rokovaní o dohode o pridružení medzi EÚ a Mercosurom je zaviesť rámec hospodárskej integrácie a politického dialógu medzi obidvomi blokmi, aby sa dosiahla čo najvyššia miera pokroku a prosperity v oboch regiónoch, a domnieva sa, že úspech týchto rokovaní si od oboch strán vyžaduje, aby k rokovaniam pristupovali v duchu zásady otvorenosti a vzájomnej dôvery; naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, aby preskúmali a prijali všetky opatrenia potrebné na ochranu európskych záujmov a zásady právnej istoty európskych podnikov vo Venezuele;

11.    žiada Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a delegáciu EÚ vo Venezuele, ako aj delegácie členských štátov vo Venezuele, aby naďalej dôkladne sledovali vyšetrovania a vypočutia opozičných lídrov počas súdnych konaní; pripomína svoju požiadavku, aby bola čo najskôr vyslaná delegácia ad hoc Európskeho parlamentu na posúdenie situácie vo Venezuele a aby sa uskutočnil dialóg so všetkými sektormi zapojenými do konfliktu;

12.    vyzýva EÚ, jej členské štáty a PK/VP Federicu Mogheriniovú, aby žiadali o okamžité prepustenie demonštrantov, ktorí boli svojvoľne zatknutí od začiatku demonštrácií;

13.    vyzýva Radu, aby prijala cielené sankcie a iné opatrenia namierené proti orgánom a ďalším osobám zodpovedným za porušovanie práv demonštrantov a demokratickej opozície;

14.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.