Resolutsiooni ettepanek - B8-0245/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-0245/2015

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Venezuelas

  9.3.2015 - (2015/2582(RSP))

  komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis fraktsiooni EFDD nimel

  Menetlus : 2015/2582(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0245/2015
  Esitatud tekstid :
  B8-0245/2015
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8‑0245/2015

  Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas

  (2015/2582(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venezuela kohta,

  –       võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

  –       võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Venezuela on ühinenud,

  –       võttes arvesse endise komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni pressiesindaja 28. märtsi ja 15. aprilli 2014. aasta avaldusi dialoogi alustamise kohta Venezuelas,

  –       võttes arvesse ÜRO piinamisvastase komitee 24. novembri 2014. aasta lõppjäreldusi Venezuela kohta;

  –       võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini pressiesindaja 24. veebruari 2015. aasta avaldust Caracase linnapea Antonio Ledezma vahistamise kohta ja olukorra kohta Venezuelas,

  –       võttes arvesse Lõuna-Ameerika Riikide Liidu (UNASUR) peasekretäri ning endise Colombia presidendi Ernest Samperi teatist olukorra kohta Venezuelas,

  –       võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Zeid Ra’ad Al Husseini 20. oktoobri 2014. aasta avaldust,

  –       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

  A.     arvestades, et Venezuelas on väga palju vägivalda, sealhulgas poliitilist vägivalda;

  B.     arvestades, et Kluivert Roa, 14-aastane teismeline, kes tema isa ütluste kohaselt oli juhuslik kõrvaltvaataja, ei valitsuse poolt ega vastu, sai surmava kuulitabamuse pähe 24. veebruaril 2015. aastal Venezuela lääneosas San Cristóbali linnas toimunud meeleavalduse käigus;   

  C.     arvestades, et Caracase linnapea ja opositsiooniliidri Antonio Ledezma hiljutine vahistamine ja kinnipidamine, samuti teated teiste vangistatud opositsiooniliidrite ja möödunud aastal meeleavaldustes osalenud üliõpilaste väidetava hirmutamise ja väärkohtlemise kohta on põhjustanud ärevust; arvestades, et üldine olukord ähvardab veelgi halvendada niigi pingelist olukorda riigis;

  D.     arvestades, et poliitilise polariseerumise suurenemine, majanduskriis ja toodete nappus Venezuelas on äärmiselt murettekitavad ning seavad tugevasti kahtluse alla riigi stabiilsuse ja rahumeelse tuleviku;

  E.     arvestades, et alates Nicolas Maduro valimisest presidendiks 2013. aastal on tema väitel tema vastu korraldatud viis tapmiskatset ning üle tosina sabotaaži- ja vandenõuakti;

  F.     arvestades, et Venezuela on maailmas naftat eksportivate riikide hulgas viiendal kohal ja Venezuelal on maailma suurimad tõestatud naftavarud;

  G.     arvestades, et ümberjagamist ja investeerimist sotsiaalsetesse programmidesse sisaldava Venezuela majandusmudeli toimimine sõltub endiselt suurel määral naftatulust;

  H.     arvestades, et praegune riiki õõnestav vägivallalaine langeb kokku Venezuela ametiasutuste pingutustega võidelda spekulatsiooni eri vormide ja majandussõja vastu, mis riigile kahju teevad;

  I.      arvestades, et õiguspärased nõudmised muudatuste järele peavad realiseeruma rahumeelse arutelu tulemusena kõigi poliitiliste, kodanikuühiskonna ja muude asjaomaste jõudude osalusel;

  J.      arvestades, et sõnavabadus ja õigus osaleda rahumeelsetes meeleavaldustes on demokraatia nurgakivid; arvestades, et võrdõiguslikkus ja õiglus kõikide jaoks ei saa eksisteerida ilma põhivabaduste ja kõikide kodanike õiguste austamiseta;

  K.     arvestades, et üksnes põhiõiguste ja -vabaduste tunnustamine ning sallivuse vaimus toimuv konstruktiivne ja vastaspoolt austav dialoog võib aidata riigil praegusest tõsisest kriisist väljuda ja eesseisvad raskused ületada;

  L.     arvestades, et vahistamine ja eriti valitud riigiteenistuja vahistamine peab toimuma selgesõnalise kohtuorderi alusel, põhinema kontrollitavatel süüdistustel ja sellele peab järgnema õiglane kohtuprotsess; arvestades, et süütuse presumptsioon on nõuetekohases kohtumenetluses hädavajalik;

  M.    arvestades, et demokraatlik riik ei tohi pidada poliitilise opositsiooni liidreid kuritegelikeks ning peab seega kindlustama kõigi sektorite osalemise riigi poliitikaelus ja tagama end opositsiooni liikmetena määratlenud inimeste õiguste kaitse;

  N.     arvestades, et väidetav riigipöörde ettevalmistamine ehk nn Operación Jericó on väga tõsine süüdistus ning et kõigi asjaomaste riikide pädevad ametiasutused on kohustatud sellise süüdistuse asjaolusid selgitama ja seda võimaluse korral ümber lükkama;

  O.     arvestades, et UNASUR on kõige asjakohasem piirkondlik organisatsioon, mis on jälginud olukorra kujunemist Venezuelas ning teatanud Brasiilia, Colombia ja Ecuadori välisministritest koosneva delegatsiooni lähetamisest riiki ja sellele järgnevast UNASURi välisministrite erakorralisest istungist;

  1.      mõistab hukka meeleavalduste käigus toimunud vägivallateod ja eriti nende tagajärjel aset leidnud surmajuhtumid; avaldab kaastunnet 24. veebruaril 2015. aastal tapetud 14-aastase teismelise Kluivert Roa perekonnale;

  2.      märgib, et pärast Kluivert Roa surma esitas prokurör ühele politseijõudude liikmele süüdistuse tahtlikus tapmises ning nõudis nõuetekohast kohtumenetlust; märgib, et Venezuela valitsuse liikmed on tapmise hukka mõistnud; rõhutab tõsiasja, et julgeolekujõud ei tohiks ühelgi juhul kasutada avalikus kohas toimuvate meeleavalduste kontrollimiseks surma põhjustavaid relvi;

  3.      kutsub Venezuela ametivõime üles seisma hea selle eest, et süüdistuste uurimine oleks kiire ja erapooletu ning et täiel määral järgitaks süütuse presumptsiooni ja õiglase kohtumenetluse põhimõtteid;

  4.      tuletab meelde, kui oluline on austada sõnavabadust ja põhiõigusi aastal, mil peavad toimuma Venezuela Rahvuskogu valimised;

  5.      nõuab, et lõpetataks vägivald, ning julgustab alustama kõigi poliitiliste jõudude osalusel kõnelusi avaliku ruumi ohutuse ja kaitse tagamiseks ning rahu ja normaalsuse juurde naasmiseks;

  6.      nõuab kõigi pooleliolevate kohtuasjade kiiret ja erapooletut uurimist, eriti seoses Caracase linnapea vastu esitatud süüdistustega; nõuab tema viivitamatut vabastamist, kui prokuratuur ei esita tema vastu õiguslikult pädevat ametlikku süüdistust või kui süüdistused osutuvad põhjendamatuteks või kui süüdistusi ei kinnita sõltumatu kohtumenetlus täies vastavuses õigusriigi põhimõtetega;

  7.      kutsub Venezuela valitsust üles tegema koostööd kõigi parteide ja kodanikuühiskonna osapooltega, et lahendada riigis valitsev keeruline olukord ja tegeleda Venezuela kodanike õigustatud mureküsimustega;

  8.      kiidab heaks UNASURi ja Venezuela piirkondlike partnerite algatused vahendustegevuse toetamiseks ja edendamiseks riigis;

  9.      kutsub Venezuela võime üles tagama, et relvastatud rühmitused loovutaksid viivitamata relvad ja läheksid laiali, lõpetades sellega nende karistamatu tegevuse, ning nõudma sooritatud kuritegude kohta teavet; kutsub Venezuela võime üles vabastama kõiki meelevaldselt kinni peetud inimesi, kelle hulgas on üliõpilasi, opositsiooniliidreid, ajakirjanikke ja rahumeelseid meeleavaldajaid;

  10.    nõuab, et kõiki vägivallaga seotud kuritegusid uuritaks põhjalikult ning et nende toimepanijad toodaks kohtu ette ja neid karistataks nende tegudele vastavalt; kutsub Venezuela võime üles tagama nõuetekohase menetluse järgimine kõigi kohtuprotsesside käigus vastavalt rahvusvahelistele normidele;

  11.    kutsub kõikide Venezuela parteide ja ühiskonnakihtide esindajaid üles jääma rahulikuks nii tegudes kui ka sõnades;

  12.    tuletab Venezuela valitsusele meelde, et sõnavabadus ja õigus osaleda rahumeelsetel meeleavaldustel on demokraatia peamised inimõigused, mida tunnustatakse ka Venezuela põhiseaduses;

  13.    tunneb heameelt kõigi jõupingutuste üle, mida tehakse kõigi osapoolte läbirääkimistelaua taha toomiseks, sest pidev aval dialoog on oluline samm Venezuela inimeste õigustatud murede lahendamise suunas; kutsub praeguse olukorra lahendamiseks riigi valitsust, opositsiooniliidreid, üliõpilasi ja Venezuela kodanikuühiskonda üles algatama kaasavat dialoogi, tegema koostööd igasuguse vägivalla koheseks peatamiseks ning jõudma konsensusele;

  14.    tuletab Venezuela valitsusele meelde tema kohustust tagada riigis kõigi kodanike julgeolek, olenemata nende poliitilistest vaadetest ja poliitilisest kuuluvusest; tuletab meelde, et võimude lahususe põhimõte on demokraatia nurgakivi;

  15.    kutsub Venezuela ametivõime üles koheselt desarmeerima ja laiali saatma valitsusmeelsed kontrollimatud relvarühmitused ning tegema lõpu nende karistamatusele; nõuab selgitusi seoses aset leidnud surmajuhtumitega, et võtta süüdlased nende tegude eest vastutusele;

  16.    ergutab kõiki osapooli ja eelkõige Venezuela ametivõime pidama rahumeelset dialoogi ja kaasama kõiki Venezuela ühiskonnakihte, et teha kindlaks ühised pidepunktid ja võimaldada poliitilistel jõududel arutlemist riigi ees seisvate kõige tõsisemate probleemide üle;

  17.    tuletab meelde Venezuela olulist osa Ladina-Ameerika rahvaste huvides toimuva koostöö- ja integratsiooniprotsessi loomises ja tugevdamises;

  18.    peab kahetsusväärseks meedia ja veebi tsenseerimist ning asjaolu, et juurdepääs mõnedele blogidele ja sotsiaalvõrgustikele on piiratud; tuletab meelde, et poliitilise pluralismi, sõna- ja arvamusvabaduse austamine ning ajakirjanike ja vaba ja sõltumatu meediasektori kaitsmine on demokraatliku poliitilise protsessi põhielemendid;

  19.    tuletab meelde, kui oluline on mis tahes olukorras austada peamisi inimõigusi ja sõnavabadust, ning julgustab kogu Venezuela ühiskonda püüdlema konkreetsete tulemuste saavutamise poole;

  20.    tuletab meelde, et teabevabadus on üks peamistest inimõigustest, ning nõuab tungivalt, et kõik riiklikud ja rahvusvahelised meediaväljaanded kajastaksid olukorda objektiivselt ja erapooletult ning tegutseksid vastutustundega, andes sündmuste kohta teavet õiglaselt, täpselt ja tasakaalustatult;

  21.    tuletab meelde, et Venezuela põhiseaduse artikliga 58 on sõnaselgelt keelatud meediatsensuur; ootab meedialt vastutustundlikku ajakirjandust, mõistab hukka meedia juhitud vägivalla õhutamise ja palub meedial edaspidi sellisest tegevusest hoiduda;

  22.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Venezuela Bolívari Vabariigi valitsusele ja Rahvuskogule ning Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele.