Menettely : 2015/2582(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0245/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0245/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/03/2015 - 8.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 122kWORD 59k
9.3.2015
PE552.224v01-00
 
B8-0245/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Venezuelan tilanteesta (2015/2582(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta (2015/2582(RSP))  
B8‑0245/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Venezuelasta,

–       ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–       ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuoli Venezuela on,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin tiedottajan 28. maaliskuuta ja 15. huhtikuuta 2014 antamat julkilausumat vuoropuhelun aloittamisesta Venezuelassa,

–       ottaa huomioon kidutuksen vastaisen YK:n komitean 24. marraskuuta 2014 antamat päätelmät Venezuelasta,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin tiedottajan 24. helmikuuta 2015 antaman julkilausuman Caracasin kaupunginjohtajan Antonio Ledezman pidätyksestä ja Venezuelan tilanteesta,

–       ottaa huomioon Etelä-Amerikan valtioiden unionin (UNASUR) pääsihteerin, Kolumbian entisen presidentin Ernest Samperin tiedonannon Venezuelan tilanteesta,

–       ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Zeid Ra’ad Al Husseinin 20. lokakuuta 2014 antaman lausunnon,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että Venezuelassa esiintyy paljon väkivaltaa, poliittinen väkivalta mukaan lukien;

B.     ottaa huomioon, että 14-vuotiasta Kluivert Roaa, joka oli isänsä mukaan satunnainen sivustakatsoja eikä kannattanut eikä vastustanut hallitusta, ammuttiin kuolettavasti päähän 24. helmikuuta 2015 mielenosoituksen aikana San Cristóbalin kaupungissa Länsi-Venezuelassa;  

C.     katsoo, että Caracasin kaupunginjohtajan, oppositiojohtaja Antonio Ledezman hiljattain toimeenpantu pidätys ja vangitseminen ovat hälyttäviä, samoin kuin raportit muiden viime vuoden protesteihin osallistuneiden ja vangittujen oppositiojohtajien ja opiskelijoiden väitetystä pelottelusta ja huonosta kohtelusta; katsoo, että yleinen tilanne saattaa pahentaa edelleen maan ennestään jännittynyttä tilannetta;

D.     katsoo, että Venezuelan kasvava poliittinen polarisoituminen, talouskriisi ja tavarapula ovat äärimmäisen huolestuttavia ja vaarantavat vakavasti maan vakauden, jota rauhanomaisen tulevaisuuden varmistaminen edellyttää;

E.     ottaa huomioon, että presidentti Nicolás Maduro on ilmoittanut, että häneen on kohdistunut viisi salamurhayritystä ja yli tusina sabotaasia ja salaliittoa sen jälkeen kun hänet valittiin presidentiksi vuonna 2013;

 

F.     ottaa huomioon, että Venezuela on maailman viidenneksi suurin öljynviejämaa ja että sillä on maailman suurimmat tiedossa olevat öljyvarat;

G.     ottaa huomioon, että Venezuelan talousmalli, johon kuuluu uudelleenjako ja investoinnit sosiaalisiin ohjelmiin, on edelleen laajasti riippuvainen öljytuloista;

H.     ottaa huomioon, että nykyinen kumouksellisen väkivallan aalto tapahtuu aikana, jolloin Venezuelan viranomaiset tehostavat toimenpiteitä, joilla torjutaan maalle vahingollisia keinottelun ja taloudellisen sodankäynnin erilaisia muotoja;

I.      katsoo, että legitiimeihin muutosvaatimuksiin on vastattava sellaisen rauhanomaisen keskustelun kautta, johon osallistuvat kaikki politiikan, kansalaisyhteiskunnan ja muut asianomaiset toimijat;

J.      katsoo, että ilmaisunvapaus ja oikeus osallistua rauhanomaisiin mielenosoituksiin ovat demokratian kulmakiviä; katsoo, että tasa-arvo ja oikeussuojan saatavuus kaikille ovat mahdottomia ilman perusvapauksien toteutumista ja kaikkien kansalaisten oikeuksien kunnioittamista;

K.     ottaa huomioon, että ainoastaan perusoikeuksien ja -vapauksien kunnioittaminen sekä rakentava ja kunnioittava vuoropuhelu suvaitsevaisuuden hengessä voivat auttaa Venezuelaa nousemaan tästä vakavasta kriisistä ja voittamaan tulevat vaikeudet;

L.     katsoo että kaikki pidätykset ja erityisesti vaaleilla valittujen virkamiesten pidätykset on vahvistettava selvillä oikeuden määräyksillä, niiden on perustuttava toteen näytettäviin syytteisiin ja ne on käsiteltävä oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä; katsoo, että syyttömyysolettama on asianmukaisen oikeuskäsittelyn ehdoton edellytys;

M.    katsoo, että demokraattinen valtio ei saa kriminalisoida poliittisen opposition johtajia ja sen on taattava maan poliittisen elämän kaikkien toimijoiden osallistuminen ja varmistettava niiden henkilöiden ihmisoikeuksien suojelu, jotka ilmoittavat kuuluvansa oppositioon;

N.     katsoo, että väite vallankaappauksen valmistelusta, niin kutsuttu Operación Jericó, on erittäin vakava syytös, ja kaikkien asianomaisten valtioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on velvollisuus ottaa selvää asiasta ja estää vallankaappaus;

O.     ottaa huomioon, että UNASUR, joka on varteenotettavin alueellinen järjestö, on seurannut Venezuelan tilanteen kehittymistä ja ilmoittanut lähettävänsä maahan Brasilian, Kolumbian ja Ecuadorin ulkoministereistä koostuvan valtuuskunnan ja järjestävänsä tämän jälkeen UNASURin ulkoministerien ylimääräisen istunnon;

1.      tuomitsee mielenosoitusten aikana toteutetut väkivallanteot ja erityisesti ihmishenkien menetyksen niiden seurauksena; ilmaisee surunvalittelunsa 24. helmikuuta 2015 surmansa saaneen 14-vuotiaan Kluivert Roan perheelle;

2.      panee merkille, että Kluivert Roan kuoleman jälkeen syyttäjä nosti syytteen poliisivoimiin kuuluvaa henkilöä vastaan tahallisesta henkirikoksesta ja vaati asianmukaista oikeuskäsittelyä; panee merkille, että Venezuelan hallituksen jäsenet ovat tuominneet tapon; korostaa, että turvallisuusjoukot eivät koskaan saisi käyttää tappavia aseita valvoessaan julkisia mielenosoituksia;

3.      kehottaa Venezuelan viranomaisia varmistamaan, että syytteet tutkitaan nopeasti ja puolueettomasti noudattaen kaikilta osin syyttömyysolettaman ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita;

4.      muistuttaa, että on olennaisen tärkeää kunnioittaa ilmaisunvapautta ja perusoikeuksia erityisesti tänä vuonna, jolloin Venezuelassa on tarkoitus järjestää parlamenttivaalit;

5.      vaatii lopettamaan väkivallan ja tukee koko poliittisen kirjon vuoropuhelua, jotta voidaan taata yleinen turvallisuus ja väestön suojelu sekä palauttaa rauha ja normaalitila;

6.      vaatii tutkimaan nopeasti ja puolueettomasti kaikki ratkaisemattomat tapaukset ja erityisesti Caracasin kaupunginjohtajaan kohdistuvat syytteet; vaatii vapauttamaan hänet välittömästi, jos syyttäjät eivät nosta lain mukaisesti virallista syytettä ja myös jos väitteet osoittautuvat perusteettomiksi tai jos syytteitä ei vahvisteta puolueettomassa oikeudenkäynnissä ja oikeusvaltioperiaatetta täysimääräisesti noudattaen;

7.      kehottaa Venezuelan hallitusta työskentelemään kaikkien poliittisten puolueiden ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa, jotta selvitään maan vaikeasta tilanteesta ja voidaan vastata Venezuelan kansan legitiimeihin huolenaiheisiin;

8.      suhtautuu myönteisesti UNASURin ja Venezuelan alueellisten kumppanien aloitteisiin, joilla tuetaan ja edistetään välitystoimintaa Venezuelassa;

9.      kehottaa Venezuelan viranomaisia varmistamaan, että aseelliset ryhmät luovuttavat aseensa välittömästi ja että ne lakkautetaan ja niiden rankaisemattomuus lopetetaan, ja vaatimaan tietoja tehdyistä rikoksista; kehottaa Venezuelan viranomaisia vapauttamaan kaikki mielivaltaisesti pidätetyt vangit, mukaan lukien opiskelijat, oppositiojohtajat, toimittajat ja rauhanomaiset mielenosoittajat;

10.    vaatii, että kaikki väkivallantekoihin liittyvät rikokset tutkitaan perusteellisesti, että niiden tekijät saatetaan oikeuden eteen ja että heitä rangaistaan; kehottaa Venezuelan viranomaisia varmistamaan, että kaikissa oikeudenkäynneissä noudatetaan asianmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita kansainvälisten normien mukaisesti;

11.    kehottaa kaikkien puolueiden ja Venezuelan yhteiskunnan kaikkien ryhmien edustajia noudattamaan pidättyväisyyttä teoissaan ja sanoissaan;

12.    muistuttaa Venezuelan hallitusta, että ilmaisunvapaus ja oikeus osallistua rauhanomaisiin mielenosoituksiin ovat demokratiaan kuuluvia perusihmisoikeuksia, kuten Venezuelan perustuslaissa todetaan;

13.    suhtautuu myönteisesti kaikkiin pyrkimyksiin saada kaikki osapuolet saman pöydän ääreen, sillä jatkuva ja avoin vuoropuhelu on merkittävä toimi, jolla voidaan vastata Venezuelan kansan legitiimeihin huolenaiheisiin; kehottaa kansallista hallitusta, oppositiojohtajia, opiskelijoita ja Venezuelan kansalaisyhteiskuntaa aloittamaan osallistavan vuoropuhelun ja tekemään yhteistyötä kaikenlaisen väkivallan lopettamiseksi välittömästi ja yhteisymmärryksen löytämiseksi, jotta nykytilanteesta voidaan selvitä;

14.    muistuttaa Venezuelan hallitusta sen velvollisuudesta varmistaa kaikkien maan kansalaisten turvallisuus riippumatta näiden poliittisesta kannasta ja suuntautumisesta; muistuttaa, että demokratiassa on olennaisen tärkeää noudattaa vallanjaon periaatetta;

15.    kehottaa Venezuelan viranomaisia riisumaan välittömästi aseista ja hajottamaan hallitusta kannattavat valvomattomat aseistetut ryhmät ja lopettamaan niiden rankaisemattomuuden; vaatii selvittämään kuolemantapaukset, jotta syylliset saadaan vastuuseen teoistaan;

16.    kannustaa kaikkia puolueita ja erityisesti Venezuelan viranomaisia käymään rauhanomaista vuoropuhelua, johon kaikki Venezuelan yhteiskuntaryhmät voivat osallistua, jotta voidaan määrittää yhdistäviä tekijöitä ja kaikki poliittiset toimijat voivat keskustella vakavimmista maata vaivaavista ongelmista;

17.    muistuttaa, että Venezuelalla on tärkeä rooli Latinalaisen Amerikan kansoja hyödyttävän yhteistyö- ja integraatioprosessin luomisessa ja vahvistamisessa;

18.    pitää valitettavana tiedotusvälineiden ja internetin sensurointia ja joihinkin blogeihin ja sosiaaliseen mediaan pääsyn rajoittamista; muistuttaa, että poliittisen moniarvoisuuden sekä ilmaisun- ja mielipiteenvapauden kunnioittaminen, toimittajien suojeleminen sekä vapaat ja riippumattomat tiedotusvälineet ovat demokraattisen poliittisen prosessin keskeisiä elementtejä;

19.    muistuttaa, että on tärkeää kunnioittaa perusihmisoikeuksia ja ilmaisunvapautta kaikissa olosuhteissa, ja kannustaa kaikkia Venezuelan yhteiskunnan toimijoita saavuttamaan konkreettisia tuloksia;

20.    muistuttaa, että tiedonvapaus on perusihmisoikeus, ja kehottaa kaikkia kansallisia ja kansainvälisiä tiedotusvälineitä esittämään tilanteen objektiivisesti ja puolueettomalta kannalta ja toimimaan vastuullisesti käsitellessään tapahtumia oikeudenmukaisesti, täsmällisesti ja tasapuolisesti;

21.    muistuttaa, että Venezuelan perustuslain 58 artiklassa nimenomaisesti kielletään tiedotusvälineiden sensurointi; odottaa tiedotusvälineiltä vastuullista journalismia, tuomitsee kaikenlaisen väkivallan lietsomisen tiedotusvälineissä ja pyytää tiedotusvälineitä pidättäytymään vastaisuudessa tällaisesta toiminnasta;

22.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitukselle ja kansalliskokoukselle sekä Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö