Procedūra : 2015/2582(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0245/2015

Pateikti tekstai :

B8-0245/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/03/2015 - 8.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 132kWORD 70k
9.3.2015
PE552.224v01-00
 
B8-0245/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Venesueloje (2015/2582(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje (2015/2582(RSP))  
B8‑0245/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Venesuelos,

–       atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Venesuela yra pasirašiusi,

–       atsižvelgdamas į buvusios Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton atstovo spaudai 2014 m. kovo 28 d. ir balandžio 15 d. pareiškimus dėl dialogo Venesueloje pradžios,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 24 d. Jungtinių Tautų komiteto prieš kankinimą baigiamąsias pastabas dėl Venesuelos,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 24 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės Federicos Mogherini atstovo spaudai pareiškimą dėl Karakaso mero Antonio Ledezmos suėmimo ir padėties Venesueloje,

–       atsižvelgdamas į Pietų Amerikos tautų sąjungos (UNASUR) generalinio sekretoriaus, buvusio Kolumbijos prezidento Ernesto Samperio pranešimą dėl padėties Venesueloje,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 20 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Zeido Ra’ado Al Husseino pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi Venesueloje smurto, įskaitant politinį, mastai yra dideli;

B.     kadangi 2015 m. vasario 24 d. per demonstracijas vakarinėje Venesuelos dalyje esančiame San Kristobalio mieste buvo nušautas 14-metis paauglys Kluivert Roa, kuris, anot jo tėvo, buvo atsitiktinis stebėtojas, nepasisakęs nei už, nei prieš vyriausybę;

C.     kadangi neseniai įvykdytas Karakaso mero ir opozicijos lyderio Antonio Ledezmos suėmimas ir įkalinimas kelia nerimą, kaip ir pranešimai apie galimą kalinamų opozicijos lyderių ir praėjusių metų protestuose dalyvavusių studentų bauginimas ir blogas elgesys su jais; kadangi bendra padėtis gali dar labiau pabloginti jau ir taip įtemptą padėtį šalyje;

D.     kadangi didėjantis politinis susiskaldymas, ekonomikos krizė ir produktų stygius Venesueloje kelia didelį susirūpinimą ir verčia rimtai abejoti šalies stabilumu ir taikia ateitimi;

E.     kadangi prezidentas Nicolas Maduro paskelbė, kad nuo jo išrinkimo 2013 m. dienos prieš jį buvo surengta penki mėginimai nužudyti ir daugiau kaip dešimt sabotažo ir sąmokslo aktų;

F.     kadangi Venesuela yra penkta pagal eksporto apimtis naftą eksportuojanti šalis pasaulyje ir turi daugiausia patvirtintų naftos atsargų pasaulyje;

G.     kadangi Venesuelos ekonomikos modelis, kurį sudaro perskirstymas ir investicijos į socialines programas, smarkiai priklauso nuo pajamų iš naftos;

H.     kadangi dabartinė ardomoji smurto banga kilo tuo metu, kai Venesuelos valdžios institucijos stiprina priemones, siekdamos kovoti su įvairių formų spekuliacija ir ekonominiu karu, kurie daro poveikį šaliai;

I.      kadangi teisėti permainų reikalavimai turi būti vykdomi užtikrinant taikias diskusijas, kuriose dalyvautų visi politiniai, pilietinės visuomenės ir kiti susiję veikėjai;

J.      kadangi žodžio laisvė ir teisė dalyvauti taikiose demonstracijose yra kertiniai demokratijos akmenys; kadangi lygybės ir teisingumo visiems negalima užtikrinti neužtikrinus kiekvienam piliečiui pagrindinių laisvių ir teisių;

K.     kadangi įveikti šią sunkią krizę ir nugalėti sunkumus ateityje šiai šaliai gali padėti tik pagarba pagrindinėms žmogaus teisėms ir laisvėms ir konstruktyvus ir pagarbus dialogas, vykdomas vadovaujantis tolerancijos principu;

L.     kadangi bet kokie suėmimai ir ypač išrinkto valstybės tarnautojo suėmimas turi būti paremti aiškia teismine tvarka ir pagrįsti įrodomais kaltinimais, o po to turi vykti nešališkas teismas; kadangi nekaltumo prezumpcija yra būtina sąlyga norint užtikrinti tinkamą teisinį procesą;

M.    kadangi demokratinėje valstybėje neturėtų būti kriminalizuojami politinės opozicijos lyderiai, turėtų būti užtikrintas visų sektorių atstovų dalyvavimas politiniame šalies gyvenime ir užtikrinamos žmogaus teisės tiems, kurie save priskiria opozicijai;

N.     kadangi įtarimas dėl rengiamo valstybės perversmo, vadinamosios operacijos „Jericó“, yra labai rimtas kaltinimas ir kadangi bet kurios valstybės kompetentingos valdžios institucijos turi išaiškinti tokią operaciją ir jai sukliudyti;

O.     kadangi UNASUR yra labiausiai susijusi regioninė organizacija, kuri stebėjo padėties Venesueloje plėtotę ir pareiškė, kad ji nusiųs į šią šalį misiją, kurią sudarys Brazilijos, Kolumbijos ir Ekvadoro užsienio reikalų ministrai, o po to bus surengtas UNASUR užsienio ministrų neeilinė sesija;

1.      smerkia per demonstracijas įvykdytus smurto veiksmus ir ypač tai, kad dėl jų žuvo žmonių; reiškia užuojautą 2015 m. vasario 24 d. nužudyto 14-mečio paauglio Kluiverto Roa artimiesiems;

2.      pažymi, kad, žuvus Kluivertui Roa, policijos pajėgų narį prokuroras apkaltino tyčine žmogžudyste ir paragino pradėti tinkamą procesą; pažymi, kad Venesuelos vyriausybės nariai pasmerkė šią žmogžudystę; atkreipia dėmesį į tai, kad saugumo pajėgos neturėtų niekada naudoti mirtinų ginklų viešoms demonstracijoms tramdyti;

3.      ragina Venesuelos valdžios institucijas užtikrinti, kad kaltinimai būtų skubiai ir nešališkai ištirti visapusiškai laikantis nekaltumo prezumpcijos principo ir užtikrinant teisingą teismą;

4.      primena, kad itin svarbu gerbti žodžio laisvę ir pagrindines teises, ypač tais metais, kai Venesueloje turi įvykti parlamento rinkimai;

5.      reikalauja nutraukti smurtą ir ragina visas politines jėgas vykdyti dialogą, kad būtų užtikrinta piliečių apsauga ir saugumas, būtų atkurta ramybė ir normalizuota padėtis;

6.      ragina atlikti greitą ir nešališką visų neišspręstų bylų, ypač susijusių su kaltinimais Karakaso miesto merui, tyrimą; prašo nedelsiant jį paleisti, jei prokurorai teisiškai nepateiks jokių oficialių kaltinimų ir jei pasirodys, jog įtarimai yra nepagrįsti, arba jei kaltinimai nebus patvirtinti nešališkame teisme visapusiškai laikantis teisinės valstybės principo;

7.      ragina Venesuelos vyriausybę bendradarbiauti su visomis politinėmis partijomis ir pilietinės visuomenės veikėjais siekiant įveikti šią sunkią padėtį šalyje ir patenkinti teisėtus Venesuelos žmonių interesus;

8.      teigiamai vertina UNASUR ir Venesuelos regioninių partnerių iniciatyvas remti ir skatinti tarpininkavimą šalyje;

9.      ragina Venesuelos valdžios institucijas nedelsiant nuginkluoti ginkluotas grupuotes ir jas išformuoti, sustabdyti jų nebaudžiamumą ir pareikalauti pateikti informaciją dėl įvykdytų nusikaltimų; ragina Venesuelos valdžios institucijas paleisti visus kalinius, kurie buvo savavališkai sulaikyti, įskaitant studentus, opozicijos lyderius, žurnalistus ir taikius demonstrantus;

10.    reikalauja visapusiškai ištirti visus nusikaltimus, padarytus per smurto protrūkį, ir patraukti nusikaltėlius teisman bei atitinkamai nubausti; ragina Venesuelos valdžios institucijas vadovaujantis tarptautinėmis normomis užtikrinti tinkamą visų teismų procesą;

11.    ragina visas partijas ir Venesuelos visuomenės atstovus ir toliau žodžiais bei veiksmais siekti taikos ir ramybės;

12.    primena Venesuelos vyriausybei, kad žodžio laisvė ir teisė dalyvauti taikiose demonstracijose yra pagrindinės žmogaus teisės demokratinėje santvarkoje, kaip pripažinta ir Venesuelos Konstitucijoje;

13.    teigiamai vertina visas pastangas suburti visas partijas prie vieno stalo, nes nuolatinis atviras dialogas yra svarbus žingsnis siekiant patenkinti teisėtus Venesuelos žmonių interesus; ragina šalies vyriausybę, opozicijos lyderius, studentus ir Venesuelos pilietinę visuomenę inicijuoti įtraukų dialogą, bendradarbiauti siekiant nedelsiant nutraukti bet kokio pobūdžio smurtą ir užtikrinti sutarimą, kad būtų įveikta dabartinė padėtis;

14.    primena Venesuelos vyriausybei apie jos pareigą užtikrinti visų šalies piliečių saugumą, nepaisant jų politinių pažiūrų ir priklausymo politinėms partijoms; primena, kad valdžių padalijimo principo laikymasis yra pagrindinė demokratinės santvarkos sąlyga;

15.    ragina Venesuelos valdžios institucijas nedelsiant nuginkluoti ir paleisti nekontroliuojamas vyriausybę remiančias grupuotes ir nutraukti jų nebaudžiamumą; ragina paaiškinti žmonių žūtis, kad kaltininkai atsakytų už savo veiksmus;

16.    ragina visas šalis, visų pirma, Venesuelos valdžios institucijas, siekti taikaus dialogo su visais Venesuelos visuomenės sluoksniais, kad būtų nustatyti klausimai, dėl kurių nuomonės sutampa, ir sudaryta galimybė politiniams veikėjams aptarti sudėtingiausias problemas, su kuriomis susiduria ši šalis;

17.    primena svarbų Venesuelos vaidmenį inicijuojant ir skatinant bendradarbiavimo ir integracijos procesą Lotynų Amerikos tautų labui;

18.    apgailestauja dėl žiniasklaidos ir interneto cenzūros ir dėl to, kad galimybė prisijungti prie kai kurių blogų ir socialinių tinklų ribojama; primena, kad pagarba politiniam pliuralizmui, žodžio ir nuomonės laisvė, žurnalistų apsauga ir laisvas bei nepriklausomas žiniasklaidos sektorius yra esminiai demokratinio politinio proceso elementai;

19.    primena, kad bet kokiomis aplinkybėmis svarbu gerbti pagrindines žmogaus teises ir žodžio laisvę, ir ragina visus Venesuelos visuomenės veikėjus siekti konkrečių rezultatų;

20.    primena, kad informacijos laisvė yra pagrindinė žmogaus teisė, ir ragina visas nacionalines ir tarptautines žiniasklaidos priemones laikantis nešališkos pozicijos objektyviai nušviesti padėtį ir veikti atsakingai, sąžiningai, tiksliai ir suderintai informuojant apie įvykius;

21.    primena, kad pagal Venesuelos Konstitucijos 58 straipsnį yra aiškiai draudžiama žiniasklaidos cenzūra; iš žiniasklaidos tikisi atsakingos žurnalistikos, smerkia žiniasklaidoje pateikiamą smurto kurstymą ir prašo žiniasklaidos priemonių ateityje taip nesielgti;

22.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei ir Nacionalinei Asamblėjai ir Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika