Postup : 2015/2582(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0246/2015

Předložené texty :

B8-0246/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/03/2015 - 8.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0080

NÁVRH USNESENÍ
PDF 136kWORD 68k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0236/2015
9.3.2015
PE552.225v01-00
 
B8-0246/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci ve Venezuele (2015/2582(RSP))


Francisco Assis, Victor Boștinaru, Carlos Zorrinho, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Tonino Picula, Sorin Moisă, Zigmantas Balčytis za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele (2015/2582(RSP))  
B8‑0246/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 18. prosince 2014 o pronásledování demokratické opozice ve Venezuele(1),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 27. února 2014 o situaci ve Venezuele(2),

–       s ohledem na tisková prohlášení mluvčího vysoké představitelky EU Frederiky Mogheriniové ze dne 24. února 2015 týkající se zatčení starosty Caracasu Antonia Ledezmy a situace ve Venezuele,

–       s ohledem na prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN ze dne 26. února 2015 týkající se situace ve Venezuele,

–       s ohledem na tiskovou zprávu generálního tajemníka Organizace amerických států (OAS) ze dne 20. února 2015 týkající se zatčení starosty Caracasu,

–       s ohledem na prohlášení generálního tajemníka Unie jihoamerických národů (UNASUR) ze dne 25. února 2015 týkající se situace ve Venezuele a smrti 14letého školáka Kluiverta Roy,

–       s ohledem na tisková prohlášení mluvčího bývalé vysoké představitelky EU Catherine Ashtonové ze dne 28. března 2014 a 15. dubna 2014 týkající se situace ve Venezuele,

–       s ohledem na stanovisko pracovní skupiny Rady OSN pro lidská práva pro svévolné zadržování ze dne 26. srpna 2014,

–       s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 20. října 2014 týkající se zadržování účastníků protestů a politiků ve Venezuele,

–       s ohledem na meziregionální rámcovou dohodu o spolupráci uzavřenou v roce 1999 mezi EU a Mercosurem,

–       s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jehož je Venezuela smluvní stranou,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že zatýkání demokraticky zvolených politiků, zbavování poslanců Národního shromáždění poslanecké imunity a věznění čelních představitelů opozice, které trvá již od února 2014, vyvolaly ve Venezuele pouliční protesty;

B.     vzhledem k tomu, že od února 2014 bylo zabito nejméně 44 osob včetně 14 letého školáka;

C.     vzhledem k tomu, že po protivládních protestech, které proběhly v únoru 2014, byla většina zatčených účastníků protestů propuštěna, nicméně 83 osob bylo v únoru 2015 stále ve vězení a v současnosti je s nimi vedeno soudní řízení v souvislosti s obviněním z účasti na protestech;

D.     vzhledem k tomu, že svoboda projevu a právo účastnit se pokojných demonstrací patří k základním principům demokracie; vzhledem k tomu, že bez dodržování základních svobod a práv všech občanů nelze zajistit rovnost a spravedlnost pro všechny;

E.     vzhledem k tomu, že pouze dodržování základních práv a svobod a konstruktivní dialog založený na respektu a vedený v duchu tolerance mohou pomoci vyvést zemi z této vážné krize a překonat obtíže, které ji v budoucnu čekají;

F.     vzhledem k tomu, že vláda a opozice zasedly k jednacímu stolu („Mesa de Dialogo“), avšak jednání skončilo bezvýsledně;

G.     vzhledem k tomu, že Venezuela byla v říjnu 2014 zvolena do Rady bezpečnosti OSN;

H.     vzhledem k tomu, že v lednu 2012 se Venezuela připojila k regionálnímu bloku Mercosur;

I.      vzhledem k tomu, že Venezuela podepsala dodatkový protokol ke smlouvě o založení UNASUR, čímž se zavázala k prosazování demokracie, a v souvislosti se svým řádným členstvím v Mercosuru rovněž podepsala protokoly o závazku k prosazování demokracie a k podpoře a ochraně lidských práv;

J.      vzhledem k tomu, že EU s Mercosurem jedná o regionální dohodě o přidružení, která obsahuje politická ustanovení, obchodní ustanovení a ustanovení o spolupráci;

K.     vzhledem k tomu, že EU uspořádala v červnu 2014 v Caracasu výroční setkání EU a venezuelských ochránců lidských práv;

L.     vzhledem k tomu, že EU financuje širokou škálu projektů ve spolupráci s venezuelskou vládou a nevládními organizacemi s cílem podpořit lidská práva a demokracii, zejména prostřednictvím evropského nástroje pro demokracii a lidská práva;

M.    s upřímnou soustrastí rodinám účastníků protestů, kteří přišli o život, a s přáním rychlého zotavení všem zraněným;

1.      vyzývá venezuelské orgány, aby neprodleně propustily demokraticky zvoleného starostu Caracasu Antonia Ledezmu, který je zadržován ve vojenské věznici;

2.      vyzývá venezuelskou vládu, aby propustila všechny ostatní účastníky politických protestů a opoziční lídry, kteří jsou zadržováni ve vojenských věznicích v izolaci; vyzývá venezuelské orgány, aby stáhly politicky motivovaná obvinění a zrušily zatykače na přední představitele opozice;

3.      vyzývá k ukončení násilí, které roztáčí spirálu polarizace, a k zahájení dialogu napříč celým politickým spektrem s cílem zajistit veřejnou bezpečnost a ochranu a návrat ke klidu a normální situaci;

4.      vyzývá venezuelskou vládu, aby zajistila, že lidé nebudou trestáni za to, že uplatňují své právo na pokojné shromažďování a na svobodu projevu; vyzývá vládu, aby odvolala nedávno zveřejněné rozhodnutí č. 008610, které umožňuje bezpečnostním jednotkám používat potenciálně smrtící zbraně, střelné nebo jiné potenciálně smrtící zbraně, k potlačení občanských protestů, což je v rozporu s článkem 68 venezuelské ústavy;

5.      vyjadřuje znepokojení nad tím, že nové protesty by mohly vést k dalšímu násilí, které by jen prohloubilo propast mezi postoji vlády a opozice a ještě více by polarizovalo citlivý politický vývoj, který ve Venezuele probíhá; vyzývá zástupce všech stran a skupin venezuelské společnosti, aby ve svých činech i výrocích zachovávali klid;

6.      naléhavě vyzývá venezuelskou vládu, aby zajistila podmínky, které zemi umožní konání parlamentních voleb v roce 2015 podle naplánovaného harmonogramu; vyzývá opoziční strany, aby vedly politický boj v mezích ústavního pořádku a odolala případnému tlaku k radikalizaci svých aktivit;

7.      vyzývá venezuelskou vládu, aby dodržovala ústavu své země a plnila své mezinárodní závazky, pokud jde o nezávislost soudů, právo na svobodu projevu, sdružování a pokojné shromažďování a politický pluralismus, což jsou základní principy demokracie;

8.      vyzývá venezuelskou vládu, aby dodržovala úmluvy a protokoly o lidských právech, které ratifikovala či podepsala jako řádný člen sdružení UNASUR a Mercosur;

9.      vyzývá venezuelskou vládu, aby přehodnotila rozhodnutí odstoupit od Americké úmluvy o lidských právech, které učinila v roce 2013, a aby podnikla nezbytné kroky k opětovnému přistoupení k této úmluvě;

10.    vybízí všechny strany, aby vedly pokojný dialog a snažily se oslovit všechny skupiny venezuelské společnosti s cílem vymezit otázky, na nichž se mohou shodnout, a umožnit politickým činitelům jednat o nejzávažnějších problémech, s nimiž se země potýká;

11.    připomíná, že v demokratickém uspořádání má zásadní význam dodržování zásady dělby moci a že justice nesmí být používána jako politická zbraň; žádá venezuelské orgány, aby zajistily bezpečnost všech občanů země bez ohledu na jejich politické názory a politickou příslušnost;

12.    vyzývá venezuelské orgány, aby zajistily, že obvinění z údajných pokusů o svržení vlády budou vyšetřena v plném souladu se zásadou presumpce neviny a nestrannosti;

13.    vyzývá venezuelskou vládu, aby dodržovala lidská práva, účinně vyšetřovala obvinění z porušování lidských práv a vytvořila prostředí, v němž mohou bojovníci za lidská práva a nezávislé nevládní organizace provádět svou legitimní činnost na podporu lidských práv a demokracie;

14.    žádá, aby bylo na regionální úrovni vyvíjeno úsilí o zprostředkování dialogu mezi všemi stranami, zejména za pomoci Organizace amerických států a za přispění ostatních členských států Mercosuru;

15.    vyjadřuje politování nad tím, že úsilí generálního tajemníka UNASUR o obnovení dialogu mezi vládou a představiteli opozice, který byl zahájen v dubnu 2014 s cílem pomoci zemi překonat stávající obtíže a zaručit všem občanům dodržování lidských práv, bylo bezvýsledné;

16.    je znepokojen skutečností, že ve volebním roce je politická opozice obětí svévolného zadržování a útoků, jež mohou zpochybnit legitimitu a výsledek volebního procesu;

17.    vyzývá vládu Venezuely, aby důsledně zaručila maximální neutralitu a transparentnost pravidel demokratického procesu s cílem umožnit politickým stranám a všem kandidátům zúčastnit se voleb a uspořádat předvolební kampaň za rovných podmínek;

18.    žádá vlivnější sousední země, aby se zasadily o dialog mezi opozicí a vládou, uzavření případů souvisejících s lidskými právy a zajištění důsledného dodržování demokratických pravidel v nadcházejících volbách;

19.    vyjadřuje politování nad tím, že neprobíhají formální dvoustranné rozhovory mezi EU a venezuelskou vládou, a vybízí k dalším diskusím ad hoc na lidskoprávní témata v rámci setkání delegace EU, velvyslanectví členských států a venezuelských orgánů;

20.    vyjadřuje politování nad tím, že jednání o dohodě o přidružení mezi EU a Mercosurem nepokročila, a vyzývá obě strany, aby zahájily nové kolo jednání s důrazem na politické a lidskoprávní aspekty;

21.    žádá ESVČ, delegaci EU a delegace členských států, aby nadále sledovaly vyšetřování a soudní řízení týkající se představitelů opozice;

22.    vyzývá EU, aby nadále financovala projekty na podporu lidských práv a demokracie, zejména prostřednictvím evropského nástroje pro lidská práva a demokracii;

23.    zdůrazňuje, že Parlament by měl do tohoto regionu vyslat delegaci, aby získal aktuální informace o situaci na místě, a je přesvědčen, že tato delegace bude moci svou návštěvu uskutečnit bez překážek a podle plánu;

24.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládě a Národnímu shromáždění republiky Venezuela, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0106.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0176.

Právní upozornění - Ochrana soukromí