Menetlus : 2015/2582(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0246/2015

Esitatud tekstid :

B8-0246/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/03/2015 - 8.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0080

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 126kWORD 60k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0236/2015
9.3.2015
PE552.225v01-00
 
B8-0246/2015

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Venezuelas (2015/2582(RSP))


Francisco Assis, Victor Boștinaru, Carlos Zorrinho, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Tonino Picula, Sorin Moisă, Zigmantas Balčytis fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas (2015/2582(RSP))  
B8‑0246/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma 18. detsembri 2014. aasta resolutsiooni demokraatliku opositsiooni tagakiusamise kohta Venezuelas(1),

–       võttes arvesse oma 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(2);

–       võttes arvesse ELi kõrge esindaja Federica Mogherini pressiesindaja 24. veebruari 2015. aasta avaldusi Caracase linnapea Antonio Ledezma vahistamise kohta ja olukorra kohta Venezuelas,

–       võttes arvesse ÜRO peasekretäri pressiesindaja 26. veebruari 2015. aasta avaldust olukorra kohta Venezuelas,

–       võttes arvesse Ameerika Riikide Organisatsiooni (ARO) peasekretäri 20. veebruari 2015. aasta pressiteadet Caracase linnapea kinnipidamise kohta,

–       võttes arvesse Lõuna-Ameerika Riikide Liidu (UNASUR) peasekretäri 25. veebruari 2015. aasta avaldust olukorra kohta Venezuelas ja 14-aastase koolipoisi Kluivert Roa surma kohta,

–       võttes arvesse endise ELi kõrge esindaja Catherine Ashtoni pressiesindaja 28. märtsi 2014. aasta ja 15. aprilli 2014. aasta avaldusi olukorra kohta Venezuelas,

–       võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu meelevaldsete kinnipidamiste töörühma 26. augusti 2014. aasta arvamust,

–       võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 20. oktoobri 2014. aasta avaldust meeleavaldajate ja poliitikute kinnipidamise kohta Venezuelas,

–       võttes arvesse 1999. aastal sõlmitud piirkondadevahelise koostöö raamlepingut ELi ja MERCOSURi vahel,

–       võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Venezuela on ühinenud,

–       võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et pärast demokraatlikult valitud poliitikute kinnipidamist, Rahvuskogu liikmetelt seadusandja puutumatuse äravõtmist ja opositsiooniliidrite jätkuvaid vahistamisi alates 2014. aasta veebruarist on Venezuelas puhkenud tänavarahutused;

B.     arvestades, et alates 204. aasta veebruarist on surma saanud vähemalt 44 inimest, sealhulgas 14-aastane koolipoiss;

C.     arvestades, et pärast 2014. aasta veebruaris toimunud valitsusvastaseid meeleavaldusi vabastati küll enamik vahistatud meeleavaldajaid, kuid 2015. aasta veebruaris oli 83 inimest ikka veel vangistuses ja ootab praegu kohut väidetava seotuse eest meeleavaldustega;

D.     arvestades, et sõnavabadus ja õigus osaleda rahumeelsetes meeleavaldustes on demokraatia nurgakivid; arvestades, et võrdõiguslikkust ja õiguskaitset kõikide jaoks ei saa tagada ilma põhivabaduste ja kõikide kodanike õiguste austamiseta;

E.     arvestades, et üksnes põhiõiguste ja -vabaduste järgimine ning sallivuse vaimus toimuv konstruktiivne ja vastaspoolt austav dialoog võivad aidata riigil praegusest tõsisest kriisist väljuda ja eesseisvad raskused ületada;

F.     arvestades, et valitsus ja opositsioon istusid läbirääkimistelaua (Mesa de Dialogo) taha, kuid paraku katkes dialoog tulemusi andmata;

G.     arvestades, et Venezuela valiti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks 2014. aasta oktoobris;

H.     arvestades, et Venezuela liitus MERCOSURi piirkondliku ühendusega 2012. aasta jaanuaris;

I.      arvestades, et Venezuela on kirjutanud alla UNASURi aluslepingu lisaprotokollile demokraatia põhimõtete kohta ning on MERCOSURi täisliikmeks saades kiitnud heaks ka protokollid demokraatia järgimise ning inimõiguste edendamise ja kaitsmise kohta;

J.      arvestades, et EL peab MERCOSURiga läbirääkimisi piirkondliku assotsieerimislepingu üle, mis ühendab endas poliitika, kaubanduse ja koostöö sammast;

K.     arvestades, et EL korraldas iga-aastase arvamuste vahetuse ELi ja Venezuela inimõiguste kaitsjate vahel Caracases 2014. aasta juunis;

L.     arvestades, et EL rahastab inimõiguste ja demokraatia tugevdamiseks koos Venezuela valitsuse ja vabaühendustega paljusid erinevaid projekte eelkõige demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi raames;

M.    väljendab siirast kaastunnet meeleavaldustes elu kaotanute peredele ning soovib arvukatele haavatutele kiiret paranemist;

1.      palub Venezuela võimudel viivitamata vabastada demokraatlikult valitud Caracase linnapea Antonio Ledezma, keda hoitakse sõjaväevanglas;

2.      palub Venezuela valitsusel vabastada kõik teised poliitilistes meeleavaldustes osalenud ja opositsiooniliidrid, keda peetakse sõjaväevanglates kinni isoleeritult; kutsub Venezuela ametivõime üles tühistama opositsiooniliidritele esitatud poliitiliselt motiveeritud süüdistused ja nende vahistamiseks välja antud määrused;

3.      nõuab, et lõpetataks vastandumist süvendav vägivald ning alustataks kõigi poliitiliste jõudude osalusel kõnelusi avaliku julgeoleku ja kaitse tagamiseks ning rahu ja normaalsuse juurde naasmiseks;

4.      kutsub Venezuela valitsust üles seisma hea selle eest, et inimesed saaksid karistamatult kasutada oma õigust osaleda rahumeelsetes meeleavaldustes ja õigust sõnavabadusele; palub valitsusel tühistada hiljuti avaldatud reolutsiooni 008610, millega antakse julgeolekujõududele luba kasutada kodanike meeleavalduste mahasurumiseks tulirelvi või muid potentsiaalselt surmavaid relvi ning millega eiratakse Venezuela põhiseaduse artiklit 68;

5.      väljendab muret selle pärast, et uued meeleavaldused võivad viia järjekordsete vägivallaaktideni, mis ainult süvendaks lõhet valitsuse ja opositsiooni seisukohtade vahel ning polariseeriks veelgi enam Venezuela tundlikke poliitilisi suundumusi; kutsub kõikide erakondade ja Venezuela kõikide ühiskonnarühmade esindajaid üles jääma rahulikuks nii tegudes kui ka sõnades;

6.      nõuab tungivalt, et Venezuela valitsus kannaks hoolt 2015. aasta parlamendivalimiste kavakohaseks läbiviimiseks vajalike tingimuste säilimise eest; kutsub opositsiooniparteisid üles hoidma poliitilist võitlust põhiseadusliku korra raames, seistes vastu mis tahes survele oma tegevuse radikaliseerimiseks;

7.      kutsub Venezuela valitsust üles järgima oma põhiseadust ja täitma rahvusvahelisi kohustusi seoses kohtusüsteemi sõltumatuse, sõnavabaduse, ühinemisvabaduse, rahumeelse kogunemisvabaduse ja poliitilise pluralismiga, mis on demokraatia nurgakivid;

8.      kutsub Venezuela valitsust üles järgima konventsioone ja protokolle inimõiguste kohta, mille ta on ratifitseerinud või heaks kiitnud UNASURi ja MERCOSURi täisliikmena;

9.      palub Venezuela valitsusel vaadata uuesti läbi oma 2013. aasta otsus taganeda Ameerika inimõiguste konventsioonist ning võtta vajalikud meetmed taasühinemiseks konventsiooniga;

10.    soovitab kõigile osapooltele rahumeelset, kõiki Venezuela ühiskonnakihte kaasavat dialoogi, et leida ühised pidepunktid ja võimaldada poliitikas osalejatel arutada kõige tõsisemaid riigi ees seisvaid probleeme;

11.    tuletab meelde, et võimude lahusus on üks peamisi demokraatia põhimõtteid ning et kohtusüsteemi ei saa kasutada poliitilise relvana; kutsub Venezuela ametivõime üles tagama riigis kõigi kodanike julgeoleku olenemata nende poliitilistest vaadetest ja poliitilisest kuuluvusest;

12.    palub Venezuela ametivõimudel tagada, et süüdistusi väidetava valitsusevastase riigipöördekatse kavandamises uuritaks süütuse presumptsiooni ja erapooletuse põhimõtetest lähtuvalt;

13.    kutsub Venezuela valitsust üle austama inimõigusi, viima tulemuslikult läbi väidetavate inimõiguste rikkumisjuhtumite uurimised ning looma keskkonna, kus inimõiguste kaitsjad ja sõltumatud vabaühendused saavad tegeleda oma õiguspärase tööga inimõiguste ja demokraatia edendamisel;

14.    nõuab, et piirkondlikul tasandil tehtaks jõupingutusi kõigi osapoolte vahelise dialoogi hõlbustamiseks, eelkõige Ameerika Riikide Organisatsiooni abil ja MERCOSURi teiste liikmesriikide toetusel;

15.    peab kahetsusväärseks, et ei õnnestunud hiljutine UNASURi peasekretäri katse taaskäivitada valitsuse ja opositsiooniliikmete vaheline dialoog, mis algatati 2014. aasta aprillis, et aidata riigil praeguste probleemidega hakkama saada ja tagada kõigi Venezuela kodanike inimõiguste austamine;

16.    tunneb muret tõsiasja pärast, et valimiste aastal on poliitilise opositsiooni liikmed langenud meelevaldse kinnipidamise ja rünnakute ohvriks, mis võib küsitavaks muuta nii valimisprotsessi legitiimsuse kui ka selle tulemused;

17.    kutsub Venezuela valitsust üles vastutama demokraatliku protsessi reeglite maksimaalse neutraliteedi ja läbipaistvuse eest, et võimaldada poliitilistel parteidel ja kõigil kandidaatidel osaleda ja teha oma valimiskampaaniat võrdsetel alustel;

18.    kutsub mõjukamaid naaberriike üles hõlbustama dialoogi opositsiooni ja valitsuse vahel, et lahenduse leiaksid inimõigustega seotud pooleliolevad kohtuasjad ja tagatud oleks demokraatlike põhimõtete täielik järgimine eelseisvatel valimistel;

19.    peab kahetsusväärseks edaspidigi, et ELi ja Venezuela valitsuse vahel puudub ametlik kahepoolne dialoog, ning julgustab pidama inimõiguste teemalisi erakorralisi arutelusid ELi delegatsiooni, liikmesriikide saatkondade ja Venezuela ametiasutuste vahel;

20.    peab kahetsusväärseks, et ELi ja MERCOSURi vahelise assotsieerimislepingu läbirääkimistega ei ole suudetud edasi minna, kutsudes pooli alustama uut kõnelustevooru ning tugevdama poliitilise ja inimõigustealase dialoogi osa selles;

21.    palub Euroopa välisteenistusel, ELi delegatsioonil ja liikmesriikide esindustel jälgida ka edaspidi opositsiooniliidrite kohtuasjade uurimist ja kohtuprotsesse;

22.    nõuab, et EL jätkaks eelkõige demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi raames nende projektide rahastamist, mille eesmärk on inimõiguste kaitse ja demokraatia tugevdamine;

23.    rõhutab, et parlament peaks olukorra kohta värske teabe kogumiseks saatma kõnealusesse piirkonda oma delegatsiooni, ning usub, et delegatsioon saab oma ülesande täita takistamatult ja kavakohaselt;

24.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, Venezuela Bolívari Vabariigi valitsusele ja Rahvuskogule, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0106.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0176.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika