Menettely : 2015/2582(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0246/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0246/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/03/2015 - 8.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0080

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 128kWORD 60k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0236/2015
9.3.2015
PE552.225v01-00
 
B8-0246/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Venezuelan tilanteesta (2015/2582(RSP))


Francisco Assis, Victor Boștinaru, Carlos Zorrinho, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Tonino Picula, Sorin Moisă, Zigmantas Balčytis S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta (2015/2582(RSP))  
B8‑0246/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon 18. joulukuuta 2014 antamansa päätöslauselman Venezuelan demokraattisen opposition vainoamisesta(1),

–       ottaa huomioon 27. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman Venezuelan tilanteesta(2),

–       ottaa huomioon EU:n korkean edustajan Federica Mogherinin tiedottajan 24. helmikuuta 2015 antamat lehdistötiedotteet Caracasin pormestarin Antonio Ledezman pidättämisestä ja Venezuelan tilanteesta,

–       ottaa huomioon YK:n pääsihteerin tiedottajan 26. helmikuuta 2015 antaman julkilausuman Venezuelan tilanteesta,

–       ottaa huomioon Amerikan valtioiden järjestön (OAS) pääsihteerin 20. helmikuuta 2015 antaman lehdistötiedotteen Caracasin pormestarin pidättämisestä,

–       ottaa huomioon Etelä-Amerikan valtioiden unionin pääsihteerin antaman julkilausuman Venezuelan tilanteesta ja hänen 25. helmikuuta 2015 antamansa julkilausuman 14‑vuotiaan koulupojan Kluivert Roan kuolemasta,

–       ottaa huomioon EU:n entisen korkean edustajan Catherine Ashtonin tiedottajan 28. maaliskuuta 2014 ja 15. huhtikuuta 2014 antamat lehdistötiedotteet Venezuelan tilanteesta,

–       ottaa huomioon mielivaltaisia vangitsemisia käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen ihmisoikeuskomission työryhmän 26. elokuuta 2014 antaman lausunnon,

–       ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 20. lokakuuta 2014 antaman lausunnon mielenosoittajien ja poliitikkojen pidätyksistä Venezuelassa,

–       ottaa huomioon EU:n ja Mercosurin vuonna 1999 tekemän alueiden välistä yhteistyötä koskevan kehyssopimuksen;

–       ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuoli Venezuela on,

–         ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Venezuelassa puhkesi katumielenosoituksia sen jälkeen kun demokraattisesti valittuja poliitikkoja oli pidätetty, kansalliskokouksen jäsenten oikeudellinen koskemattomuus oli kumottu ja helmikuussa 2014 pidätettyjä oppositiojohtajia ei vapautettu;

B.     ottaa huomioon, että vähintään 44 ihmistä, mukaan luettuna 14-vuotias koulupoika, sai surmansa helmikuussa 2014;

C.     ottaa huomioon, että useimmat mielenosoittajat vapautettiin helmikuussa 2014 pidettyjen hallituksen vastaisten mielenosoitusten jälkeen, mutta kaikkiaan 83 henkilöä oli edelleen (helmikuussa 2015) vankilassa ja heitä odottaa nyt oikeudenkäynti väitetystä mielenosoituksiin osallistumisesta;

D.     katsoo, että ilmaisunvapaus ja oikeus osallistua rauhanomaisiin mielenosoituksiin ovat demokratian kulmakiviä; katsoo, että tasa-arvo ja kaikkien mahdollisuus saada oikeutta eivät voi toteutua ilman kaikkien kansalaisten perusvapauksien ja ‑oikeuksien kunnioittamista;

E.     ottaa huomioon, että ainoastaan perusoikeuksien ja -vapauksien noudattaminen sekä rakentava ja kunnioittava vuoropuhelu suvaitsevaisuuden hengessä voivat auttaa Venezuelaa nousemaan tästä vakavasta kriisistä ja voittamaan tulevat vaikeudet;

F.     ottaa huomioon, että hallitus ja oppositio aloittivat keskinäiset neuvottelut (”Mesa de Diálogo”), mutta ne keskeytyivät valitettavasti tuloksettomina;

G.     ottaa huomioon, että Venezuela valittiin YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi lokakuussa 2014;

H.     ottaa huomioon, että Venezuela liittyi Mercosur-ryhmittymään tammikuussa 2012;

I.      ottaa huomioon, että Venezuela on allekirjoittanut UNASURin perussopimukseen liitetyn, demokratiaan sitoutumista koskevan lisäpöytäkirjan ja tuki lisäksi demokratiaan sitoutumista sekä ihmisoikeuksien edistämistä ja suojelua koskevia lisäpöytäkirjoja, kun siitä tuli Mercosurin täysjäsen;

J.      ottaa huomioon, että EU neuvottelee Mercosurin kanssa alueellisesta assosiaatiosopimuksesta, johon sisältyy politiikkaa, kauppaa ja yhteistyötä koskevat pilarit;

K.     ottaa huomioon, että EU järjesti Caracasissa kesäkuussa 2014 EU:n ja Venezuelan ihmisoikeusaktivistien välisen tapaamisen;

L.     ottaa huomioon, että EU yhteisrahoittaa Venezuelan hallituksen ja kansalaisjärjestöjen kanssa useita hankkeita, joilla pyritään vahvistamaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa; toteaa, että EU myöntää tähän tarkoitukseen rahoitusta erityisesti demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevasta eurooppalaisesta rahoitusvälineestä;

M.    ilmaisee vilpittömän osanottonsa kuolleiden mielenosoittajien perheille ja toivottaa lukuisille loukkaantuneille pikaista paranemista;

1.      kehottaa Venezuelan viranomaisia vapauttamaan välittömästi Caracasin demokraattisesti valitun pormestarin Antonio Ledezman, jota pidetään pidätettynä sotilasvankilassa;

2.      kehottaa Venezuelan hallitusta vapauttamaan kaikki muut poliittiset mielenosoittajat ja oppositiojohtajat, joita pidetään sotilasvankiloissa eristyksissä; kehottaa Venezuelan viranomaisia perumaan oppositiojohtajiin kohdistuvat poliittisiin syihin perustuvat syytökset ja pidätysmääräykset;

3.      vaatii lopettamaan väkivallan, joka johtaa tilanteen kärjistymiseen, ja kehottaa kaikkia poliittisia ryhmiä käymään vuoropuhelua, jotta voidaan taata yleinen turvallisuus ja väestön suojelu ja palata rauhalliseen normaalitilaan;

4.      kehottaa Venezuelan hallitusta varmistamaan, että ihmisiä ei rangaista siitä, että he käyttävät oikeuttaan rauhanomaiseen kokoontumiseen ja ilmaisunvapauteen; kehottaa hallitusta peruuttamaan äskettäin julkaistun päätöslauselman 008610, jonka nojalla turvallisuusjoukot saavat käyttää mahdollisesti kuolemaan johtavia voimakeinoja ja ampuma-asetta tai muuta mahdollisesti kuolettavaa asetta mieltään osoittavien kansalaisten nujertamiseen, ja jolla mitätöidään Venezuelan perustuslain 68 artikla;

5.      on huolestunut siitä, että uudet protestit voisivat johtaa uusiin väkivaltaisuuksiin, jotka vain loitontaisivat hallituksen ja opposition kantoja yhä kauemmas toisistaan ja kärjistäisivät vielä enemmän Venezuelan tämänhetkistä poliittista tilannetta; kehottaa kaikkien puolueiden ja Venezuelan yhteiskunnan kaikkien osien edustajia noudattamaan pidättyväisyyttä sanoissaan ja teoissaan;

6.      kehottaa Venezuelan hallitusta pyrkimään säilyttämään maan olot vakaina, jotta parlamenttivaalit voidaan pitää suunnitellun aikataulun mukaisesti vuonna 2015; kehottaa oppositiopuolueita pitämään poliittisen kamppailun perustuslain mukaisen järjestyksen rajoissa ja torjumaan painostuksen toimintansa radikalisoimiseksi;

7.      kehottaa Venezuelan hallitusta noudattamaan sen omaa perustuslakia ja kansainvälisiä velvoitteita, kun on kyse oikeuslaitoksen riippumattomuudesta, oikeudesta ilmaisun- ja yhdistymisvapauteen ja oikeudesta rauhanomaiseen kokoontumiseen sekä poliittisesta pluralismista, jotka kaikki ovat demokratian kulmakiviä;

8.      kehottaa Venezuelan hallitusta noudattamaan niitä ihmisoikeussopimuksia ja ‑pöytäkirjoja, jotka se on ratifioinut tai hyväksynyt UNASURin ja Mercosurin täysjäsenenä;

9.      kehottaa Venezuelan hallitusta harkitsemaan uudelleen päätöstä Amerikan ihmisoikeussopimuksesta vetäytymisestä vuonna 2013 ja toteuttamaan tarvittavat toimet sopimukseen uudelleen liittymiseksi;

10.    kannustaa kaikkia osapuolia jatkamaan rauhanomaista vuoropuhelua ja ulottamaan sen Venezuelan yhteiskunnan kaikille osa-alueille, jotta voidaan identifioida yhdistävät tekijät ja antaa poliittisille toimijoille mahdollisuus keskustella maan vaikeimmista ongelmista;

11.    muistuttaa, että toimivallan jaon periaate on demokratian perusta ja että oikeusjärjestelmää ei voida käyttää poliittisena aseena; kehottaa Venezuelan viranomaisia varmistamaan kaikkien maan kansalaisten turvallisuuden riippumatta näiden poliittisesta kannasta tai suuntautumisesta;

12.    kehottaa Venezuelan viranomaisia varmistamaan, että syytteet hallituksen vastaisista, vallankaappaukseen pyrkineistä salaliitoista tutkitaan noudattaen asianmukaisesti syyttömyysolettamaa ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita;

13.    kehottaa Venezuelan hallitusta kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja tutkimaan perusteellisesti väitetyt ihmisoikeusloukkaukset sekä luomaan edellytykset, joissa ihmisoikeuksien puolustajat ja hallituksista riippumattomat järjestöt voivat jatkaa laillista toimintaansa ihmisoikeuksien ja demokratian edistämiseksi;

14.    kehottaa toteuttamaan alueellisia toimia kaikkien osapuolten välisen vuoropuhelun helpottamiseksi erityisesti Amerikan valtioiden järjestön avulla sekä Mercosurin muiden jäsenvaltioiden myötävaikutuksella;

15.    pitää valitettavana, ettei UNASURin pääsihteeri onnistunut äskettäisissä pyrkimyksissään, joiden tarkoituksena oli käynnistää uudelleen hallituksen ja opposition jäsenten välinen vuoropuhelu, joka alun perin aloitettiin huhtikuussa 2014 ja jonka avulla oli määrä auttaa hallitusta vastaamaan sen nykyisiin haasteisiin ja takaamaan kaikkien venezuelalaisten ihmisoikeuksien kunnioittaminen;

16.    on huolestunut siitä, että poliittiseen oppositioon on vaalivuonna kohdistettu hyökkäyksiä ja sen jäseniä on mielivaltaisesti pidätetty, mikä voi kyseenalaistaa vaalien laillisuuden ja tulokset;

17.    kehottaa Venezuelan hallitusta takaamaan demokraattisen prosessin mahdollisimman suuren avoimuuden ja puolueettomuuden, jotta poliittiset puolueet ja kaikki ehdokkaat voivat osallistua niihin ja käydä vaalikampanjaansa tasavertaisesti;

18.    kehottaa Venezuelan vaikutusvaltaisempia naapurimaita helpottamaan opposition ja hallituksen välistä vuoropuhelua, saattamaan päätökseen ratkaisematta olevat ihmisoikeusasiat ja takaamaan demokratian periaatteiden täysimääräisen noudattamisen seuraavissa vaaleissa;

19.    pitää valitettavana, että EU ja Venezuela eivät käy virallista kahdenvälistä vuoropuhelua, ja kannustaa käymään ihmisoikeuksia koskevia tapauskohtaisia keskusteluja EU:n edustuston, jäsenvaltioiden lähetystöjen ja Venezuelan viranomaisten välisissä kokouksissa;

20.    pitää valitettavana, ettei assosiaatiosopimusta koskevissa EU:n ja Mercosurin välisissä neuvotteluissa ole edistytty, ja pyytää molempia osapuolia aloittamaan uuden neuvottelukierroksen sekä vahvistamaan poliittista vuoropuhelua ja ihmisoikeusvuoropuhelua koskevaa lauseketta;

21.    pyytää Euroopan ulkosuhdehallintoa ja EU:n edustustoa sekä jäsenvaltioiden edustustoja jatkamaan oppositiojohtajia koskevien tutkimusten ja kuulustelujen seuraamista;

22.    pyytää EU:ta edelleen rahoittamaan erityisesti demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevasta eurooppalaisesta rahoitusvälineestä hankkeita, joilla pyritään vahvistamaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa;

23.    korostaa, että parlamentin on lähetettävä alueelle valtuuskunta keräämään ajantasaista tietoa tilanteesta, ja on vakuuttunut, että valtuuskunta kykenee suorittamaan tehtävänsä esteittä ja aikataulun mukaisesti;

24.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, Venezuelan tasavallan hallitukselle ja kansalliskokoukselle, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0106.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0176.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö