Procedūra : 2015/2582(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0246/2015

Pateikti tekstai :

B8-0246/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/03/2015 - 8.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0080

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 137kWORD 70k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0236/2015
9.3.2015
PE552.225v01-00
 
B8-0246/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Venesueloje (2015/2582(RSP))


Francisco Assis, Victor Boștinaru, Carlos Zorrinho, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Tonino Picula, Sorin Moisă, Zigmantas Balčytis S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje (2015/2582(RSP))  
B8‑0246/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl demokratinės opozicijos persekiojimo Venesueloje(1),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(2),

–       atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 24 d. Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės Federicos Mogherini pranešimus spaudai dėl Karakaso mero Antonio Ledezmos suėmimo ir padėties Venesueloje,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 26 d. JT generalinio sekretoriaus atstovo spaudai pareiškimą dėl padėties Venesueloje,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 20 d. Amerikos valstybių organizacijos (AVO) generalinio sekretoriaus pranešimą spaudai dėl Karakaso mero suėmimo,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 25 d. Pietų Amerikos tautų sąjungos (UNASUR) generalinio sekretoriaus pareiškimą dėl padėties Venesueloje ir 14-mečio moksleivio Kluiverto Roa žūties,

–       atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton atstovo spaudai 2014 m. kovo 28 d. ir balandžio 15 d. pareiškimus spaudai dėl padėties Venesueloje,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 26 d. JT Žmogaus teisių tarybos Savavališko įkalinimo darbo grupės nuomonę,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 20 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro pareiškimą dėl protestuotojų ir politikų suėmimo Venesueloje,

–       atsižvelgdamas į 1999 m. sudarytą ES ir MERCOSUR bendrąjį tarpregioninio bendradarbiavimo susitarimą,

–       atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Venesuela yra pasirašiusi,

–       atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi, dėl nuo 2014 m. vasario mėn. vykdomų demokratiškai išrinktų politikų suėmimų, kai kurių Nacionalinės Asamblėjos narių parlamentinio imuniteto panaikinimo ir tolesnio opozicijos lyderių kalinimo Venesueloje prasidėjo gatvės protestai;

B.     kadangi nuo 2014 m. vasario mėn. buvo nužudyti 44 žmonės, įskaitant 14-metį moksleivį;

C.     kadangi dauguma per 2014 m. vasario mėn. protestus prieš vyriausybę suimtų protestuotojų buvo paleista, tačiau 2015 m. vasario mėn. 83 žmonės dar tebebuvo kalinami ir šiuo metu laukia teismo apkaltinti dalyvavus protestuose;

D.     kadangi žodžio laisvė ir teisė dalyvauti taikiose demonstracijose yra kertiniai demokratijos akmenys; kadangi lygybės ir teisingumo visiems negalima užtikrinti neužtikrinus kiekvienam piliečiui pagrindinių laisvių ir teisių;

E.     kadangi įveikti šią sunkią krizę ir nugalėti sunkumus ateityje šiai šaliai gali padėti tik pagarba pagrindinėms žmogaus teisėms ir laisvėms ir konstruktyvus ir pagarbus dialogas, vykdomas vadovaujantis tolerancijos principu;

F.     kadangi buvo pradėtas vyriausybės ir opozicijos atstovų „Mesa de Diálogo“ (dialogas prie stalo), tačiau nutrauktas nepasiekus jokios pažangos;

G.     kadangi 2014 m. spalio mėn. Venesuela buvo išrinkta į JT Saugumo Tarybą;

H.     kadangi Venesuela 2012 m. sausio mėn. įstojo į MERCOSUR regioninį bloką;

I.      kadangi Venesuela pasirašė UNASUR steigiamosios sutarties papildomą protokolą dėl įsipareigojimo skatinti demokratiją ir, be to, patvirtino protokolus dėl įsipareigojimo skatinti demokratiją ir puoselėti bei ginti žmogaus teises, kai tapo tikrąja MERCOSUR nare;

J.      kadangi ES derasi su MERCOSUR dėl regioninio asociacijos susitarimo, kurį sudaro politinis, prekybos ir bendradarbiavimo ramsčiai;

K.     kadangi ES 2014 m. birželio mėn. Karakase surengė metinius ES Venesuelos žmogaus teisių gynėjų mainus;

L.     kadangi ES finansuoja daugybę kartu su Venesuelos vyriausybe ir NVO vykdomų projektų, kuriais siekiama stiprinti žmogaus teises ir demokratiją, ypač pagal Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę;

M.    reiškia nuoširdžią užuojautą žuvusių protestuotojų šeimoms ir linki daugybei sužeistųjų greičiau pasveikti;

1.      ragina Venesuelos valdžios institucijas nedelsiant paleisti karo kalėjime kalinamą demokratiškai išrinktą Karakaso merą Antonio Ledezmą;

2.      ragina Venesuelos vyriausybę paleisti visus kitus karo kalėjimuose įkalintus ir visiškai izoliuotus politinius protestuotojus ir opozicijos lyderius; ragina Venesuelos valdžios institucijas atsiimti politiniais motyvais pagrįstus opozicijos lyderių kaltinimus ir arešto orderius;

3.      reikalauja nutraukti susiskaldymo spiralę lemiantį smurtą ir ragina visas politines jėgas vykdyti dialogą, kad būtų užtikrinta piliečių apsauga ir saugumas, būtų atkurta ramybė ir normalizuota padėtis;

4.      ragina Venesuelos vyriausybę užtikrinti, kad žmonės nebūtų baudžiami už naudojimąsi savo teisėmis į taikius susirinkimus ir žodžio laisve; ragina vyriausybę atšaukti neseniai paskelbtą rezoliuciją Nr. 008610, pagal kurią, nepaisant Venesuelos Konstitucijos 68 straipsnio, leidžiama saugumo pajėgoms naudoti galimai mirtiną jėgą naudojant šaunamuosius ginklus ir kitus galimai mirtinus ginklus pilietiniams protestams malšinti;

5.      reiškia susirūpinimą dėl to, kad dėl naujų protestų gali kilti daugiau smurto ir tik pagilėtų takoskyra tarp vyriausybės ir opozicijos, taip pat paaštrėtų ir taip sudėtingi Venesueloje vykstantys politiniai įvykiai; ragina visų partijų ir Venesuelos visuomenės grupių atstovus ir toliau žodžiais bei veiksmais siekti ramybės;

6.      ragina Venesuelos vyriausybę užtikrinti šalyje tinkamas sąlygas, kad būtų galima 2015 m. pagal numatytą tvarkaraštį surengti parlamento rinkimus; ragina opozicines partijas tęsti savo politinę kovą nepažeidžiant konstitucinės tvarkos ir atlaikant bet kokį spaudimą radikalizuoti veiksmus;

7.      ragina Venesuelos vyriausybę laikytis savo konstitucijos ir tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su teismų nepriklausomumu, teise į žodžio laisvę, asociacijas ir taikius susirinkimus ir politiniu pliuralizmu, kurie yra demokratijos pagrindas;

8.      ragina Venesuelos vyriausybę laikytis žmogaus teisių konvencijų ir protokolų, kuriuos ji yra ratifikavusi arba patvirtinusi kaip tikroji UNASUR ir MERCOSUR narė;

9.      ragina Venesuelos vyriausybę persvarstyti 2013 m. priimtą sprendimą pasitraukti iš Amerikos žmogaus teisių konvencijos ir imtis būtinų žingsnių siekiant vėl prie šios konvencijos prisijungti;

10.    ragina visas šalis siekti taikaus dialogo su visais Venesuelos visuomenės sluoksniais, kad būtų nustatyti klausimai, dėl kurių nuomonės sutampa, ir sudaryta galimybė politiniams veikėjams aptarti sudėtingiausias problemas, su kuriomis susiduria šalis;

11.    primena, kad valdžių padalijimo principo laikymasis yra pagrindinė demokratinės santvarkos sąlyga ir kad teisingumo sistemos negalima naudoti kaip politinio ginklo; ragina Venesuelos valdžios institucijas užtikrinti visų šalies piliečių saugumą, nepaisant jų politinių pažiūrų ir priklausymo politinėms partijoms;

12.    ragina Venesuelos valdžios institucijas užtikrinti, kad deramai laikantis nekaltumo prezumpcijos ir nešališkumo principų būtų ištirti kaltinimai dėl tariamo valstybės perversmo sąmokslo;

13.    ragina Venesuelos vyriausybę gerbti žmogaus teises, atlikti veiksmingus įtariamų žmogaus teisių pažeidimų tyrimus ir sudaryti sąlygas žmogaus teisių gynėjams bei nepriklausomoms nevyriausybinėms organizacijoms vykdyti savo teisėtą veiklą – propaguoti žmogaus teises ir demokratiją;

14.    ragina regiono lygmeniu dėti pastangas siekiant sudaryti palankias sąlygas visų šalių dialogui, visų pirma padedant Amerikos valstybių organizacijai ir prisidedant MERCOSUR valstybėms narėms;

15.    apgailestauja dėl to, kad UNASUR generalinio sekretoriaus pastangomis nepavyko atnaujinti vyriausybės ir opozicijos narių dialogo, kuris buvo inicijuotas 2014 m. balandžio mėn. siekiant padėti šaliai įveikti dabartinius sunkumus ir užtikrinti visų Venesuelos gyventojų žmogaus teises;

16.    yra susirūpinęs dėl to, kad rinkimų metais politinė opozicija tapo savavališkų suėmimų ir išpuolių auka ‒ dėl šios priežasties gali kilti abejonių dėl rinkimų proceso teisėtumo ir rezultatų;

17.    ragina Venesuelos vyriausybę tvirtai užtikrinti maksimalų demokratinio proceso taisyklių neutralumą ir skaidrumą, kad politinės partijos ir visi kandidatai galėtų vienodomis sąlygomis dalyvauti rinkimuose ir vykdyti savo rinkimines kampanijas;

18.    ragina įtakingesnes kaimynines šalis sudaryti palankesnes sąlygas opozicijos ir vyriausybės dialogui, išspręsti neišspręstas žmogaus teisių bylas ir užtikrinti visapusišką demokratinių taisyklių laikymąsi būsimuose rinkimuose;

19.    apgailestauja dėl to, kad nevyksta oficialus dvišalis ES ir Venesuelos vyriausybės dialogas, ir ragina per ES delegacijos, valstybių narių ambasadų atstovų ir Venesuelos valdžios institucijų atstovų susitikimus tęsti ad hoc diskusijas žmogaus teisių klausimais;

20.    apgailestauja dėl to, kad padaryta menka pažanga ES ir MERCOSUR derybose dėl asociacijos susitarimo, ir ragina abi šalis pradėti naują derybų raundą ir stiprinti dialogo politiniais ir žmogaus teisių klausimais išlygą;

21.    ragina EIVT, ES delegaciją ir valstybių narių delegacijas toliau stebėti opozicijos lyderių bylų tyrimus ir teismo posėdžius;

22.    ragina ES toliau finansuoti žmogaus teisių ir demokratijos skatinimo projektus, ypač pagal EDŽTRP;

23.    pabrėžia, kad Parlamentas turėtų į šį regioną nusiųsti delegaciją naujausiai informacijai apie padėtį rinkti, ir yra įsitikinęs, kad ši delegacija galės vykdyti savo misiją nekliudoma ir pagal tvarkaraštį;

24.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei ir Nacionalinei Asamblėjai, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.

 

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0106.

(2)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0176.

Teisinė informacija - Privatumo politika