Procedure : 2015/2582(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0246/2015

Ingediende teksten :

B8-0246/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/03/2015 - 8.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0080

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 130kWORD 60k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0236/2015
9.3.2015
PE552.225v01-00
 
B8-0246/2015

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over de situatie in Venezuela (2015/2582(RSP))


Francisco Assis, Victor Boștinaru, Carlos Zorrinho, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Tonino Picula, Sorin Moisă, Zigmantas Balčytis namens de S&D-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Venezuela (2015/2582(RSP))  
B8‑0246/2015

Het Europees Parlement,

–       Gezien zijn resolutie van 18 december 2014 Vervolging van de democratische oppositie in Venezuela(1),

–       gezien zijn resolutie van 27 februari 2014 over de situatie in Venezuela(2),

–       gezien de persverklaringen van de woordvoerder van de Hoge EU-Vertegenwoordiger Federica Mogherini van 24 februari 2015 over de arrestatie van de burgemeester van Caracas, Antonio Ledezma, en de situatie in Venezuela,

–       gezien de verklaring van de woordvoerder van de VN-secretaris-generaal van 26 februari 2015 over de situatie in Venezuela,

–       gezien de persmededeling van de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) van 20 februari 2015 over de detentie van de burgemeester van Caracas,

–       gezien de verklaring van de woordvoerder van de VN-secretaris-generaal van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (UNASUR) van 25 februari 2015 over de situatie in Venezuela en de dood van de 14-jarige scholier Kluivert Roa,

–       gezien de persverklaringen van de woordvoerder van de voormalige Hoge EU-Vertegenwoordiger Catherine Ashton van 28 maart 2014 en 15 april 2014 over de situatie in Venezuela,

–       gezien het advies van de werkgroep van de VN-Mensenrechtenraad inzake willekeurige detentie van 26 augustus 2014,

–       gezien de verklaring van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten van 20 oktober 2014 over de detentie van demonstranten en politici in Venezuela,

–       gezien het interregionaal kaderakkoord voor samenwerking dat in 1999 werd gesloten tussen de EU en Mercosur,

–       gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, waarbij Venezuela partij is,

–       gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens van 1948,

–       gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.     overwegende dat er in Venezuela straatprotesten zijn uitgebroken naar aanleiding van de detentie van democratisch gekozen politici, het wegnemen van parlementaire immuniteit bij leden van de Nationale Vergadering en de sinds februari 2014 voortdurende gevangenschap van leidende oppositieleden;

B.     overwegende dat sinds februari 2014 ten minste 44 mensen zijn omgekomen, waaronder een 14-jarige scholier;

C.     overwegende dat de meeste betogers die bij de anti-regeringsdemonstraties van februari 2014 waren aangehouden, weer zijn vrijgelaten, maar dat in februari 2015 in totaal nog 83 mensen vastzaten, die nu moeten voorkomen wegens betrokkenheid bij die demonstraties;

D.     overwegende dat vrijheid van meningsuiting en het recht van deelname aan vreedzame betogingen de hoeksteen vormen van de democratie; overwegende dat gelijkheid en gerechtigheid voor iedereen onmogelijk zijn zonder fundamentele vrijheden en eerbiediging van de rechten van alle burgers;

E.     overwegende dat alleen eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden en een constructieve en respectvolle dialoog die plaatsvindt in de geest van verdraagzaamheid Venezuela kunnen helpen een uitweg te vinden uit deze ernstige crisis en toekomstige moeilijkheden te overwinnen;

F.     overwegende dat begonnen was met een ‘Mesa de Dialogo’ (gesprekstafel) voor regering en oppositie, die helaas geen succes is geworden en waarmee weer is gestopt;

G.     overwegende dat Venezuela in oktober 2014 gekozen werd als lid van de VN-Veiligheidsraad;

H.     overwegende dat Venezuela in januari 2012 is toegetreden tot het regionale blok van Mercosur;

I.      overwegende dat Venezuela bij de aanvaarding van het volledige lidmaatschap van Mercosur het Aanvullend Protocol bij het oprichtingsverdrag van UNASUR inzake nastreven van democratie heeft ondertekend, en tevens de protocollen heeft onderschreven over nastreven van democratie en bevordering en bescherming van mensenrechten;

J.      overwegende dat de EU onderhandelingen voert over een regionale associatieovereenkomst met Mercosur, die een politieke pijler, een handelspijler en een samenwerkingspijler moet omvatten;

K.     overwegende dat de EU in juni 2014 in Caracas een jaarlijkse uitwisseling heeft georganiseerd tussen de EU en Venezolaanse mensenrechtenactivisten;

L.     overwegende dat de EU via met name het Europees Instrument voor Democratie en Mensenrechten financiering verstrekt voor tal van projecten die met de Venezolaanse regering en met NGO' worden opgezet ter bevordering van mensenrechten en democratie;

M.    betuigt zijn oprechte deelneming aan de familieleden van de betogers die om het leven zijn gekomen, en wenst de vele gewonden een spoedig herstel toe;

1.      roept de Venezolaanse autoriteiten op de democratisch gekozen burgemeester van Caracas, Antonio Ledezma, die in een militaire gevangenis wordt vastgehouden, onmiddellijk vrij te laten;

2.      roept de Venezolaanse regering op alle andere politieke demonstranten en oppositieleiders vrij te laten die in militaire gevangenissen onder een isolatieregime vastzitten; dringt er bij de Venezolaanse autoriteiten op aan de politiek gemotiveerde beschuldigingen en arrestatiebevelen tegen oppositieleiders in te trekken;

3.      roept op tot beëindiging van het geweld dat tot een negatieve spiraal van polarisatie voert, en pleit voor dialoog binnen het gehele politieke spectrum, zodat openbare veiligheid en bescherming kunnen worden gewaarborgd, evenals terugkeer van kalmte en normaliteit;

4.      roept de Venezolaanse regering op er tegen te waken dat mensen worden bestraft wegens gebruikmaking van hun recht van vreedzame vergadering en hun vrijheid van meningsuiting; roept de regering op tot intrekking van de onlangs uitgebrachte Resolutie 008610, waarbij veiligheidsdiensten, met opzijzetting van artikel 68 van de Venezolaanse grondwet, worden gemachtigd eventueel dodelijk geweld te gebruiken, met vuurwapens of andere mogelijk dodelijke wapens, om burgerdemonstraties neer te slaan;

5.      uit zijn vrees dat nieuwe protesten tot meer gewelddaden kunnen leiden, waardoor de kloof tussen de standpunten van de regering en de oppositie alleen maar dieper zal worden en de polarisatie in de huidige delicate politieke situatie in Venezuela nog verder zal toenemen; doet een beroep op de vertegenwoordigers van alle partijen en geledingen van de Venezolaanse samenleving om in woord en daad de kalmte te bewaren;

6.      dringt er bij de Venezolaanse regering op aan de voorwaarden te handhaven waaronder in 2015 parlementsverkiezingen in het land zullen plaatsvinden, volgens het geplande tijdschema; vraagt de oppositiepartijen dringend om de verkiezingsstrijd binnen de perken te houden van de constitutionele orde, en weerstand te bieden tegen de druk tot radicaliseren;

7.      roept de Venezolaanse regering op zich aan de eigen grondwet en aan internationale verplichtingen te houden waar het gaat om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, het recht van vrije meningsuiting, de vrijheid van vereniging en van vreedzame vergadering, en politieke pluriformiteit, evenzovele hoekstenen van democratie;

8.      roept de Venezolaanse regering op de verdragen en protocollen over mensenrechten in ere te houden die zij als volwaardig lid van UNASUR en Mercosur heeft geratificeerd of bekrachtigd;

9.      roept de Venezolaanse regering op terug te komen van haar in 2013 genomen besluit zich terug te trekken uit het Amerikaanse verdrag inzake de mensenrechten, en de nodige maatregelen te treffen om weer tot dat verdrag toe te treden;

10.    spoort alle partijen aan om te komen tot een vreedzame dialoog die alle geledingen van de Venezolaanse samenleving omvat, teneinde punten van overeenstemming te vinden en de politieke hoofdrolspelers de gelegenheid te bieden om de ernstigste problemen waarmee het land worstelt te bespreken;

11.    herinnert eraan dat de eerbiediging van het beginsel van de scheiding der machten fundamenteel is in een democratie en dat de rechtspraak niet kan worden ingezet als politiek wapen; verzoekt de Venezolaanse regering de veiligheid van alle burgers in het land te garanderen, ongeacht hun politieke opvattingen en banden;

12.    maant de Venezolaanse autoriteiten dringend erop toe te zien dat onderzoek wordt ingesteld naar beschuldigingen over staatsgreepcomplotten tegen de regering, onder eerbiediging van de beginselen van onschuldvermoeden en van onpartijdigheid;

13.    roept de Venezolaanse regering op de mensenrechten te eerbiedigen, daadwerkelijk onderzoek in te stellen naar beweerde mensenrechtenschendingen en een klimaat te scheppen waarin mensenrechtenactivisten en onafhankelijke NGO's hun legitieme werk kunnen doen voor de bevordering van mensenrechten en democratie;

14.    dringt erop aan dat op regionaal niveau het nodige gedaan wordt om de dialoog tussen alle partijen te vergemakkelijken, met de hulp van speciaal de Organisatie van Amerikaanse Staten en met bijdragen van de mede-lidstaten van Mercosur;

15.    betreurt het falen van de recente pogingen van de secretaris-generaal van UNASUR om de dialoog tussen regering en leden van de oppositie, die in april 2014 was begonnen om het land te helpen de huidige uitdagingen te overwinnen en de mensenrechten van alle Venezolanen te waarborgen, weer op gang te brengen;

16.    noemt het verontrustend dat de politieke oppositie juist in een verkiezingsjaar doelwit is geworden van willekeurige detentie en agressie, waardoor zowel de legitimiteit als de uitslag van de verkiezingen twijfelachtig kunnen worden;

17.    roept de Venezolaanse regering op om strikt de hand te houden aan een maximale neutraliteit en transparantie in de regels van het democratische proces, zodat politieke partijen en alle kandidaten kunnen meedingen en onder gelijke voorwaarden hun verkiezingscampagnes kunnen voeren;

18.    vraagt de meer invloedrijke buurlanden om de dialoog tussen de oppositie en de regering te faciliteren, de hangende mensenrechtenzaken te helpen oplossen, en de volle eerbiediging van de democratische regels bij de komende verkiezingen te waarborgen;

19.    betreurt het gemis van een formele bilaterale dialoog tussen de EU en de Venezolaanse regering, en spoort aan tot verdere ad hoc discussies over mensenrechten bij ontmoetingen tussen EU-delegaties, ambassades van lidstaten en de Venezolaanse autoriteiten;

20.    betreurt het gebrek aan voortgang in de onderhandelingen over de associatieovereenkomst tussen de EU en Mercosur, en nodigt beide partijen uit een nieuwe onderhandelingsronde te beginnen en de clausule over politieke en mensenrechtelijke dialoog te versterken;

21.    verzoekt de EDEO, de EU-delegatie en de delegaties van de lidstaten om de strafrechtelijke onderzoeken en terechtzittingen tegen oppositieleiders te blijven volgen;

22.    dringt erop aan dat de EU projecten ter versterking van mensenrechten en democratie blijft financieren, in het bijzonder via het Europees Instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR);

23.    onderstreept dat het Parlement een delegatie naar de regio moet zenden die verse informatie over de situatie aldaar moet verzamelen, en vertrouwt erop dat deze delegatie ongehinderd en volgens schema haar missie zal kunnen volbrengen;

24.    verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de Raad, de Commissie, de regering en Nationale Vergadering van de Republiek Venezuela, de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering en de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten.

 

(1)

Aangenomen teksten, P8_TA(2014)0106.

(2)

Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0176.

Juridische mededeling - Privacybeleid