Procedura : 2015/2582(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0246/2015

Teksty złożone :

B8-0246/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/03/2015 - 8.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0080

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 141kWORD 74k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0236/2015
9.3.2015
PE552.225v01-00
 
B8-0246/2015

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Wenezueli (2015/2582(RSP))


Francisco Assis, Victor Boștinaru, Carlos Zorrinho, Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Tonino Picula, Sorin Moisă, Zigmantas Balčytis w imieniu grupy S&D

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Wenezueli (2015/2582(RSP))  
B8‑0246/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie prześladowań demokratycznej opozycji w Wenezueli(1),

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli(2),

–       uwzględniając oświadczenia prasowe rzecznika wysokiej przedstawiciel UE Federiki Mogherini z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie aresztowania burmistrza Caracas Antonia Ledezmy oraz w sprawie sytuacji w Wenezueli,

–       uwzględniając oświadczenie sekretarza generalnego ONZ z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli,

–       uwzględniając komunikat prasowy sekretarza generalnego Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zatrzymania burmistrza Caracas,

–       uwzględniając oświadczenie sekretarza generalnego Unii Narodów Południowoamerykańskich z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli oraz zgonu 14-letniego ucznia Kluiverta Roi,

–       uwzględniając oświadczenia prasowe rzecznika byłej wysokiej przedstawiciel UE Catherine Ashton z dnia 28 marca 2014 r. i z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli,

–       uwzględniając opinię grupy roboczej Rady Praw Człowieka ONZ ds. arbitralnych zatrzymań z dnia 26 sierpnia 2014 r.,

–       uwzględniając oświadczenie Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zatrzymania protestujących i polityków w Wenezueli,

–       uwzględniając międzyregionalną ramową umowę o współpracy zawartą w 1999 r. między UE a Mercosurem,

–       uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, którego Wenezuela jest stroną,

–       uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że w następstwie zatrzymania demokratycznie wybranych polityków, uchylenia immunitetów członków Zgromadzenia Narodowego i trwających od lutego 2014 r. aresztowań liderów opozycji w Wenezueli wybuchły protesty uliczne;

B.     mając na uwadze, że od lutego 2014 r. zginęły przynajmniej 44 osoby, w tym 14-letni uczeń;

C.     mając na uwadze, że większość zatrzymanych uczestników antyrządowych protestów w lutym 2014 r. wypuszczono, lecz w lutym 2015 r. w więzieniach wciąż znajdowały się 83 osoby, przeciwko którym obecnie toczą się postępowania w związku z domniemanym udziałem w manifestacjach;

D.     mając na uwadze, że wolność wypowiedzi i prawo do uczestnictwa w pokojowych demonstracjach są podstawowymi elementami demokracji; mając na uwadze, że równość i sprawiedliwość dla wszystkich są niemożliwe, jeśli nie ma poszanowania dla podstawowych wolności i praw wszystkich obywateli;

E.     mając na uwadze, że wyłącznie poszanowanie podstawowych praw i wolności oraz konstruktywny i pełen szacunku dialog prowadzony w duchu tolerancji mogą pomóc temu krajowi wyjść z obecnego poważnego kryzysu i przezwyciężyć przyszłe trudności;

F.     mając na uwadze, że zainicjowane zostały negocjacje („Mesa de Diálogo”) pomiędzy rządem i opozycją, lecz niestety zostały one przerwane bez pomyślnego zakończenia;

G.     mając na uwadze, że w październiku 2014 r. Wenezuela została wybrana na członka Rady Bezpieczeństwa ONZ;

H.     mając na uwadze, że Wenezuela w styczniu 2015 r. dołączyła do Mercosuru;

I.      mając na uwadze, że Wenezuela podpisała Dodatkowy Protokół do Traktatu Założycielskiego Unii Narodów Południowoamerykańskich w sprawie zaangażowania na rzecz demokracji, uznała protokoły w sprawie zaangażowania na rzecz demokracji oraz propagowania i ochrony praw człowieka, gdy stała się członkiem Mercosuru;

J.      mając na uwadze, że trwają negocjacje między UE a Mercosurem w sprawie regionalnego układu o stowarzyszeniu, który zawiera filar polityczny, filar handlowy i filar dotyczący współpracy;

K.     mając na uwadze, że w czerwcu 2014 r. w Caracas odbyła się doroczna wymiana opinii między UE a wenezuelskimi obrońcami praw człowieka;

L.     mając na uwadze, że UE finansuje – zwłaszcza w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka – szereg projektów z rządem wenezuelskim i organizacjami pozarządowymi, mających na celu umocnienie praw człowieka i demokracji;

M.    przekazując wyrazy współczucia rodzinom demonstrantów, którzy stracili życie, oraz życząc licznym rannym szybkiego powrotu do zdrowia;

1.      apeluje do władz Wenezueli o natychmiastowe wypuszczenie na wolność demokratycznie wybranego burmistrza Caracas Antonia Ledezmy, przetrzymywanego w więzieniu wojskowym;

2.      apeluje do rządu Wenezueli o wypuszczenie na wolność wszystkich innych demonstrantów politycznych i liderów opozycji, którzy są przetrzymywani w więzieniach wojskowych bez prawa kontaktu; wzywa władze Wenezueli do wycofania politycznych zarzutów i nakazów aresztowania wobec przywódców opozycji;

3.      wzywa do położenia kresu przemocy, która powoduje eskalację, a także do dialogu z udziałem wszystkich sił politycznych, aby zapewnić bezpieczeństwo publiczne i ochronę oraz przywrócić spokój i normalność;

4.      apeluje do rządu Wenezueli o dopilnowanie, by obywatele nie byli karani za korzystanie z przysługującego im prawa do pokojowych zgromadzeń i wolności słowa; apeluje do rządu o uchylenie niedawno opublikowanego rozporządzenia 008610, które umożliwia siłom bezpieczeństwa stosowanie do poskromienia protestów ludności cywilnej potencjalnie śmiercionośnych narzędzi, takich jak broń palna czy inna śmiercionośna broń, co narusza art. 68 konstytucji Wenezueli;

5.      wyraża zaniepokojenie możliwością, że nowe protesty mogą spowodować dalsze akty przemocy, które tylko pogłębiłyby przepaść między stanowiskiem rządu a opozycji i jeszcze bardziej spolaryzowałyby delikatną sytuację polityczną, w jakiej znajduje się Wenezuela; wzywa przedstawicieli wszystkich partii i warstw społeczeństwa Wenezueli do zachowania spokoju zarówno w działaniach, jak i w słowach;

6.      wzywa rząd Wenezueli do utrzymania w kraju warunków umożliwiających przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w 2015 r., zgodnie z zaplanowanym harmonogramem; apeluje do partii opozycyjnych o utrzymanie walki politycznej w granicach porządku konstytucyjnego i opieranie się naciskom, aby zradykalizować działania;

7.      wzywa rząd Wenezueli do przestrzegania swej własnej konstytucji i międzynarodowych zobowiązań w odniesieniu do niezawisłości sądownictwa, prawa do wolności słowa, zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń oraz pluralizmu politycznego, co stanowi podstawę demokracji;

8.      wzywa rząd Wenezueli do utrzymania konwencji i protokołów dotyczących praw człowieka, które ratyfikował lub przyjął jako pełnoprawny członek Unii Narodów Południowoamerykańskich i Mercosuru;

9.      wzywa rząd Wenezueli do ponownego rozważenia podjętej w 2013 r. decyzji w sprawie odstąpienia od Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka oraz do podjęcia niezbędnych działań w celu powtórnego przystąpienia do konwencji;

10.    zachęca wszystkie strony do dążenia do pokojowego dialogu obejmującego wszystkie warstwy społeczeństwa wenezuelskiego w celu określenia punktów zbieżnych i umożliwienia podmiotom politycznym omówienia najpoważniejszych problemów, jakie stoją przed tym krajem;

11.    przypomina, że poszanowanie zasady rozdziału władzy jest podstawą demokracji oraz że nie można wykorzystywać systemu sądownictwa jako broni politycznej; przypomina władzom Wenezueli o obowiązku zapewniania bezpieczeństwa wszystkim obywatelom w kraju, niezależnie od ich poglądów politycznych i przynależności politycznej;

12.    wzywa władze Wenezueli do dopilnowania, by w sprawie zarzutów o planowanie zamachu stanu przeprowadzono dochodzenie z pełnym poszanowaniem zasady domniemania niewinności i bezstronności;

13.    wzywa rząd Wenezueli do przestrzegania praw człowieka i do przeprowadzenia skutecznych dochodzeń w sprawie domniemanych przypadków łamania praw człowieka, a także do stworzenia otoczenia, w którym obrońcy praw człowieka i niezależne organizacje pozarządowe będą mogły wykonywać swą zgodną z prawem działalność w zakresie promowania praw człowieka i demokracji;

14.    wzywa do podjęcia działań na szczeblu regionalnym w celu ułatwienia dialogu pomiędzy wszystkimi stronami, w szczególności z pomocą Organizacji Państw Amerykańskich i przy udziale państw członkowskich Mercosuru;

15.    ubolewa nad niepowodzeniem niedawnych starań sekretarza generalnego Unii Państw Południowoamerykańskich mających na celu wznowienie dialogu między rządem a przedstawicielami opozycji rozpoczętego w kwietniu 2014 r., aby pomóc Wenezueli w pokonywaniu obecnych trudności i zagwarantowaniu przestrzegania praw człowieka wszystkich Wenezuelczyków;

16.    jest zaniepokojony tym, że w roku wyborczym działacze opozycyjni padali ofiarą arbitralnych zatrzymań i ataków, co może prowadzić do kwestionowania zarówno prawomocności, jak i wyniku procesu wyborczego;

17.    wzywa rząd Wenezueli do pełnego zagwarantowania maksymalnej neutralności i przejrzystości w zasadach procesu demokratycznego w celu umożliwienia partiom politycznym i wszystkim kandydatom uczestnictwa i prowadzenia kampanii wyborczych na równych zasadach;

18.    wzywa najbardziej wpływowe kraje sąsiadujące do wspomagania dialogu między opozycją a rządem, rozstrzygnięcia wciąż trwających postępowań dotyczących praw człowieka i zagwarantowania pełnego przestrzegania zasad demokracji w nadchodzących wyborach;

19.    ubolewa nad brakiem formalnego dialogu dwustronnego między UE a rządem Wenezueli i zachęca do podejmowania dalszych rozmów ad hoc na temat praw człowieka w czasie spotkań między delegaturą UE, ambasadami państw członkowskich i władzami Wenezueli;

20.    ubolewa nad brakiem postępów w negocjacjach dotyczących układu o stowarzyszeniu zawartego między UE a Mercosurem i zachęca obie strony do rozpoczęcia nowej rundy negocjacji oraz zaostrzenia klauzuli poświęconej politycznemu i związanemu z prawami człowieka dialogowi;

21.    zwraca się do ESDZ i delegatury UE, a także przedstawicielstw państw członkowskich, o dalsze monitorowanie dochodzeń i przesłuchań sądowych prowadzonych wobec przywódców opozycji;

22.    wzywa UE do dalszego finansowania projektów mających na celu umocnienie praw człowieka i zasad demokracji, zwłaszcza za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka;

23.    podkreśla, że Parlament powinien wysłać delegację do tego regionu, aby zgromadzić najnowsze informacje dotyczące panującej tam sytuacji, i wyraża przekonanie, że taka delegacja będzie mogła wykonać swoje zadanie w niczym niezakłócony sposób i w zaplanowanym terminie;

24.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządowi i Zgromadzeniu Narodowemu Republiki Wenezueli, Europejsko-Latynoamerykańskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu oraz sekretarzowi generalnemu Organizacji Państw Amerykańskich.

 

 

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2014)0106

(2)

Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0176.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności