Päätöslauselmaesitys - B8-0247/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0247/2015

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murhasta ja demokratian tilasta Venäjällä

  9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

  komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0239/2015

  Menettely : 2015/2592(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B8-0247/2015
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B8-0247/2015
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  B8‑0247/2015

  Euroopan parlamentin päätöslauselma venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murhasta ja demokratian tilasta Venäjällä

  (2015/2592(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ja suosituksensa Venäjästä ja erityisesti neuvostolle 23. lokakuuta 2012 antamansa suosituksen Sergei Magnitskin tapauksessa osallisia Venäjän viranomaisia koskevien yhteisten viisumirajoitusten käyttöönotosta[1], 13. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman oikeusvaltioperiaatteesta Venäjällä[2], 13. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Venäjästä ja Bolotnajan aukion tapahtumissa mukana olleiden mielenosoittajien tuomitsemisesta[3] ja 23. lokakuuta 2014 antamansa päätöslauselman Memorial-kansalaisjärjestön (vuoden 2009 Saharov-palkinnon saaja) lakkauttamisesta Venäjällä[4], neuvostolle 2. huhtikuuta 2014 antamansa suosituksen Sergei Magnitskin tapauksessa osallisia Venäjän viranomaisia koskevien yhteisten viisumirajoitusten käyttöönotosta[5] sekä 15. tammikuuta 2015 antamansa päätöslauselman Venäjästä ja erityisesti Aleksei Navalnyin tapauksesta[6],

  –       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Ukrainan tilanteesta ja erityisesti 15. tammikuuta 2015 antamansa päätöslauselman[7],

  –       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Euroopan naapuruuspolitiikasta ja itäisestä kumppanuudesta,

  –       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

  A.     ottaa huomioon, että itsenäisyyden, alueellisen koskemattomuuden, rajojen loukkaamattomuuden ja kiistojen rauhanomaisen ratkaisemisen kunnioittaminen on keskeinen periaate, johon Venäjä on sitoutunut ratifioituaan YK:n peruskirjan ja Etykin Helsingin päätösasiakirjan; ottaa huomioon, että demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteet ovat keskeisiä sitoumuksia, jotka liittyvät Venäjän jäsenyyteen Euroopan neuvostossa, Etyjissä ja YK:ssa;

  B.     toteaa, että Krimin liittäminen Venäjään sekä Venäjän sotilaalliset toimet Itä-Ukrainassa ja sen tuki Itä-Ukrainan separatisteille rikkovat kansainvälistä oikeutta, kuten YK:n peruskirjaa, Helsingin päätösasiakirjaa ja vuoden 1994 Budapestin sopimusta; ottaa huomioon, että nämä toimet uhkaavat paitsi Ukrainan yhtenäisyyttä ja itsenäisyyttä niin myös koko Euroopan mannerta;

  C.     ottaa huomioon, että parlamentti on useaan otteeseen tuonut julki huolestuneisuutensa Venäjän demokratian tilasta, oikeusvaltion ylläpitämisen systemaattisesta epäonnistumisesta ja perusoikeuksien kunnioittamisesta; ottaa huomioon, että Venäjällä ei kunnioiteta oikeusvaltiota, oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin normeja, asianmukaisia oikeusmenettelyjä eikä oikeuslaitoksen riippumattomuutta; ottaa huomioon, että viimeisimmät presidentin ja duuman vaalit eivät täyttäneet Etyjin normeja;

  D.     ottaa huomioon, että tiedotusvälineiden vapauden puute aiheuttaa sen, että Venäjän kansalaisten on hyvin vaikeaa saada myös Venäjän ulkopuolelta tietoa, joka ei ole käytännössä hallituksen politiikkaa ajavaa propagandaa;

  E.     ottaa huomioon, että unioni on toistuvasti tarjonnut Venäjälle modernisaatiokumppanuuden kautta apua ja asiantuntemusta oikeusvaltion vahvistamiseen, kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseen ja koko taloudellisen potentiaalin hyödyntämiseen;

  F.     ottaa huomioon, että unioni käynnisti Venäjän kanssa neuvottelut uudesta EU–Venäjä-sopimuksesta, jolla kahdenvälinen kumppanuus olisi saatettu uudelle tasolle; ottaa huomioon, että nämä neuvottelut on keskeytetty vastauksena siihen, että Venäjä liitti laittomasti Krimin itseensä ja jatkaa Ukrainan vakauden horjuttamista;

  G.     ottaa huomioon, että Venäjän armeijan yksiköitä on kansainvälisen oikeuden vastaisesti sijoitettuna Georgian ja Moldovan kansainvälisesti tunnustetuille alueille;

  1.      tuomitsee Venäjän federaation entisen apulaispääministerin ja RPR-Parnas-oppositioliikkeen johtavan poliitikon Boris Nemtsovin murhan; esittää surunvalittelunsa hänen perheelleen ja rakkailleen ja vaatii riippumatonta tutkintaa, jotta syylliset saadaan vastaamaan teoistaan oikeudessa;

  2.      toteaa, että Nemtsovin surma kuuluu Venäjällä vuoden 1998 jälkeen poliittisista syistä tapahtuneiden ja ratkaisematta jääneiden murhien ja epäilyttävien kuolemantapausten kasvavaan joukkoon, johon sisältyvät tutkiva journalisti Anna Politkovskaja, asianajaja Stanislav Markelov, toimittaja Anastasia Baburova, ihmisoikeusaktivisti Natalia Estemirova, asianajaja Sergei Magnitski ja nyt poliitikko Boris Nemtsov;

  3.      on huolissaan oppositio- ja ihmisoikeusaktivisteihin, vähemmistöihin ja naapurikansoihin kohdistuvan vihan ilmapiiristä, joka on vahvistunut Venäjällä viime vuosina ja jota valtion propaganda ja viralliset tiedotusvälineet lietsovat osana poliittista kulttuuria, joka irtautuu demokraattisista periaatteista;

  4.      on vakavasti huolissaan ihmisoikeusaktivistien tilanteen ja oikeusvaltion järjestelmällisestä heikkenemisestä Venäjällä sekä viranomaisten pyrkimyksistä, joilla pyritään hiljentämään sananvapaus, häiritsemään opposition toimintaa, tukahduttamaan kaikki toiminta, jolla pyritään paljastamaan poliittisen ja taloudellisen eliitin korruptio, sekä vaientamaan kansalaisyhteiskunnan toiminta; tuomitsee kriittisten äänien ahdistelun väkivallalla, oikeudenkäynneillä, vangitsemisilla ja muilla valtion käyttämillä toimilla, sekä lehdistön ja internetin vapauteen kohdistuvat rajoitukset;

  5.      pitää valitettavana, että Venäjän oikeusjärjestelmää hyväksikäytetään vallankäytön välineenä, joka kattaa poliittisesti motivoidut ja näennäisesti lailliset pidätykset, oikeudenkäynnit ja vangitsemiset ja jolla kätketään vallanpitäjien loukkaamattomuus;

  6.      on huolissaan Venäjän talouden kääntymisestä vakavaan laskuun, joka aiheutuu pääasiassa alenevista energian hinnoista ja läpinäkymättömästä investointiympäristöstä, jota rasittavat korruptio ja vääristynyt toiminta Venäjän poliittisen eliitin etujen hyväksi; katsoo, että Venäjään kohdistetut taloudelliset pakotteet pahentavat tätä laskua;

  7.      muistuttaa Venäjää sillä Euroopan neuvoston jäsenenä olevista velvollisuuksista;

  8.      tuomitsee jyrkästi Krimin laittoman miehityksen ja Venäjään liittämisen sekä Venäjän todistetun osallistumisen Ukrainan itäosien taisteluihin; vaatii Venäjää myöntämään, että se on konfliktin osapuoli, ja panemaan täysin täytäntöön Minsk II -sopimuksen, mukaan luettuna sen sotilaskaluston ja joukkojen täydellinen vetäytyminen Ukrainan alueelta sekä separatisteille annetun sotilaallisen tuen ja tarvikehuollon täydellinen lopettaminen;

  9.      panee merkille sotavankien osittaisen vaihdon ja kehottaa molempia osapuolia vapauttamaan kaikki vangit Minskissä sovitulla tavalla, mukaan luettuna Nadija Savtšenko, jota Venäjän viranomaiset pitävät vangittuna Moskovassa;

  10.    kannustaa unionia ottamaan aktiivisemman roolin Etyjissä; kehottaa antamaan Etyjin tarkkailijoille Itä-Ukrainassa laajemmat valtuudet valvoa Minskin sopimusten täytäntöönpanoa, mukaan luettuna Venäjän ja Ukrainan välisen rajan täysi valvonta, ja odottaa kaikkien jäsenvaltioiden täyttävän sitoumuksensa Etyj-tarkkailijaryhmän miehittämiseen ja varustamiseen siten, että se voi huolehtia tehtävästään;

  11.    varoittaa Venäjää uusista epävakauteen tähtäävistä toimista naapureitaan vastaan ja viittaa Venäjän ilmoittaneen sitoutuneensa pyrkimään kiistoissa rauhanomaisiin ratkaisuihin ja kannustaa Venäjää omaksumaan aktiivisen ja rakentavan roolin yhteisissä eurooppalaisissa organisaatioissa, mukaan luettuina Etyj ja Euroopan neuvosto; vahvistaa sitoutuneensa kaikkien Euroopan valtioiden itsenäisyyteen, suvereniteettiin ja alueelliseen koskemattomuuteen ja pitää kiinni niiden oikeudesta vapaasti valita liittolaisensa;

  12.    kehottaa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa ja korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa kehittämään kattavan poliittisen strategian, joka antaisi unionille mahdollisuuden palauttaa aloite itselleen ja harjoittaa proaktiivista politiikkaa Venäjää kohtaan;

  13.    katsoo, että tällä unionin strategialla olisi pyrittävä saamaan Venäjä täysin kunnioittamaan Etyjin periaatteita ja motivoimaan sen johto siirtämään Venäjä pois poliittisesta ja taloudellisesta eristäytyneisyydestä, johon maa on itsensä ajanut; katsoo, että tämän strategian on perustuttava kaksitahoiseen lähestymistapaan: strategia, jolla torjutaan Venäjän nykyisestä vastakkainasettelupolitiikasta aiheutuvia haasteita, ja toisaalta strategia, jolla pyritään syvempään vuorovaikutukseen Venäjän kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa siten, että korostetaan vahvemmin Venäjän kansan ihmisoikeuksia;

  14.    katsoo, että Venäjä on edelleen merkittävä maailmanlaajuinen toimija ja että on unionin ja Venäjän strategisen edun mukaista pyrkiä nopeasti purkamaan tilanne ja palauttaa suhteet diplomatian ja välityksen kautta kansainvälisen oikeuden ja Etyj-sitoumusten kunnioittamisen pohjalta;

  15.    kehottaa korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa ensimmäisen strategian mukaisesti valmistelemaan lisää pakotteita, jotka kohdistuvat keskeisiin talouden aloihin ja niihin Venäjän valtiollisten elinten ja muiden tahojen edustajiin, jotka ovat vastuussa kansainvälisen oikeuden ja naapurimaiden alueellisen koskemattomuuden loukkaamisesta, jotta Eurooppa-neuvosto ja neuvosto voivat hyväksyä nämä pakotteet välittömästi, jos Minskissä sovittua aselepolinjaa tai muita kansainvälisiä sopimuksia rikotaan; katsoo, että näiden uusien pakotteiden olisi kohdistuttava ennen kaikkea energia- ja finanssialoille; toistaa, että tähän mennessä hyväksytyt pakotteet ovat peruutettavissa ja lievennettävissä sen mukaan, miten Minskin sopimukset pannaan täytäntöön ja miten tilanne kentällä kehittyy;

  16.    viittaa huhtikuussa 2014 antamaansa suositukseen, joka koski Sergei Magnitskin tapauksessa osallisina olleille venäläisille virkamiehille määrättäviä yleisiä viisumirajoituksia, ja kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja komissiota esittämään asiaa koskevan aloitteen neuvostolle viipymättä; katsoo, että henkilökohtaisia rajoituksia olisi harkittava siinä tapauksessa, että Boris Nemtsovin murhaa ei tutkita uskottavasti;

  17.    katsoo, että pakotteita olisi lievennettävä ja yhteistyötä kehitettävä sen jälkeen, kun Venäjä panee Minskin sopimukset täysin täytäntöön, myötävaikuttaa Itä-Ukrainan konfliktin rauhanomaisen ratkaisun saavuttamiseen ja kunnioittaa täysin Etyj-sitoumuksiaan, mukaan luettuna sen naapureiden alueellinen koskemattomuus, suvereniteetti ja itsenäisyys;

  18.    kehottaa korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa kehittämään yhteistyössä komission kanssa vaihtoehtoja, joilla vahvistetaan suoraa yhteistyötä Venäjän kansalaisten, pienten ja keskisuurten yritysten, tiede- ja kulttuurilaitosten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa;

  19.    panee merkille, että viisumien myöntämistä koskevat neuvottelut ovat keskeytyneet, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita myöntämään viisumeita Venäjän kansalaisille, joihin unionin tai Yhdysvaltain rajoitukset eivät kohdistu, jotta voidaan parantaa opiskelija- ja tutkijavaihtoa sekä liike-elämän ja kansalaisyhteiskunnan yhteyksiä; korostaa, että unionilla ja jäsenvaltioilla on riittävästi liikkumavaraa viisumien myöntämistä koskevien sääntöjen yksipuoliseen määrittämiseen;

  20.    kannustaa korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa tarkastelemaan yhteistyössä komission kanssa, millaisia yksityiskohtaisia sääntöjä unionin ja Euraasian tulliliiton yhteistyöhön mahdollisesti voitaisiin soveltaa;

  21.    korosta, että on tärkeää antaa poliittista, taloudellista ja rahoituksellista tukea Ukrainalle, Moldovalle ja Georgialle, jotka ovat demokraattisesti päättäneet tehdä assosiaatiosopimuksen unionin kanssa, auttaa niitä hallinnon uudistamispyrkimyksissä ja edistää alakohtaista yhteistyötä erityisesti energian, oikeus- ja sisäasioiden, liikenteen sekä ympäristön aloilla; korostaa, että osapuolten välillä yhteisesti sovittujen tavoitteiden täyttymiseen on sovellettava perusteellista etu- ja jälkikäteisvalvontaa;

  22.    kehottaa korkeaa edustajaa laatimaan suunnitelman unionin strategisen viestinnän parantamiseksi, jotta voidaan tehokkaasti vastata virheellisen tiedon levittämiseen ja tukea venäjänkielisten media-aloitteiden kehittämistä unionissa ja itäisen kumppanuuden maissa;

  23.    kehottaa komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksen, jolla kielletään unionin ulkopuolisia poliittisia tai taloudellisia toimijoita rahoittamasta poliittisia puolueita unionissa;

  24.    pitää tärkeänä, että vähennetään unionin energiariippuvuutta öljyä ja kaasua vievistä autoritaarisista maista, vahvistetaan sen energialähteiden monimuotoisuutta ja ennen kaikkea huolehditaan energiaunionin toteutumisesta siten, että pannaan täytäntöön yhteinen sääntelykehys, saatetaan energiaverkko valmiiksi huolehtimalla yhteenlittämisestä ja hyväksytään kolmansien maiden kanssa käytäviä neuvotteluja koskeva yhteinen mekanismi;

  25.    kannustaa komissiota valvomaan voimassaolevaa kilpailulainsäädäntöä, jolla energiainfrastruktuurien omistajat erotetaan energian tuottajista, mukaan luettuna kaasun toimitus vastakkaisvirtauksena Slovakiasta Ukrainaan;

  26.    korostaa, että itäisen naapuruston tapahtumat osoittavat, että unionin on pysyttävä yhtenäisenä, jäsenvaltioiden on kasvatettava puolustusmenojaan ja -valmiuksiaan ja että YTPP:tä on kehitettävä kohti todellista ja konkreettista puolustusyhteistyötä;

  27.    tuomitsee Viron tiedustelupalvelun upseerin Eston Kohverin sieppauksen Viron alueelta Venäjälle ja kehottaa Venäjän viranomaisia vapauttamaan hänet välittömästi ja sallimaan hänen turvallisen paluunsa Viroon;

  28.    toistaa, että lennon MH17 alas ampumisesta vastuussa olevat henkilöt olisi saatettava ukrainalaisen tai kansainvälisen tuomioistuimen eteen;

  29.    korostaa, että jos Venäjä sallisi hylyn ja mustien laatikoiden täysimittaisen etsimisen Puolan ilmavoimien lennon TU154 onnettomuuspaikalta, se toimisi luottamusta rakentavana toimenpiteenä;

  30.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, Venäjän duumalle ja liittoneuvostolle sekä Venäjän hallitukselle ja presidentille.