Projekt rezolucji - B8-0247/2015Projekt rezolucji
B8-0247/2015

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie zabójstwa rosyjskiego przywódcy opozycji Borysa Niemcowa i stanu demokracji w Rosji

9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0239/2015

Procedura : 2015/2592(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0247/2015
Teksty złożone :
B8-0247/2015
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑0247/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zabójstwa rosyjskiego przywódcy opozycji Borysa Niemcowa i stanu demokracji w Rosji

(2015/2592(RSP))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje i zalecenia w sprawie Rosji, zwłaszcza zalecenie dla Rady z dnia 23 października 2012 r. w sprawie ustanowienia wspólnych ograniczeń wizowych dla urzędników rządu rosyjskiego zamieszanych w sprawę Siergieja Magnickiego[1], rezolucję z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie rządów prawa w Rosji[2], rezolucję z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie Rosji: wyroki dla demonstrantów uczestniczących w wydarzeniach na Placu Bołotnym[3], z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zamknięcia organizacji pozarządowej Memoriał (laureata Nagrody im. Sacharowa z 2009 r.) w Rosji[4], zalecenie dla Rady z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia wspólnych ograniczeń wizowych dla urzędników rządu rosyjskiego zamieszanych w sprawę Siergieja Magnickiego[5] oraz rezolucję z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie Rosji, w szczególności w sprawie Aleksieja Nawalnego[6],

–       uwzględniając wcześniejsze rezolucje w sprawie sytuacji na Ukrainie, w szczególności rezolucję z dnia 15 stycznia 2015 r.[7],

–       uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że poszanowanie niepodległości, integralności terytorialnej, nienaruszalności granic i pokojowego rozwiązywania sporów to kluczowe zasady, do których przestrzegania Rosja zobowiązała się, ratyfikując Kartę NZ i akt końcowy KBWE z Helsinek; mając na uwadze, że zasady demokracji, praw człowieka i rządów prawa są kluczowymi zobowiązaniami, z jakimi wiąże się członkostwo Rosji w Radzie Europy, OBWE i ONZ;

B.     mając na uwadze, że aneksja Krymu przez Rosję oraz jej interwencja wojskowa na Ukrainie i wsparcie udzielane przez nią separatystom na Wschodzie Ukrainy stanowi naruszenie prawa międzynarodowego, w tym karty ONZ, aktu końcowego z Helsinek i memorandum budapeszteńskiego z 1994 r.; mając na uwadze, że te działania stanowią zagrożenie nie tylko dla jedności i niezależności Ukrainy, ale dla całego europejskiego kontynentu;

C.     mając na uwadze, że Parlament wielokrotnie wyrażał zaniepokojenie stanem demokracji w Rosji oraz systematycznym brakiem praworządności i poszanowania praw człowieka; mając na uwadze, że w Rosji nie są przestrzegane zasady praworządności, sprawiedliwego procesu, rzetelnego procesu i niezawisłości sądownictwa; mając na uwadze, że ostatnie wybory prezydenckie i wybory do Dumy Państwowej nie spełniały standardów OBWE;

D.     mając na uwadze, że brak wolności mediów bardzo utrudnia Rosjanom dostęp do informacji innych niż w istocie propaganda dotycząca polityki rządu, również poza granicami Rosji;

E.     mając na uwadze, że Unia Europejska wielokrotnie oferowała Rosji wsparcie i fachową wiedzę w ramach partnerstwa na rzecz modernizacji w celu wzmocnienia praworządności, sprostania przyjętym przez Rosję zobowiązaniom międzynarodowym i rozwoju jej pełnego potencjału gospodarczego;

F.     mając na uwadze, że UE rozpoczęła negocjacje z Rosją w sprawie nowej umowy między UE a Rosją, która dałaby nowe podstawy dla dwustronnego partnerstwa; mając na uwadze, że te negocjacje zostały zawieszone w następstwie bezprawnej aneksji przez Rosję Krymu i dalszych działań destabilizacyjnych na Ukrainie;

G.     mając na uwadze, że rosyjskie siły zbrojne znajdują się na uznanym przez wspólnotę międzynarodową terytorium Gruzji i Mołdawii, co narusza prawo międzynarodowe;

1.      wyraża ubolewanie z powodu zabójstwa Borysa Niemcowa, byłego wicepremiera Federacji Rosyjskiej i czołowego polityka opozycyjnego ruchu RPR-Parnas, przekazuje wyrazy współczucia rodzinie i bliskim oraz wzywa do przeprowadzenia niezależnego śledztwa, aby postawić sprawców przed wymiarem sprawiedliwości;

2.      podkreśla, że to zabójstwo wpisuje się w rosnącą liczbę nierozwiązanych przypadków zabójstw politycznych i podejrzanych przypadków śmiertelnych, które miały miejsce w Rosji od 1998 r., m.in. dziennikarki śledczej Anny Politkowskiej, prawnika Stanisława Markiełowa, dziennikarki Anastazji Baburowej, działaczki na rzecz praw człowieka Nastazji Estemirowej, prawnika Siergieja Magnickiego, a teraz polityka Borysa Niemcowa;

3.      jest zaniepokojony atmosferą nienawiści wobec działaczy opozycji, obrońców praw człowieka, mniejszości i sąsiadujących narodów, która nasila się w Rosji w ostatnich latach i do której podżega propaganda państwowa i oficjalne media w ramach kultury politycznej, która oddala się od zasad demokratycznych;

4.      jest głęboko zaniepokojony systematycznym pogarszaniem się sytuacji praw człowieka i rządów prawa w Rosji, co wynika z wysiłków organów państwowych, by tłumić swobodę wypowiedzi, utrudnić działalność opozycji, reagować represjami na jakąkolwiek działalność, która ujawnia korupcję wśród członków elity politycznej i gospodarczej, oraz zdławić działalność społeczeństwa obywatelskiego; potępia tłumienie głosów krytycznych przez stosowanie przemocy, wszczynanie postępowań sądowych, aresztowania i inne środki stosowane przez państwo oraz ograniczenia wolności prasy i wolności wypowiedzi w internecie;

5.      wyraża ubolewanie, że rosyjski wymiar sprawiedliwości jest nadużywany jako instrument sprawowania władzy, dzięki któremu dokonuję się aresztowań, prowadzi postępowania sądowe i wsadza do więzienia na tle politycznym pod przykrywką legalności oraz tuszuje się bezkarność osób sprawujących władzę;

6.      wyraża zaniepokojenie poważnym kryzysem gospodarczym w Rosji, który wynika głównie ze spadających cen energii i nieprzejrzystego środowiska inwestycyjnego, które obciąża korupcja i które ulega zakłóceniom, żeby przynosić korzyści rosyjskiej elicie politycznej, przy czym kryzys ten pogłębiają sankcje gospodarcze nałożone na Rosję;

7.      przypomina Rosji o jej zobowiązań wynikających z członkostwa w Radzie Europy;

8.      zdecydowanie potępia nielegalną okupację oraz aneksję Krymu i istotne zaangażowanie Rosji w starcia we wschodniej części Ukrainy; wzywa Rosję, by zaakceptowała fakt, iż jest stroną tego konfliktu, i by w pełni realizowała drugie porozumienie z Mińska, m.in. w sprawie pełnego wycofania sprzętu wojskowego i oddziałów z terytorium ukraińskiego oraz całkowitego zaprzestania wsparcia wojskowego i dostarczania zaopatrzenia dla separatystów;

9.      odnotowuje częściową wymianę jeńców wojennych i wzywa obie strony do zwolnienia wszystkich jeńców, zgodnie z uzgodnieniami z Mińska, m.in. Nadii Sawczenko, którzy są przetrzymywani przez władze rosyjskie w więzieniu w Moskwie;

10.    zachęca do bardziej aktywnej roli UE w OBWE, domaga się solidniejszego mandatu dla obserwatorów OBWE we wschodniej Ukrainie w celu nadzorowania realizacji porozumień z Mińska, w tym pełnej kontroli granicy rosyjsko-ukraińskiej, i oczekuje od wszystkich państw członkowskich, że wypełnią swoje dotyczące wysłania obserwatorów i wyposażenia misji OBWE, tak aby mogła ona wykonywać swoje zadania;

11.    ostrzega Rosję przed prowadzeniem dalszych działań destabilizacyjnych przeciwko swoim sąsiadom, podkreśla deklarowane przez Rosję zobowiązanie do poszukiwania pokojowego rozwiązywania sporów oraz zachęca Rosję, by odgrywała aktywną, konstruktywną rolę we wspólnych organizacjach europejskich, m.in. w OBWE i Radzie Europy; ponownie podkreśla swoje zaangażowanie na rzecz niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich krajów w Europie oraz podkreśla ich prawo do swobodnego wyboru sojuszy;

12.    wzywa prezydenta Rady Europejskiej i wiceprzewodniczącą/wysoką przedstawiciel (WP/WP), by przedstawiła kompleksową strategię polityczną, która umożliwi UE powrót do inicjatywy i prowadzenie proaktywnej polityki wobec Rosji;

13.    jest zdania, że strategia UE powinna mieć na celu skłonienie Rosji do pełnego przestrzegania zasad OBWE i przekonanie jej przywódców, by wyprowadzili Rosję z jej politycznej i gospodarczej izolacji; uważa, że ta strategia musi opierać się na podejściu dwutorowym: strategii powstrzymującej zapatrywania wynikające z obecnej rosyjskiej polityki konfrontacji, a jednocześnie strategii większego zaangażowania ze strony rosyjskiego społeczeństwa i społeczeństwa obywatelskiego, przy większym podkreśleniu kwestii praw człowieka w Rosji;

14.    jest przekonany, że Rosja pozostaje ważnym podmiotem na arenie międzynarodowej oraz że w strategicznym interesie UE i Rosji leży szybka deeskalacja konfliktu oraz przywrócenie stosunków dzięki dyplomacji i mediacji, w oparciu o poszanowanie prawa międzynarodowego i zobowiązania w ramach OBWE;

15.    wzywa wysoką przedstawiciel/wiceprzewodniczącą Komisji, by w ramach pierwszej strategii w tej dziedzinie opracowała dalsze sankcje, ukierunkowane na kluczowe sektory gospodarki i odpowiedzialnych urzędników pozostających w służbie państwowej w Rosji i poza tą służbą, za naruszenia prawa międzynarodowego i integralności terytorialnej państw sąsiednich, tak aby umożliwić Radzie Europejskiej i Radzie niezwłoczne przyjęcie tych sankcji, jeżeli zostanie naruszone zawieszenie broni uzgodnione w Mińsku lub jakiekolwiek inne porozumienia międzynarodowe; jest zdania, że te dalsze sankcje powinny w szczególności dotyczyć sektora energetycznego i finansowego; ponownie podkreśla, że sankcje przyjęte dotychczas są odwracalne i stopniowalne, w zależności od wykonania porozumienia z Mińska i sytuacji na miejscu;

16.    zwraca uwagę na swoje zalecenie z 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia wspólnych ograniczeń wizowych dla rosyjskich urzędników zamieszanych w sprawę Siergieja Magnickiego oraz wzywa wysoką przedstawiciel/wiceprzewodniczącą i Komisję do niezwłocznego przedstawienia w Radzie odpowiedniej inicjatywy; jest zdania, że należy rozważyć restrykcyjne środki skierowane do poszczególnych osób, jeżeli w sprawie zabójstwa Borysa Niemcowa nie zostanie przeprowadzone wiarogodne śledztwo;

17.    jest zdania, że należy złagodzić sankcje i rozwijać współpracę, gdy Rosja będzie w pełni realizowała porozumienia z Mińska, przyczyni się do pokojowego rozwiązania konfliktu we wschodniej Ukrainie oraz będzie w pełni przestrzegała swoich zobowiązań w ramach OBWE, w tym integralności terytorialnej, niezależności i suwerenności swoich sąsiadów;

18.    wzywa WP/WP, by w koordynacji z Komisją opracowała możliwości nasilenia bezpośredniej współpracy z rosyjskimi obywatelami, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, instytucjami naukowymi i kulturalnymi oraz społeczeństwem obywatelskim;

19.    odnotowuje zawieszenie negocjacji w sprawie ułatwień wizowych oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie, by ułatwiały wydawanie wiz obywatelom rosyjskim, na których UE lub USA nie nałożyły restrykcyjnych środków, żeby wspierać wymianę studentów i naukowców oraz kontakty między przedsiębiorcami i podmiotami społeczeństwa obywatelskiego; podkreśla, że UE i państwa członkowskie mają wystarczające kompetencje do jednostronnego uproszczenia regulacji wizowych;

20.    zachęca WP/WP, by we współpracy z Komisją zbadała ewentualne sposoby współpracy między UE i Euroazjatycką Unią Celną;

21.    podkreśla znaczenie udzielania politycznego, gospodarczego i finansowego wsparcia Ukrainie, Mołdawii i Gruzji, które demokratycznie postanowiły zawrzeć z UE układ o stowarzyszeniu, wspierania wysiłków reformatorskich podejmowanych przez rządy tych krajów oraz rozwijania współpracy sektorowej, w szczególności w dziedzinie energii, wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, transportu i środowiska; podkreśla zapotrzebowanie na kompleksową procedurę kontroli ex ante i ex post, dotyczącą spełniania celów uzgodnionych wspólnie przez strony;

22.    wzywa WP/WP, by przedstawiła plan unowocześnienia strategicznej komunikacji UE, żeby skutecznie radzić sobie z dezinformacją oraz wspierać rozwój inicjatyw medialnych w języku rosyjskim w UE i krajach Partnerstwa Wschodniego;

23.    wzywa Komisję, by zaproponowała projekt prawa zakazującego finansowania partii politycznych w UE przez zaangażowane podmioty polityczne lub gospodarcze spoza UE;

24.    podkreśla znaczenie zmniejszenia zależności energetycznej UE od państw autorytarnych eksportujących ropę i gaz, zwiększenia dywersyfikacji źródeł energii i, co najważniejsze, sfinalizowania unii energetycznej poprzez egzekwowanie wspólnych ram regulacyjnych, ukończenie sieci energetycznej poprzez tworzenie połączeń energetycznych i przyjęcie wspólnego mechanizmu negocjacji z państwami trzecimi;

25.    zachęca Komisję do egzekwowania obowiązujących przepisów prawa konkurencji, które oddzielają właścicieli infrastruktury energetycznej od producentów energii, w tym w przypadku zwrotnego przepływu gazu ze Słowacji na Ukrainę;

26.    podkreśla, że wydarzenia we wschodnim sąsiedztwie pokazują, iż istnieje potrzeba jedności w UE, a państwa członkowskie muszą zwiększać swoje wydatki na obronność i zdolność obronną, a także że należy rozwijać wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony w kierunku rzeczywistej i namacalnej współpracy w dziedzinie obrony;

27.    potępia uprowadzenie estońskiego oficera kontrwywiadu z terytorium estońskiego do Rosji oraz wzywa władze rosyjskie, aby natychmiast uwolniły E. Kohvera i umożliwiły mu bezpieczny powrót do Estonii;

28.    ponawia swój apel, by osoby odpowiedzialne za zestrzelenie samolotu odbywającego lot MH17 stanęły przed ukraińskim lub międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości;

29.    podkreśla, że zgoda Rosji na pełny zwrot wraku i czarnych skrzynek z miejsca katastrofy polskiego samolotu TU154 stałaby się środkiem budującym zaufanie;

30.    wzywa przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, państwom członkowskim, rosyjskiej Dumie Państwowej i Radzie Federacji oraz rządowi i prezydentowi Rosji.