Förslag till resolution - B8-0247/2015Förslag till resolution
B8-0247/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om mordet på den ryska oppositionsledaren Boris Nemtsov och den demokratiska situationen i Ryssland

9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Juan Carlos Girauta Vidal, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE -gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0239/2015

Förfarande : 2015/2592(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0247/2015
Ingivna texter :
B8-0247/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0247/2015

Europaparlamentets resolution om mordet på den ryska oppositionsledaren Boris Nemtsov och den demokratiska situationen i Ryssland

(2015/2592(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner och rekommendationer om Ryssland, särskilt rekommendationen av den 23 oktober 2012 till rådet om att införa gemensamma visumrestriktioner för ryska tjänstemän som är inblandade i fallet Sergej Magnitskij[1], resolutionerna av den 13 juni 2013 om rättsstatsprincipen i Ryssland[2], av den 13 mars 2014 om Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget[3] och av den 23 oktober 2014 om upplösning av den icke-statliga organisationen Memorial (vinnare av Sacharovpriset 2009) i Ryssland[4], rekommendationen av den 2 april 2014 till rådet om att införa gemensamma visumrestriktioner för ryska tjänstemän som är inblandade i fallet Sergej Magnitskij[5] samt resolutionen av den 15 januari 2015 om Ryssland, särskilt fallet Aleksej Navalnyj[6],

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Ukraina, särskilt resolutionen av den 15 januari 2015[7],

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om den europeiska grannskapspolitiken och om det östliga partnerskapet,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Ryssland har genom sin ratificering av FN-stadgan och Helsingforsslutakten åtagit sig att respektera grundläggande principer som oberoende, territoriell integritet, gränsernas okränkbarhet och fredlig tvistlösning. Principerna om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatlighet är de centrala åtaganden som hör ihop med Rysslands medlemskap i Europarådet, OSSE och FN.

B.     Rysslands annektering av Krim och landets militära ingripande och stöd till separatisterna i östra Ukraina strider mot internationell rätt, bland annat FN-stadgan, Helsingforsslutakten och Budapestavtalet från 1994. Dessa handlingar utgör ett hot inte bara mot Ukrainas enhet och oberoende, utan mot hela den europeiska kontinenten.

C.     Europaparlamentet har vid ett flertal tillfällen uttryckt sin oro över situationen för demokratin i Ryssland samt den systematiska underlåtenheten att upprätthålla rättsstaten och respekten för de grundläggande rättigheterna. Rättsstatsprincipen, rätten till en rättvis rättegång, rättssäkerheten och rättsväsendets oberoende respekteras inte i Ryssland. Det senaste presidentvalet och valet till statsduman uppfyllde inte OSSE:s normer.

D.     Bristen på mediefrihet gör det mycket svårt för ryssar att få tillgång till information som inte i praktiken utgör propaganda för regeringens politik, även utanför Ryssland.

E.     EU har vid upprepade tillfällen erbjudit stöd och sakkunskap till Ryssland genom partnerskapet för modernisering, i syfte att stärka rättsstaten, uppfylla landets internationella förpliktelser och utveckla dess fulla ekonomiska potential.

F.     EU har inlett förhandlingar med Ryssland om ett nytt avtal mellan EU och Ryssland, vilket skulle ha lagt en ny grund för det bilaterala partnerskapet. Dessa förhandlingar har avbrutits till följd av Rysslands olagliga annektering av Krim och fortsatta destabilisering av Ukraina.

G.     Ryska militära styrkor befinner sig på Georgiens och Moldaviens internationellt erkända territorier, i strid med internationell rätt.

1.      Europaparlamentet beklagar djupt mordet på Boris Nemtsov, f.d. vice premiärminister i Ryska federationen och ledande politiker för oppositionsrörelsen RPR-Parnas. Parlamentet uttrycker sitt deltagande med hans familj och närstående och efterlyser en oberoende utredning för att ställa förövarna inför rätta.

2.      Europaparlamentet påpekar att mordet på honom är ett i raden av ett växande antal olösta politiskt motiverade mord och misstänkta dödsfall i Ryssland sedan 1998, bland annat på den undersökande journalisten Anna Politkovskaja, advokaten Stanislav Markelov, journalisten Anastasia Baburova, människorättsförsvararen Natalja Estemirova, advokaten Sergej Magnitskij och nu alltså politikern Boris Nemtsov.

3.      Europaparlamentet är mycket oroat över den stämning av hat som råder mot oppositionsaktivister, människorättsförsvarare, minoriteter och grannländer och som har ökat i Ryssland under de senaste åren, på initiativ av statlig propaganda och officiella medier som en del av en politisk kultur som tar avstånd från demokratiska principer.

4.      Europaparlamentet är djupt oroat över den systematiska försämringen av situationen för de mänskliga rättigheterna och rättsstaten i Ryssland till följd av de statliga myndigheternas ansträngningar för att tysta yttrandefriheten, hindra oppositionens verksamhet, reagera med förtryck på all verksamhet som syftar till att avslöja korruption i den politiska och ekonomiska eliten samt kväva verksamheten i det civila samhället. Parlamentet fördömer trakasserierna mot kritiska röster genom våld, rättegångar, fängslanden och andra åtgärder som används av staten, liksom begränsningarna av tryckfriheten och friheten på internet.

5.      Europaparlamentet beklagar att det ryska rättsväsendet missbrukas som ett maktmedel i syfte att ge politiskt motiverade gripanden, rättegångar och fängslanden ett sken av laglighet och dölja straffriheten för dem som sitter vid makten.

6.      Europaparlamentet uttrycker sin oro över den allvarliga ekonomiska nedgången i Ryssland, som främst beror på de sjunkande energipriserna och det osäkra investeringsklimatet, vilket tyngs ned av korruption och snedvrids i syfte att gynna den ryska politiska elitens intressen, men också har förvärrats av de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland.

7.      Europaparlamentet påminner Ryssland om landets skyldigheter som medlem i Europarådet.

8.      Europaparlamentet fördömer kraftfullt den olagliga ockupationen och annekteringen av Krim och Rysslands bevisade inblandning i striderna i den östra delen av Ukraina. Parlamentet uppmanar bestämt Ryssland att godta att landet är en part i konflikten och att fullt ut genomföra Minsk II-avtalet, inbegripet ett fullständigt tillbakadragande av militär materiel och militära styrkor från Ukrainas territorium samt ett fullständigt upphörande av det militära stödet och leveranserna till separatisterna.

9.      Europaparlamentet noterar det partiella utbytet av krigsfångar, och uppmanar båda sidor att i enlighet med överenskommelsen i Minsk frige samtliga fångar, även Nadja Savtjenko, som hålls fängslad i Moskva av de ryska myndigheterna.

10.    Europaparlamentet efterlyser en mer aktiv roll för EU inom ramen för OSSE. Parlamentet efterlyser ett starkare mandat för OSSE:s observatörer i östra Ukraina i syfte att övervaka genomförandet av Minskavtalen, inbegripet en fullständig kontroll av den rysk-ukrainska gränsen. Parlamentet förväntar sig att alla medlemsstater uppfyller sina åtaganden att bemanna och utrusta OSSE:s uppdrag så att det kan utföra sina uppgifter.

11.    Europaparlamentet varnar Ryssland för att genomföra ytterligare destabiliserande verksamhet mot sina grannländer. Parlamentet påpekar Rysslands uttalade åtagande att söka fredlig lösning av tvister, och uppmanar landet att spela en aktiv och konstruktiv roll i gemensamma europeiska organisationer, däribland OSSE och Europarådet. Parlamentet upprepar sitt engagemang för alla europeiska länders oberoende, suveränitet och territoriella integritet och insisterar på deras rätt att fritt välja sina allianser.

12.    Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen ordföranden för Europeiska rådet och vice ordföranden/den höga representanten att utarbeta en omfattande politisk strategi som skulle göra det möjligt för EU att återta initiativet och föra en proaktiv politik gentemot Ryssland.

13.    Europaparlamentet anser att denna EU-strategi bör inriktas på att få Ryssland att fullt ut respektera OSSE:s principer och att motivera landets ledarskap att styra bort Ryssland från dess självvalda politiska och ekonomiska isolering. Parlamentet anser att denna strategi behöver grundas på två spår: en strategi för att hantera utmaningarna till följd av den nuvarande ryska konfrontationspolitiken, och vid sidan av denna en strategi för ett mer djupgående samarbete med det ryska folket och civila samhället, med större tonvikt på de mänskliga rättigheterna för människor i Ryssland.

14.    Europaparlamentet anser att Ryssland fortfarande är en viktig global aktör och att det ligger i EU:s och Rysslands strategiska intresse att snabbt bryta eskaleringen och återställa förbindelserna genom diplomati och medling, på grundval av respekt för internationell rätt och OSSE-åtaganden.

15.    Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att inom ramen för det första strategispåret ta fram förslag till ytterligare sanktioner som inriktas på viktiga ekonomiska sektorer och tjänstemän i den ryska statens tjänst och på andra håll som är ansvariga för kränkningar av folkrätten och grannländers territoriella integritet, så att Europeiska rådet och rådet kan anta dessa sanktioner omedelbart om den eldupphörlinje som man kom överens om i Minsk eller andra internationella avtal inte skulle följas. Parlamentet anser att dessa ytterligare sanktioner framför allt bör inriktas på energi- och finanssektorerna. Parlamentet upprepar att de sanktioner som antagits hittills är reversibla och justerbara, beroende på genomförandet av Minskavtalen och situationen på plats.

16.    Europaparlamentet hänvisar till sin rekommendation av den 2 april 2014 om att införa gemensamma visumrestriktioner för ryska tjänstemän som är inblandade i fallet Sergej Magnitskij, och uppmanar eftertryckligen vice ordföranden/den höga representanten och kommissionen att ta upp det berörda initiativet i rådet utan dröjsmål. Parlamentet anser att restriktiva åtgärder riktade mot enskilda personer bör övervägas om ingen trovärdig utredning av mordet på Boris Nemtsov genomförs.

17.    Europaparlamentet anser att sanktionerna bör mildras och samarbetet utvecklas så snart Ryssland fullt ut genomför Minskavtalen, bidrar till en fredlig lösning av konflikten i östra Ukraina och fullt ut respekterar sina OSSE-åtaganden, bland annat när det gäller grannländernas territoriella integritet, oberoende och suveränitet.

18.    Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att, i samordning med kommissionen, utveckla olika alternativ för att stärka ett direkt samarbete med den ryska befolkningen, små och medelstora företag, vetenskapliga och kulturella institutioner samt det civila samhället.

19.    Europaparlamentet noterar att förhandlingarna om viseringslättnader ställts in, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att underlätta utfärdandet av visum för ryska medborgare som inte omfattas av EU:s eller USA:s restriktiva åtgärder i syfte att främja student- och forskarutbyten samt kontakter med näringslivet och det civila samhället. Parlamentet understryker att EU och medlemsstaterna har tillräckliga möjligheter att underlätta viseringsreglerna ensidigt.

20.    Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att i samarbete med kommissionen undersöka möjliga former för samarbete mellan EU och den eurasiska tullunionen.

21.    Europaparlamentet betonar vikten av att ge politiskt, ekonomiskt och finansiellt stöd till Ukraina, Moldavien och Georgien, som demokratiskt har beslutat att ingå ett associeringsavtal med EU, stödja deras regeringars reforminsatser och främja sektorsövergripande samarbete, särskilt i fråga om energi, rättsliga och inrikes frågor, transporter samt miljö. Parlamentet understryker behovet av ett grundligt förfarande för förhands- och efterhandskontroll av uppfyllandet av mål som har överenskommits gemensamt mellan parterna.

22.    Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen vice ordföranden/den höga representanten att lägga fram en plan för att modernisera EU:s strategimeddelande i syfte att effektivt bekämpa vilseledande information och stödja utvecklingen av initiativ till medier på ryska i EU och i länderna i det östliga partnerskapet.

23.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag till lagstiftning som förbjuder finansiering av politiska partier i EU från politiska eller ekonomiska aktörer utanför EU.

24.    Europaparlamentet påpekar vikten av att minska EU:s energiberoende av auktoritära länder som exporterar olja och gas, stärka energidiversifieringen och, viktigast av allt, slutföra energiunionen genom att se till att det gemensamma regelverket genomförs, slutföra energinätet genom att bygga energisammankopplingar samt anta en gemensam mekanism för förhandlingar med tredjeländer.

25.    Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att verkställa befintlig konkurrenslagstiftning som skiljer ägarna av energiinfrastrukturen från energiproducenterna, även i fråga om omvända gasflöden från Slovakien till Ukraina.

26.    Europaparlamentet understryker att utvecklingen i det östra grannskapet visar behovet av sammanhållning i EU och av att medlemsstaterna ökar sina försvarsutgifter och sin försvarskapacitet, liksom behovet att utveckla den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken i riktning mot ett verkligt och konkret försvarssamarbete.

27.    Europaparlamentet fördömer bortförandet av en estnisk säkerhetstjänsteman från estniskt territorium till Ryssland, och upprepar sin uppmaning till de ryska myndigheterna att omedelbart frige Kohver och göra det möjligt för honom att återvända till Estland i säkerhet.

28.    Europaparlamentet upprepar att de som gjort sig skyldiga till nedskjutningen av flyg MH17 måste ställas inför rätta, i Ukraina eller internationellt.

29.    Europaparlamentet betonar att ett ryskt tillstånd till ett fullständigt återlämnande av vraket och de svarta lådorna från nedslagsplatsen för det polska flygvapnets flyg TU154 skulle fungera som en förtroendeskapande åtgärd.

30.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaterna, Rysslands statsduma och federala råd samt den ryska regeringen och presidenten.