Предложение за резолюция - B8-0248/2015Предложение за резолюция
B8-0248/2015

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и състоянието на демокрацията в Русия

  9.3.2015 - (2015/2592(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

  Меря Кюльонен, Хелмут Шолц, Мари-Кристин Вержиа, Патрик Льо Ярик от името на групата GUE/NGL

  Процедура : 2015/2592(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0248/2015
  Внесени текстове :
  B8-0248/2015
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B8‑0248/2015

  Резолюция на Европейския парламент относно убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и състоянието на демокрацията в Русия

  (2015/2592(RSP))

  Европейският парламент,

  –       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

  A.     като има предвид, че Борис Немцов ― руски учен и държавник, както и един от най-важните политици от либералната опозиция ― беше прострелян смъртоносно на мост близо до Кремъл в късните часове на 27 февруари 2015 г.; като има предвид, че руските органи твърдят, че убийството изглежда е извършено от наемни убийци; като има предвид, че десетки хиляди хора участваха в похода в памет на опозиционния политик Борис Немцов;

  Б.     като има предвид, че приемането на нови закони относно регистрацията на политическите партии, финансирането на неправителствените организации (НПО), правото на събрание, екстремизма, дискредитирането и ограниченията за филтриране на информацията в интернет след засилената мобилизация на гражданското общество и масовите протести през 2011 и 2012 г. допринесе в значителна степен за сериозното влошаване на обстановката, що се отнася до развитието на истинско гражданско общество в Русия; като има предвид, че законът за „чуждестранните агенти“ продължава да бъде източник на особена загриженост;

  В.     като има предвид, че положението на извънпарламентарната опозиция в Русия стана изключително тежко; като има предвид, че няколко съдебни процеса и съдебни производства, проведени през последните години, в това число делата „Магнитски“, „Ходорковски“ и „Навални“, както и факта, че убиецът на Анна Политковская не беше открит и осъден, породиха съмнения относно готовността на политическата класа и общество в Русия да установят наистина демократична система, която позволява съществуването на различни политически възгледи;

  1.      категорично осъжда убийството на Борис Немцов и поднася своите искрени съболезнования на неговото семейство и на неговите приятели;

  2.      призовава руските органи да направят всичко, което е по силите им, за да бъдат изправени пред съда убийците; настоятелно призовава разследването да бъде прозрачно, изчерпателно и безкомпромисно;

  3.      изразява дълбока загриженост относно климата на омраза и нетърпимост, който възниква в множество части на Европа в момента, в това число в Руската федерация; призовава да се обединят усилията на всички отговорни политически сили, за да се сложи край на тази опасна тенденция; подчертава, че подновяването на конструктивния диалог между ЕС и Русия би допринесло в значителна степен за постигането на тази цел;

  4.      подчертава, че не съществува политическа цел, която може да оправдае убийството на човешко същество поради политически интереси; осъжда като политически безотговорни подновените призиви за „насилствен държавен преврат в Русия“ от страна на либералния политик Гари Каспаров непосредствено след убийството на опозиционния политик Борис Немцов; призовава всички политически сили да се въздържат от използването на убийството на Немцов за своите собствени политически цели;

  5.      отправя изрично критика към провежданата в момента кампания от медиите и политическите фактори в ЕС, насочена към използването на убийството на Немцов за политически цели; припомня в тази връзка член 6 от Европейската конвенция за правата на човека;

  6.      изразява дълбока загриженост във връзка с пропагандната война между Русия и Украйна, ЕС и САЩ и последиците за обстановката в съответните общества; настоятелно призовава правителствата и парламентите да сложат край на тази пропагандна война и да създадат необходимите условия за медиен плурализъм;

  7.      изразява дълбоко съжаление във връзка с липсата на реакция от страна на руските органи относно критиките както в рамките на Руската федерация, така и на международната сцена по адрес на Закона за чуждестранните агенти, както и поради факта, че вместо това те приеха изменения, които още повече ограничават възможностите за организации с нестопанска цел да развиват дейност и по своя характер са дискриминиращи; настоятелно призовава Русия да преразгледа съответното законодателство с цел да изпълни своите международни задължения в областта на правата на човека и на демократичните свободи;

  8.      изразява дълбока загриженост във връзка с драстичното влошаване на условията за гражданското общество в Русия; настоятелно призовава правителството и парламента на Русия да предизвикат обрат по отношение на настоящата тенденция и да се ангажират с насърчаването на критично гражданско общество;

  9.      подчертава, че Руската федерация, в ролята си на държава ― членка на Съвета на Европа, която е подписала и ратифицирала Протокол № 16 към Европейската конвенция за правата на човека, подлежи на безспорно международно задължение за забрана на смъртното наказание; изразява тревога относно разискването, започнато от народните представители в Думата за промяна в руската конституция, с която ще се разреши на органите на Руската федерация да отменят задължения, които са регламентирани съгласно международното право, и да въведат отново смъртното наказание за т.нар. политически престъпления;

  10.    призовава за незабавното прекратяване на всички политически мотивирани актове на тормоз, в това число на съдебно равнище; поради това настоява, че всички организации на гражданското общество, в това число техните членове и председатели, които защитават правата на човека, насърчават равноправието и поради това по презумпция не могат да бъдат класифицирани като расистки, ксенофобски или неонацистки и трябва да могат да извършват законните си дейности без странична намеса;

  11.    подчертава, че действащите в момента политики на ЕС, насочени срещу Русия, и нейната изолация допринасят за и насърчават идеологическото и политическото ново тълкуване на правата на човека като поле на борба за надмощие и поради това не носят желания резултат и следва да бъдат отменени; отново заявява, че Руската федерация продължава да бъде стратегически партньор на ЕС и на неговите държави членки, особено от гледна точка на нарастващия брой предизвикателства на световно и на европейско равнище, както и на общите усилия за запазване на световния мир и възпиране и предотвратяване на нов етап от надпреварата във въоръжаването;

  12.    призовава заместник-председателя на Комисията и върховен представител на ЕС, както и държавите членки да се въздържат всякакви действия, които биха могли допълнително да влошат и ескалират настоящата изключително напрегната вътрешнополитическа обстановка в Русия, и да приведат отново в действие всички съществуващи канали и форми на разговори с цел провеждането на широкообхватен политически диалог с Руската федерация;

  13.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и на президента, правителството и парламента на Руската федерация.